RRIF kontni plan za poduzetnike

XI. dopunjena naklada

kljuc naziv
0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA
00 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
000 Potraživanja za upisani a neuplaćeni temeljni dionički kapital (analitika po upisnicima)
001 Potraživanja iz ponovljene emisije dionica za upisane a neuplaćene svote temeljnog kapitala (razrada po emisijama dionica)
002 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital iz temeljnog udjela u d.o.o. (analitika po članovima društva)
01 NEMATERIJALNA IMOVINA
010 Osnivački izdatci
0100 Izdatci u svezi s osnivanjem društva ili podružnice (za temeljne akte, idejno znakovlje, za usluge odvjetnika, troškove registracije, naknade za računovodstvene poslove i sl.)
0101 Izdatci za aktiviranje i proširivanje poslovnih aktivnosti podružnice s obilježjem osnivačkih izdataka
011 Izdatci za razvoj
0110 Izdatci za razvoj projekta (konstruiranje i testiranje prototipova i modela, dizajn alata, naprava i kalupa (MRS 38, t. 45. i 47.)
0111 Izdatci za razvoj proizvoda, postupka, recepture i sl. (MRS 38, t. 47.)
012 Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava
0120 Ulaganje u patente i tehnologiju, inovacije, tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju proizvoda ili pružanje usluga
0121 Ulaganje u licenciju i frenčajz (Franchising)
0122 Ulaganje u koncesije (za resurse, ceste, ribarenje itd.)
0123 Zaštitni znak, trgovačko ime, lista kupaca, industrijska prava, marketinška, zanatska, obrtnička i sl. prava
0124 Ulaganje u računalni softver
0125 Ulaganja (dugoročna) u autorska prava i dr. prava korištenja
0126 Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoročnom najmu
0127 Ulaganje u znanje (know how), dizajn
0128 Ulaganje u pravo reproduciranja (npr. filmova), pravo objave i sl.
0129 Ostala prava
013 Gudvil (Goodwill)
0130 Gudvil (koji nastaje kod pripajanja kupljenog društva po cijeni koja je viša od vrijednosti prepoznatljive imovine) MRS 22, t. 40. i MSFI 3
014 Predujmovi za nematerijalna sredstva
0140 Predujmovi za osnivačke izdatke
0141 Predujmovi za razvoj
0142 Predujmovi za patente, licencije, koncesije i druga zaštićena prava
015 Nematerijalna ulaganja u pripremi
018 Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine
019 Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine
0190 Akumulirana amortizacija osnivačkih ulaganja
0191 Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj
0192 Akumulirana amort. patenata, licencija, koncesija i dr. zaštićenih prava
0193 Akumulirirana amortizacija godwilla
02 MATERIJALNA IMOVINA – PRIRODNA BOGATSTVA
020 Zemljišta
0200 Poljoprivredno zemljište
0201 Građevinsko zemljište (bez zgrada)
0202 Šumsko zemljište (veće od 10 ari)
0203 Zemljište za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska
0204 Zemljište za eksploataciju rudnog bogatstva sa supstancijalnom potrošnjom
0205 Zemljišta pod prometnicama, dvorištima, parkiralištima i sl.
0206 Zemljišta pod dugogodišnjim nasadima, parkovima, vrtovima i sl.
0207 Zemljišna prava bez zgrada (npr. pravo građenja)
0208 Čista neobrađena i nezasađena zemljišta
0209 Poboljšanja na zemljištu (ulaganja u odvodnjavanje, uređivanje prilaza i sl.)
021 Šume (površine veće od 10 ari)
0210 Bjelogorične šume
0211 Crnogorične šume
0212 Mješovite šume
0213 Ostalo šumsko drveće
023 Predujmovi za nabavu zemljišta i šuma
024 Zemljišta i šume u pripremi (nabavi)
028 Vrijednosno usklađenje zemljišta i šuma
03 MATERIJALNA IMOVINA – GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA
030 Građevinski objekti
0300 Poslovne zgrade trgovine i administracije
0301 Tvorničke zgrade, hale i radionice
0302 Zgrade hotela, motela, restorana
0303 Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušionice, hladnjače
0304 Zgrade montažne, barake, mostovi, ograde i sl. drvene konstrukcije
0305 Ograde (betonske, metalne i sl.) i izlozi
0306 Putovi, mostovi, parkirališta, staze i dr. građevine (rampe i sl.), nadvožnjaci i dr. betonske ili metalne konstrukcije
0307 Cjevovodi, vodospremnici, utvrđene obale, kanali, kanalizacija, dalekovodi
0308 Športski objekti, žičare, športski tereni
0309 Ostali nespomenuti građevinski objekti (ribnjaci, rudnici, brane) i objekti izvan uporabe
031 Postrojenja i oprema (strojevi)
0310 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja
0311 Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu, preradu i doradu
0312 Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, alarmi, klimatizaijski uređaji i dr.)
0313 Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima
0314 Računala
03140 Računalna oprema i programi
03141 Oprema za računalne mreže
03142 Mobilni telefoni
0315 Oprema – inventar trgovine, ugostiteljstva, hotela i turizma (hladnjaci, štednjaci, strojevi i aparati)
0316 Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite
0317 Brodovi, platforme i oprema ribarstva
0318 Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, mikseri, dizalice, valjci i sl.)
0319 Ostalo i postrojenja i oprema izvan uporabe
032 Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)
0320 Transportna sredstva
03200 Putnička vozila (osobna i putnički kombi)
03201 Teretna i vučna vozila – tegljači i kamioni
03202 Priključna transportna sredstva (prikolice)
03203 Teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) i hladnjače
03204 Bicikli, motor-kotači
03205 Autobusi
03206 Zrakoplovi
03207 Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, traktori)
0321 Pokućstvo – namještaj
03210 Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.
03211 Trgovačko, ugostiteljsko, hotelsko, pogonsko i sl. pokućstvo
0322 Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari, skele, oplate, protupožarni aparati, zaštitna sredstva i sl.)
0323 Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema
0324 Audio i video aparati
0325 Ostali pogonski inventar, višegodišnja ambalaža i sl.
0329 Alati, inventar i vozila izvan uporabe
033 Predujmovi za materijalna sredstva
0330 Predujmovi za građevinske objekte
0331 Predujmovi za postrojenja i opremu
0332 Predujmovi za nabavu alata, pogonskog inventara, pokućstva i transportnih sredstava
034 Materijalna sredstva u pripremi
0340 Investicije u tijeku – građevinski objekti (uključivo i materijal)
0341 Investicije u tijeku – postrojenja i oprema (uključivo i materijal)
0342 Investicije u tijeku – alati, pogonski inventar, pokućstvo i transportna sredstva
0343 Investicije u tijeku – ortački ugovor
038 Vrijednosno usklađenje objekata i opreme
0380 Vrijednosno usklađenje građevina
0381 Vrijednosno usklađenje opreme
039 Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme
0390 Akumul. amortiz. građ. objekata (analitika po objektima)
0391 Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)
0392 Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara, pokućstva i transportnih sredstava (analit. po stvarima)
0396 Otpis potpuni, dodatni ili djelomični opreme i poslovnih objekata
03960 Otpis opreme
03961 Otpis poslovnih objekata
0399 Akumul. amortiz. sredstava izvan uporabe
04 STAMBENE ZGRADE I STANOVI
040 Vlasništvo (cijele) stambene zgrade
041 Vlasništvo dijela stambene zgrade
042 Vlasništvo stana
043 Predujmovi za stambene zgrade
044 Stambene zgrade u pripremi – izgradnji
048 Vrijednosno usklađenje stambenih zgrada i stanova,
049 Akumulirana amortizacija stambenih zgrada i stanova
05 OSTALA IMOVINA – BIOLOŠKA IMOVINA
050 Ulaganja u višegodišnje nasade
0500 Voćnjaci
0501 Vinogradi
0502 Maslinici
0503 Plantaže topola i brzorastućeg drveća
0504 Parkovi, zelenila, nasadi i tratine
0505 Ulaganja u ostale višegodišnje nasade
051 Osnovno stado
0510 Goveda
0511 Konji
0512 Mazge, magarci i mule
0513 Svinje
0514 Ovce i koze
0515 Perad
0516 Ribe
0517 Pčelinja društva
0518 Stado kunića, nutrija
0519 Ostala nespomenuta stoka – životinje (psi, ptice i dr.)
052 Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture
0520 Knjige (trajne vrijednosti)
0521 Muzejski eksponati i spomenici kulture
0522 Djela likovnih umjetnika
0523 Djela kiparstva
0524 Predmeti arhivske građe
0525 Predmeti prirodnih rijetkosti
0526 Predmeti povijesne vrijednosti (karte, fotografije, brodovi, automobili, namještaj i dr. predmeti)
054 Ostala nespomenuta materijalna imovina
0540 Oprema u stanovima i odmaralištima
0541 Oprema privatnih bolnica, ordinacija, škola, domova za nemoćne i sl.
0542 Uređaji za ugradnju na zgrade (kombi uređaji, dizala, reklamne naprave i dr.)
0543 Ostala nespomenuta ulaganja u materijalnu imovinu
055 Predujmovi za ostalu materijalnu imovinu
056 Ostala materijalna imovina u pripremi
0560 Investicija u tijeku u višegodišnje nasade
0561 Investicija u tijeku u osnovno stado
0562 Investicija u tijeku u knjige, umjetnine i dr.
0564 Investicije u tijeku u ostalu materijalnu imovinu
058 Vrijednosno usklađenje ostale materijalne imovine
059 Akumulirana amortizacija ostale materijalne imovine
0590 Akumulirana amortizacija ulaganja u višegodišnje nasade
0591 Akumulirana amortizacija ulaganja u osnovno stado
0594 Akumulirana amortizacija ostale nespomenute materijalne imovine (osim ako ne podliježe amortizaciji)
06 FINANCIJSKA IMOVINA – DUGOROČNA (s povratom dužim od jedne godine)
060 Udjeli (dionice) u povezanim društvima (s više od 20% kontrole)
0600 Udjel u dionicama s više od 20%
0601 Udjel u kapitalu drugog društva s više od 20%
0603 Potraživanja za zadržani dobitak
061 Zajmovi povezanim društvima (analitika po društvima)
062 Sudjelujući interesi (participacije)
0620 Udjel u dioničkom kapitalu (do 20% kontrole – analitika po društvima)
0621 Udjel u kapitalu drugog d.o.o. (do 20% kontrole)
0622 Ulaganje u dionice i udjele radi preprodaje
0623 Potraživanja za zadržani dobitak
063 Ulaganja u vrijednosne papire (dugoročne)
0630 Ulaganja u mjenice, zadužnice (kupljene)
0631 Ulaganja u državne obveznice
0632 Dugoročna ulaganja u obveznice društava
0633 Dugoročna ulaganja u blagajničke zapise
0634 Dugoročna ulaganja u opcije
0635 Ulaganja u komercijalne zapise
0636 Ulaganja u dugoročne vrijednosne papire u inozemstvu
0637 Ulaganja u dugoročne financijske vrijednosne papire (robni ugovori i sl.)
0638 Ostala ulaganja u dugoročne vrijednosne papire
0639 Nezarađeni prihodi u financijskim instrumentima
064 Dani krediti, depoziti i kaucije
0640 Dani krediti dugoročni
06400 Dugoročno dani financijski krediti pravnim osobama
06401 Dugoročno dani financijski krediti vanjskim privatnim osobama
06402 Dugoročno dani krediti za stipendiranje učenika i studenata
06403 Dugoročno dani financijski krediti nepovezanim društvima
06404 Dugoročno dani financijski krediti – direktoru – ortacima, menadžerima
06405 Financijski krediti dani u inozemstvo
06409 Ostali dugoročni krediti
0641 Depoziti dugoročni
06410 Depoziti iz poslovnih aktivnosti
06411 Depoziti kod osiguravajućih društava
06412 Depoziti (dugoročni) u poslovnim bankama
06413 Depoziti za carinu (garancija špeditera)
06414 Sudski depoziti
0642 Kaucije
06420 Dugoročne kaucije za obveze ili plaćanja
06421 Kaucije iz poslovnih aktivnosti kupoprodaje
065 Obvezna dugoročna ulaganja
0650 Potraživanja s osnove zakonskih plasmana
0651 Zajam za obnovu Republike Hrvatske
0652 Ostala obvezna zakonska ulaganja
066 Otkupljene vlastite dionice (trezorske dionice)
0660 Otkupljene vlastite dionice (za zaposlene i dioničare)
0661 Otkupljene vlastite dionice s ciljem sprječavanja štete (čl. 233. Zakona o trgovačkim društvima)
0662 Otkupljene vlastite dionice u zalogu
0663 Otkupljeni vlastiti udio u d.o.o.
067 Ostala dugoročna ulaganja
0670 Ulaganja u investicijske fondove (s rokom dužim od 1 god.)
0671 Ulaganja u zajedničku proizv. (sirovina, nekretnina, opreme, robe) koja do gotovosti traje duže od 1 godine
0672 Ostala nespomenuta dugoročna ulaganja
068 Vrijednosno usklađivanje financijske imovine – dugotrajne (analitika prema oblicima imovine u usklađenju)
069 Nezarađene kamate u kreditima i dr.
07 POTRAŽIVANJA – DUGOROČNA (dulje od jedne godine)
070 Potraživanja od povezanih društava
0700 Potraživanja od povezanih društava za isporuke dobara i usluga
0701 Potraživanja od povezanih društava za dana sredstva na dugoročnu posudbu (osim novca)
071 Potraživanja s osnove prodaje na kredit
0710 Dugoročna potraživanja s osnove prodaje na robni kredit u Hrvatskoj
0711 Dugoročna potraživanja s osnove prodaje na robni kredit u inozemstvu
0712 Potraživanja za prodaju (proizvoda, roba) u financijskom lizingu
0713 Potraživanja za prodani udjel na kredit
0714 Potraživanja za prodane stanove na dugoročni zajam
0715 Potraživanja od djelatnika za prodane društvene stanove
072 Potraživanja iz faktoringa
073 Potraživanja u sporu i rizična potraživanja
074 Potraživanja za jamčevine
0740 Potraživanja za jamčevine iz operativnog lizinga
0741 Jamstvo za dobro izvedene radove
0742 Jamčevine iz natječaja
075 Ostala potraživanja – dugoročna
0770 Potraživanja od radnika
0771 Potraživanja od članova društva
078 Vrijednosno usklađivanje dugoročnih potraživanja
079 Potraživanja za nezarađenu kamatu
08 MATERIJALNA IMOVINA U POSEBNOM STANJU
080 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji ili zbog prestanka poslovanja (MSFI 5)
081 Ulaganja u nekretnine (MRS 40)
089 Akumulirana amortizacija ulaganja u nekretnine
1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA
100 Novčani računi u bankama i štedionicama
1000 Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)
1001 Račun u štedionici
1004 Žiro-račun dijela društva
1009 Žiro-račun prijelazni konto
101 Otvoreni akreditiv u domaćoj banci
102 Blagajne
1020 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)
1021 Blagajna vrijednosnica (poštanskih, taksenih maraka i dr. vrijednosnica)
1022 Blagajna prodavaonice
1023 Blagajna servisa
1024 Blagajna recepcije (šanka)
1025 Blagajna radne jedinice odnosno dijela društva
1029 Blagajna za ostalo
103 Devizni računi
1030 Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)
1031 Devizni račun u inozemnoj banci
1032 Devizni račun reeksportnih poslova
1034 Devizni račun investicijskih radova
1035 Devizni račun poslovne jedinice u inozemstvu
1036 Devizni račun u slobodnoj zoni
1037 Nerezidentski devizni račun
1038 Devizni račun terminskih poslova
1039 Prijelazni devizni račun
104 Otvoreni akreditiv u stranim valutama
105 Devizna blagajna
1050 Glavna devizna blagajna
1051 Devizna blagajna za službena putovanja u inozemstvo
1052 Devizna blagajna za troškove prijevoza robe u inozemstvo
1053 Devizna blagajna za vraćanje novca kupcima
1054 Devizna blagajna za mjenjačke poslove
1055 Devizna blagajna za razne isplate
106 Novac za kupnju deviza
108 Ostala novčana sredstva
109 Vrijednosno usklađenje depozita u bankama u stečaju
11 FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)
110 Udjeli (dionice) u povezanim društvima
1100 Udjeli (dionice) u povezanim društvima
111 Zajmovi povezanim društvima
1110 Kratkoročni novčani zajam povezanom društvu
112 Vrijednosni papiri (kratkoročni – do jedne godine)
1120 Čekovi, Čekovi građana
1121 Mjenice
11210 Mjenice u portfelju
11211 Mjenice poslane na naplatu
11212 Protestirane mjenice
11213 Utužene mjenice
1122 Komercijalni zapisi
1123 Kratkoročne obveznice
1124 Blagajnički zapisi (izdani od banaka)
1125 Obveznice Republike Hrvatske
1126 Dionice – tuđe, radi preprodaje
1127 Zadužnice (iskupljene)
1128 Ostali kratkounovčivi vrijednosni papiri (robni papiri, ostale obligacije)
1129 Predani vrijednosni papiri na naplatu
113 Dani krediti, depoziti i kaucije
1130 Dani kratkoročni krediti
11300 Kratkoročni krediti dani društvima i bankama (štedionicama)
11301 Kratkoročni krediti dani obrtnicima i ortacima
11302 Kratkoročni kredit za prodaju robe
11303 Kratkoročni krediti dani u inozemstvo
11304 Kratkoročni krediti članovima uprave i dr. osobama iz društva
11305 Dospjeli anuiteti dugoročnih zajmova koji se naplaćuju u ovoj godini
11306 Ostali dani kratkoročni krediti
1131 Depoziti (do jedne godine)
11310 Depoziti u bankama
11311 Depoziti u osiguravajućim društvima
11312 Depoziti u inozemnim financijskim institucijama
11313 Depoziti za ostale poslovne aktivnosti
1132 Kaucije (do jedne godine)
11320 Kaucije na aukcijama
11321 Kaucije za robu
11322 Kaucije za ambalažu
11325 Kaucije za ostale poslovne aktivnosti
114 Otkup vlastitih dionica (do 1 god., čl. 233. ZTD) i udjela
115 Potraživanja od izdavatelja kreditnih kartica
116 Potraživanja iz ulaganja u investicijske fondove
117 Ostala kratkoročna ulaganja
1170 Otkup kratkoročnih potraživanja (faktoring)
1171 Ulaganje u kratkotrajne eskontne poslove
1172 Potraživanja za više uplaćeno po kreditnoj kartici
1173 Potraživanja za isplate avaliranih ili indosiranih mjenica
118 Potraživanja u sporu (npr. utužena, u stečaju i sl.)
119 Vrijednosno usklađivanje financijske imovine – kratkoročne (analitika po otpisima iz ove skupine računa)
12 POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)
120 Potraživanja od kupaca
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)
1201 Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)
1202 Potraživanja za prodaju prava
1203 Kupci građani i prodaja na potrošački kredit
1204 Kupci imovinskih sredstava, sitnog inventara, materijala, otpadaka i sl.
1205 Potraživanja od kupaca za prodanu robu u konsignaciji ili komisiji
1206 Potraživanja od ostalih prodaja
1209 Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga
121 Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge
1210 Kupci dobara iz inozemstva
1211 Kupci usluga iz inozemstva
122 Potraživanja za obračunane kamate (s PDV-om)
1220 Potraživanja za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici) – s PDV-om
1221 Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)
1222 Potraživanja za PDV iz beskamatnih pozajmica i isporuka gdje se plaća samo porez
123 Potraživanja od povezanih društava
1230 Potraživanja za dospjele anuitete dugoročnih zajmova danih povezanim društvima
1231 Potraživanja za dividende od povezanih društava
1232 Potraživanja za isporučena dobra povezanim društvima
1233 Potraživanja za nadoknadu gubitka od povezanih društava (čl. 489. ZTD)
1234 Potraživanja za kamate od povezanih društava
1235 Ostala kratkoročna potraživanja od povezanih društava
124 Potraživanja od države i drugih institucija
1240 Potraživanja od Državnog proračuna
1241 Potraživanja od lokalne samouprave
1242 Potraživanja za regrese, premije, stimulacije i sl. od državnih i drugih institucija
1243 Potraživanja od državnih institucija za financiranje djelatnosti
1244 Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO
1245 Potraživanja za nadoknade plaća za vrijeme vojne službe
1246 Potraživanja od turističke zajednice
1249 Potraživanje za ostale naknade od države i državnih institucija
125 Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)
126 Potraživanja iz vanjskotrgovačkog poslovanja (s osnove uvoza odnosno izvoza za tuđi račun)
1260 Potraživanja po poslovima uvoza za tuđi račun
1261 Potraživanja od izvoznika
127 Potraživanja s osnove ostalih aktivnosti
1270 Potraživanja s osnove prodaje udjela i dionica
1271 Potraživanja za naknadno odobrene popuste (bonifikacije, casa-sconto, rabat i sl.)
128 Ostala kratkoročna potraživanja
1280 Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravajućih društava, za nadoknade štete i dr.)
1281 Potraživanja za udjel u dobitku, za dividende i sl. (ako se ne pripisuje udjelu)
1282 Potraživanja za tantijeme (nadoknade za korištenje patenta, znaka i autorskih prava)
1283 Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga
1284 Potraživanja za nadoknadu troškova
1285 Potraživanja od kooperanata – zadrugara
1286 Potraživanja od članova društva za pokriće gubitka
1287 Potraživanja za dana jamstva i činidbe
1289 Ostala potraživanja
129 Vrijednosno usklađenje potraživanja
1290 Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca
1291 Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate
1292 Vrijednosno usklađenje potraživanja od povezanih društava
1293 Vrijednosno usklađenje potraživanja od države i državnih institucija
1294 Vrijednosno usklađenje potraživanja za dane predujmove
1295 Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja (računi 126 do 128)
13 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA
130 Potraživanja od zaposlenih
1300 Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću
1301 Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put
1302 Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.)
1303 Potraživanja za manjkove i učinjene štete (s PDV-om)
1304 Potraživanja za prehranu, kazne, za korištenje odmarališta i sl.
1305 Potraživanja od zaposlenih za manje plaćene poreze i doprinose
1309 Ostala potraživanja od zaposlenih
133 Potraživanja od članova društva
1330 Potraživanja od članova društva za predujmljeni dobitak
1331 Potraživanja od članova društva za privatne troškove (+PDV – koji nisu teretili kapital ili troškove)
134 Potraživanja u sporu i rizična potraživanja (iz kratkotrajne imovine)
135 Potraživanja za sredstva u slobodnoj zoni
136 Potraživanja od banaka za prodaju na potrošački kredit
137 Potraživanja od poslovnih jedinica u inozemstvu
1370 Potraživanja za isporučena dobra i usluge
1371 Potraživanja za doznake novca, za dobitak i dr.
138 Ostala poslovna potraživanja
1380 Potraživanja za naknadno odobrene popuste
1381 Potraživanja od ortaka
1389 Ostala poslovna potraživanja
139 Vrijednosno usklađenje potraživanja od zaposlenih i ostalih potraživanja
14 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE
140 Porez na dodanu vrijednost
1400 Pretporez po ulaznim računima 22%
1401 Pretporez po ulaznim računima 10%
1402 Pretporez pri uvozu dobara
1403 Pretporez (plaćeni) na usluge inozemnih poduzetnika
1404 Pretporez iz predujmova
1405 Ispravci pretporeza zbog prenamjene dobara
1407 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju
1408 Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)
1409 Potraživanja za više plaćeni PDV po konačnom obračunu
141 Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja
1410 Potraživanja za porez na dohodak iz plaća
1411 Potraživanja za prirez iz plaća
1412 Potraživanja za porez na dohodak iz autorskih prava, ugovora o djelu, dohodaka članova nadzornog odbora i drugih dohodaka
1413 Potraživanja za porez i prirez na stipendije i nagrade učenika i studenta
1414 Potraživanja za poreze iz drugih dohodaka
142 Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće
1420 Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće
1421 Potraživanja od MO za više plaćeni doprinos za beneficirani staž
1422 Potraživanja za više plaćeni doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće
1423 Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osigur. za slučaj ozljede na radu i prof. bolesti
1424 Potraživanja za više plaćeni doprinos za zapošljavanje na plaće
1429 Potraživanja za ostale nespomenute doprinose
143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku
1430 Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak
1431 Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak od kapitala
1432 Potraživanja za više plaćeni porez po odbitku (na inozemne usluge)
144 Potraživanja za posebne poreze (akcize – trošarine) i dr. poreze od države
1440 Potraživanja za poseban porez na kavu
1441 Potraživanja za poseban porez na bezalkoholna pića
1442 Potraživanja za poseban porez na alkoholna pića
1443 Potraživanja za poseban porez na pivo
1444 Potraživanja za poseban porez na duhanske proizvode
1445 Potraživanja za poseban porez na naftne derivate i naknade za ceste
1446 Potraživanja za poseban porez na osobne automobile, motocikle, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
1447 Potraživanja za poseban porez na luksuzne proizvode
1448 Potraživanja za porez na promet nekretnina
1449 Potraživanja za 5% poreza na promet motornih vozila i plovila
145 Potraživanja za turističku članarinu
146 Potraživanja za članarine komori (HGK ili obrtničkoj)
147 Potraživanja za carinu i više plaćene carinske pristojbe
148 Potraživanja za županijski (gradski) i općinski porez
1480 Potraživanja za više plaćeni porez na motorna vozila i plovne objekte
1481 Potraživanja za porez na kuće za odmor i korištenje javnih površina
1482 Potraživanja za porez na reklamu
1483 Potraživanja za porez na tvrtku ili naziv
1484 Potraživanja za porez na potrošnju u ugostiteljstvu
1485 Potraživanja za plaćeni porez na priređivanje zabavnih i športskih priredbi
1486 Potraživanja za plaćeni porez na nasljedstva i darove
1487 Potraživanja za više plaćeni porez na neiskorištene nekretnine
1489 Potraživanja za ostale poreze županije (grada), općine
149 Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe
1490 Potraživanja za doprinos za šume
1491 Potraživanja za više plaćene kazne i sl.
1492 Potraživanja za više uplaćene naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina
1493 Potraživanja za više plaćene naknade za koncesije
1495 Potraživanja za spomeničku rentu
1497 Potraživanje od Fonda za otkupljenu ambalažu
1499 Potraživanja za ostale nespomenute plaćene obveze državi i državnim institucijama
17 GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
170 Gubitak iznad visine kapitala
19 PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (unutar jedne godine od datuma bilance)
190 Unaprijed plaćeni troškovi
1900 Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevine
1901 Plaćena zakupnina iz operativnog – poslovnog najma
1902 Troškovi reklame, propagande i sajmova
1903 Troškovi ogrjeva i energije za sljedeće razdoblje
1904 Troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima odnosno putnika u prometu i sl.
1905 Unaprijed plaćene kamate bankovnih jamstava i sl.
1906 Unaprijed plaćeni troškovi reprezentacije
1907 Plaćene pretplate na službena glasila i stručne časopise
1908 Unaprijed isplaćene plaće za buduće razdoblje
1909 Ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge i platni promet, zdravstvena zaštita, autorski honorari, rad po ugovoru i sl.)
191 Obračunano potraživanje nedospjelo za naplatu
192 Unaprijed plaćeni ovisni troškovi nabave (koji nisu na 651)
193 Unaprijed plaćeni troškovi koncesija
194 Troškovi kamata iz budućeg razdoblja
195 Unaprijed plaćene franšize, trgovačko znakovlje, prava i sl.
196 Unaprijed plaćene licencije
199 Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja
1990 Odgođeno pokriće poreza (MRS 12)
1999 Ostala aktivna vremenska razgraničenja
2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA
20 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)
200 Obveze prema povezanim društvima
2000 Obveze prema povezanim društvima za preuzete zalihe (poluproizvoda, robe i sl.)
2001 Obveze za raspoređeni dobitak iz poslovanja prema povezanim društvima
2002 Obveze za kratkoročne zajmove prema povezanim društvima
2003 Obveze za predujmove od povezanih društava
2008 Obveze za kamate prema povezanim društvima
2009 Ostale kratkoročne obveze prema povezanim društvima
201 Obveze s osnove udjela u rezultatu
2010 Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema članovima)
2011 Obveze za dividende dioničarima
2012 Obveze za sudjelujuće dobitke u rezultatu iz zajedničkog pothvata
2014 Obveze iz dobitka prema tajnim članovima
2015 Ostale obveze s osnove udjela u dobitku
21 KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA
210 Obveze za izdane čekove
211 Obveze za izdane mjenice
2110 Obveze za dane mjenice
2111 Obveze za dane mjenične akcepte
212 Obveze po kratkoročno izdanim vrijednosnim papirima
2120 Obveze po izdanim komercijalnim zapisima
2121 Obveze po izdanim obveznicama
2122 Obveze po izdanim zadužnicama
2123 Obveze po ostalim kratkoročnim vrijednosnim papirima
2128 Obveze za kamate s osnove izdanih vrijednosnih papira
213 Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)
2130 Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava
2131 Obveze za kratkoročne robne zajmove od društava
2132 Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva
2133 Obveze za dio dospjelih dugoročnih zajmova koji se trebaju platiti unutar poslovne godine
2134 Obveze za zajmove prema građanima
2135 Obveze za zajmove članova društva
2136 Obveze po kontokorentnom računu
2139 Ostali kratkoročni zajmovi
214 Obveze prema kreditnim institucijama
2140 Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)
2141 Obveze za kratkoročne kredite u osiguravajućim društvima (analitika po društvima a unutar toga po ugovorima o kreditu)
2142 Obveze prema ostalim kreditnim institucijama (štedionicama, mirovinskom fondu i dr.)
2143 Obveze prema kreditnim institucijama i bankama u inozemstvu
2144 Obveze prema kreditnim institucijama po korištenim a od vjerovnika naplaćenim garancijama
2145 Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)
2149 Ostale obveze prema kreditnim institucijama (npr. za kamate i dr.)
215 Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)
217 Obveze iz eskontnih poslova
2170 Obveze s temelja eskontiranih mjenica
2171 Ostale obveze iz eskonta vrijednosnih papira
2172 Obveze iz otkupa tražbina
22 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)
2200 Dobavljači dobara
2201 Dobavljači usluga
2202 Dobavljači opreme, postrojenja i nekretnina
2203 Dobavljači nematerijalne imovine
2204 Dobavljači iz operativnog lizinga (za najmove)
2205 Dobavljači iz ortačkog ugovora
221 Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)
2210 Dobavljači dobara iz inozemstva
2211 Dobavljači usluga iz inozemstva
2212 Dobavljači prava intelektualnog vlasništva, istraživanja tržišta i dr.
2213 Dobavljači prava na franšizu
222 Dobavljači fizičke osobe
2220 Dobavljači, obrtnici i slobodna zanimanja
2221 Dobavljači fizičke osobe za isporučene osnovne proizvode poljodjelstva, ribarstva i šumarstva
2222 Dobavljači fizičke osobe za isporučenu osobnu imovinu
2223 Dobavljači fizičke osobe s osnove autorskih prava, inovacija, patenata i sl.
2224 Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovora o djelu i akviziterstva
2225 Dobavljači studenti i učenici za rad preko servisa
2226 Ostali dobavljači osobe
223 Obveze po obračunu prodanih dobara primljenih u komisiju ili konsignaciju
2230 Obveze po obračunu za prodaju dobara u komisiji
2231 Obveze za isplatu komitentu
224 Obveze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge
225 Primljeni predujmovi (avansi) – bez PDV-a (analitika obveze prema predujmiteljima)
226 Primljeni depoziti i kaucije (kratkoročni)
2260 Depoziti i kaucije za ambalažu i robu
2261 Depoziti i kaucije u novcu
227 Obveze po jamstvima
2270 Obveze po bankovnim jamstvima koje su naplatili vjerovnici poduzeća
2271 Obveze po danim jamstvima za druge
2272 Obveze za primljene jamčevine
23 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE
230 Obveze prema zaposlenima
2300 Obveze za neto-plaće
2301 Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)
2302 Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)
2303 Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)
2304 Obveze prema zaposlenima s temelja primitka koji se smatraju dohotkom (prehrana, regres za god. odmor, davanja u naravi i sl.)
2305 Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog posloprimca i sl.
2306 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća
23060 Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica
23061 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada za sudske zabrane, kazne i sl.
23062 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine, za crkvu i dr.
2307 Obveze prema zaposlenima za nagrade menadžerima, za zatezne kamate i sl.
2308 Obveza prema zaposlenima za naknadu šteta: zbog ozljede na radu, neiskorištenog godišnjeg odmora i sl.
2309 Obveze za obračunanu bruto-plaću iz prošle poslovne godine (koje nisu isplaćene)
231 Razne kratkoročne obveze
2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini
2311 Obveze prema vanjskim članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima, stečajnim upraviteljima i sl.
2312 Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga
2313 Obveze za ugovorene penale, kazne i sl.
2314 Obveze za darovanja (do 2% od ukupnog prihoda)
2315 Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)
2316 Obveze za naknadno odobrene bonifikacije, casasconte i druge popuste
2317 Obveze za školarine i stipendije
2319 Ostale kratkoročne obveze
232 Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza)
2320 Obveze za ugovorenu kamatu
2321 Obveze za zateznu kamatu
2322 Obveze za PDV na kamatu (koja se ne plaća)
233 Obveze po obračunu prodanih dobara primljenih u komisiju ili konsignaciju (koje se vode kao dugoročne a koje su dospjele za plaćanje unutar jedne godine od datuma bilance)
234 Obveze prema osiguravajućim društvima
2340 Obveze iz osiguranja imovine i osoba
2341 Obveze za životna osiguranja
2342 Obveze u III. stupu mirovinskog osiguranja
2343 Obveze za premije zdravstvenog osiguranja
235 Obveze iz poslovanja u slobodnoj zoni
236 Obveze iz vanjskotrgovačkog poslovanja
2360 Obveze prema uvozniku
2361 Obveze po poslovima izvoza za tuđi račun
237 Obveze prema poslovnim jedinicama u inozemstvu za njihove obveze
238 Obveze iz ortaštva
239 Ostale nespomenute kratkoročne obveze
2390 Obveze prema odštetnim zahtjevima
2391 Obveze prema brokerima za kupljene vrijednosne papire
2392 Obveze za komunalnu infrastrukturu
2393 Obveze za PDV iz poslovnih odnosa
2394 Obveze iz primjene valutne klauzule
2395 Obveze s osnove sudskih presuda
2396 Obveze za kupnju poslovnih udjela
2397 Obveze za tuđa sredstva
2399 Ostale nespomenute obveze
24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost
2400 Obveze za PDV po isporukama po stopi od 22%
2401 Obveze za PDV po isporukama po stopi od 10%
2402 Obveza za PDV po nezaračunanim (nefakturiranim) isporukama
2403 Obveze za PDV za osobni popust članovima društva i ostalima
2404 Obveze za PDV s osnove vlastite potrošnje
24040 PDV na izuzimanja dobara i usluga za privatne potrebe članova društva
24041 PDV na manjkove (kalo, rastep, kvar i lom iznad normativa)
24042 PDV s osnove troškova reprezentacije (70%)
24043 PDV s osnove troškova za osobni prijevoz (30% i 100%)
2405 Obveze za ispravljeni PDV
2406 Obračunana a nedospjela obveza za PDV
2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje
2408 Povrat PDV-a iz putničkog prometa
2409 Obveza za PDV po konačnom obračunu
241 Obveze za porez i prirez na dohodak
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom
2411 Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama
2412 Obveze za porez i prirez na dohodak iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka članova nadzornog odbora i dr. dohodaka
2413 Obveze za porez i prirez iz stipendija i nagrada učenika na praksi
2414 Obveze za porez i prirez za ostale dohotke
242 Obveze za doprinose za osiguranja
2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)
2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)
2422 Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće
2424 Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti
2426 Doprinos za zapošljavanje na plaću
2427 Doprinosi za osiguranja na druge dohotke
24270 Doprinos za MO I. stup
24271 Doprinos za MO II. stup
24272 Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar
2428 Doprinos HZZO-u na službena putovanja u inozemstvo
2429 Obveze za ostale nespomenute doprinose koji se plaćaju na dohotke
243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku
2430 Obveze za porez na dobitak
2431 Obveze za porez na dohotke od kapitala (dobitke, dividende i kamate)
24310 Porez na dohodak od kapitala na izuzimanja ili privatni život članova društva i dioničara (35% + prirez)
24311 Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka i dividendi (iz 2001. do 2004. = 15% + prirez)
24312 Porez na dohodak od kapitala na kamate (na zajmove fizičkih osoba = 35% + prirez)
24313 Porez na dohodak od kapitala s osnove opcijskih dionica (15% + prirez)
2432 Obveze za porez po odbitku (na inozemne usluge intelektualnog vlasništva, za istraživ. tržišta, poslovno i porezno savjetovanje, revizorske usluge i na kamate inozemnim nebankarskim pravnim osobama – 15% – čl. 31. Zakona o porezu na dobitak)
244 Obveze za posebne poreze (trošarine – akcize) i dr. poreze državi
2440 Obveza za posebni porez pri uvozu automobila, plovila i zrakoplova
2441 Obveza za posebni porez na bezalkoholna pića
2442 Obveza za posebni porez na pivo
2443 Obveza za posebni porez na alkohol
2444 Obveza za posebni porez na naftne derivate
24440 Obveze za naknade za Hrvatske autoceste
24441 Obveze za naknade za Hrvatske ceste
2445 Obveze za posebni porez na duhanske proizvode
2446 Obveza za posebni porez na kavu
2447 Obveze za posebni porez na luksuzne proizvode
2448 Obveza za 5% poreza na promet nekretnina
2449 Obveze za 5% poreza na promet mot. vozila i plovila
245 Obveze za turističku članarinu
246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)
2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu
2461 Obveza za HGK za javnu funkciju
2462 Obveza za članarinu Obrtničkoj komori
247 Obveze za carinu i carinske pristojbe
2470 Obveze za carinu
2471 Obveze za carinu prema mjernoj jedinici (prelevmani)
2472 Obveze za carinske pristojbe i takse
2473 Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)
248 Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze
2480 Obveze za imovinski porez na motorna vozila i plovne objekte
2481 Obveze za imovinski porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina
2482 Obveze za porez na istaknutu reklamu
2483 Obveze za porez na tvrtku ili naziv
2484 Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu
2485 Obveze za porez na zabavne i športske priredbe
2486 Obveze za porez na nasljedstva i darove
2487 Obveze za lokalni porez na neiskorištene nekretnine
2489 Obveze za ostale poreze županiji, gradu ili općini
249 Ostale obveze javnih davanja
2490 Obveze za sredstva (doprinos) za šume
2491 Obveze prema lokalnoj samoupravi za financiranje komunalne izgradnje (prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu)
2492 Obveze za zakonske kazne
2493 Obveze za boravišnu pristojbu
2494 Obveze za koncesije
2495 Obveze za spomeničku rentu
2496 Obveze za naknade za iskorištav. mineral. sirovina
2497 Obveze za naknade za ambalažu
2499 Ostale obveze za javna davanja
25 DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)
250 Dugoročne obveze prema povezanim društvima
251 Obveze s osnove zajmova (dugoročnih)
2510 Obveze s osnove dugoročnih financijskih zajmova
2511 Obveze s osnove dugoročnih robnih zajmova
2512 Obveze s osnove dugoročnih zajmova prema građanima
2513 Obveze za dugoročne zajmove članovima društva
2514 Obveze s osnove dugoročnih zajmova iz inozemstva
2519 Ostale obveze za dugoročne zajmove
252 Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)
2520 Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)
2521 Dugoročni krediti od osiguravajućih društava (analitika po društvima a unutar toga po sklopljenim ugovorima)
2522 Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (fonda MIO, i dr.)
2523 Dugoročni krediti od inozemnih banaka i drugih inozemnih kreditnih institucija
253 Dugoročne obveze iz financijskog lizinga
254 Obveze za predujmove (dugoročne) – bez PDV-a
2540 Obveze za dugoročne predujmove (avanse) za izgradnju objekata i postrojenja
2541 Obveze za dugoročne predujmove za isporuke zaliha
2542 Ostale dugoročne obveze za predujmove
255 Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplaćene dugoročne obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja)
2550 Obveze prema dobavljačima s rokom plaćanja duljim od godine dana (npr. kod izgradnje)
2551 Obveze prema dobavljačima iz inozemstva (dugoročne)
2552 Obveze prema vjerovnicima iz ostalih poslovnih aktivnosti
2553 Obveze prema dobavljačima za zadržani dio iz jamstva
256 Obveze po vrijednosnim papirima (dugoročnim)
2560 Obveze za izdane dugoročne obveznice
2561 Obveze za izdane dugoročne komercijalne vrijednosne papire
2562 Obveze po ostalim dugoroč. vrijednosnim papirima
2569 Diskont na vrijednosne papire kao razlika do nominalne vrijednosti
257 Obveze za depozite i kaucije
258 Obveze (krediti) za imovinu namijenjenu prodaji i prestanku poslovanja
259 Ostale dugoročne obveze uključivši porez i soc. osiguranje
2590 Dugoročne obveze za porez
2591 Dugoročne obveze za socijalno osiguranje
2592 Obveze prema Državnom proračunu za prodane društvene stanove (65%)
2599 Ostale dugoročne obveze
28 DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE
280 Rezerviranja za mirovine i slične troškove (obveze)
2800 Rezerviranja za isplate mirovina do stjecanja prava na puno mirovinsko primanje
2801 Rezerviranja za isplate odšteta i invalidnina
2802 Rezerviranja za jubilarne nagrade, naknade zbog prestanka rada i dr. (MRS 19, t. 126.)
281 Rezerviranja za poreze i doprinose
2810 Dugoročno rezerviranje za poreze i doprinose čije je plaćanje odgođeno
282 Ostala rezerviranja
2820 Obveze za dugoročna rezerviranja za troškove iz danih jamstava za prodana dobra
2821 Obveze za dugoročna rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima
2822 Obveze za dugoročna rezerviranja za obnovu prirodnog bogatstva
2823 Obveze za dugoročna rezerviranja za otpremnine
2824 Obveze za dugoročno rezerviranje za restrukturiranje (MRS 37)
2825 Obveze za dugoročno rezerviranje za rizike zbog nepredviđenih gubitaka na zajmovima i predujmovima (MRS 10, t. 19. i MRS 30, t. 44. i 49.)
2827 Rezerviranje za ugovore s poteškoćom (MRS 37, t. 66.)
2829 Ostala dugoročna rezerviranja za rizike i dr.
29 ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA
290 Obveze za obračunano a odgođeno plaćanje troškova
2900 Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (PTT, grijanje, el. energija, plin, voda i sl.)
2901 Obračunana najamnina iz operativnog (poslovnog) najma
2902 Obračunani troškovi tekućeg održavanja
2903 Obračunani troškovi reklame, propagande i sajmova
2904 Obračunane a neplaćene usluge korištene u obračunskom razdoblju
2905 Obračunani rad po ugovoru o djelu
2906 Obračunani kalo, rastep, kvar i lom
2907 Obračunani troškovi premije osiguranja
2908 Uračunani troškovi za neplaćena službena glasila i stručne časopise
2909 Obračunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge i platni promet, reprezentacija i dr.)
291 Obračunani troškovi korištenih prava
2910 Obračunani troškovi franšiza, korištenih trgovačkih znakova, prava i sl.
2911 Obračunani troškovi licencija
2912 Obračunani troškovi autorskih prava
292 Obračunani troškovi kupnje robe
2920 Obračunani ovisni troškovi nabave za koje nisu primljeni računi
2921 Uračunani vlastiti troškovi nabave
293 Obračunani prihodi budućeg razdoblja
2930 Odgođeni prihodi s osnove danih garancija
2931 Obračunani prihodi budućeg razdoblja koji su rezultat primjene računovodstvene politike
2932 Odgođeno priznavanje prihoda kad se predviđa povrat robe
2933 Odgođeni prihodi iz otkupa tražbine (faktoring koji nije zarađen)
2934 Odgođeni prihodi od kamata iz financijskog lizinga
2935 Odgođeni prihodi iz operativnog lizinga
2936 Obračunane (anticipativne) kamate na dane zajmove i kredite
2937 Unaprijed naplaćene školarine
2938 Odgođeni prihodi iz ortaštva
2939 Ostali odgođeni prihodi budućeg razdoblja
294 Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (MRS 20, t. 2. i 24.)
2940 Odgođeni prihodi iz potpora za dugotrajnu materijalnu imovinu (analitike po namjenskim primitcima)
2941 Odgođeni prihodi iz potpora za zapošljavanje i dr. troškovi budućih razdoblja
295 Odgođeno priznavanje prihoda
2950 Odgođeni prihodi zbog neizvjesnosti naplate (MRS 28, t. 14., 20. i 29.)
2951 Razgraničeni višak prihoda od prodaje i povratnog najma (MRS 17, t. 50.)
296 Odgođeni prihod s osnove nefakturiranih isporuka dobara i usluga
297 Odgođeni prihod s osnove viška stjecateljevog udjela (negativni goodwill MRS 22, t. 61.)
298 Obveze za troškove s temelja očekivanih gubitaka iz ugovora s fiksnom cijenom (MRS 11, t. 36.)
299 Ostala pasivna vremenska razgraničenja
2990 Odgođeno plaćanje poreza na dobitak (MRS 12)
2999 Ostala razgraničenja troškova
3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA
30 OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA
300 Kupovna cijena dobavljača
3000 Fakturna vrijednost sirovina i materijala na putu
3001 Fakturna vrijednost sirovina i materijala
3002 Fakturna vrijednost rezervnih dijelova
3003 Fakturna vrijednost sitnog inventara, autoguma i ambalaže
3005 Materijal i dijelovi u preuzimanju (nema dokumentacije)
301 Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovođenjem na zalihu)
3010 Troškovi transporta
3011 Troškovi ukrcaja i iskrcaja (fakturirani)
3012 Transportno osiguranje i čuvanje
3013 Posebni troškovi pakiranja – ambalaže
3014 Troškovi vlastitog transporta
3015 Troškovi vlastitog ukrcaja i iskrcaja
3016 Troškovi špeditera
3017 Troškovi atesta i kontrole
3018 Troškovi dorade i oplemenjivanja za vrijeme dovođenja na zalihu
3019 Ostali ovisni troškovi nabave
302 Carina i druge uvozne pristojbe
303 Posebni porezi (trošarine) koji se ne mogu odbiti
309 Obračun troškova kupnje
3090 Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti
3091 Obračun nabave sirovina i materijala i dijelova koji izravno terete troškove
31 SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI
310 Sirovine i materijal u skladištu
3100 Zalihe sirovina i materijala
3101 Gorivo i mazivo
3102 Poluproizvodi za ugradnju ili proizvodnju
3103 Uredski materijal i pribor
3104 Zalihe materijala s temelja povezane proizvodnje
3105 Zalihe ambalažnog materijala
3106 Zalihe materijala kod kooperanata
3107 Materijal na zalihi u javnom ili drugom skladištu
3108 Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu
3109 Zalihe otpadnog i rashodovanog materijala (uključivo i rashodovanih stvari i opreme)
311 Materijal u doradi, obradi i manipulaciji
3110 Materijal u doradi, obradi i oplemenjivanju
3111 Materijal u manipulaciji i na putu
3112 Troškovi dorade, obrade i oplemenjivanja
312 Materijal na doradi kod ortaka
318 Odstupanje od cijene zaliha
319 Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala
32 ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA
320 Rezervni dijelovi na zalihi
3200 Rezervni dijelovi za servisne usluge
3201 Dijelovi i sklopovi za ugradnju (u vlastite proizvode)
3202 Rezervni dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3203 Zalihe polovnih rezervnih dijelova
3204 Zalihe otpadaka rezervnih dijelova
328 Odstupanje od cijene dijelova na zalihi
329 Vrijednosno usklađenje zaliha rezervnih dijelova
35 ZALIHE SITNOG INVENTARA
350 Sitan inventar na zalihi
3500 Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)
351 Ambalaža na zalihi (samo vlastita i višekratna, analitika prema vrstama)
352 Autogume na zalihi
358 Odstupanje od cijene
359 Vrijednosno usklađenje zaliha
36 ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI
360 Sitan inventar u uporabi
361 Ambalaža u uporabi
362 Autogume u uporabi
363 Amortiziranje sitnog inventara
364 Amortiziranje ambalaže
365 Amortiziranje autoguma
369 Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma
37 PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA
370 Predujmovi dobavljačima materijala
371 Predujmovi dobavljačima rezervnih dijelova
372 Predujmovi dobavljačima sitnog inventara
373 Predujmovi dani uvozniku za nabavu sirovina i materijala, dijelova i inventara
374 Predujmovi inozemnim dobavljačima
379 Vrijednosno usklađenje danih predujmova
4 TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ
DRUGIH AKTIVNOSTI
40 MATERIJALNI TROŠKOVI
400 Izravni troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga) (Razrada po proizvodnjama i radnim nalozima a unutar toga moguća razrada po vrstama materijala. Servisne, ugostiteljske, graditeljske i sl. usluge vode troškove po poslovnim jedinicama na analitičkim računima prema prirodi vrste)
4000 Osnovni materijali i sirovine
4001 Dijelovi i sklopovi
4002 Poluproizvodi za ugradnju
4003 Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)
4004 Materijal za čćenje i održavanje
4005 Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća
4006 Materijal pogonske administracije i menadžmenta (uredski potrošni i sl.)
4007 Troškovi oblikovanja proizvoda za posebne kupce ili uvođenje novog proizvoda (MRS 38, t. 57.)
4008 Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)
4009 Ostali izravni i opći troškovi pogona – uslužne jedinice (MRS 2, t. 10. do 16.)
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje
4010 Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)
4011 Materijal i sredstva za čćenje i održavanje
4012 Troškovi otpisa sitnog inventara
4013 Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.
4014 Voda (izvorska) za piće
4015 Uniformirana radna odjeća i obuća za trgovce i službenike
4016 Ostali materijalni troškovi trgovine
402 Troškovi istraživanja i razvoja (čl. 6. st. 1. t. 6. ZoPD)
403 Troškovi ambalaže
4030 Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenke, kutije i dr.)
4031 Troškovi paleta
404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma
4040 Troškovi sitnog inventara,
4041 Troškovi ambalaže (povratne, posebne) – otpis
4042 Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)
4045 70% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva prijevoza za potrebe administracije, uprave i prodaje
4046 30% troška inventara i autoguma za osobne automobile +30% PDV-a
405 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje
4050 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme
4055 70% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih (čl. 7., st. 1., t. 4. ZoPD)
4056 30% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz +30% PDV-a
4057 Troškovi zamjene u jamstvenom roku
4058 Potrošeni vlastiti proizvodi i roba za održavanje
4059 Ostali troškovi rezervnih dijelova
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga
4060 Električna energija
4061 Plin, para, ugljen i drva
4062 Mazut i ulje za loženje
4063 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje
4067 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove
4069 Ostali troškovi energije u proizvodnji
407 Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji
4070 Trošak električne energije
4071 Plin, toplinska energija, ugljen, drva
4075 70% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih te za istu namjenu automobila u najmu
4076 30% goriva za osobni prijevoz +30% PDV-a
4077 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove (100% porezno priznato)
4079 Ostali troškovi energije
409 Odstupanja od standardnog troška
41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)
410 Usluge telefona, pošte i prijevoza
4100 Usluge telefona, interneta i sl.
4101 Poštanske usluge
4102 Prijevozne usluge u cestovnom prometu
4103 Prijevozne usluge željeznicom
4104 Prijevozne usluge u pomorskom prometu
4105 Prijevozne usluge u riječnom prometu
4106 Prijevozne usluge zrakoplova
4107 Usluge taksi-prijevoza
4108 Usluge prijevoza u dostavi
4109 Ostale usluge prijevoza
411 Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga
4110 Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji
4111 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima
4112 Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda
4113 Usluge pripreme teksta za tisak
4114 Grafičke usluge tiska i uveza
4115 Usluge smještaja radnika na terenu
4116 Usluge za iznajmljeni kapacitet
4117 Usluge prodaje dobara
4118 Usluge izrade ili popravka po ugovoru o djelu
4119 Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga
412 Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)
4120 Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)
4121 Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)
4122 Usluge čćenja
4123 Usluge održavanja softvera i web stranica
4124 Vanjske usluge popravka prodanih a neispravnih dobara u jamstvenom roku
4125 70% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih
4126 30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + 30% PDV-a
4127 Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša
4128 Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba
4129 Ostale servisne usluge i usluge osoba
413 Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola
4130 70% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim osiguranja)
4131 30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 30% PDV-a (osim troškova osiguranja)
4132 Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ograničenja
4133 Troškovi registracije plovila
4134 Troškovi registracije zrakoplova
4135 Troškovi dozvola za prometne smjerove
4136 Troškovi koncesija, licencija i dr. prava na prijevoz
4137 Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.
4139 Ostali troškovi registracije prometala
414 Usluge zakupa – lizinga
4140 Zakupnine – najamnine nekretnina
4141 Zakupnine građana
4142 Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme
4143 70% usluga operativnog lizinga automobila, brodova i zrakoplova za osobni prijevoz osoba poduzetnika
4144 70% rent-á-car usluge prijevoza osoba
4145 30% usluga operativnog lizinga sred. za osobni prijevoz + 30% PDV-a
4146 30% rent-á-car usluga prijevoza osoba + 30% PDV-a
4147 Rent-á-car za prijevoz tereta
415 Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova
4150 Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.
4151 Troškovi promidžbenog materijala s oznakom "nije za prodaju" i dr. reklamni predmeti s nazivom tvrtke,
proizvoda i sl. do 80,00 kn (s PDV-om) po komadu
4152 Troškovi predmeta sa znakom tvrtke ili proizvoda danih u prodajni prostor kupca (čl. 7. st. 6. ZoPD)
4153 Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe
4154 Usluge unapređenja prodaje
4155 Usluge istraživanja tržišta
4156 Usluge sajmova (nadoknada za prostor, taksa, ulaznice i sl.)
4157 Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora
4158 Troškovi promidžbe u vlastitoj organizaciji
4159 Ostali troškovi sajmova (osim reprezentacije i dnevnica na službenom putu)
416 Intelektualne i osobne usluge
4160 Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgov. putnika, konzultanata) na koje se plaćaju doprinosi
4161 Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr. djela)
4162 Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluge, usluge informacija i sl.
4163 Konzultantske i marketinške usluge
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga
4165 Usluge poreznih savjetnika
4166 Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata
4168 Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava)
4169 Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge
417 Komunalne usluge
4170 Komunalna naknada (za fin. izgradnje)
4171 Odvoz smeća i fekalija
4172 Voda i odvodnja
4173 Održavanje zelenila
4174 Usluge tržnica
4175 Garažiranje i parkiranje vozila
4176 Deratizacija i dezinfekcijske usluge
4177 Dimnjačarske i ekološke usluge
4179 Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu – Nar. nov., br. 26/03. do 178/04.)
418 Usluge posredovanja
4180 Usluge posredovanja pri nabavi dobara i usluga
4181 Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga
4182 Usluge agenata i detektiva
419 Ostale vanjske usluge – troškovi
4190 Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara
4191 Usluge studentskog servisa
4192 Hotelske usluge (osim reprezentacije)
4193 Vanjskotrgovačke usluge
4194 Špediterske usluge pri izvozu i sl.
4195 Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)
4196 Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristaništa, hlađenja i sl.
4197 Trošak autoputa, tunela i mostarina
4198 Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.
4199 Ostali nespomenuti vanjski troškovi – usluge
42 TROŠKOVI OSOBLJA – NADNICE I PLAĆE (A - razradba za male poduzetnike)
420 Bruto plaće i nadoknade
4200 Neto-plaće
4201 Doprinos za MO iz plaća, porez i prirez
421 Doprinosi na plaće (zdravstveno osig., zapošljavanje i prof. bolesti)
422 Ostali troškovi plaća
4220 Troškovi nagrada i potpora (koje se oporezuju kao plaća)
4221 Doprinosi na nagrade i potpore (koje se oporezuju kao plaća)
423 Bruto-potpore i naknade iznad porezno dopustivih svota
4230 Bruto-nadoknade i potpore iznad porezno dopustivih
4231 Doprinosi na nadoknade i potpore
424 Bruto-primitci u naravi, plaćene premije životnog i sl. osiguranja, kamate (ispod 4%), uporabe automobila i dr. dohotci
4240 Bruto-primitci u naravi
4241 Doprinosi na primitke u naravi
425 Bruto-plaće novih zaposlenika. (čl. 6. st. 1. t. 5. ZoPD) + doprinosi na plaću
428 Doprinosi na plaće s osnove primitaka koji se smatraju dohotkom
42 TROŠKOVI OSOBLJA – NADNICE I PLAĆE (B - razradba za proizvodna i proizvodnouslužna društva)
420 Bruto-plaće i nadoknade
4200 Neto-plaće i nadoknade u upravi, prodaji i administraciji
4201 Neto-plaće i nadoknade u proizvodnji (izravne i pogonska režija)
4202 Doprinos za MO iz plaća, porez i prirez u upravi, prodaji i administraciji
4203 Doprinos za MO iz plaća, porez i prirez u proizvodnji
421 Doprinosi na plaće
4210 Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji (zdrav., zapošlj. i prof. bolesti)
4211 Doprinosi na plaće u proizvodnji (zdrav., zapošlj. i prof. bolesti)
422 Ostali troškovi plaća
4220 Troškovi bruto-plaće za nagrade i dodatke
4221 Doprinosi na bruto-plaće za nagrade i dodatke
43 AMORTIZACIJA
430 Amortizacija nematerijalne imovine
431 Amortizacija materijalne imovine
4310 Amortizacija građevina
4311 Amortizacija brodova (iznad 1000 BRT)
4312 Amortizacija opreme
4313 Amortizacija postrojenja
432 Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz
4320 70% amortizacije osob. aut. i dr. sredstava prijevoza
4321 30% amortizacije osob. aut. i dr. + 30% PDV-a
4322 100% amortizacije osob. aut. i dr. + PDV (za dio vrijed. iznad 400.000,00 kn)
433 Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje
434 Povećana amortizacija s temelja revalorizacije
435 Amortizacija ostale imovine (vinogradi, voćnjaci, osnovno stado i sl.)
436 Amortizacija iznad porezno dopuštene
44 TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE
440 Vrijednosno usklađenje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
4400 Vrijednosno usklađenje imovine koja podliježe amortiziranju (veza s 018, 038, 048 i 058)
4401 Vrijednosno usklađenje imovine koja ne podliježe amortiziranju (veza s 028)
441 Vrijednosno usklađenje dugoročne financijske imovine (veza sa 068)
4410 Vrijednosno usklađenje ulaganja u dionice i udjele (dio s 068)
4411 Ostala vrijednosna usklađenja dugoročne financijske imovine (dio s 068)
442 Vrijednosno usklađenje dugoročnih potraživanja (veza sa 078)
444 Vrijednosno usklađenje depozita u bankama i kratkoročne financijske imovine (veza sa 109 i 119)
445 Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja
4450 Vrijednosna usklađenja kratkoročnih potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena dulje od 120 dana od dospijeća (veza s dio 129)
4451 Vrijednosna usklađenja kratkoročnih potraživanja od kupaca i drugih koja su utužena (prije zastare, koja su u ovršnom postupku, otvoren je stečaj, nagodba i sl. – dio 129, 139 i 149)
4452 Vrijednosna usklađenja zastarjelih potraživanja (dio sa 129, 139 i 149)
446 Vrijednosno usklađenje zaliha (veza s 319, 329, 359 i 369)
447 Vrijednosno usklađenje danih predujmova (veza s 379)
45 REZERVIRANJA TROŠKOVA I RIZIKA (v. skupinu 28)
450 Troškovi dugoročnog rezerviranja za rizike u jamstvenom (garancijskom) roku (čl. 11., st. 2. ZoPD, t. 98. Okvira MRS-ova, t. 3. Dodatka 3. MRS-a 34, t. 21. MRS-a 10)
451 Troškovi dugoročnog rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima (čl. 11., st. 2. ZoPD i t. 6. Dodatka 3. MRS-a 34)
452 Troškovi dugoročnog rezerviranja za obnovu prirodnog bogatstva (čl. 11., st. 2. ZoPD)
453 Troškovi dugoročnog rezerviranja za otpremnine (čl. 11., st. 2. ZoPD)
454 Troškovi dugoročnog rezerviranja za restrukturiranje poduzeća (MRS 37, t. 72.)
455 Troškovi dugoročnog rezerviranja za rizike gubitka na zajmovima i predujmovima (MRS 30, t. 45. i MRS 10, t. 21.)
456 Troškovi dugoročnog rezerviranja za mirovine i slične troškove – obveze (MRS 19)
457 Troškovi rezerviranja za ugovore s poteškoćom (MRS 37, t. 66.)
459 Troškovi za ostala dugoročna rezerviranja troškova i rizika (npr. za ugovore s poteškoćama – MRS 37, t. 66.)
46 RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA
460 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi
4600 Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj
4601 Dnevnice i troškovi noćenja za službena putovanja u inozemstvu
4602 Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu
4603 Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu vožnju
4604 Doprinos za zdravstveno osiguranje na službena putovanja u inozemstvo
4605 Troškovi noćenja
4609 Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr., ako već nisu uključeni u obračun putnog naloga)
461 Nadoknade troškova, darovi i potpore
4610 Troškovi prijevoza na posao i s posla
4611 Terenski dodatak – pomorski dodatak
4612 Nadoknade za odvojeni život
4613 Stipendije, nagrade učenicima i studentima
46130 Stipendije i nagrade učenicima i studentima do neoporezivih svota
46131 Stipendije i nagrade učenicima i studentima iznad neoporezivih svota
4614 Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza i tehnološkog viška – čl. 118. ZOR-a, te otpremnine zbog ozljede ili profesionalne bolesti (čl. 79. ZOR-a)
4615 Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)
4616 Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)
4617 Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.
4618 Potpore i pomoći iznad neoporezivih svota
4619 Ostali troškovi zaposlenika
462 Nadoknade članovima uprave (bruto s doprinosima iz i na)
4620 Nadoknade članovima nadzornog odbora
4621 Nadoknade vanjskim članovima uprave
4622 Nadoknade stečajnim upraviteljima
4623 Nadoknade prokuristima, članovima skupštine društva i dr.
463 Troškovi reprezentacije
4630 70% troškova vanjskih usluga reprezentacije (ugošćenja, rekreacija i sl.) + 70% PDV-a
4631 70% troškova reprezentacije u naravi + 70% PDV-a
4632 70% troškova vlastitih zaliha i usluga za reprezentaciju + 70% PDV-a
4635 30% od neto-troškova reprezentacije
464 Premije osiguranja
4640 Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
4641 Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)
4642 Premije osiguranja prometnih sredstava
4643 Transportno osiguranje dobara
4644 Premije za zdravstveno osiguranje
4645 Troškovi premija životnog osiguranja (ugovaratelj i korisnik je trgovačko društvo)
4646 Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja za dokup mirovine zaposlenicima (III. stup)
4649 Premije za ostale oblike osiguranja
465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa
4650 Troškovi platnog prometa
4651 Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)
4652 Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)
4653 Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica
4654 Troškovi obrade kredita
4655 Troškovi akreditiva
4656 Troškovi jamstva
4657 Ostali bankovni troškovi
466 Doprinosi, članarine i slična davanja
4660 Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)
4661 Članarine udrugama i društvima
4662 Doprinos – sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07% i 3%)
4663 Doprinos turističkoj zajednici
4664 Doprinos za korištenje mineralnih sirovina
4665 Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu – Nar. nov., br. 91/96. i 79/06.)
4666 Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.
4667 Članarina za kreditne i potrošačke kartice
4668 Spomenička renta
4669 Ostala davanja
467 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe
4670 Porez na tvrtku odnosno naziv
4671 Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovne objekte i zrakoplove
4672 Porez na reklame koje se ističu na javnim mjestima
4673 Porez na korištenje javnih površina
4674 Porez na kuće za odmor
4675 Porez na nekorištenu imovinu
4676 Trošak PDV-a
46760 Trošak PDV-a iz vlastite potrošnje (ako nije sadržan u trošku)
46761 Trošak PDV-a za koji je prestalo pravo na pretporez
4677 Porez po odbitku (na inozemne usluge 15%)
4678 Troškovi naknadno utvrđenih poreza (npr. PDV, posebni i dr. porezi, osim poreza na dobitak)
4679 Ostali porezi i takse
46790 Naknade Fondu za ambalažu (prema materijalu, po jed. proizv., povratna i poticajna)
468 Troškovi prava korištenja (osim najmova)
4680 Troškovi koncesije
4681 Troškovi franšiza, know howa, patenata, uporabe imena, znaka i dr.
4682 Troškovi prava na proizvodni i sl. postupak
4683 Ostali troškovi prava korištenja
469 Ostali troškovi poslovanja – nematerijalni
4690 Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno usavršavanje, prekvalifikacije, fakulteti, poslijediplomski, doktorati, učenje jezika i sl.)
4691 Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila
4692 Sudski troškovi i pristojbe
4693 Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.
4694 Troškovi obveznih liječničkih pregleda
4695 Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika
4696 Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik)
4699 Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi
47 TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
470 Kamate od povezanih društava
4700 Ugovorene kamate
4701 Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)
471 Tečajne razlike iz odnosa s povezanim društvima
472 Ostali troškovi iz financijskih transakcija iz odnosa s povezanim društvima (gubitci iz udjela i na dionicama, troškovi popusta i naknadnih odobrenja)
473 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima
4730 Kamate na kredite banaka
4731 Kamate iz lizing poslova
4732 Kamate na zajmove pravnih osoba
4733 Kamata na pozajmice članova društva i dioničara (čl. 8. ZoPD)
4734 Kamate na zajmove od fizičkih osoba
4735 Diskontne kamate po mjenicama i dr. vrijednosnim papirima
474 Zatezne kamate
4740 Zatezne kamate iz obveznih odnosa
4741 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja
4712 Ostale zatezne kamate
475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima
4750 Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu
4751 Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza
4752 Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu
4753 Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika između kupovnog i srednjeg
tečaja banke i dr.)
4754 Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne
476 Gubitci iz ulaganja u dionice, udjele, obveznice i dr. vrijednosne papire (koji su prodani ispod troška nabave – MRS 25, t. 33.) – čl. 10. ZoPD
477 Troškovi diskonta pri prodaji tražbina
4770 Troškovi odobrenog popusta pri prodaji potraživanja (faktoring)
4771 Troškovi diskonta vrijednosnih papira
4772 Ostali troškovi diskonta
478 Troškovi naknadnih sniženja
4780 Naknadno odobreni popusti i odobrenja
4781 Troškovi iz nagodbi
479 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima
4790 Rashodi s osnove primjene valutne klauzule po obvezama i kreditima (za svote usklađenja)
4791 Rashodi s osnove usklađenja obveza temeljem valutne i sl. klauzule (prema dobavljačima, za predujmove i sl.)
4792 Troškovi valutne klauzule iz tražbina
4793 Troškovi burzovnih usluga, emisije vrijednosnih papira i sl.
4794 Troškovi carine inozemnog financijskog i operativnog lizinga
4799 Ostali nespomenuti financijski troškovi
48 OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI
480 Trošak naknadnih reklamacija i troškovi uzoraka
4800 Troškovi nenadoknađenih jamstava za prodana dobra
4801 Troškovi naknadnih reklamacija
4802 Troškovi uzoraka zbog kontrole i pregleda, te izlaganje radi prodaje
481 Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja
4810 Otpisi definitivno nenaplaćenih potraživanja iz financijske imovine koja nije vrijednosno usklađena (čekovi, mjenice, zadužnice)
4811 Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i sl. koja nisu vrijednosno usklađena
4812 Troškovi ostalih otpisa
482 Rashodi – otpisi nematerijalne i materijalne imovine
4820 Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine
4821 Otpisi imovine izvan uporabe – rashod
4822 Trošak nabavne vrijednosti prodane dug. imov. koja se ne amortizira
483 Manjkovi i provalne krađe na zalihama i drugim sredstvima
4830 Manjkovi uslijed više sile (provalna krađa, elementarna nepogoda)
4831 Dopušteni manjkovi – kalo, rastep, kvar i lom na zalihama prema odlukama HGK, HOK ili internim aktima
4832 Prekomjerni manjkovi na zalihama (kalo, rastep, kvar i lom) iznad normativa + PDV, prema odlukama HGK, HOK ili interno – SKRIVENE ISPLATE (čl. 7., st. 5. ZoPD)
4833 Manjkovi novca i vrijednosnih papira
4839 Ostali manjkovi iz imovine
484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora
4840 Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl.
4841 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)
4842 Penali, ležarine, dangubnine
4843 Nadoknade šteta iz radnog odnosa (npr. za neiskorišteni godišnji odmor, zbog ozljede na radu, odštetne rente i sl.)
4844 Nadoknade štete drugim društvima, fizičkim osobama po nagodbama i sudskim presudama
4845 Ugovoreni penali zbog neizvršenja, propusta i sl.
4846 Troškovi preuzetih obveza iz ugovora
4847 Trošak preuzete obveze (za porez na promet pri prodaji nekretnine i sl.)
4849 Ostali izdatci za štete
485