MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1376

Na teme­­­­­­­lju članka 19. stavak 1. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 11/96, 75/99, 76/99 i 62/01) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O RADNOM VREMENU PRODAVAONICA I DRUGIH OBLIKA TRGOVINE NA MALO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom jedinstveno se uređuje radno vrijeme i raspored dnevnoga i tjednoga radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u da­­­­­­­lj­­­­­­­njem tekstu: prodavaonice), radno vrijeme u dane državnih blagdana i neradnih dana, te radno vrijeme tržnica kao i kriteriji teme­­­­­­­ljem kojih nadležno tijelo grada, odnosno općine može propisati drukčije radno vrijeme od onoga koje je uređeno ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Prodavaonice mogu radnim danom:

– započeti s radom najranije u 7 sati;

– završiti s radom najkasnije u 22 sata,

a nedje­­­­­­­ljom:

– započeti s radom najranije u 8 sati

– završiti s radom najkasnije u 13 sati.

Iznimno, prodavaonice mogu raditi sve nedje­­­­­­­lje u prosincu i nedje­­­­­­­lje koje padaju na dan uoči državnih blagdana i neradnih dana od 8 do 18 sati.

U dane državnih blagdana i neradnih dana prodavaonice u pravilu ne rade.

Prodavaonice mogu raditi jednokratno i dvokratno, prema odluci trgovca.

Članak 3.

Poglavarstvo općine odnosno grada propisat će radno vrijeme prodavaonica u okviru odredbi članka 2. ovog Pravilnika.

Trgovac može poslovati i izvan radnog vremena koje odredi poglavarstvo općine odnosno grada, ako se to poslova­­­­­­­nje obav­­­­­­­lja u vremenu i u skladu s odredbama članka 2. ovog Pravilnika, o čemu je dužan obavijestiti nadležno tijelo općine odnosno grada.

Članak 4.

Poglavarstvo općine odnosno grada propisom iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika uredit će i radno vrijeme prodavaonica izvan radnog vremena iz članka 2. ovog Pravilnika, te odrediti uvjete pod kojima se iznimno, trgovcima omogućava rad u dane državnih blagdana i neradnih dana.

Pri određiva­­­­­­­nju radnog vremena iz stavka 1. ovog članka poglavarstvo općine odnosno grada dužno je voditi računa o potrebama građana i turista; gustoći nase­­­­­­­ljenosti i broju stanovnika na području općine odnosno grada; prometnom položaju općine odnosno grada; navikama i potrebama građana u dane državnih blagdana, te o ostalim posebnostima općine odnosno grada koje mogu utjecati na potrebu rada prodavaonice izvan radnog vremena propisanog u članku 2. ovog Pravilnika i rada u dane državnih blagdana i neradnih dana.

Poglavarstvo općine odnosno grada propisuje i radno vrijeme tržnica na malo, trgovine svježom i smrznutom ribom (ribarnica) i lokalnih sajmova sukladno lokalnim običajima i potrebama građana.

Članak 5.

Poglavarstvo općine odnosno grada će prilikom određiva­­­­­­­nja radnog vremena sukladno člancima 3. i 4. ovog Pravilnika zatražiti miš­­­­­­­lje­­­­­­­nje lokalne udruge potrošača, lokalne turističke zajednice na području općine ili županije gospodarske i obrtničke komore na području županije, udruga poslodavaca i sindikata.

Članak 6.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na:

– prodavaonice na graničnim prijelazima i one smještene uz auto-ceste, na kolodvorima, u zrakoplovnim lukama, brodskim pristaništima, benzinskim postajama, hotelima, kampovima i drugim vrstama ugostite­­­­­­­ljskih objekata za smještaj, te lukama nautičkog turizma;

– prodavaonice u koncertnim, kongresnim i kino dvoranama, sportskim objektima i igralištima u vrijeme održava­­­­­­­nja priredbi, školama i studentskim domovima;

– kioske za prodaju novina, cigareta i sličnih proizvoda; prigodnih prodaja k­­­­­­­njiga, CD-a, gramofonskih ploča, magnetnih vrpci, sladoleda i sličnih proizvoda, cvijeća, suvenira, slika ili drugih predmeta umjetničkog obrta i sl.

– benzinske postaje na auto-cestama.

Članak 7.

Nadležna tijela grada odnosno općine mogu, po potrebi, a radi osigura­­­­­­­nja nužne opskrbe građana odrediti ­­­­­­­ljekarne i benzinske postaje, koje su dužne raditi izvan radnog vremena iz članka 2. ovog Pravilnika, nedje­­­­­­­ljom i na dane državnih blagdana i neradnih dana.

Propisom iz stavka 1. ovog članka određuje se i radno vrijeme ­­­­­­­ljekarni i benzinskih postaja.

Članak 8.

Trgovac je dužan nadležnom tijelu općine odnosno grada petnaest dana prije početka rada dostaviti obrazac prijave radnog vremena, sukladno Obrascu prijave radnog vremena (u da­­­­­­­lj­­­­­­­njem tekstu: Obrazac), koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i ­­­­­­­nje­gov je sastavni dio.

Članak 9.

Ako prijava radnog vremena prodavaonice sadrži sve podatke iz Obrasca iz članka 8. ovog Pravilnika, nadležno tijelo općine odnosno grada će u roku od 8 dana od dana primitka ovjeriti prijavu radnog vremena i jedan primjerak vratiti trgovcu.

Ovjerenu prijavu iz stavka 1. ovog članka trgovac je dužan držati u prodavaonici radi dostupnosti inspekcijskim tijelima.

Članak 10.

Trgovac je dužan ovjerenu prijavu radnog vremena držati na vidnom mjestu u prodavaonici, a radno vrijeme prodavaonice istaknuti na ulazu u prodavaonicu ili na drugom pogodnom mjestu tako da bude uoč­­­­­­­ljivo potrošačima.

Članak 11.

Trgovac je dužan obavijestiti nadležno tijelo općine odnosno grada o privremenom ili trajnom zatvara­­­­­­­nju prodavaonice najma­­­­­­­nje deset dana prije zatvara­­­­­­­nja, a u hitnim slučajevima (bolest, smrt u obite­­­­­­­lji, nepredviđeni popis robe, inventura, nesreća i sl.) u roku od pet dana od zatvara­­­­­­­nja prodavaonice.

Obavijest o privremenom ili trajnom zatvara­­­­­­­nju prodavaonice trgovac je dužan istaknuti na ulazu u prodavaonicu.

Članak 12.

Trgovac je dužan uskladiti radno vrijeme prodavaonica s odredbama ovog Pravilnika i propisima koje donese poglavarstvo općine odnosno grada najkasnije u roku od 30 dana od dana ­­­­­­­njihova stupa­­­­­­­nja na snagu.

Članak 13.

Ako poglavarstvo općine odnosno grada ne donese propise o rasporedu radnog vremena, trgovac može poslovati na način propisan odredbom članka 2. ovog Pravilnika.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/71
Urbroj: 526-01-01-02
Zagreb, 14. rujna 2001.

Ministar gospodarstva
Goranko Fižulić, v. r.

 

OBRAZAC PRIJAVE RADNOG VREMENA PRODAVAONICE

 
 
NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA/OBRTA: _________________________________________________
ADRESA:           _______________________________________________________________
MB ili JMBG:      _______________________________________________________________
ADRESA OBJEKTA: _________________________________________________________________
PRODAJNA POVRŠINA (m2): ____________________ TELEFON: ___________________________
SKLADIŠTE (m2): _____________________ ODGOVORNA OSOBA: __________________________
 
ASORTIMAN:     PREHRANA
               NEPREHRANA
               OBUĆA                KOZMETIKA
               ODJEĆA              GRAĐEVINSKI MATERIJAL
               TEHNIČKA ROBA       NAMJEŠTAJ
               TEKSTIL             OSTALO
BROJ STALNO ZAPOSLENIH U OBJEKTU:
             PRODAJNO OSOBLJE __________________________________________________
             OSTALI ____________________________________________________________
 
UKUPAN TJEDNI FOND SATI RADA OBJEKTA: _____________________________________________
 
RADNO VRIJEME OBJEKTA:
PONEDJELJAK _______________________
UTORAK      _______________________
SRIJEDA     _______________________
ČETVRTAK    _______________________
PETAK       _______________________
SUBOTA      _______________________
NEDJELJA    _______________________
 
Ovjerio:       Potpis: ____________________________