ST.
BR.
NAZIV
  RAZRED  0
  DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA) I GUBITAK IZNAD KAPITALA
  00 NEMATERIJALNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)
    000 Osnivački izdaci
      0000 Izdaci za studije i akte u svezi s osnivanjem društva, podružnice, pogona i organizacijskog dijela
      0001 Izdaci za projekte i drugu dokumentaciju općeg značenja za osnivanje društva, podružnice, pogona i organizacijskog dijela
      0002 Kamate za financiranje u razdoblju osnivanja
      0003 Premije osiguranja u razdoblju osnivanja
      0004  
    001 Izdaci za  razvoj
      0010 Izdaci za dizajniranje, konstruiranje i testiranje prototipa i modela prije proizvodnje
      0011 Izdaci za dizajniranje alata, uzoraka, modela, matrica koje uvode novu tehnologiju
      0012 Izdaci za dizajniranje, konstrukciju i probni rad postrojenja do početka komercijalne proizvodnje
      0013 Izdaci za dizajniranje, konstrukciju i testiranje izabranih alternativa, novih i poboljšanih materijala, pronalazaka, proizvoda ili sustava usluga
    002 Patenti, licencije, računalni programi - software, koncesije i zaštitni  znakovi
      0020 Patenti
      0021 Prava na tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju proizvoda, dijelova proizvoda i materijala
      0022 Licencije
      0023 Računalni programi - software (koji nisu dio hardwarea)
      0024 Koncesije (za razdoblje duže od jedne godine)
      0025 Prava na model i zaštitni znak
    003 Ostala prava
      0030 Ulaganja na tuđim sredstvima u razdoblju zakupa (najma) 
      0031 Izdaci za višegodišnji zakup građevinskih objekata 
      0032 Izdaci za najam opreme plaćeni unaprijed za više od  12 mjeseci 
      0033 Izdaci za komasacije i druga višegodišnja unapređenja poljoprivredne proizvodnje
      0034 Izdaci u arondacije
      0035 Izdaci za višegodišnji zakup zemljišta, nasada, šuma i plantaža drveća
      0036 Izdaci za višegodišnje pravo korištenja priplodne i radne stoke 
      0037 Izdaci za prava korištenja TT linija
      0038 Izdaci za pravo priključka i korištenja energetskih objekata
      0039 Izdaci za ostala prava
    004 Goodwill
    005 Nematerijalna imovina u pripremi
      0050 Osnivački izdaci u tijeku
      0051 Izdaci za projekte razvoja u tijeku
        00510 Izdaci u tijeku za dizajniranje, konstruiranje i testiranje prototipa i modela prije proizvodnje
        00511 Izdaci u tijeku za dizajniranje alata, uzoraka, modela matrica koje uvode novu tehnologiju
        00512 Izdaci u tijeku za dizajniranje, konstrukciju i probni rad postrojenja do početka komercijalne proiz­vodnje
        00513 Izdaci u tijeku za dizajniranje, konstrukciju i testiranje izabranih alternativa, novih i poboljšanih materijala, pronalazaka, proizvoda ili sustava usluga
      0052 Izdaci u tijeku za patente, licencije, računalne programe - software, koncesije, zaštitni znak i ostala prava
        00520 Izdaci u tijeku za patente
        00521 Izdaci u tijeku za prava na tehnološku dokumentaciju za proizvodnju proizvoda, dijelova proizvoda i materijala
        00522 Izdaci u tijeku za licencije
        00523 Izdaci u tijeku za računalne programe - software
        00524 Izdaci u tijeku za koncesije
        00525 Izdaci u tijeku za stjecanje prava na model i zaštitni znak
      0053 Izdaci u tijeku za ostala prava
        00530 Izdaci u tijeku na tuđim sredstvima u razdoblju zakupa (najma)
        00531 Izdaci u tijeku za višegodišnji zakup građevinskih objekata
        00532 Izdaci u tijeku za zakup odnosno najam opreme na više od 12 mjeseci
        00533 Izdaci u tijeku za komasacije i druga višegodišnja unapređenja poljopriv­redne proiz­vodnje
        00534 Izdaci u tijeku za arondacije
        00535 Izdaci u tijeku za višegodišnji zakup zemljišta, nasada šuma i plantaža drveća
        00536 Izdaci u tijeku za višegodišnje pravo korištenja priplodne i radne stoke
        00537 Izdaci u tijeku za prava korištenja TT linija 
        00538 Izdaci u tijeku za prava priključaka i korištenja energetskih objekata
    006 Predujmovi  za  nematerijalnu imovinu
(u analitičkoj evidenciji osiguravaju se podaci o potraživanjima za predujmove po korisnicima predujmova iz ove skupine)
      0060 Predujmovi za osnivačke izdatke
      0061 Predujmovi za projekte razvoja
      0062 Predujmovi za patente, licencije, računalne softwaree, koncesije, zaštitni znak
      0063 Predujmovi za ostala prava  
    008 Revalorizacija nematerijalne imovine u tijeku obračunskog razdoblja 
    009 Ispravak vrijednosti  za obračunanu amortizaciju i umanjenja  nematerijalne imovine
      0090 Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja osnivačkih izdataka
      0091 Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju troškova razvoja
      0092 Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja patenata, licencija, računalnih programa - softwarea, koncesija, zaštitnih znakova 
      0093 Ispravak vrijednosti za amortizaciju ostalih prava
      0094 Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju goodwilla
      0096 Ispravak vrijednosti predujmova
      0099 Obračunana amortizacija tijekom godine
  01 MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA
    010 Zemljišta
      0100 Poljoprivredno zemljište
      0101 Građevinsko zemljište
      0102 Šumsko zemljište (veće od 10 ari)
      0103 Zemljište za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska
      0104 Zemljišta za eksploataciju rudnog bogatstva
      0105 Zemljišta pod prometnicama
      0106 Zemljišta pod dugogodišnjim nasadima
      0107 Zemljišta za ostale namjene
    011 Šume (površine veće od 10 ari)
      0110 Bjelogorične šume
      0111 Crnogorične šume
      0112 Mješovite šume
      0113 Ostalo drveće
    015 Ulaganja u prirodna bogatstva u pripremi
      0150 Ulaganja u tijeku - za zemljišta
      0151 Ulaganja u tijeku - za šume
    016 Predujmovi za prirodna bogatstva
(u analitičkoj evidenciji osiguravaju se podaci o potraživanjima za predujmove po korisnicima predujmova iz ove skupine)
      0160 Predujmovi za zemljišta
      0161 Predujmovi za šume
    018 Revalorizacija prirodnih bogatstava u tijeku obračunskog razdoblja
  02 MATERIJALNA IMOVINA-GRAÐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO
    020 Građevinski objekti
      0200 Upravne zgrade od betona, betona i metala, kamena i opeke
      0201 Upravne zgrade od metala
      0202 Tvorničke hale od betona, betona i metala, kamena i opeke
      0203 Tvorničke hale od metala
      0204 Tvorničke hale od drveta i ostalog materijala
      0205 Montažne zgrade i ostali objekti od montažnih elemenata
      0206 Barake
      0207 Objekti kanalizacije i objekti za pročišćavanje otpadnih voda 
      0208 Putovi
      0209 Ostali građevinski objekti
    021 Postrojenja i oprema
      0210 Postrojenja za proizvodnju ili za eksploataciju
        02101 Postrojenja primarne prerade
        02102 Postrojenja za finalnu fazu prerade
        02103  
      0211 Strojevi za obradu metala, drveta i drugih materijala
      0212 Uredska oprema (oprema za obavljanje uredskih poslova)
        02120 Pisaći, računski i drugi strojevi
        02121 Elektronička računala i ostala oprema za obradu podataka
        02122 Ostala uredska oprema
      0213 Mjerni i kontrolni uređaji
      0214 Oprema za grijanje, ventilaciju, održavanje prostorija i rashladni uređaji
      0215 Oprema - strojevi za obradu zemljišta
      0217 Oprema za protupožarnu zaštitu
      0218 Oprema za rad u laboratorijima
      0219 Ostala oprema
    022 Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva
      0220 Alati univerzalne i posebne namjene
      0221 Pogonski namještaj
      0222 Uredski namještaj
      0223 Transportna sredstva u cestovnom prometu
        02230 Kamioni
        02231 Traktori
        02232 Osobni automobili
        02233 Kombi vozila
        02234 Motorkotači, bicikli
        02235 Autobusi
        02236  
      0224 Telefonske i telegrafske centrale, pripadajući uređaji, aparati i pribor
      0225 Transportna sredstva u željezničkom prometu
        02250 Lokomotive
        02251 Putnički vagoni
        02252 Teretni vagoni
        02253 Vagoni cisterne
      0226 Transportna sredstva u zračnom prometu
        02260 Zrakoplovi
        02261 Helikopteri
    023 Višegodišnji nasadi i osnovno stado
      0230 Višegodišnji nasadi
        02300 Voćnjaci
        02301 Vinogradi i hmeljnici
        02302 Maslinici
        02303 Plantaže topola i drugog brzorastućeg drveća
        02304 Ostali nasadi
      0231 Osnovno stado
        02310 Goveda
        02311 Konji
        02312 Mazge, magarci i mule
        02313 Svinje
        02314 Ovce i koze
        02315 Perad
        02316 Ribe
        02317 Pčelinja društva
        02319 Ostala nespomenuta stoka - životinje
    024 Ostala materijalna imovina
      0240 Knjige u knjižnicama-bibliotekama
      0241 Muzejski eksponati, spomenici kulture, i sl.
      0242 Djela likovnih umjetnika
      0243 Djela kiparstva
      0244 Predmeti arhivske građe
      0245 Predmeti prirodnih rijetkosti
      0246 Ostala imovina
    025 Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala dugotrajna imovina u pripremi
      0250 Građevinski objekti
      0251 Postrojenja i oprema
      0252 Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva
      0253 Dugogodišnji nasadi i osnovno stado
      0254 Ostala materijalna imovina
      0255 Zalihe investicijskog materijala
    026 Predujmovi za građevinske objekte, postrojenja, opremu i ostalo
(u analitičkoj evidenciji osiguravaju se podaci o potraživanjima za predujmove po korisnicima predujmova iz ove skupine)
    027 Stambene zgrade i stanovi
    028 Revalorizacija građevinskih objekata, postrojenja, opreme i ostale materijalne imovine u tijeku obračunskog razdoblja
    029 Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju građevinskih objekata, postrojenja, opreme i ostalih sredstava
      0290 Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju građevinskih objekata
      0291 Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju postrojenja i opreme
      0292 Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju alata, pogonskog i uredskog namještaja i transportnih sredstava
      0293 Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju višegodišnjih nasada i osnovnog stada
      0294 Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju ostale materijalne imovine
      0295 Ispravak vrijednosti-otpis ulaganja u tijeku odnosno dugotrajne imovine u pripremi
      0296 Ispravak vrijednosti-otpis nerealiziranih avansa
      0297 Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju stambenih zgrada i stanova
      0299 Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju tijekom godine
  04 DUGOROČNA FINANCIJSKA ULAGANJA I ZAJMOVI
    040 Udjeli u povezanim društvima
      0400 Dionice povezanih društava u zemlji
      0401 Dionice povezanih društava u inozemstvu
      0402 Poslovni udjeli u povezanim društvima u zemlji
      0403 Poslovni udjeli u povezanim društvima u inozemstvu
    041 Zajmovi povezanim društvima
      0410 Zajmovi povezanim društvima u zemlji
      0411 Zajmovi povezanim društvima u inozemstvu
    042 Poslovni udjeli u nepovezanim društvima (sudjelujući interesi)
      0420 Poslovni udjeli u nepovezanim društvima u zemlji
      0421 Poslovni udjeli u nepovezanim društvima u inozemstvu
    043 Dani depoziti, zadržane i plaćene jamčevine (kaucije)
      0430 Dugoročni depoziti (preko godinu dana) u zemlji
      0431 Jamčevine (kaucije s rokom povrata dužim od godine dana) u zemlji
      0432 Dugoročni depoziti u inozemstvu
      0433 Jamčevine u inozemstvu
    044 Ulaganja u dionice
      0440 Ulaganja u dionice domaćih društava (osim povezanih društava)
      0441 Ulaganja u dionice inozemnih društava
    045 Otkupljene vlastite dionice (vlastiti poslovni udjeli)
    046 Dani zajmovi 
      0460 Dani zajmovi u zemlji
      0461 Dani zajmovi u inozemstvo
    047 Ulaganja u dužničke vrijednosne papire
      0470 Ulaganja u domaće kunske državne obveznice
      0471 Ulaganja u inozemne  obveznice inozemnih osoba
      0472 Ulaganja u obveznice trgovačkih društava
      0473 Ulaganja u domaće državne devizne obveznice
      0474 Ulaganja u certifikate
      0475  
      0476  
      0477  
      0478 Ulaganja u ostale vrijednosne papire - domaće
      0479 Ulaganja u ostale vrijednosne papire - inozemne
    048 Ostala dugoročna ulaganja
      0480 Dugoročno uložena sredstva radi zajedničke izgradnje objekata-zajedničke investicije
      0481 Dugoročno uložena sredstva u druga društva radi financiranja zajedničke nabave materijala, i sl.
      0489 Ostala dugoročna poslovna ulaganja
    049 Ispravak vrijednosti (umanjenje) dugoročne financijske imovine
      0490 Ispravak vrijednosti dionica i udjela u povezanim društvima
      0491 Ispravak vrijednosti zajmova u povezanim društvima
      0492 Ispravak vrijednosti udjela u nepovezanim društvima (sudjelujući interesi)
      0493 Ispravak vrijednosti depozita i jamčevina
      0494 Ispravak vrijednosti ulaganja u dionice
      0496 Ispravak vrijednosti danih zajmova 
      0497 Ispravak vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira
      0499 Ispravak vrijednosti ostalih dugoročnih ulaganja
  05 DUGOROČNA POTRAŽIVANJA
    050 Potraživanja od povezanih društava po osnovi prodaje na kredit
      0500 Potraživanja od povezanih društava u zemlji za prodaju na kredit
      0501 Potraživanja od povezanih društava u inozemstvu za prodaju na kredit
    051 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit u zemlji
    052 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit u inozemstvu
    053 Potraživanja za dugoročne potrošačke kredite
    054 Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom najmu (leasing)
    058 Ostala dugoročna potraživanja
    059 Ispravak vrijednosti dugoročnih potraživanja
  06 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
    060 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital
      0600 Potraživanja za upisane uplate u novcu
      0601 Potraživanja za unos kapitala u stvarima (zemljište, građevinski objekti i ostalo)
  09 GUBITAK IZNAD KAPITALA
    090 Gubitak proteklih godina iznad  kapitala
    091 Gubitak tekuće godine iznad kapitala
  RAZRED  1
  NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI
  10 NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
    100 Žiroračuni i tekući računi
      1000 Žiroračuni i tekući računi
        10010 Žiroračun - poslovna banka "A"
        10011 Žiroračun - poslovna banka "B"
        10012 Žiroračun - poslovna banka "C"
        10013  
      1001 Računi poslovnih jedinica ili organizacijskih dijelova dru­štva
      1009 Žiroračun prijelazni konto
    101 Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
      1010 Izdvojena novčana sredstva za investicije
      1011 Otvoreni neopozivi dokumentarni akreditivi
      1012 Izdvojena novčana sredstva za isplatu čekova
      1013 Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene
    102 Novac u blagajni
      1020 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)
      1021 Porto-blagajna - poštanske vrijednosnice
      1022 Blagajna ostalih vrijednosnica
      1023 Blagajna prodavaonica
      1024 Blagajna organizacijskih dijelova društva odnosno poslovnih jedinica
      1025 Blagajna mjenjačnice
      1026 Blagajna za ostale potrebe
    103 Devizni račun
      1030 Devizni račun u domaćoj banci
      1031 Devizni račun u inozemnoj banci
      1032 Devizni račun poslovne jedinice u inozemstvu (invest. radovi)
      1033 Devizni račun za ulog strane osobe
      1034 Nerezidentni račun u inozemnoj banci
      1039 Devizni računi - prijelazni konto
    104 Devizni akreditivi
      1040 Devizni akreditivi kod domaće banke
      1041 Devizni akreditivi kod inozemne banke
    105 Strana valuta u blagajni
      1050 Glavna devizna blagajna
      1051 Devizna blagajna poslovnih  jedinica (prodavaonica, i sl.)
      1052 Devizna blagajna mjenjačnica
    107 Ostala novčana sredstva
      1070 Neisplaćene plaće - depozit 
      1071 Sudski depoziti
      1072 Prolazni račun zajedničkih pothvata
  11 FINANCIJSKA IMOVINA-VRIJEDNOSNI PAPIRI (unovčivi do 12 mjeseci)
    110 Čekovi
      1100 Barirani čekovi kunski 
      1101 Čekovi devizni
      1102 Čekovi predani na naplatu
      1103 Čekovi devizni predani na naplatu
      1104 Čekovi od građana
      1105 Čekovi od građana poslani na naplatu
      1109 Protestirani čekovi
    111 Mjenice
    112 Obveznice
      1120 Kupljene obveznice - kunske
      1121 Kupljene obveznice - devizne
    113 Dionice
      1130 Dionice banaka
      1131 Ostale dionice
    114 Komercijalni zapisi
    115 Trezorski zapisi
    116 Otkupljene vlastite dionice
    118 Ostali vrijednosni papiri
    119 Ispravak vrijednosti  vrijednosnih papira
      1190 Ispravak vrijednosti dospjelih, a nenaplaćenih čekova
      1191 Ispravak vrijednosti za nenaplaćene mjenice
      1192 Ispravak vrijednosti obveznica
      1193 Ispravak vrijednosti dionica
      1194 Ispravak vrijednosti komercijalnih zapisa
      1195 Ispravak vrijednosti trezorskih zapisa
      1198 Ispravak vrijednosti ostalih vrijednosnih papira
  12 POTRAŽIVANJA OD KUPACA
    120 Kupci u zemlji
    121 Kupci u inozemstvu
      1210 Kupci u zemlji "A"
      1211 Kupci u zemlji "B"
      1212 Kupci u zemlji "C"
      1213  
      1214  
    122 Kupci u inozemstvu za naplatu preko kontokorentnih računa
      1220 Kupci u zemlji "A"
      1221 Kupci u zemlji "B"
      1222 Kupci u zemlji "C"
      1223  
      1224  
    123 Kupci u inozemstvu za izvoz u svoje ime za tuđi račun
      1230 Kupci u zemlji "A"
      1231 Kupci u zemlji "B"
      1232 Kupci u zemlji "C"
      1233  
      1234  
    124 Kupci u zemlji za robu u komisiji 
    128 Sumnjiva i potraživanja od kupaca u sporu
    129 Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca
      1290 Ispravak vrijednosti dospjelih a nenaplaćenih potraživanja od kupaca u zemlji
      1291 Ispravak vrijednosti dospjelih a nenaplaćenih potraživanja od kupaca u inozemstvu
  14 POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA I IZ ZAJEDNIČKIH POSLOVA
    140 Potraživanja  za prodane proizvode, robu i usluge povezanim društvima
      1400 Kupci - povezana društva u zemlji
      1401 Kupci - povezana društva u inozemstvu
    141 Potraživanja za izglasanu dividendu i udjel u dobiti povezanih društava (donijete odluke o isplati)
    142 Potraživanja od izvoznika 
    143 Potraživanja s osnove uvoza za tuđi račun
      1430 Potraživanja za vrijednost uvoza za tuđi račun
      1431 Potraživanja za razna plaćanja, za troškove i pristojbe koje su plaćene za račun uvoznika
    144 Potraživanja od prodaje u komisiji
      1440 Potraživanja od prodaje u komisiji (analitika po komisionarima)
      1449 Sumnjiva i potraživanja u sporu od prodaje u komisiji 
    145 Potraživanja od kooperanata u zemlji
      1450 Potraživanja od kooperanata trgovačkih društava u zemlji
      1451 Potraživanja od kooperanata obrtnika
      1452 Potraživanja od kooperanata poljoprivrednika
      1453 Potraživanja od kooperanata - zadruga
    146 Potraživanja iz zajedničkih poslova - pothvata
      1460 Potraživanja iz zajedničkog prihoda - zajednički pothvat
      1461 Potraživanja iz zajedničke dobiti
      1462 Potraživanja iz zajedničkog ulaganja
      1463 Ostala potraživanja iz zajedničkog poslovanja
      1469 Sumnjiva i potraživanja u sporu iz zajedničkog poslovanja
    147 Ostala potraživanja iz zajedničkih poslova
      1470 Potraživanja za pokriće gubitka iz zajedničkog poslovanja
      1471 Kratkoročna potraživanja za novčana sredstva kod drugog društva radi zajedničke nabave sirovina, materijala i robe
      1473 Ostala potraživanja iz zajedničkog poslovanja
    149 Ispravak vrijednosti potraživanja od povezanih društava i iz zajedničkih poslova 
      1490 Ispravak vrijednosti potraživanja od povezanih društava
      1491 Ispravak vrijednosti potraživanja iz zajedničkih poslova pothvata
      1492 Ispravak vrijednosti potraživanja od izvoznika
      1493 Ispravak vrijednosti potraživanja s osnove uvoza za tuđi račun
      1494 Ispravak vrijednosti potraživanja od prodaje putem komisije
      1495 Ispravak vrijednosti potraživanja od kooperanata
      1496 Ispravak vrijednosti potraživanja iz zajedničkih poslova - pothvata
      1497 Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja iz zajedničkih poslova
  15 KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA 
    150 Poslovni udjeli i dionice povezanih društava
      1500 Poslovni udjeli povezanih društava u zemlji
      1501 Poslovni udjeli povezanih društava u inozemstvu
      1502 Dionice povezanih društava u zemlji
      1503 Dionice povezanih društava u inozemstvu
    151 Zajmovi povezanim društvima
      1510 Zajmovi povezanim društvima u zemlji
      1511 Zajmovi povezanim društvima u inozemstvu
    152 Dani financijski zajmovi u zemlji
    153 Dani financijski zajmovi u inozemstvo
    154 Dani robni zajmovi u zemlji
    155 Dani robni zajmovi u inozemstvo
    156 Potraživanja za uplaćene predujmove za nabave usluga (osim za usluge koje su uključene u trošak nabave dugotrajne imovine ili zaliha)
    157 Potraživanja za dane depozite, zadržane i uplaćene jamčevine (kaucije)
    158 Potraživanja za otplate dugoročnih zajmova koje dospijevaju u idućoj poslovnoj godini
    159 Ispravak vrijednosti kratkoročne financijske imovine
  16 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD RADNIKA I OSTALA POTRAŽIVANJA
    160 Potraživanja od države i drugih institucija
      1600 Potraživanja od izvanproračunskih fondova za refundacije naknada plaća i drugih prava radnika
      1601 Potraživanja za plaće za vrijeme vojne vježbe i civilne zaštite
      1602 Potraživanja za premije, regrese, stimulacije, dotacije, kompenzacije i slično
      1603 Potraživanja s osnove povrata carina i drugih pristojbi
      1604 Potraživanja za regres kamata 
      1605  
      1608 Ostala potraživanja od države i drugih institucija
      1609 Sumnjiva i potraživanja u sporu od državnih i drugih institucija
    161 Potraživanja za više plaćene poreze i za predujmove poreza
      1610 Potraživanja za više plaćene posebne poreze
      1611 Potraživanja za više plaćeni porez na potrošnju
      1612 Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak
      1613 Potraživanja za više plaćeni prirez
      1614 Potraživanja za uplaćene predujmove i za više plaćeni porez iz dobiti po godišnjoj prijavi
      1615  
      1616  
      1617  
    162 Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine     
      1620 Doprinos za MO  
      1621 Doprinos za zdravstveno osiguranje  
      1622 Doprinos za zapošljavanje  
      1623 Članarine i doprinos HGK
      1624 Doprinosi za općekorisne funkcije šuma
      1625  
      1626  
      1629 Potraživanja za preplaćene ostale doprinose
    163 Potraživanja za predujmove dividendi i udjele u dobiti
      1630 Potraživanja za predujmove dividendi
      1631 Potraživanja za predujmove udjela u dobiti
      1632 Potraživanja za predujmove udjela u dobiti po osnovi izuzimanja i skrivenih isplata dobiti
      1633  
      1634  
    164 Potraživanja za dividende i udjele u dobiti 
    165 Potraživanja od radnika
      1650 Akontacije za službena putovanja u zemlji
      1651 Akontacije za službena putovanja u inozemstvo
      1652 Akontacije za plaćanja nabave gotovinom
      1653 Potraživanja za manjkove i učinjene štete
      1654 Potraživanja od radnika za prehranu, plaćene kazne, za korištenje odmarališta, i sl.
      1655 Potraživanja od radnika za korištenje automobila i za druge primitke u naravi
      1656 Potraživanja od zaposlenika za više isplaćene plaće i naknade
      1658 Sumnjiva i potraživanja u sporu od zaposlenih
    166 Potraživanja naknada šteta od društava osiguranja i drugih
      1660 Potraživanje od društava osiguranja
      1661 Potraživanje od drugih
    167 Potraživanja dospjelih otplata anuiteta
      1670 Potraživanja dospjelih otplata anuiteta za zajmove dane u tuzemstvo
      1671 Potraživanja dospjelih otplata anuiteta za zajmove dane u inozemstvo
      1672  
      1673  
    168 Ostala potraživanja
      1680 Potraživanja sudskih troškova
      1681  
      1682  
    169 Ispravak vrijednosti potraživanja od države, drugih institucija, zaposlenih i ostalih potraživanja
  18 POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOREZ
    180 Potraživanja za pretporez u primljenim računima (koji se može odbiti od porezne obveze)
      1800 Pretporez u primljenim računima od poreznih obveznika s oznakom R-1 (osim plaćenih predujmova)
      1801 Pretporez u plaćenim računima s oznakom R-2
      1802 Pretporez u plaćenim predujmovima za račune s oznakom R-1
      1803 Pretporez u plaćenim predujmovima za račune s oznakom R-2
    181 Potraživanja za pretporez  plaćen pri uvozu dobara
    182 Potraživanja za pretporez plaćen na usluge inozemnih poduzetnika
    186 Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskom razdoblju
    188 Potraživanja za pretporez u primljenim računima i obračunima koji se ne može odbiti prije plaćanja
      1880 Pretporez u računima R-2
      1881 Pretporez u obračunima po JCD (uvoz dobara)
    189 Naknadno vraćen PDV strancima u okviru osobnog putničkog prometa (čl. 21. st. 3. Zakona) 
  19 PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA
    190 Unaprijed plaćeni troškovi (do 12 mjeseci)
      1900 Troškovi odnosno usluge investicijskog održavanja
      1901 Plaćena zakupnina odnosno najamnina (unaprijed do 12 mj.)
      1902 Troškovi reklame, propagande i sajmova
      1903 Troškovi ogrjeva i energije
      1904 Troškovi osiguranja imovine i osoba 
      1905 Plaćene pretplate na službena glasila i stručne časopise
      1906 Troškovi pokusnih pogona
      1907 Troškovi razvijanja potražnje za novim proizvodima i osvajanje novih tržišta
      1909 Ostali troškovi poslovanja plaćeni unaprijed
    191 Odgođeno pokriće poreza na dobit
    192 Obračunani prihodi koji nisu mogli biti fakturirani
    193 Nerealizirani gubici od držanja ulaganja u vrijednosne papire
      1930 Nerealizirani gubici od držanja dionica
      1931 Nerealizirani gubici od držanja obveznica
      1932 Nerealizirani gubici od držanja ostalih vrijednosnih papira
  RAZRED 2
  KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI
  21 OBVEZE  PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
    210 Obveze za izdane čekove
      2100 Izdani čekovi za obveze u zemlji
      2101 Izdani čekovi za obveze u inozemstvu
    211 Obveze za izdane mjenice
      2110 Izdane mjenice za obveze u zemlji
      2111 Izdane mjenice za obveze u inozemstvu
    212 Obveze za izdane obveznice
    214 Obveze za izdane komercijalne zapise
    217 Obveze za izdane ostale vrijednosne papire
  22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
    220 Dobavljači u zemlji
      2200 Dobavljači  obveznici PDV-a
      2201 Dobavljači koji nisu obveznici PDV-a
      2202 Dobavljači obrtnici obveznici PDV-a (račun s oznakom R-2)
    221 Dobavljači u inozemstvu
      2210 Dobavljači iz zemlje "A"
      2211 Dobavljači iz zemlje "B"
      2212 Dobavljači iz zemlje "C"
      2213  
    222 Dobavljači u inozemstvu za plaćanje preko kontokorentnih računa
    223 Dobavljači u inozemstvu za uvoz u svoje ime za tuđi račun
    224 Dobavljači građani
      2240 Dobavljači građani obveznici PDV-a
      2241 Dobavljači građani koji nisu obveznici PDV-a
    225 Obveze za nefakturiranu robu i usluge
    226 Dobavljači plaćeni kreditnim karticama
  24 OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA I IZ ZAJEDNIČKIH POSLOVA
    240 Obveze za nabave od povezanih društava
      2400 Dobavljači povezana društva u zemlji
      2401 Dobavljači povezana društva u inozemstvu
      2402  
    241 Obveza prema povezanim društvima za izglasane dividende i udjele u dobiti (donijete odluke o isplati)
    242 Obveze prema uvozniku 
    243 Obveze s osnove izvoza za tuđi račun 
    244 Obveze s osnove prodaje u komisiji iz tuzemstva
      2440 Obveze prema vlasnicima za robu u komisiji koja je prodana
      2441 Obveze prema vlasnicima iz inozemstva za robu u komisiji koja je prodana
    245 Obveze prema kooperantima u zemlji
      2450 Kooperanti trgovačka društva
      2451 Kooperanti i obrtnici
      2452 Kooperanti poljoprivrednici
      2453 Kooperanti zadruge (zadružne organizacije)
    246 Obveze iz zajedničkih pothvata
    247 Ostale obveze iz zajedničkih poslova
      2470 Obveze za naknadu štete iz zajedničkog poslovanja
      2471 Obveze s osnove solidarne i supsidijarne odgovornosti
      2479 Ostale kratkoročne obveze iz zajedničkog poslovanja
  25 OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJMOVA, DEPOZITA I JAMSTAVA (dospijeće unutar roka godine dana)
    250 Obveze prema povezanim društvima za zajmove i kredite 
      2500 Zajmovi i krediti od povezanih društava u zemlji
      2501 Zajmovi i krediti od povezanih društava u inozemstvu
    251 Obveze  za kredite banaka u zemlji
    252 Obveze za financijske kredite  od ostalih kreditora u  zemlji
    253 Obveze za robne zajmove u zemlji
    254 Obveze za financijske kredite iz inozemstva
    255 Obveze za robne zajmove iz inozemstva
    256 Obveze po osnovi zajmova
      2560 Obveze po osnovi zajmova iz zemlje
      2561 Obveze po osnovi zajmova iz inozemstva 
    257 Obveze za primljene predujmove iz zemlje i inozemstva
      2570 Primljeni predujmovi iz zemlje
      2571 Primljeni predujmovi iz inozemstva
    258 Obveze za otplate dugoročnih kredita i zajmova koje dospijevaju u idućoj poslovnoj godini
    259 Obveze za primljene depozite i jamčevine
      2590 Obveze za depozite osoba u zemlji
      2591 Obveze za depozite osoba u inozemstvu
      2592 Obveze za primljene jamčevine (kaucije)
  26 OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE; OBVEZE IZ REZULTATA I OSTALE TEKUĆE OBVEZE
    260 Obveze za posebne i lokalne poreze
      2600 Obveze za posebne poreze 
        26000  
        26001  
        26002  
        26003  
        26004  
      2601 Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
      2602 Obveza za porez na priređivanje zabavnih i športskih priredbi
      2603 Obveza za porez na tvrtku ili naziv
    261 Obveze za porez iz dobiti
    262 Obveze za dividende i udjele u dobiti
      2620 Obveze prema članu društva za udjele u dobiti
      2621 Obveze prema dioničarima za izglasanu dividendu
      2622 Obveze prema inozemnom članu društva za udjel u dobiti
      2623 Obveze prema upravi i ostalim sudionicima u raspodjeli dobiti
    263 Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala materijalna prava koje nemaju obilježje dohotka
      2630 Obveze s temelja troškova službenih putovanja
      2631 Obveze s temelja nabave gotovinom
      2632 Obveze za neisplaćene i deponirane plaće na računu
      2633 Obveze prema radnicima za terenski dodatak i naknade drugih troškova  
      2634 Obveze prema radnicima za otpremnine
      2635 Obveze prema radnicima za zateznu kamatu
      2636  
      2639 Ostale obveze prema radnicima
    264 Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge dohotke 
      2640 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade plaća 
      2641 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na plaće u naravi 
      2642 Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite za radnike upućene na rad u inozemstvo
      2643 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na druge dohotke
      2644 Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite za službena putovanja u inozemstvo
      2645 Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      2646 Doprinos za zapošljavanje 
      2647 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom
      2648  
      2649  
    265 Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade
      2650 Članarina  HGK
      2651 Doprinos HGK
      2652 Članarine turističkim zajednicama
      2653 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
      2654 Šumski doprinos
      2655 Naknada za općekorisnu funkciju šuma
      2656 Naknada za jednostavnu biološku reprodukciju šuma
      2657 Spomenička renta
      2658  
      2659  
    266 Obveze prema osobama za naknade koje su drugi dohodak    
      2660 Obveze prema autorima, obveze za ugovore o djelu i prema drugima koji obavljaju samostalnu djelatnost, a imaju status registriranih obveznika PDV-a
      2661 Obveze za naknade članovima nadzornih odbora
      2662 Obveze prema autorima, obveze za ugovore o djelu i prema drugima koji obavljaju samostalnu djelatnost, a nemaju status registriranih obveznika PDV-a
    267 Obveze za carinu, druge uvozne pristojbe i PDV pri uvozu dobara
      2670 Carina i druge uvozne pristojbe
      2671 PDV na uvoz dobara
    268 Obveze za dospjele anuitete zajmova i  kredita
      2680 Obveze za dospjele anuitete zajmova i kredita u zemlji
      2681 Obveze za dospjele anuitete zajmova i  kredita iz inozemstva
    269 Ostale tekuće obveze
      2690 Obveze za naknadu šteta
      2691 Obveze prema učenicima i studentima za naknade za vrijeme praktičnog rada
      2692 Obveze za stipendije
      2693  
  27 OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA
    270 Obveze za plaće i naknade plaća
    271 Obveze za neto plaće i neto naknade plaća
      2710 Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijelu koji se isplaćuju radnicima
      2711 Obustave iz neto plaća i naknada
        - za kredite
        - za sudske zabrane, kazne, i dr.
        - za članarine
        - za ostale obustave iz plaća
    272 Doprinosi iz plaća i naknada plaća  (analitika prema vrsti doprinosa)
      2720 Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (prvi stup)
      2721 Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)
      2722  
      2723  
      2724  
    273 Porezi iz dohotka iz plaća i naknada plaća
    274 Prirez na porez na dohodak iz plaća i naknada plaća
    275 Obveza za plaće u naravi i plaće po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog iznad propisanog iznosa
    276 Obveze za neto plaće u naravi i plaće po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog iznad propisanog iznosa
    277 Doprinosi iz plaća u naravi i plaća po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog iznad propisanog iznosa
      2770 Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (prvi stup)
      2771 Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)
      2772  
      2773  
      2774  
    278 Porez iz dohotka i prirez iz plaća u naravi i plaća po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugih isplata iznad propisanog iznosa
  28 OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV
    280 Obveze za PDV u izdanim računima
      2800 PDV u izdanim računima za negotovinsko plaćanje
      2801 PDV u isporukama dobara i usluga naplaćenih u gotovini
      2802 PDV za primljene predujmove
    281 Obveze za PDV po osnovu nezaračunanih isporuka (čl. 7. stavak 1. Zakona)
    282 Obveze za PDV po osnovu vlastite potrošnje
      2820 PDV za izuzimanja
      2821 PDV za reprezentaciju
      2822 PDV za troškove osobnog prijevoza
    286 Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje
  29 ODGOÐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA
    290 Obračunani troškovi
      2900 Obračunani troškovi koji nisu fakturirani a terete tekuće razdoblje-analitika prema vrstama troškova
      2901 Obračunani - ukalkulirani troškovi kala i rasipa sirovina i materijala 
    291 Odgođeno plaćanje poreza iz dobiti
    292 Zavisni troškovi nabave trgovačke robe
      2920 Obračunani zavisni troškovi nabave trgovačke robe primjenom kalkulativne stope
      2921 Stvarno nastali zavisni troškovi - trošak prijevoza
      2922 Stvarno nastali zavisni troškovi-troškovi osiguranja robe u transportu
      2923 Stvarno nastali zavisni troškovi-troškovi prijevoza robe-vlastiti transport
      2924 Stvarno nastali zavisni troškovi - ostali zavisni troškovi
    293 Nerealizirani dobici od držanja ulaganja u vrijednosne papire
      2930 Nerealizirani dobici od držanja dionica
      2931 Nerealizirani dobici od držanja obveznica
      2932 Nerealizirani dobici od držanja ostalih vrijednosnih papira
    295 Odgođeno priznavanje prihoda
      2950 Odgođeno priznavanje prihoda od prodaje robe, proizvoda i usluga
      2951 Odgođeno priznavanje obračunanih zateznih kamata
      2952 Odgođeno priznavanje prihoda za naknadno odobrene ugovorene popuste
    296 Prihodi budućeg razdoblja
      2960 Unaprijed naplaćene ili obračunane školarine
      2961 Unaprijed naplaćene ili obračunane zakupnine (najamnine)
      2962 Unaprijed naplaćeni ili obračunani ostali prihodi
    297 Odgođeno priznavanje prihoda od potpora, pomoći, poticaja, poklona i donacija
  RAZRED 3
  ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOVI ZA ZALIHE
  30 OBRAČUN NABAVE
    300 Kupovna cijena po obračunu dobavljača
      3000 Kupovna cijena sirovina i materijala
      3002 Kupovna cijena rezervnih dijelova
      3003 Kupovna cijena alkoholnih i bezalkoholnih pića
      3005 Kupovna cijena sitnog inventara, auto guma i ambalaže
    301 Troškovi prijevoza i ostali troškovi dopreme
      3010 Troškovi prijevoza i ostali troškovi dopreme sirovina i materijala
      3012 Troškovi prijevoza i ostali troškovi dopreme  rezervnih dijelova
      3013 Troškovi prijevoza i ostali troškovi dopreme alkoholnih i bezalkoholnih pića
      3015 Troškovi prijevoza i ostali troškovi dopreme  sitnog inventara, auto guma i ambalaže
    302 Carine i druge uvozne pristojbe
      3020 Carine i druge uvozne pristojbe za sirovine i materijal
      3022 Carine i druge uvozne pristojbe za rezervne dijelove
      3023 Carine i druge uvozne pristojbe za alkoholna i bezalkoholna pića
      3025 Carine i druge uvozne pristojbe za  sitni inventar, ambalažu i auto gume
    303 Nepovratni porezi i ostali troškovi
      3030 Nepovratni porezi i ostali troškovi nabave sirovina i materijala
      3032 Nepovratni porezi i ostali troškovi nabave za rezervne dijelove
      3033 Nepovratni porezi i ostali troškovi nabave alkoholnih i bezalkoholnih pića
      3035 Nepovratni porezi i ostali troškovi  sitnog inventara, ambalaže i auto guma
    309 Obračun nabave
      3090 Obračun nabave sirovina i materijala 
      3092 Obračun nabave rezervnih dijelova
      3093 Obračun nabave alkoholnih i bezalkoholnih pića
      3095 Obračun nabave sitnog inventara, auto guma i ambalaže
      3096 Obračun nabave materijala i rezervnih dijelova koji izravno terete troškove (koji se ne iskazuju kao zalihe na skupini 31)
  31 SIROVINE I MATERIJAL
    310 Sirovine i materijal u skladištu
    316 Sirovine i materijal u doradi, obradi i na putu
      3160 Sirovine i materijal u doradi i obradi
      3161 Sirovine i materijal na putu
      3162 Sirovine i materijal u javnom skladištu
    317 Ispravak vrijednosti sirovina i materijala 
    318 Revalorizacija zaliha sirovina i materijala
    319 Odstupanje od cijena sirovina i materijala
      3190 Odstupanje od planskih-standardnih cijena
  32 REZERVNI DIJELOVI
    320 Rezervni dijelovi u skladištu
      3200 Rezervni dijelovi u skladištu za ugradnju u vlastite proizvode 
      3201 Zalihe rezervnih dijelova za tekuće i investicijsko održavanje
      3202 Zalihe upotrebljavanih rezervnih dijelova
      3203 Zalihe dijelova od rashodovne dugotrajne imovine
    327 Ispravak vrijednosti rezervnih dijelova 
    328 Revalorizacija zaliha rezervnih dijelova
    329 Odstupanja od cijena rezervnih dijelova
      3290 Odstupanje od planskih cijena
  33 ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA U UGOSTITELJSTVU
    330 Alkoholna i bezalkoholna pića u skladištu
    331 Alkoholna i bezalkoholna pića na prodajnim mjestima po prodajnoj cijeni
    334 Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost u prodajnoj cijeni alkoholnih i bezalkoholnih pića
    335 Ukalkulirani porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
    339 Razlika u cijeni za alkoholna i bezalkoholna pića
  35 SITAN INVENTAR, autogume I AMBALAŽA
    350 Sitan inventar u skladištu
    351 Sitan inventar u upotrebi
    352 autogume na skladištu
    353 autogume u upotrebi
    354 Ambalaža u skladištu
    355 Ambalaža u upotrebi
    357 Ispravak vrijednosti sitnog inventara, auto guma i ambalaže
      3570 Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi
      3571 Ispravak vrijednosti auto guma u upotrebi
      3572 Ispravak vrijednosti ambalaže u upotrebi
    358 Revalorizacija zaliha sitnog inventara, auto guma i ambalaže
    359 Odstupanje od cijena sitnog inventara, auto guma i ambalaže
      3590 Odstupanje od planskih cijena
  36 PREDUJMOVI ZA ZALIHE
    361 Predujmovi dobavljačima za sirovine i materijal
    362 Predujmovi dobavljačima za rezervne dijelove
    363 Predujmovi dobavljačima za alkoholna i bezalkoholna pića u ugostiteljstvu
    365 Predujmovi dobavljačima za sitan inventar, autogume i ambalažu
    369 Ispravak vrijednosti predujmova
  RAZRED  4
  TROŠKOVI POSLOVANJA
  40 MATERIJALNI TROŠKOVI
    400 Utrošene sirovine i materijal
      4000 Osnovne sirovine i materijal
      4001  Pomoćni materijal
      4002  Mazivo
      4003  Materijal za čišćenje
      4004 Uredski materijal
      4005  Kalo, rasip, lom i kvar sirovina i materijala
      4006  Materijal za HTZ
      4007 Utrošene namirnice i pića u restoranu "društvene” prehrane
      4009 Odstupanje od planskih cijena utrošenih sirovina i materijala
    401 Potrošena energija
      4010 Električna energija
      4011 Plin
      4012 Para
      4013 Motorni benzin i ostala goriva za pogon strojeva i vozila osim osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz
za koje se ne obračunava plaća u naravi
      4015 Motorni benzin i drugo gorivo za pogon osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz
za koje se ne obračunava plaća u naravi do visine porezno priznatog rashoda (70%)
      4016 Motorni benzin i drugo gorivo za pogon osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz
za koje se ne obračunava plaća u naravi do visine porezno nepriznatog rashoda (30%)
      4017 Porez  na  dodanu  vrijednost  na  iznos  porezno  nepriznatih rashoda za benzin i drugo gorivo za pogon osobnih automobila
i drugih vozila za osobni prijevoz 
      4018 Gorivo i drugi materijal za proizvodnju energije (teško ulje, ugljen, drva)
      4019 Odstupanje od planskih cijena potrošene energije
    402 Utrošena ambalaža za pakiranje vlastitih proizvoda
    403 Utrošen materijal i dijelovi za održavanje objekata
      4030 Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje proizvodnih objekata
      4031 Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje ostalih objekata
    404 Utrošeni materijal i rezervni  dijelovi za održavanje opreme
      4040 Utrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje opreme osim za osobne automobile i  ostala vozila za osobni prijevoz
za koje se ne obračunava plaća u naravi
      4041 Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje osobnih automobila i ostalih vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi
(razdvaja se na 70% porezno priznati rashod i 30% porezno nepriznati rashod)
      4042 Porez na dodanu vrijednost na utrošeni materijal i rezervne dijelove za održavanje osobnih automobila i ostalih vozila za osobni prijevoz
(osnovica 30% od iznosa na kontu 4041)
    405 Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma
      4050 Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi
      4051 Otpis ambalaže u upotrebi
      4052 Otpis auto guma u upotrebi za osobne automobile i ostala osobna vozila za koje se ne obračunava plaća u naravi (dijeli se na 70% i 30%)
      4053 Porez na dodanu vrijednost na otpis auto guma osobnih automobila (na 30%)
      4054 Otpis auto guma za ostala vozila
    406 Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje vlastitih proizvoda u jamstvenom roku
    408 Revalorizacija utrošenih sirovina, materijala, rezervnih dijelova, ambalaže i inventara
    409 Ostali materijalni troškovi
  41 TROŠKOVI USLUGA
    410 Prijevozne usluge
      4100 Prijevozne usluge u željezničkom prometu
      4101 Prijevozne usluge u cestovnom prometu
      4102 Prijevozne usluge u pomorskom prometu
      4103 Prijevozne usluge u riječnom prometu
      4104 Prijevozne usluge u zračnom prometu
      4105 Troškovi korištenja rent-a-car - vozila
        41050 Naknada za rent-a-car korištene osobne automobile i druga vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi
do visine porezno priznatog rashoda (70%)
        41051 Naknada za rent-a-car korištene osobne automobile i druga vozila u visini porezno nepriznatog rashoda (30%)
        41052 Porez na dodanu vrijednost na iznos porezno nepriznatog rashoda za rent-a-car
      4106 Cestarine, tunelarine, mostarine, i sl.
      4109 Ostali troškovi prijevoza (cjevovodni transport, i dr.)
    411 Poštanske i telekomunikacijske usluge
      4110 Usluge dostavnih službi
      4111 Usluge telefonije
      4112 Usluge interneta
      4113 Kurirske usluge
    412 Usluge na izradi proizvoda
      4120 Usluge, dorade, izrade, prerade, i sl. u proizvodnji
      4121 Usluge kooperanata
      4122 Usluge studentskog servisa na izradi proizvoda
      4123  
      4124  
      4125  
      4129 Ostale usluge na izradi proizvoda
    413 Usluge održavanja
      4130 Usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)
      4131 Usluge za investicijsko održavanje (bez vlastitog materijala i dijelova)
      4132 Usluge tekućih i investicijskih popravaka (s uključenim rezervnim dijelovima) osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi
do visine porezno priznatog rashoda (70%)
      4133 Usluge tekućih i investicijskih popravaka (s uključenim rezervnim dijelovima) osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi
u visini porezno nepriznatog rashoda (30%)
      4134 Porez na dodanu vrijednost na iznos porezno nepriznatih rashoda za usluge tekućih i investicijskih popravaka osobnih automobila
i drugih rashoda za osobni prijevoz
      4135 Usluge tekućih popravaka osobnih automobila za koje se ne obračunava plaća u naravi plaćene gotovinom do visine porezno priznatog rashoda (70%)
      4136 Usluge tekućih popravaka osobnih automobila za koje se ne obračunava plaća u naravi plaćene gotovinom u visini porezno nepriznatog rashoda (30%)
    414 Usluge istraživanja tržišta
      4140 Usluge istraživanja tržišta u tuzemstvu
      4141 Usluge istraživanja tržišta u inozemstvu
    415 Zakupnine i najamnine
      4150 Zakupnine za zemljišta i građevinske objekte
      4151 Najamnina za opremu osim za osobne automobile i ostala vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi
      4152 Najamnina za osobne automobile i ostala vozila za koje se ne obračunava plaća  u naravi (razdvaja se na 70% i 30%)
      4153 Porez na dodanu vrijednost na porezno nepriznati dio najamnine na osobne automobile i na ostala vozila za koje se ne obračunava plaća u naravi
      4154 Naknada za korištenje javnih skladišta, luka, pristaništa i aerodroma
    416 Usluge promidžbe, reklame i sajmova
      4160 Usluge reklame i promidžbe u tisku
      4161 Usluge reklame i promidžbe putem elektronskih medija
      4162 Usluge ostalih oblika reklame i promidžbe
      4163 Usluge izložbenog prostora na sajmu
      4164 Usluge sajamskih prezentacija
      4165 Nagrade na promidžbenim igrama
    417 Usluge istraživanja i razvoja
    418 Komunalne usluge
      4180 Iznošenje i odvoz smeća
      4181 Dimnjačarske usluge
      4182 Održavanje zelenila
      4183 Usluge tržnica
      4184 Usluge čuvanja imovine
      4185 Garažiranje vozila
      4186 Deratizacija i dezinsekcija
      4187 Voda za piće, pranje i sanitarije
      4188 Odvodnja i pročišćavanje  otpadnih i atmosferskih voda
      4189 Ostale komunalne usluge
    419 Usluge posredovanja  
      4190 Usluge posredovanja pri prodaji na domaćem tržištu
      4191 Usluge posredovanja pri prodaji na inozemnom tržištu
      4192 Vanjskotrgovačke i špediterske usluge u izvozu
  42 TROŠKOVI USLUGA
    420 Zdravstvene i veterinarske usluge
      4200 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika
      4201 Veterinarske usluge
      4202  
    421 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
      4210 Naknade za usluge banaka
      4211 Usluge platnog prometa
    422 Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog, poreznog i ostalog savjetovanja
      4220 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
      4221 Revizorske usluge
      4222 Računovodstvene usluge
      4223 Usluge poreznog savjetovanja
      4224 Usluge poslovnog savjetovanja
      4225  
      4226  
      4229 Usluge ostalog savjetovanja
    423 Premije osiguranja imovine
    424 Premije osiguranja radnika za ozljede na radu i oboljenje 
    425 Naknada za korištenje prava intelektualnog vlasništva
      4250 Pravo na reprodukciju
      4251 Patenti i licencije
      4252 Pravo na korištenje zaštitnog znaka, dizajna i modela
      4253 Pravo na korištenje proizvodnih postupaka, proizvodnih formula i industrijskog i znanstvenog iskustva
      4259 Naknade za korištenje ostalih prava
    426 Komunalne naknade
      4260  
      4261  
    427 Usluge obrade podataka i održavanja software-a
      4270 Usluge obrade podataka
      4271 Usluge održavanja software-a
      4272 Usluge operatera
      4273  
      4274  
    428 Naknade za ceste i tehničke preglede vozila
      4281 Naknade za ceste i tehnički pregled prilikom registracije vozila, osim za osobne automobile
      4282 Naknade za ceste i tehnički pregled prilikom registracije osobnih automobila i ostalih vozila za koje se ne utvrđuje plaća
u naravi u visini porezno priznatog rashoda (70%)
      4283 Naknade za ceste i tehnički pregled prilikom registracije osobnih automobila i ostalih vozila za koje se ne utvrđuje plaća u naravi
u visini porezno nepriznatog rashoda (30%)
      4284 Porez na dodanu vrijednost na iznos 30% naknade za tehnički pregled osobnih automobila i ostalih vozila
za koje se ne utvrđuje plaća u naravi (porezno nepriznati rashod)
    429 Ostale usluge
      4290 Grafičke usluge 
      4291 Fotografske usluge i usluge kopiranja
      4292 Usluge čišćenja
      4293 Usluge uređenja prostora (najam cvijeća)
      4294 Usluge pranja, glačanja i slično
      4295  
      4296  
      4297  
      4298  
      4299 Ostale usluge 
  43 TROŠKOVI AMORTIZACIJE
    430 Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda (amortizacija do najviših porezno dopustivih stopa)
      4300 Amortizacija nematerijalne imovine
      4302 Amortizacija građevinskih objekata
      4303 Amortizacija opreme osim osobnih automobila
      4304 Amortizacija osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje se ne utvrđuje plaća u naravi
do visine porezno priznatih rashoda (70% amortizacije do najviših porezno dopustivih stopa)
      4305 Amortizacija iznosa za koji je radi usklađenja s tržišnom fer vrijednošću povećan knjigovodstveni iznos i revalorizacijska rezerva od 1. 1. 2001. godine
      4306 Amortizacija imovine primljene u vidu pomoći i potpore
    431 Amortizacija - privremeno porezno nepriznati rashod (amortizacija iz­nad najviših porezno dopustivih stopa)
    432 Amortizacija - trajno porezno nepriznati rashod
      4320 Amortizacija osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje se ne utvrđuje plaća u naravi u visini porezno nepriznatih rashoda (30%)
      4321 Amortizacija osobnih automobila na osnovicu (trošak nabave) iznad 400.000 kuna (za koje se ne utvrđuje plaća u naravi)
      4322 Porez na dodanu vrijednost na porezno nepriznati rashod amor­tizacije osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz (porezno nepriznati rashod)
    438 Revalorizacija amortizacije 
  44 NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA
    440 Dnevnice
      4400 Dnevnice za službeni put u zemlji
      4401 Dnevnice za službeni put u inozemstvu
      4402 Dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu radi obrazovanja i stručnog usavršavanja
    441 Terenski i drugi dodaci i naknade
      4410 Terenski dodatak u zemlji
      4411 Terenski dodatak u inozemstvu
      4412 Pomorski dodatak
      4413 Naknade za odvojeni život
    442 Troškovi prijevoza i smještaja na službenom putu i za rad na terenu
      4420 Troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji
      4421 Troškovi prijevoza na službenom putu u inozemstvu
      4422 Troškovi prijevoza na službenom putu za rad na terenu u zemlji
      4423 Troškovi prijevoza na službenom putu za rad na terenu u inozemstvu
      4424 Naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe
      4425 Troškovi smještaja na službenom putu 
      4426 Troškovi smještaja za rad na terenu
      4427 Troškovi prijevoza i smještaja za obrazovanje i stručno usavršavanje
    443 Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova javnog prijevoza
    444 Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i me­nadž­menta 
      4440 Kotizacije (naknade) za seminare, savjetovanja, simpozije
      4441 Školarine za srednje, više i visoko obrazovanje
      4442 Školarine za poslijediplomski studij i doktorate
      4443 Tečajevi za osposobljavanje i vještine
      4444  
    445 Potpore radnicima
      4450 Bolovanje duže od 90 dana
      4451 Potpora zbog invalidnosti 
      4452 Potpora zbog smrti člana uže obitelji
      4453 Potpora obitelji zbog smrti zaposlenika
      4454  
    446 Prigodne nagrade i darovi radnicima
      4460 Jubilarne nagrade (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40)
      4461 Prigodne godišnje nagrade
      4462 Darovi u naravi radnicima (do 400 kuna)
      4463 Darovi djeci zaposlenika
      4464  
    447 Otpremnine
      4470 Otpremnine za mirovinu
      4471 Otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza
    448 Nagrade za praktični rad i stipendije učenicima i studentima
      4480 Nagrada za praktični rad učenika i studenata
      4481 Stipendije 
      4482 Nagrade učenicima i studentima za natjecanja
    449 Ostale naknade 
  45 REZERVIRANJA TROŠKOVA I RIZIKA
    450 Rezerviranja za mirovine i otpremnine
      4501 Rezerviranja za mirovine
      4502 Rezerviranja za otpremnine
    451 Rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima
    452 Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
    453 Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima
    454 Rezerviranja za troškove istraživanja i otkrivanja rudnog i mine­ralnog blaga
    455  
  46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
    460 Troškovi reprezentacije
      4600 Troškovi reprezentacije u zemlji po računima obveznika PDV-a (bez uključenog PDV-a)
      4601 Troškovi reprezentacije po računima plaćenim gotovinom po kojima nije iskorišten pretporez 
      4602 Troškovi reprezentacije u zemlji po računima osoba koje nisu obveznici PDV-a
      4603 Troškovi reprezentacije u inozemstvu
      4604 Upotrijebljeni vlastiti proizvodi, usluge i roba za reprezentaciju 
      4605 Pokloni (osim vlastitih proizvoda i robe)
      4607 Porez na dodanu vrijednost obračunan na reprezentaciju (osnovica 70% od iznosa na kontima 4600, 4604 i 4605)
    461 Dnevnice i troškovi smještaja radnika upućenih iz inozemstva
    462 Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim orga­ni­zacijama
      4620 Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori
      4621 Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori
      4622 Članarina Udruzi poslodavaca i drugim udruženjima poslodavaca
      4623 Članarine turističkih zajednica
      4624  
    463 Propisane naknade 
      4630 Naknada za općekorisne funkcije  šuma (0,07%)
      4631 Naknada za jednostavnu biološku reprodukciju šuma
      4632 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
      4633 Šumski doprinosi
      4634  
      4635  
    464 Upravni, sudski troškovi i takse
    465 Troškovi stručne literature i tiska  
    466 Spomenička renta i troškovi zaštite okoliša
      4660 Indirektna spomenička renta
      4661 Direktna spomenička renta
      4662  
      4663  
      4664  
      4665 Troškovi zaštite okoliša
      4666  
    467 Naknade i drugi troškovi članova nadzornog odbora
      4670 Naknada (bruto iznos)
      4671 Doprinosi na naknadu
      4672  
    468 Porezi koji ne ovise o rezultatu 
      4680 Porez na tvrtku
      4681 Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine
      4682 Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište
      4683  
    469 Doprinosi na druge dohotke i ostali troškovi
      4690 Doprinos za zdravstveno osiguranje
      4691 Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
      4692  
      4693  
      4699 Ostali troškovi
  47 TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)
    470 Plaće za rad
    471 Naknade plaća
      4710 Naknade plaća za vrijeme godišnjih dopusta
      4711 Naknade plaća za vrijeme godišnjih dopusta
      4712 Naknade plaća za vrijeme državnih praznika i blagdana
      4713 Ostale naknade plaća
    472 Doprinosi na plaće i naknade plaća
      4720 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje 
      4721 Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      4722 Doprinos za zapošljavanje
      4723 Doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom
      4725 Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite za radnike upućene na rad u inozemstvo
      4726 Poseban doprinos za mirovinsko osiguranje za radnike kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
    475 Plaće u naravi i plaće po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugih isplata zaposlenicima iznad propisanog iznosa
    476 Doprinosi na plaće u naravi i plaće po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugih isplata zaposlenicima iznad propisanog iznosa
      4760 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje
      4761 Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      4762 Doprinos za zapošljavanje
      4763 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invali­di­tetom
    477 Doprinosi za volontere
      4770  
      4771  
      4772  
    478 Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite za službena putovanja radnika u inozemstvo
  48 FINANCIJSKI TROŠKOVI UKLJUČENI U TROŠKOVE PROIZVODA
    480 Financijski troškovi iz odnosa s povezanim društvima
    481 Financijski troškovi iz odnosa s nepovezanim društvima i ostalim institucijama
  49 RASPORED TROŠKOVA
    490 Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (troškovi koji se prenose na razred 6)
    491 Raspored troškova neposredno na teret ukupnog prihoda (izravni prijenos na razred 7) 
  RAZRED 5
  INTERNI OBRAČUNI
  50 MJESTA TROŠKOVA OSNOVNE DJELATNOSTI
  51 MJESTA TROŠKOVA SPOREDNE  I POMOĆNE DJELATNOSTI
  52 MJESTA TROŠKOVA PRODAJE
  53 MJESTA TROŠKOVA NABAVE
  54 MJESTA TROŠKOVA UPRAVE (administracije)
  55 NOSIOCI TROŠKOVA:
      - PROIZVODNJA U TOKU
      - GOTOVI PROIZVODI
  59 PRIJENOS TROŠKOVA
  RAZRED  6
  ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU, PROIZVODA, ROBE I PREDUJMOVI ZA ROBU
  60 PROIZVODNJA U TOKU
    600 Proizvodnja
      6000 Proizvodnja u toku - nedovršeni proizvodi
      6001 Poluproizvodi i dijelovi vlastite proizvodnje
      6002 Nedovršene usluge
      6003 Proizvodnja u toku za vlastite potrebe (za investicije, za sitan inventar, za ambalažu, za sjeme) koja se prihoduje
      6004 Priprema hrane u okviru "društvene" prehrane
      6006 Obustavljena proizvodnja
    605 Proizvodnja kod kooperanata
    606 Proizvodnja u doradi i obradi  (analitika prema vrsti proizvodnje i osobama kod kojih se nalazi)
    607 Ispravak vrijednosti proizvodnje
    608 Revalorizacija proizvodnje
    609 Odstupanja od cijena proizvodnje
      6090 Odstupanja od cijena sirovina i materijala
      6091 Odstupanja od planiranih (standardnih) troškova
  63 PROIZVODI
    630 Proizvodi u skladištu
      6300 Gotovi proizvodi u skladištu
      6301 Gotovi proizvodi iz zajedničke proizvodnje
    631 Proizvodi u tuđem skladištu
      6310 Proizvodi uskladišteni u javna skladišta, silose, i dr.
      6311 Proizvodi dani u komisiju
    633 Proizvodi u prodavaonici
      6330 Vlastiti proizvodi u vlastitoj  prodavaonici (dopunski asorti­man tuđe robe u vlastitoj prodavaonici vodi se na kontu 663)
    634 Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost (u pravilu za vlastite proizvode u  vlastitoj prodavaonici)
    636 Proizvodi u doradi i obradi  (analitika prema vrstama i osobama kod kojih se nalazi)
    637 Ispravak vrijednosti proizvoda
    638 Revalorizacija proizvoda
    639 Odstupanja od cijena proizvoda odnosno od standardnih troškova
      6390 Odstupanje od planskih odnosno standardnih troškova
      6391 Razlika u cijeni vlastitih proizvoda u vlastitoj prodavaonici
  65 OBRAČUN NABAVE ROBE
    650 Kupovna cijena robe po obračunu dobavljača
    651 Ovisni troškovi nabave robe
    652 Carine i druge uvozne pristojbe za robu
    653 Ostali troškovi nabave i druge pristojbe i naknade u procesu nabave robe
    659 Obračun nabave
  66 ROBA
    660 Roba u skladištu
      6600 Roba u skladištu za prodaju
      6601 Roba - nekurentna
    661 Roba  u tuđem skladištu
      6610 Roba dana u komisiju
      6611 Roba dana na čuvanje
    663 Roba u prodavaonici (prodajno mjesto u ugostiteljstvu)
      6630 Roba u prodavaonici (analitika prema prodavaonicama)
    664 Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost
    665 Ukalkulirani porez na potrošnju
    666 Roba u doradi, obradi i na putu
      6660 Roba u doradi i obradi
      6661 Roba na putu
    667 Ispravak vrijednosti robe
    669 Razlika u cijeni
      6690 Razlika u cijeni robe na skladištu
      6691 Razlika u cijeni robe u prodavaonici
  67 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU
    670 Predujmovi  dobavljačima u zemlji
    671 Predujmovi dobavljačima u inozemstvu
    679 Ispravak vrijednosti predujmova
  RAZRED  7
  RASHODI I PRIHODI
  70 TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA
    700 Troškovi prodanih proizvoda 
      7000 Troškovi prodanih proizvoda u zemlji
      7001 Troškovi prodanih proizvoda u inozemstvu
    701 Fiksni troškovi za neiskorišteni normalni kapacitet (dio troškova proizvodnje)
    702 Troškovi obavljenih (obračunanih) usluga
    703 Troškovi uprave i prodaje (troškovi razdoblja-troškovi koji se nadoknađuju iz prihoda u razdoblju u kojem su nastali-protustavka konto 491)
    705 Troškovi obavljenih (obračunanih) usluga u razdoblju (protustavka konto 490 i 491 kod uslužnih društava ako se ne koriste konta skupine konta 60)
      7051 Troškovi obračunani po uslugama (protustavka konto 490)
      7052 Troškovi uprave i prodaje i ostali zajednički troškovi (protustavka konto 491)
  71 TROŠAK NABAVE (nabavna vrijednost) PRODANE ROBE I TROŠKOVI TRGOVINE
    710 Trošak nabave (nabavna vrijednost) prodane robe (protustavka na kontima skupine konta 66 osim za prodaju u tranzitu)
      7100 Trošak nabave prodane domaće robe na veliko
      7101 Trošak nabave prodane uvozne robe na veliko
      7102 Trošak nabave prodane robe na malo
      7103 Nabavna vrijednost prodane robe u tranzitu
    712 Troškovi trgovine (protustavka konto 491)
      7120 Izravni troškovi - prometa robe na veliko
      7121 Izravni troškovi - prometa robe na malo (prodavaonica "A", "B", itd.)
      7123 Izravni troškovi prometa robe u tranzitu
      7124 Troškovi uprave i ostali zajednički troškovi
    718 Dugoročna rezerviranja s osnove robe
      7180 Dugoročna rezerviranja s osnove robe za rizike i garancije
  72 FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)
    720 Financijski rashodi  iz odnosa s povezanim društvima
      7201 Redovne kamate
      7202 Zatezne kamate
      7203 Negativne tečajne razlike
      7204 Ostali financijski rashodi
    724 Kamate
      7240 Redovne kamate
      7241 Zatezne kamate
      7242 Rashodi od revalorizacije financijskih obveza (valutna klauzula)
    725 Negativne tečajne razlike
      7250 Negativne tečajne razlike po tekućim obvezama
      7251 Negativne tečajne razlike po kreditima
      7252 Negativne tečajne razlike kod potraživanja
    726 Rashodi u visini gubitaka pri prodaji dionica i poslovnih udjela
    727 Diskonti pri prodaji mjenica, potraživanja od kupaca i ostalih financijskih potraživanja
    729 Ostali financijski rashodi
  73 IZVANREDNI RASHODI
    730 Neotpisana vrijednost i drugi  troškovi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine 
    731 Darovanja (donacije) (šport, umjetnici, i dr. prema poreznim i posebnim propisima)
    733 Manjkovi
      7330 Manjkovi materijalne dugotrajne imovine
      7331 Manjkovi zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova, inventara i robe
      7332 Manjkovi nedovršenih proizvoda i gotovih proizvoda
      7333 Porez na dodanu vrijednost na manjkove
    734 Nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala
    735 Kazne, penali i naknade štete
      7350 Novčane kazne za privredne prijestupe, i sl.
      7351 Penali, ležarine, dangubnine
      7352 Naknade šteta zaposlenicima
      7353 Naknade šteta pravnim i drugim fizičkim osobama
      7354 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
    736 Otpisana potraživanja
    737 Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina
      7370 Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina
      7371 Naknadno utvrđene obveze za poreze i doprinose
    739 Ostali izvanredni rashodi
      7390 Naknadno odobreni kasa-skonti (popusti na cijenu) i rabati
      7391  
  74 VRIJEDNOSNA USKLAÐIVANJA (UMANJENJA IMOVINE)
    740 Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) dugotrajne nematerijalne i materijalne imo­vine
    741 Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) dugoročne financijske imovine
    742 Vrijednosno usklađivanje dugoročnih potraživanja
    743 Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) zaliha sirovina materijala, rezervnih dijelova, inventara, ambalaže i auto guma
    744 Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) zaliha nedovršenih pro­iz­voda, polu­pro­izvoda i gotovih proizvoda
    745 Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) robe
    746 Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) vrijednosnih papira
    747 Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja
    748 Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) kratkoročne financijske imovine
  75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA
    750 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima
      7500 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima u tuzemstvu
      7501 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima u inozemstvu
    751 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (analitika prema potrebi pravne osobe)
    752 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na stranom tržištu
      7520 Prihodi od prodaje proizvoda
      7521 Prihodi od prodaje usluga
    753 Prihodi od subvencija, dotacija, potpora i poticaja u poljoprivredi i zapošljavanju
    755 Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za potrebe društva
      7550 Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za dugotrajnu imovinu
      7551 Prihodi s osnove upotrebe vlastitog transporta u procesu nabave materijalne imovine 
      7552 Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvoda za sjeme za vlastite potrebe
      7553 Prihodi s osnove prirasta osnovnog stada
      7554 Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za reprezentaciju i reklamu
      7555 Prihodi s osnova plaća u naravi
    756 Prihodi u visini povećane amortizacije za revaloriziranu dugotrajnu imovinu
    757 Prihodi od zakupnina i najamnina
      7570 Prihodi od zakupnina odnosno najamnina za poslovni prostor
      7571 Prihodi od  najamnine za opremu 
      7572 Prihodi od stanarina za stanove
    758 Prihodi od ukidanja rezerviranja
    759 Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga
      7590  
      7591  
      7592  
  76 PRIHODI OD PRODAJE ROBE
    760 Prihodi od prodaje robe povezanim društvima
    761 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
      7610 Prihodi od prodaje domaće robe na veliko
      7611 Prihodi od prodaje uvezene robe na veliko
      7612 Prihodi od prodaje robe u prometu na malo
      7613 Prihodi od prodaje robe u tranzitu
    762 Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
    763 Prihodi od subvencija, dotacija, potpora, poticaja
    765 Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe
      7650 Prihodi s osnova upotrebe robe za dugotrajnu imovinu
      7651 Prihodi s osnova upotrebe robe za reprezentaciju i reklamu
      7652 Prihodi s osnova plaća u naravi
    766 Prihodi u visini povećane amortizacije za revaloriziranu dugotrajnu imovinu
    768 Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja s osnove robe
    769 Ostali prihodi od prodaje robe
      7690  
      7691  
  77 FINANCIJSKI PRIHODI
    770 Prihodi od udjela u dobiti povezanih društava
    771 Prihodi od kamata po osnovi  zajmova i kredita povezanim društvima
    772 Ostali financijski prihodi iz odnosa s povezanim društvima
    773 Prihodi od dividendi i udjela u dobiti nepovezanih društava
    774 Prihodi od kamata po osnovi kredita i zajmova nepovezanim društvima i drugim osobama
    775 Pozitivne tečajne razlike
      7750 Tečajne razlike po tekućim potraživanjima
      7751 Pozitivne tečajne razlike po kreditima
      7752 Pozitivne tečajne razlike kod obveza
    776 Prihodi u visini dobitaka od prodaje dionica i poslovnih udjela
    777 Prihodi od naknade za financiranje odnosno od kamata po osnovi financijskih najmova
    778 Nerealizirani dobici od financijske imovine namijenjene trgovanju
    779 Ostali financijski prihodi
  78 IZVANREDNI PRIHODI
    780 Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
    782 Otpis obveza
      7820 Otpis obveza prema dobavljačima
      7821 Otpis ostalih obveza (za avanse, oprost kredita, i sl.)
    783 Viškovi
      7830 Viškovi dugotrajne materijalne imovine
      7831 Viškovi materijala, sitnog inventara, auto guma, ambalaže i robe
      7832 Viškovi poluproizvoda, nedovršenih proizvoda i gotovih proizvoda
      7833 Viškovi novca, vrijednosnih papira, plemenitih metala
      7834 Ostali viškovi
    784 Prihodi od prodaje sirovina i materijala
    785 Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i slično
    786 Naplaćena otpisana potraživanja (ukidanja vrijednosnih usklađivanja potraživanja)
    787 Prihodi iz prošlih godina
      7870 Naknadno fakturirani prihodi za isporučene proizvode i usluge u prošlim godinama
      7871 Naplaćeni prihodi iz prošlih godina za koje nije bilo iskazano potraživanje
    788 Prihod po osnovi povrata PDV-a za nenaplaćeni izvoz iz proteklih godina naplaćen u tekućoj godini
    789 Ostali izvanredni prihodi
      7890 Prihodi od naknadno odobrenih kasa-skonta, rabata i drugih popusta
      7891 Naplata štete s temelja osiguranja 
      7892 Naplaćena potraživanja od odgovornih osoba za manjkove
      7893 Prihodi s osnove procjene tržišne vrijednosti opreme primljene bez naknade
      7894 Prihodi od naknadnih promjena ispravka vrijednosti odnosno otpisa zaliha
      7895 Naplaćene kapare, odustatnine i naknade štete
      7896 Prihodi od dotacija i pomoći, darova i sl. ako davalac nije odredio drugu namjenu
      7897 Prihodi od refundacije plaća za "posudbu" radne snage
      7898 Prihodi s osnove naknadno vraćenih prodanih proizvoda i robe (koji su prodani u protekloj godini)
      7899 Prihodi s osnove naknadnih povrata poreza i doprinosa iz prošlih godina, i dr.
  79 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA
    790 Razlika  prihoda i rashoda iz poslovanja  [(75 + 76 + 77) - (70 + 71 +72)]
    791 Razlika izvanrednih prihoda i izvanrednih rashoda iz poslovanja  78 - (73 + 74)
    792 Razlika prihoda i rashoda od izvanrednih događaja ili izvanrednih aktivnosti
  RAZRED  8
  REZULTAT POSLOVANJA
  82 DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
    820 Dobit ili gubitak iz  poslovanja (prijenos s konta 790)
    821 Dobit ili gubitak iz razlike izvanrednih prihoda i izvanrednih rashoda (prijenos s konta 791)
    822 Dobit ili gubitak od izvanrednih događaja ili izvanrednih aktivnosti (prijenos s konta 792)
    829 Raspored dobiti
  83 NETO DOBIT TEKUĆE GODINE
    835 Dio dobiti za revalorizacijske rezerve
    836 Neto dobit tekuće godine
  89 GUBITAK TEKUĆE GODINE I PRIJENOS GUBITKA
    890 Gubitak poslovne godine
    899 Prijenos gubitka
  RAZRED 9
  KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, I IZVANBILANČNI KONTI
  90 JAVNI KAPITAL
    900 Upisani javni kapital
    901 Javni kapital iz rezultata 
    907 Javni kapital - namjenske donacije za investicije i ostalo
  91 UPISANI KAPITAL TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
    910 Upisani temeljni kapital dioničkog društva
    911 Premije na emitirane dionice, kapitalni dobici ili kapitalni gubici
      9110 Premija ostvarena pri prvoj (primarnoj) prodaji dionica
      9111 Kapitalni dobitak ili kapitalni gubitak od prodaje prethodno otkupljenih vlastitih dionica
    913 Upisani temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću
    914 Kapital odnosno ulozi članova javnog trgovačkog društva
    915 Kapital odnosno ulozi članova komanditnog društva
    919 Odobren kapital unijet u društvo do upisa u sudski registar
  92 REVALORIZACIJSKE I DRUGE REZERVE
    920 Zakonske rezerve
    921 Statutarne rezerve
    922 Rezerve za vlastite dionice (i vlastite udjele)
    923 Revalorizacijske rezerve
      9230 Revalorizacijske rezerve zemljišta
      9231 Revalorizacijske rezerve s osnove revalorizacije i dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine koja se amortizira
      9232 Revalorizacijske rezerve s osnove revalorizacije dugoročnih financijskih ulaganja (dionice i drugo)
      9233 Revalorizacijske rezerve s osnove revalorizacije zaliha
      9234  
      9235  
      9239 Ostale revalorizacijske rezerve
    929 Ostale rezerve
  93 ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE
      930 Zadržana dobit ili preneseni gubitak
      936 Dobit tekuće godine (neto dobit)
      939 Gubitak tekuće godine
  94 DUGOROČNE OBVEZE
    940 Obveze prema povezanim društvima za zajmove i kredite
      9400 Obveze prema povezanim društvima u zemlji
      9401 Obveze prema povezanim društvima u inozemstvu
    941 Obveze za kredite bankama u zemlji
    942 Obveze za kredite ostalim kreditorima u zemlji
    943 Obveze prema dobavljačima u zemlji za robne zajmove
    944 Obveze za financijske kredite iz inozemstva
    945 Obveze prema dobavljačima u inozemstvu za robne zajmove
    946 Obveze po vrijednosnim papirima
      9460 Obveze za prodane obveznice
      9461 Obveze za ostale vrijednosne papire
    947 Obveze za primljene predujmove
      9470 Obveze za predujmove iz zemlje
      9471 Obveze za predujmove iz inozemstva
    948 Obveze za primljene depozite i jamčevine
      9480 Obveze za primljene depozite i jamčevine domaćih osoba
      9481 Obveze za primljene depozite i jamčevine inozemnih osoba
    949 Obveze po osnovi financijskih zajmova
      9490 Obveze po osnovi zajmova u zemlji
      9491 Obveze po osnovi zajmova u inozemstvu 
  95 DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE
    950 Rezerviranja za mirovine i otpremnine
    951 Rezerviranja za troškove započetih sudskih sporova
    952 Rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava
      9520 Dugoročna rezerviranja za obnovu korištenog zemljišta, deponija, rijeka, i sl.
      9521 Fond za biološku reprodukciju šuma
      9522 Rezerviranja za održavanje postojećih šuma
      9523  
    953 Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima
    954 Rezerviranja za istraživanje i otkrivanje rudnog i mineralnog blaga
    959 Rezerviranja za ostale namjene
  99 IZVANBILANČNA EVIDENCIJA 
    od 990 do 994 konti aktive
    990 Tuđa materijalna imovina
      9900 Primljena roba u komisiju i konsignaciju (tuđa)
      9901 Oprema preuzeta u zakup (najam)
      9902 Oprema primljena na popravak
      9903 Tuđa ambalaža na korištenju
      9904 Materijal primljen za doradne - lohm-poslove
    991 Prava
      9910 Prava za neiskorištene ugovorne zajmove i kredite
      9911 Potraživanja za izdane mjenice
    992 Vrijednosni papiri
      9920 Primljene mjenice
      9921 Primljena jamstva vjerovnika
      9922 Ostali vrijednosni papiri koji nisu dospjeli
    993 Vrijednosni papiri za prodaju
      9930 Vrijednosni papiri za prodaju - obveznice
      9931 Vrijednosni papiri za prodaju - dionice
    994 Materijalna imovina kod drugih
      9940 Oprema predana na popravak
      9941 Oprema predana u poslovni najam
    od 995 do 999 konti pasive
    995 Obveze za tuđu materijalnu imovinu
      9950 Obveze prema vlasnicima robe u komisiji i konsignaciji (tuđa)
      9951 Obveze za opremu preuzetu u zakup (analitika za vlasnike)
      9952 Obveze za opremu primljenu na popravak (analitika po vlasnicima)
      9953 Obveza za ambalažu u korištenju
      9954 Obveza za materijale u doradi - lohnu
    996 Obveza za prava
      9960 Obveze za neiskorištene ugovorene zajmove i kredite
      9961 Obveze za koje su izdane mjenice
    997 Obveze za primljene vrijednosne papire 
      9970 Obveze za primljene mjenice (potraživanja za koja su primljene mjenice)
      9971 Obveze za primljena jamstva
      9972 Obveze za primljene ostale vrijednosne papire
    998 Obveze za izdane vrijednosnice u manipulaciji
      9980 Emisijska vrijednost obveznica
      9981 Emisijska vrijednost dionica
    999 Obveze za imovinu kod drugih
      9990 Obveze za opremu predanu na popravak
      9991 Obveze za opremu predanu u zakup