User Tools

Site Tools


zahtjev_za_registriranje_za_potrebe_poreza_na_dodanu_vrijednost_obrazac_p-pdv_-turisticka_agencija_koja_posluje_u_tude_ime_i_za_tudi_racun_pri_cemu_djeluje_kao_posrednik

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

zahtjev_za_registriranje_za_potrebe_poreza_na_dodanu_vrijednost_obrazac_p-pdv_-turisticka_agencija_koja_posluje_u_tude_ime_i_za_tudi_racun_pri_cemu_djeluje_kao_posrednik [2020/07/30 00:47]
gasparovic created
zahtjev_za_registriranje_za_potrebe_poreza_na_dodanu_vrijednost_obrazac_p-pdv_-turisticka_agencija_koja_posluje_u_tude_ime_i_za_tudi_racun_pri_cemu_djeluje_kao_posrednik [2020/07/30 01:01] (current)
gasparovic
Line 1: Line 1:
 **Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV)-turistička agencija koja posluje u tuđe ime i za tuđi račun pri čemu djeluje kao posrednik** **Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV)-turistička agencija koja posluje u tuđe ime i za tuđi račun pri čemu djeluje kao posrednik**
 +
 +
 +www.actarius.hr
 + 
 +info@actarius.hr ​
 +
 +
 +**Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV)**
 + 
 +Elektroničkom poštom dostavljen je upit u kojem porezni obveznik „Xˮ navodi da je zaprimio poziv za podnošenje Zahtjeva za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV) zbog kako je navedeno potražnog prometa na žiro računu. U upitu je navedeno da je porezni obveznik „Xˮ turistička agencija koja posluje u tuđe ime i za tuđi račun pri čemu djeluje kao posrednik, te su stoga kako navode na žiro računu i sredstva koja nisu sredstva predmetne turističke agencije, već sredstva iznajmljivača,​ kojima se i prosljeđuju. Nadalje navode da obzirom da nisu upisani u registar obveznika PDV-a na ostvarenu agencijsku proviziju ne obračunavaju PDV. S tim u vezi postavljeno je pitanje ima li predmetna turistička agencija u navedenom slučaju obvezu upisa u registar obveznika PDV-a, obzirom da nije kako se navodi u 2019. ostvarila prihode od agencijske provizije u iznosu iznad 300.000,00 kuna. 
 +
 +**Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.**
 +
 +Prema odredbama članka 33. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) u poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke, kao ni iznosi koje porezni obveznik zaračuna ili primi od kupca kao povrat za izdatke koje je platio u njegovo ime i za njegov račun i koje u evidencije unosi kao prolazne stavke. Porezni obveznik mora imati dokaze o iznosu izdataka u vezi s prolaznim stavkama i ne može odbiti PDV ako je na njih obračunan.
 +
 +Sve što porezni obveznik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe ne predstavlja naknadu te sukladno tome ne ulazi u poreznu osnovicu.
 +
 +Malim poreznim obveznikom prema odredbama članka 90. stavka 1. Zakona o PDV-u smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini nije bila veća od 300.000,00 kuna.
 +
 +Prema tome, prag za upis u registar obveznika PDV-a čini vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga koje obavljaju porezni obveznici.
 +
 +Napominjemo da se u vezi oporezivanja putničkih agencija Središnji ured Porezne uprave očitovao uputom KLASA: 410-19/​14-01/​2990,​ URBROJ: 513-07-21-01/​15-5 od 5. siječnja 2015. koja je objavljena na internetskim stranicama Porezne uprave.
 +
 +U toj uputi je, među ostalim, navedeno da putnička agencija može obavljati usluge u tuđe ime i za tuđi račun, odnosno u ime i za račun osobe koja može biti pravna ili fizička osoba koja obavlja uslugu smještaja. U tom slučaju putnička agencija djeluje u svojstvu posrednika. Porezni obveznik koji nastupa u tuđe ime i za tuđi račun – posrednik i zastupnik, obračunava i plaća PDV na pripadajuću mu proviziju i to po stopi od 25% i ne primjenjuje posebni postupak. Porezni obveznik koji obavlja uslugu posredovanja u računu mora navesti naziv/ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) ili PDV identifikacijski broj osobe za koju posreduje.
 +
 +Slijedom navedenog, kada putnička agencija koja posluje kao posrednik u ime i za račun iznajmljivača naplaćuje uslugu smještaja, tada sredstva koja primatelj usluge smještaja doznači na njen žiro račun, a koja putnička agencija prosljeđuje iznajmljivačima (davateljima usluge smještaja),​ predstavljaju prolazne stavke koje se ne uključuju u izračun praga za upis u registar obveznika PDV-a.
 +
 +Prema tome, putnička agencija koja djeluje u ime i za račun iznajmljivača kao posrednik, te zaračunava pripadajuću joj proviziju, u vrijednost isporuka koje ulaze u prag za upis u registar obveznika PDV-a ne uračunava naprijed navedene prolazne stavke.
 +
 +
 +Izvor: https://​www.porezna-uprava.hr/​HR_publikacije/​Lists/​mislenje33/​Display.aspx?​id=19
 +
 +
 +
zahtjev_za_registriranje_za_potrebe_poreza_na_dodanu_vrijednost_obrazac_p-pdv_-turisticka_agencija_koja_posluje_u_tude_ime_i_za_tudi_racun_pri_cemu_djeluje_kao_posrednik.txt · Last modified: 2020/07/30 01:01 by gasparovic