User Tools

Site Tools


zahtjev_za_povrat_vise_placenog_poreza

Zahtjev za povrat više plaćenog poreza


Kada je po konačnom obračunu za 2015., obrtniku utvrđena razlika više plaćenog predujma poreza u odnosu na utvrđenu godišnju obvezu, svota više plaćenog poreza može se u skladu s odredbama čl.81.st.6. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. do 137/15. – u nastavku Pravilnik):

a) koristiti za izmirivanje obveza tekućeg razdoblja, odnosno uračunati u predujam za 2016. sve do iskorištenja preplaćenog iznosa, ili

b) vratiti poreznom obvezniku temeljem pismenog zahtjeva koji se mora podnijeti uz Obrazac DOH.

Sukladno čl. 113. st.6. OPZ-a, povrat preplaćenog poreza može se izvršiti samo ako porezni obveznik nema dospjelih a neplaćenih poreza ili drugih javnih davanja koje naplaćuje PU.

Ako postoje nepodmirene obveze na računima državnog, županijskih ili gradskih i općinskih proračuna te obveznih doprinosa o kojima PU vodi analitičke evidencije, referenti će u ispostavi PU virmanskim nalogom sa računa 1619 – porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi, prenijeti dio razlike (ili razliku za povrat u cijelosti) na račune gdje su evidentirani dugovi (poreza na dodanu vrijednost, poreza na promet nekretnina, poreza na plovila, porez na CMV, porez na potrošnju i dr. poreza). Tek se ostatak razlike za povrat može vratiti obrtniku na njegov žiro račun, ako je podnesen pisani zahtjev za povrat uz obrazac DOH.

Posebno se ističe da se povrat poreza ne smatra primitkom koji bi bio izuzet od ovršnog postupka u cijelosti odnosno u određenoj svoti prema čl. 212. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12.do 93/14.). Radi toga PU nije u mogućnosti povrat poreza isplatiti na poseban zaštićeni račun, već se povrat poreza po godišnjem obračunu može obaviti samo na redovne račune poreznog obveznika, neovisno od toga što su isti možda blokirani od strane vjerovnika.


Izvor: http://www.racunovodja.hr/33/zahtjev-za-povrat-vi-e-pla-enog-poreza-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4tPK3REhT_Uu/?serp=1

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

zahtjev_za_povrat_vise_placenog_poreza.txt · Last modified: 2016/04/20 00:15 by gasparovic