User Tools

Site Tools


za_koje_se_primitke_podnosi_obrazac_joppd

Za koje se primitke podnosi Obrazac JOPPD?

www.actarius.hr

info@actarius.hr

1. Za koje se primitke podnosi Obrazac JOPPD?

Podnosi se za primitke od:

  • - nesamostalnog rada,
  • - imovinskih prava,
  • - kapitala,
  • - osiguranja,
  • - drugog dohotka,
  • - primitke koji se ne smatraju dohotkom i to:

primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga, te primici od kamata po vrijednosnim papirima (čl. 9. st. 1. t. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak) i primici po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine (čl. 9. st. 3. Zakona o porezu na dohodak),

primici od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika (čl. 9. st. 1. t. 3. Zakona o porezu na dohodak),

izravne uplate premije osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju kojeg bi osiguranik ostvario da je navršio određenu starosnu dob i/ili određeni mirovinski staž, te uplate sredstava u okviru programa mirovinske rente prema posebnim propisima, a koje uplaćuju poslodavci za svoje radnike u vrijeme njihovog umirovljenja (čl. 9. st. 1. t. 4. Zakona o porezu na dohodak) i novčani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica (čl. 9. st. 2. t. 2.7. Zakona o porezu na dohodak),

obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 9. st. 1. t. 5. Zakona o porezu na dohodak),

nagrade iz članka 9. stavka 1. točke 6. Zakona o porezu na dohodak,

primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih osoba, a za zdravstvene potrebe (čl. 9. st. 1. t. 7. Zakona o porezu na dohodak,)

socijalne potpore (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.2. Zakona o porezu na dohodak,) doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta i primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.3. Zakona o porezu na dohodak),

potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.1. Zakona o porezu na dohodak), te primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.4. Zakona o porezu na dohodak), potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe (čl. 9. st. 2. t. 2.8. Zakona o porezu na dohodak.)

- primitke na koje se ne plaća porez iz čl. 10. i čl. 15. st. 2. i 3. ZDOH i to:

naknada razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, naknada plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, te naknade i nagrade koje osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj (čl. 10. t. 1., 2. i 8. Zakona o porezu na dohodak),

naknada plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja (čl. 10. t. 3. Zakona o porezu na dohodak),

nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 4. Zakona o porezu na dohodak,)

nagrade učenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima (čl. 10. t. 5. Zakona o porezu na dohodak),

primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 6. Zakona o porezu na dohodak),

naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu (čl. 10. t. 7. Zakona o porezu na dohodak) i zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi (čl. 15. st. 3. Zakona o porezu na dohodak),

naknade prijevoznih troškova i noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka i dnevnice do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 1., 2., 13. i 14. i st.12. Pravilnika o porezu na dohodak),

naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 5. Pravilnika o porezu na dohodak),

naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 3. i 4. Pravilnika o porezu na dohodak),

potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, do propisanog iznosa, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 6., 7., 8. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak),

dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 10. i 22. Pravilnika o porezu na dohodak),

prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) i nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 11. i 12. Pravilnika o porezu na dohodak),

terenski dodatak, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 15. i 16. Pravilnika o porezu na dohodak),

pomorski dodatak, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 17. Pravilnika o porezu na dohodak),

naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 19. Pravilnika o porezu na dohodak),

otpremnine, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona i čl. 13. st. 2. t. 20. i 21. Pravilnika o porezu na dohodak),

primici po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje isplaćuju neprofitne organizacije, a do propisanog iznosa (čl. 10. t. 11. Zakona o porezu na dohodak i čl. 7. st. 5. i 6. Pravilnika o porezu na dohodak),

stipendije, ukupno do propisanog iznosa (čl. 10. t. 12., 13., 14. i 18. Zakona o porezu na dohodak),

nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa (čl. 10. t. 16. Zakona o porezu na dohodak),

sindikalne socijalne pomoći koje se isplaćuju iz sredstava sindikalne članarine članovima sindikata (čl. 10. t. 15. Zakona o porezu na dohodak),

primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja (čl. 10. t. 20. Zakona o porezu na dohodak),

primici koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada (čl. 15. st. 2. Zakona o porezu na dohodak),

primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti ostvareni u okviru ESOP programa (čl. 30. st. 12. Zakona o porezu na dohodak),

primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva (čl. 30. st. 13. Zakona o porezu na dohodak),

obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 53. st. 2. Zakona o porezu na dohodak),

primici na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu,

primici koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja,

primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak sukladno članku 18. stavku 3. Zakona,

- primitke koji bi bili oporezivi da ugovorima nije uređeno drukčije,

- primitke na koje se ne plaća predujam poreza – inozemni dohodak (čl. 2. st. 4. – 7. Pravilnika o poreza na dohodak – Pravilnik),

- primitke po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi prema posebnim propisima po čijoj se osnovi ne utvrđuje dohodak (podnositelj je isplatitelj a ne primatelj izravnih plaćanja).

———————————————————————————————————————————————————————————————-

2. Tko podnosi Obrazac JOPPD?

Obrazac JOPPD podnosi:

- isplatitelji primitaka ili sami porezni obveznici,

- obveznici obračunavanja doprinosa koji prema Zakonu o doprinosima (ZODO) imaju obvezu Poreznoj upravi dostavljati izvješća o vrsti, iznosu obveze doprinosa, osnovici, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima,

- tuzemni isplatitelji navedenih primitaka koje isplaćuju nerezidentima i/ili izaslanim radnicima, bez obzira na to tko prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (ugovor) ima pravo oporezivanja tog primitka.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

3. Za koje se primitke NE PODNOSI Obrazac JOPPD?

Obrazac JOPPD ne podnosi se za:

- primitke po osnovi darovanja fizičkim osobama za zdravstvene potrebe,

- potpore zbog oštećenja, uništenja imovine zbog elementarne nepogode,

- primitke od otuđenja osobne imovine,

- premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja,

- mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu koje nisu oporezive zbog odredbi Ugovora o sprječavanju dvostrukog oporezivanja odnosno ako je mirovina niža od iznosa osobnog odbitka – 3.400,00 odnosno pripadajućeg osobnog odbitka,

- mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu a prema kojima se predujam poreza plaća po rješenju Porezne uprave

- pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe .

———————————————————————————————————————————————————————————————-

4. U kojem roku se podnosi Obrazac JOPPD?

a) na dan isplate:

- za oporezive primitke,

- za neoporezive isplate dividendi,

b) zadnji dan u mjesecu ili sljedeći dan:

- primici u naravi po osnovi nesamostalnog rada i drugog dohotka,

- mirovine od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- neisplata plaće za protekli mjesec,

- drugi dohodak sezoncima u poljoprivredi,

c) do 15. za protekli mjesec – zbirno po osiguraniku i istoj osnovi – bilo koji dan od dana isplate a najkasnije do 15. za protekli mjesec:

- neoporezivi primitci (ako nisu prikazani na dan isplate),

- ukupni troškovi službenog puta za koji je isplaćen predujam – po konačnom obračunu

- za radnike koji koriste prava iz osiguranja (bolovanje na teret HZZO,…) – poslodavac podnosi podatke za sve radnike koji su u proteklom mjesecu koristili prava iz obveznog osiguranja bez obzira da li je poslodavac bio u obvezi isplate naknade ili nije a nadležno tijelo koje utvrđuje pravo za sve naknade koje je isplatio u proteklom mjesecu i razdoblja korištenja prava u proteklom mjesecu

d) u roku od 8 dana:

- primici ostvareni izravno iz inozemstva,

- zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, ili predstavništvu ili organizaciji koja u RH ima diplomatski imunitet,

e) zbirno godišnje izvješće za sve isplate tijekom godine – na zahtjev Porezne uprave:

- kamate od banaka i sl. i po vrijed. papirima, od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine,

f) ostali rokovi propisani Zakonom o doprinosima – za obračun doprinosa prema propisanoj osnovici bez isplate primitka.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

5. Na koji način se podnosi Obrazac JOPPD?

U pravilu u elektroničkom obliku putem ePorezne.

Iznimno u papirnatom obliku – do 3 osobe i uz uvjet da podnositelj nije prema drugom propisu obvezan koristiti sustav e Porezne (npr. obveznici PDV-a moraju dostavljati Obrazac putem ePorezne bez obzira koliko radnika zapošljavaju.)

———————————————————————————————————————————————————————————————-

5. Što se prikazuje na Obrascu JOPPD?

Na Obrascu JOPPD prikazuju se sve isplate/obračuni izvršeni u jednom danu.

Izvor: https://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Stranice/Naj%C4%8De%C5%A1%C4%87a-pitanja-i-odgovori.aspx

za_koje_se_primitke_podnosi_obrazac_joppd.txt · Last modified: 2020/10/28 06:04 by gasparovic