User Tools

Site Tools


za_grad_otocac_promijenila_se_stopa_prireza

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Za Grad Otočac promijenila se stopa prireza

gift_a.jpg

Četvrtak, 24.05.2012.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 9%, a osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupna svota obračunanog poreza na dohodak.

Obveznici prireza porezu na dohodak su sve fizičke osobe s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Otočca.

Izmjena stope prireza stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Grada Otočca«.

Izvor:http://www.rrif.hr/Za_Grad_Otocac_promijenila_se_stopa_prireza-825-vijest.html

za_grad_otocac_promijenila_se_stopa_prireza.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)