User Tools

Site Tools


vrijednosna_uskladenja_i_otpis_potrazivanja_od_kupaca

Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca

* Vrijednosna usklađenja s osnove ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge priznaju se kao rashod ako je od dana dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 120 data, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Svote vrijednosnih usklađenja porezne prijave. Svote vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca iskazane u prethodnim poreznim razdobljima kao porezno priznati rashod uključuju se u poreznu osnovicu ako do trenutka nastupa zastare prava na naplatu nije postupljeno pažnjom dobrog gospodarstvenika.

  • Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca priznaje se ako je potraživanje evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod i ako su obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, pažnjom dobrog gospodarstvenika (utužena potraživanja ili se zbog njih vodi ovršni postupak, potraživanja prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom, postignuta nagodba s dužnikom koje nije fizička osoba ili povezana osoba ako je dužnik u postupku sanacije koja se provodi prema odlukama vjerovnika ili državnih tijela te na temelju pravorijeka donesenog u zakonski utvrđenom arbitražnom postupku i nagodbe u zakonski utvrđenom postupku mirenja).
  • Iznimno se priznaje otpis potraživanja koja su zastarjela, a poduzetnik nije poduzeo sve radnje za osiguranje naplate pažnjom dobrog gospodarstvenika uz uvjet da takva potraživanja u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kn po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba.
vrijednosna_uskladenja_i_otpis_potrazivanja_od_kupaca.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)