User Tools

Site Tools


vodenja_evidencije_o_radnicima_i_radnom_vremenu_19.12.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Vođenja evidencije o radnicima i radnom vremenu

propisi.jpg

Pitanje: Tko je u osnovnoj školi zadužen da objedini liste o evidenciji radnog vremena uposlenika i preda ih računovođi za obračun plaće?

Odgovor:

Obveza vođenja evidencije o radnicima i radnom vremenu radnika, propisana je za svakog poslodavca u Republici Hrvatskoj odredbom čl. 4. Zakona o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11, na snazi od 1. siječnja 2010. godine), pa se ta obveza nesumnjivo odnosi i na osnovne škole.

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine br. 37/11, na snazi od 1. svibnja 2011. godine) propisan je konkretan sadržaj te evidencije i način njezinog vođenja, a u odnosu na osnovne škole i druge odgojno-obrazovne ustanove ima i jednu posebnu odredbu o tome da su podaci o radnom vremenu zaposlenih u školama, koji se unose u evidenciju o radnom vremenu, prilagođeni naravi njihovog rada na način da se posebno evidentiraju samo normirani oblici rada (čl. 8. st. 6. citiranog Pravilnika).

Niti jedan od navedenih propisa ne ulazi u unutarnju sistematizaciju radnih mjesta i opis poslova svakog konkretnog radnog mjesta kod određenog poslodavca, pa je na poslodavcu samome da ustroji svoje službe odnosno radnike na način za koji smatra da bi mogao dovesti do pravovremenog ispunjavanja svih zakonskih obveza, uključujući ovdje i vođenje evidencije o radnicima i njihovom radnom vremenu (zapravo: o svim podacima relevantnim za radni odnos radnika kod toga poslodavca).

Ukoliko poslodavac to iz nekog razloga ne može postići, morat će snositi odgovornost (u konkretnom slučaju prekršajne sankcije u obliku novčane kazne pravnoj osobi (osnovnoj školi) i odgovornoj osobi u toj pravnoj osobi (ravnatelju). Prema tome, zakonska odgovornost za pravilno funkcioniranje svih pravnih osoba, pa onda i osnovne škole, jest na fizičkim osobama koje su ovlaštene zastupati te pravne osobe. U konkretnoj situaciji to bi bio ravnatelj osnovne škole.

On ima ovlasti rasporediti posao unutar škole na ovaj ili onaj način (pa onda, primjerice, zadužiti određenu osobu za objedinjavanje evidencija o radnom vremenu radnika škole i dostavljanje tako objedinjene evidencije računovođi za obračun plaće), ali ukoliko to ne učini, isključivo ravnatelj (kao fizička osoba) snosi odgovornost za nepostojanje evidencije o radnom vremenu u školi.

Niti jedan drugi zaposlenik sam po sebi ne mora voditi evidenciju o radnom vremenu jer je zakon izričito rekao da je to obveza poslodavca.

Izvor: http://www.racunovodja.hr/vodenja-evidencije-o-radnicima-i-radnom-vremenu-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpFPgDIPfMzAv/

vodenja_evidencije_o_radnicima_i_radnom_vremenu_19.12.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)