User Tools

Site Tools


uzdrzavane_osobe_poreznog_obveznika

Uzdržavane osobe poreznog obveznika

Prema Zakonu o porezu na dohodak, porezni obveznik za djecu i druge članove uže obitelji koje uzdržava ima pravo na uvećanje svog osobnog odbitka primjenom propisanih faktora.
Za uzdržavane članove uže obitelji te bivšeg bračnog druga za kojega plaća alimentaciju osobni odbitak se povećava za 0,5 osnovnog osobnog odbitka, a u istoj visini povećava se i za prvo dijete.
Za drugo dijete, faktor uvećanja osnovnog osobnog odbitka je 0,7, za treće 1,0, za četvrto 1,4, odnosno za svako daljnje dijete faktor se progresivno povećava u odnosu na faktor za prethodno dijete.
Za uzdržavane osobe priznaje se i uvećanje od 0,3 osnovnog osobnog odbitka ako su osobe s invaliditetom ili imaju tjelesno oštećenje, odnosno 1,00 ako im je utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% ili radi invalidnosti imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Tko se smatra članom uže obitelji i djecom?

Djecom se smatraju djeca koje roditelji, poočimi, pomajke uzdržavaju, usvojena djeca te djeca povjerena na skrb ako žive zajedno sa skrbnikom. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja ako su prijavljena na Zavodu za zapošljavanje.
Ako djetetu radni odnos prestane, dijete se može smatrati uzdržavanim članom uže obitelji, a ako nakon prestanka radnog odnosa nastavi redovno školovanje može se koristiti dio osobnog odbitka za dijete.

Drugim članovima uže obitelji smatraju se bračni i izvanbračni drug poreznog obveznika odnosno životni partner i neformalni životni partner, roditelji poreznog obveznika kao i roditelji njegova bračnog i izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, preci i potomci u izravnoj liniji, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, bivši bračni i izvanbračni drugovi odnosno životni partneri i neformalni životni partneri za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

Koji članovi obitelji i djeca se smatraju uzdržavanim?

U smislu Zakona o porezu na dohodak, uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos peterostrukog osnovnog osobnog odbitka na godišnjoj razini, odnosno 13.000,00 kn godišnje.
U taj iznos ne ubrajaju se samo izričito propisani primici i to:
primici po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, potpora za novorođenče odnosno opremu novorođenog djeteta, obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, te primici koji predstavljaju naknadu stvarno nastalih troškova kao što su naročito naknada troškova prijevoza na posao i s posla i naknada troškova službenog putovanja.

Ako osoba ostvari primitke iznad 13.000 kn ne može imati status uzdržavane osobe i to za cijelo porezno razdoblje.

Dakle, osim izričito propisanih iznimki, u cenzus od 13.000,00 kn ulaze svi ostali oporezivi ali i neoporezivi primici, kao što su primjerice stipendije, naknade od HZZ-a osobama na stručnom osposobljavanju, primici za rad preko učeničkih i studentskih udruga i dr.

Što ako uzdržavana osoba ostvari primitke iznad 13.000,00 kn?

Ako uzdržavana osoba za koju je porezni obveznik koristio dio osobnog odbitka tijekom godine ostvari primitke u iznosu većem od 13.000,00 kn, ista ne može imati status uzdržavane osobe i to za cijelu godinu. Drugim riječima, porezni obveznik za cijelo porezno razdoblje (godinu) nema pravo za tu osobu koristiti dio osobnog odbitka po osnovu njenog uzdržavanja.

Načelno, porezni obveznik zbog toga ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave. Međutim, od 2015. primjenjuje se posebni postupak prema kojemu tu obvezu preuzima Porezna uprava i utvrđuje godišnji porez na dohodak i prirez (osim osoba izuzetih ih posebnog postupka). Posebni postupak primijeniti će se i na uzdržavatelja i na uzdržavanog člana te će im se dostaviti privremeno porezno rješenje.
Uzdržavatelju će stoga zbog smanjenja prava na dio osobnog odbitka za uzdržavanog člana biti, u pravilu, utvrđena dodatna obveza poreza i prireza. Ako je pak uzdržavana osoba tijekom razdoblja ostvarila i oporezive primitke, zbog prava na svih svojih 12 osnovnih osobnih odbitaka, privremenim poreznim rješenjem će joj, u pravilu, biti utvrđeno pravo na povrat uplaćenog poreza i prireza.


Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/uzdrzavane-osobe-poreznog-obveznika/

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

uzdrzavane_osobe_poreznog_obveznika.txt · Last modified: 2016/09/21 02:46 by gasparovic