User Tools

Site Tools


upisi_u_sudski_registar_se_od_1._studenoga_2015._vise_ne_objavljuju_u_„narodnim_novinama

Upisi u sudski registar se od 1. studenoga 2015. više ne objavljuju u „Narodnim novinama“


U Nar. nov., br. 110/15 od 13. listopada 2015. objavljene su izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima (u nastavku: ZTD) i Zakona o sudskom registru (u nastavku: ZSR), te dopune Zakona o sudskim pristojbama (u nastavku: ZSP),a koje su stupile na snagu 1. studenoga 2015. godine.
Navedenim izmjenama i dopunama uvode se, između ostalog bitne promjene u pogledu objave upisa u sudski registar.
Tako od tog datuma trgovački sud više ne objavljuje upise u sudski registar u »Narodnim novinama«, već na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar (https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1). Upisi se objavljuju bez odgađanja.
Posljedično tome više se ne smatra da je upis objavljen istekom dana kad izađu »Narodne novine« u kojima je objavljen, već se smatra da je upis objavljen istekom dana objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.
Također, prema izmijenjenom čl. 18. ZSR-a podaci o upisu u registar objavljuju se bez odgađanja po pravomoćnosti rješenja o upisu u registar, a smatra se da je upis objavljen istekom dana objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Gdje se objavljuju podaci i priopćenja društva?

Isto tako, ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja društva, oni se također više ne objavljuju u »Narodnim novinama«, već na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Kada govorimo o zakonskom određenju, tako će primjerice biti u slučaju:

  • objave odluke o prestanku d.d.i d.o.o. (čl. 368. st. 3. i 472. st .1. ZTD-a)
  • nakana o sniženju temeljnog kapitala d.o.o. (čl. 463. st. 2. ZTD-a)
  • pozi članovima i vjerovnicima pripojenoga društva da u primjerenome roku, koji mora iznositi najmanje mjesec dana, prijave svoje zahtjeve za naknadom štete koju su pretrpjeli pripajanjem protiv članova uprave i članova nadzornog odbora pripojenoga društva (čl. 545. st. 2. ZTD-a).


S obzirom na ovu izmjenu ZTD-a, provedeno je usklađivanje i u ZSR-u.
Tako će se primjerice na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, umjesto u „Narodnim novinama“ objaviti:

  • pravomoćno rješenje o prestanku subjekta upisa (čl. 64. st.6. ZSR-a),
  • rješenje o upisu pripajanja (čl. 73. st. 9. ZSR-a).

Koliki je trošak objave na internetskoj stranici sudskog registra?

Prilikom podnošenja podneska kojim se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave na internetskoj stranici sudskog registra, predlagatelj je dužan platiti sudsku pristojbu u iznosu od 100,00 kn (dodani Tbr. 26. st. 5. Tarife sudskih pristojbi).

U kojem obliku se dostavljaju podaci i priopćenja čija se objava traži?

Predlagatelj je dužan podatke i priopćenja čiju objavu traži dostaviti na papiru i u elektroničkom obliku na mediju pogodnom za prijenos podataka.


Izvor:http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/trgovacko-pravo/upisi-u-sudski-registar-se-od-1-studenoga-2015-vise-ne-objavljuju-u-narodnim-novinama/

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

upisi_u_sudski_registar_se_od_1._studenoga_2015._vise_ne_objavljuju_u_„narodnim_novinama.txt · Last modified: 2015/12/13 08:57 by gasparovic