User Tools

Site Tools


upis_i_brisanje_iz_registra_obveznika_poreza_na_dodanu_vrijednost_05.07.2013

Novim Zakonom o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13), propisane su odredbe o obvezama poreznih obveznika koji na dan stupanja na snagu Zakona o porezu na dodanu vrijednost postaju ili prestaju biti obveznici PDV-a.

O navedenoj obvezi poreznih obveznika izjasnio se i Središnji ured Porezne uprave svojim mišljenjem (Klasa: 410-19/13-01/231, Ur. broj: 513-07-21-01/13-2, Zagreb 17. lipnja 2013.) koje možete u cijelosti preuzeti putem poveznice u nastavku:

Upis i brisanje iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost

U nastavku u nekoliko točaka naglašavamo obveze poreznih obveznika koje proizlaze iz predmetnog mišljenja:

•Poduzetnici koji su, temeljem visine ostvarenog prometa dobara i usluga u 2012. godini, ostvarili uvjete propisane “starim” Zakonom o PDV-u (Nar. nov., br. 47/95 - 136/12) i do 15. siječnja 2013. podnijeli zahtjev za ulazak u sustav PDV-a, te oni koji su do tog datuma podnijeli zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a, s danom stupanja na snagu novog Zakona o PDV-u (1. srpnja 2013.) ne moraju ponovo podnositi zahtjev za ulazak ili izlazak iz sustava obveznika PDV-a.

ULAZAK U SUSTAV PDV-a:

•Samostalni umjetnici koji stupanjem na snagu novog Zakona o PDV-u, prema čl. 39. st. 1. toč. n) novog Zakona o PDV-u, više ne obavljaju usluge oslobođene plaćanja PDV-a, a ostvarili su tijekom 2012. vrijednost isporuka veću od 230.000,00 kn do 15. srpnja 2013. moraju podnijeti zahtjev za ulazak u sustav PDV-a.

 •Pravne osobe koje nisu porezni obveznici (tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice LIPRS-a, komore te druga tijela s javnim ovlastima), a koje su u 2012. godini ostvarile vrijednost isporuka veću od 230.000,00 kn, do 15. srpnja 2013. moraju podnijeti zahtjev za ulazak u sustav PDV-a. Navedeno se odnosi na slijedeće isporuke:

◦isporuke dobara i usluga koje bi bile oporezive (sve što je oporezivo redovnim poreznim obveznicima),

◦isporuke oslobođene PDV-a iz čl. 45. (izvozne isporuke), 46. (obavljanje usluga na pokretnoj imovini uvezenoj iz trećih zemalja), 47. (isporuke u vezi s međunarodnim prijevozom), 48. (isporuke izjednačene s izvozom) i 49. (usluge posredovanja) novog Zakona o PDV-u,

◦isporuke nekretnina i transakcija iz čl. 40. st. 1. toč. a) do g) novog Zakona o PDV-u, osima ako su te transakcije pomoćne - navedene transakcije uključuju: osiguranje i reosiguranje, uključujući i posredovanje; odobravanje kredita i zajmova, uključujući i posredovanje; ugovaranje kreditnih garancija; transakcije u svezi štednim, tekućim i žiroračunima, uključujući posredovanje; transakcije u svezi valuta, novčanica, kovanica, uključujući posredovanje; transakcije, osim upravljanja i pohrane, u svezi s dionicama, udjelima, vrijednosnim papirima; te upravljanje investicijskim fondovima.

Isporuka materijalnih i nematerijalnih dobara ne uključuje se u izračun vrijednosti predmetnih isporuka.

•Banke, osiguravatelji, investicijski fondovi i ostale financijske institucije koji se s danom stupanja na snagu novog Zakona o PDV-u (1. srpnja 2013.) još uvijek ne nalaze u sustavu PDV-a, radi činjenice da su obavljale isključivo financijske usluge odnosno transakcije, a koje su u 2012. godini od isporuka nekretnina te isporuka oslobođenih PDV-a bez prava na odbitak pretporeza iz čl. 40. st. 1. a) do g) novog Zakona o PDV-u (navedeno pod toč. 3. c.) ostvarile više od 230.000,00 kn, do 15. srpnja 2013. moraju podnijeti zahtjev za ulazak u sustav PDV-a. 

IZLAZAK IZ SUSTAVA PDV-a:

•Muzeji, galerije, arhive, knjižnice, kazališta, orkestri i druge glazbeno-scenske te konzervatorske i restauratorske ustanove, ustanove za zaštitu spomenika kulture te umjetničke organizacije, koje su prema odredbama čl. 74. st. 4. “starog” Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 149/09 - 146/12) odlučile da sa isporukama koje obavljaju postupaju kao s oporezivim isporukama, te su se po toj osnovi prijavile u sustav PDV-a, s danom stupanja na snagu novog Zakona o PDV-u ne smatraju se poreznim obveznicima i do 15. srpnja 2013. moraju podnijeti zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor: http://www.teb.hr/19979.aspx

upis_i_brisanje_iz_registra_obveznika_poreza_na_dodanu_vrijednost_05.07.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)