User Tools

Site Tools


ugovorene_kamate_-_zatezne_kamate_25.10.2012

Ugovorene kamate - zatezne kamate

kamatna_stopa.jpg

Prema Zakonu o obveznim odnosima (ZOO) čl. 26. ugovorene kamate od drugog polugodišta 2011 god. iznose;

1. Ukoliko jedno poduzeće (d.o.o.) daje pozajmicu drugom poduzeću (d.o.o-u) tada;

  1. najniža kamatna stopa - nema je, može biti koliko želite
  2. najviša kamatna stopa - 18 % godišnje

2. Ukoliko fizička osoba daje pozajmicu pravnoj osobi (d.o.o.-u) tada;

  1. može biti bez naknade
  2. najviša kamatna stopa = 12% godišnje

3. Ukoliko poduzeće (d.o.o.) daje pozajmicu svom radniku tada;

  1. najniža kamatna stopa = 3 % godišnje

4. Zatezne kamate u drugom polugodištu 2011. na sve ostale odnose obračunavaju se prema stopi od 12 % godišnje.

Financijske informacije - RRIF br. 9/11.

ugovorene_kamate_-_zatezne_kamate_25.10.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)