User Tools

Site Tools


ugovor_o_ustupanju_potrazivanja_-_cesija

Ugovor o ustupanju potraživanja - cesija

Cesija je institut obveznog prava kojom vjerovnik svoju o tražbinu prenosi na drugu osobu.
Cesija je neformalni dvostrani pravni posao, a Zakon o obveznim odnosima (u nastavku: ZOO) za njega ne zahtijeva određenu formu.
Cesija je ugovor kojim vjerovnik (cedent ili ustupatelj) prenosi svoju tražbinu koju ima od svog dužnika (cesusa) na novog vjerovnika (cesionara ili primatelja).
Ugovor o cesiji je uređen čl. 80. – 89. ZOO-a.

ZOO ne propisuje oblik pravnog posla kojim je uvjetovana valjanost ugovora o ustupanju - cesiji, već oblik tog ugovora ovisi o obliku ugovora iz osnovnog pravnog posla.
Ukazujemo na čl. 286. st. 1. ZOO-a kojim je propisano da se ugovor o ustupanju može sklopiti u bilo kojem obliku, osim u slučaju kada je zakonom drukčije određeno, što vrijedi i za sve kasnije izmjene i dopune.

U slučaju kada je zakonom propisan oblik ugovora o ustupanju, prema čl. 286 st. 3. i 4. ZOO-a pravovaljane su kasnije usmene dopune o sporednim točkama o kojima u ugovoru nije ništa rečeno ako to nije protivno cilju radi kojega je oblik propisan, kao i kasnije usmene pogodbe kojima se umanjuju ili olakšavaju obveze jedne ili druge strane ako je poseban oblik propisan samo u interesu ugovornih strana.

Obavještavanje i pristanak dužnika

Iako ugovor o cesiji sklapaju cedent i cesionar i pristanak cesusa nije potreban jer on nije ugovorna strana, u praksi je u pravilu i cesusov potpis na ugovoru.
Razlog tome je dokaz da je upoznat s promjenom vjerovnika, kako bi se izbjegli možebitni problemi kod provedbe ugovora o cesiji.
Posebno ukazujemo na čl. 82. st. 1. i 2. ZOO-a koji propisuje da je ustupatelj potraživanja - cedent dužan obavijestiti dužnika - cesusa o ustupanju, te da je ispunjenje ustupatelju prije obavijesti o ustupanju pravovaljano i oslobađa dužnika obveze, ali samo ako nije znao za ustupanje, inače obveza ostaje i on ju je dužan ispuniti.

Ugovorom o cesiji razrješava se postojeći obvezni odnos između cedenta i cesionara stoga je vrlo bitno ugovorom jasno odrediti kada i pod kojim uvjetima prestaje obveza cedenta prema cesionaru, što može biti danom sklapanja ugovora ili danom podmirenja obveze od strane cesusa.
Ukoliko ugovorom o cesiji nije određen dan prestanka obveze cedenta prema cesionaru, obveza cedenta prestaje danom potpisa ugovora.

Koje se tražbine mogu prenijeti

Člankom 80. ZOO-a propisano je koje se tražbine mogu prenijeti, tako da vjerovnik - cedent može ugovorom svoju tražbinu prenijeti na treću osobu cesionara - primatelja, osim one čiji je prijenos zabranjen zakonom ili koja je strogo osobne naravi, kao i one koja se po svojoj naravi protivi prenošenju na drugoga.

Posebno ističemo da ugovor o ustupanju potraživanja nema učinak prema dužniku ako su dužnik i vjerovnik ugovorili da vjerovnik ne može prenijeti tražbinu na drugoga ili da je ne može prenijeti bez dužnikova pristanka.

Zabrana cesije ako je „blokiran“ račun

Člankom 14. st. 2. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (u nastavku: ZPONS), propisuje da poslovni subjekti ne smiju obavljati obračunska plaćanja ako im je poslovni račun u „blokadi“.
Ugovor o cesiji koji sklapa cedent „blokiranog“ računa samim time nije ništetan. Zabrana obavljanja obračunskog plaćanja, sukladno čl. 322. st. 2. ZOO-a, obvezuje samo onog poslovnog subjekta čiji je račun blokiran. Stoga je Ugovor o cesiji valjan i može se provesti, a poslovni subjekt koji je protuzakonito obavio obračunsko plaćanje cesijom počinio je prekršaj.

Poslovni subjekti ne smiju obavljati obračunska plaćanja ako im je poslovni račun u „blokadi“ jer je to prekršaj poslovnog subjekta čiji je račun blokiran.

Ukazujemo da su čl. 30. ZPONS-a propisani prekršaji za ovršenika - poslovnog subjekta, ako obavi obračunsko plaćanje za vrijeme blokade.
U tom slučaju poslovni subjekt će se kazniti novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 kn, a odgovorna osoba poslovnog subjekta sa 10.000,00 do 50,000,00 kn.


[1] Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)
[2] Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 91/10 i 112/12)


Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/obvezno-pravo/ugovor-o-ustupanju-potrazivanja-cesija/

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

ugovor_o_ustupanju_potrazivanja_-_cesija.txt · Last modified: 2015/11/10 07:49 by gasparovic