User Tools

Site Tools


ugovor_o_prijenosu_gospodarske_cjeline_obrt_u_d.o.o._26.09.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline obrt u d.o.o.

obrt.jpg

A) Prijenos obrta kao gospodarske cjeline na trgovačko društvo moguće je napraviti samo ako je riječ o obrtniku „dobitašu“, tj. obvezniku poreza na dobit. Obveznici poreza na dohodak mogu dobrovoljno ili pak po sili zakona postati obveznici poreza na dobitak.

Fizička osoba koja želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak o tome mora dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.

Osim dobrovoljnog prijelaza, fizička osoba postaje obveznik poreza na dobit po sili zakona, ako ostvari uvjete propisane u čl. 2.st.4. Zakona o porezu na dobit, tj. ako;

1. ostvari ukupan primitak veći od 2.000.000,00 kn, ili

2. Ostvari dohodak veći od 400.000,00 kn, ili

3. Ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kn, ili

4. u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika.

„Ako je riječ o obrtu odnosno fizičkoj osobi koja je dohodaš – obveznik poreza na dohodak, tada nije moguće napraviti prijenos djelatnosti na trgovačko društvo, jer je riječ o dva različita sustava oporezivanja. Dohodaši trebaju prvo postati „dobitaši“ kako bi se cjelokupno poslovanje moglo kao prijenos gospodarske cjeline prenijeti na d.o.o.

B) Opći porezni zakon definira gospodarsku cjelinu kao „sva imovina i obveze što u poslovnom i organizacijskom smislu čini samostalni subjekt tj. subjekt sposoban za samostalno poslovanje“.

C) Za prijenos gospodarske cjeline jedini dokument koji se javlja je Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline koji svakako treba biti u pisanom obliku, a po mogućnosti i ovjeren kod javnog bilježnika.

Navedeni Ugovor treba dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi na uvid i ovjeru, jer Porezna uprava samo na temelju takvog ugovora može postojeća potraživanja i obveze koje su evidentirane na obrt (s OIB-om) preknjižiti na trgovačko društvo.

S datumom sklapanja ugovora o prijenosu gospodarske cjeline, tj. s datumom kada ugovor o prijenosu gospodarske cjeline postaje valjan (datum prijenosa gospodarske cjeline), treba odjaviti obrt i u uredu državne uprave u županiji, tj. Uredu grada Zagreba na temelju čega se obrt likvidira (zatvara) sa danom odjave.

Na dan odjave obrta, treba sastaviti zaključne financijske izvještaje, te napraviti obračun i izraditi porezne prijave (Prijava poreza na dobit- obrazac PD, konačni obračun PDV-a – obrazac PDV-K).

Osim toga, dan odjave obrta tj. dan kad ugovor o prijenosu gospodarske cjeline postane valjan ujedno je i dan s kojim zaposlenike obrta i samog vlasnika obrta treba odjaviti i s mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te napraviti prijave na novog poslodavca – trgovačko društvo.

D) Za mogućnost neobračunavanja PDV-a na isporuku gospodarske cjeline je ključno je li stjecatelj gospodarske cjeline obveznik PDV-a. Ako je stjecatelj gospodarske cjeline obveznik PDV-a, tada isporučitelj gospodarske cjeline nema obvezu obračunavati PDV.

Neoporezivi prijenos gospodarske cjeline iskazuje se u obrascu PDV-a na poziciji I.1. – Koje ne podliježu oporezivanju (čl.2. u svezi s čl. 5. I čl.8. st. 7. Zakona).

Obrt „dobitaš“ koji napravi prijenos gospodarske cjeline na d.o.o., obvezan je u roku 3 mjeseca od dana prijenosa (ovjere ugovora o prijenosu gospodarske cjeline) dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi obrazac PDV-K u kojem će biti evidentirane sve isporuke do dana prijenosa gospodarske cjeline.

E) Pri unosu obrta u d.o.o., treba postupiti kao pri pripajanju jednog društva drugom društvu. Ako pri spajanju, pripajanju ili podjeli postoji kontinuitet u oporezivanju, smatra se da porezni obveznik nastavlja djelatnost, te to nema utjecaja na oporezivanje. Ulaganje (unos) djelatnosti obrta, koji obuhvaća imovinu, kapital i obveze (gospodarsku cjelinu) prema knjigovodstvenim vrijednostima, predstavlja nastavak djelatnosti što znači da takovo pripajanje nema utjecaja na oporezivanje porezom na dobit.

Obrt „dobitaš“ obavezan je u roku 4 mjeseca od dana prijenosa gospodarske cjeline dostaviti u nadležnu Poreznu upravu prijavu poreza na dobit – obrazac PD sa svim obveznim prilozima ( bilanca, račun dobiti i gubitka, obračun SR, obračun TZ, članarine itd) za razdoblje od 01.siječnja do datuma ovjere ugovora o prijenosu gospodarske cjeline.

F) Ako na prijenos gospodarske cjeline nije obračunan PDV (ako su otuđitelj i stjecatelj obveznici PDV-a), to znači da se ni na isporuku predmetnih vozila i plovina ne obračunava PDV, te zbog toga nastaje obveza za poseban porez na promet rabljenih automobila i plovila koji treba razrezati nadležna Porezna uprava, a obveznik plaćanja je stjecatelj.

U suprotnom, kada je prijenos gospodarske cjeline oporeziv PDV-om, tj. kada bi se i na vozila i plovila obračunavao PDV, tada ne nastaje obveza za plaćanje 5 % posebnog poreza na promet rabljenih vozila i plovila.

G) Bitni sastojci ugovora o prijenosu gospodarske cjeline;

  1. u ugovor bi svakako trebalo navesti da je obrt obveznik poreza na dobit,
  2. treba utvrditi je li prijenos gosp. cjeline moguće obaviti bez obračuna PDV-a,
  3. te da se cjelina prenosi bez naknade.

Izvor: Časopis RRIF 7/12 str. 120-128. ; Časopis RIPup 5/2012 str. 152-155.

ugovor_o_prijenosu_gospodarske_cjeline_obrt_u_d.o.o._26.09.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)