User Tools

Site Tools


udruge_-_za_poduzetnistvo_ili_ne_30.04.2014

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Udruge - za poduzetništvo ili ne?

Ako tijekom prve tri godine prihodi i imovina udruge budu manji od 230.000 kn, udruga će moći prestati voditi dvojno knjigovodstvo i primjenjivati isključivo princip blagajne te evidentirati samo primitke i izdatke.

Već dugo nismo u ovoj rubrici pisali o udrugama. Od jeseni, kada smo oče­kivali da će do kraja godine biti usvojen cijelu prošlu godinu najavljivan zakon koji će na sasvim novi način urediti financijsko poslovanje udruga i ostalih neprofitnih organizacija. No, ove se godine ponavlja isti scenarij: red zaplašivanja po medijima, red tišine. Koliko vidim, i to je dovoljno za male po­rezne obveznike, dok će se oni koje će najavljeni propis najviše dotaknuti - i drugu godinu u miru za sve pri­premiti.

Tematika ima svoj utjecaj na niz odnosa u društvu, od kojih mi se veza s politikom čini najvažnijom.

U našem knjigovodstve­nom servisu ima dosta kli­jenata udruga, ali ipak prevladavaju mali poduzetnici: obrti i poduzeća. I moram reći da mi i samoj ponekad bude krivo što je moguće po­duzetništvo pokrenuti kroz udrugu, i pri tome poslovati puno ležernije i opterećen sa manje stega od onih koji su registrirani kao pravi podu­zetnici.

Većina propisa je obvezna za primjenu i udrugama, međutim su stvari tako pos­tavljene da će one - ako znaju kako - ipak ostvariti porezne beneficije. Ako tome pribrojimo i mogućnost apliciranja za poticaje za zapošljavanje za javne radove, dobitak kao cilj poslovanja nije ni tako nužan. Također, udrugama su dostupna i druga javna financijska sredstva (prora­čunska), o kojima podu­zet­nici ne mogu ni sanjati.

Naime, upravo je taj pojam dobitka ono što ud­rugu u suštini razlikuje od poduzetnika: dok ovaj poto­nji sasvim legitimno posluje sa ciljem ostvarivanja dobitka (ili dohotka, ako posluje kao fizička osoba, obrtnik), udruga se osniva sa ciljem ostvarivanja neke druge svr­he. Ta svrha ne mora biti opće dobro, nego može biti dobro članova udruge. Na­ravno, u okviru pozitivnih propisa.

Ono što je u ovom tre­nutku najveći praktični be­nefit za udruge je poslovanje sa gotovinom bez potrebe za fiskalizacijom računa.

Naravno, s obzirom da su udruge prve tri godine od osnivanja obvezne voditi dvojno financijsko knjigovodstvo - putem dnevnika knjiženja na konto karticama - ima za posljedicu ob­vezu vođenja knjige blagajne za gotovinsko poslovanje, što nekima otežava po­sao.

Ako tijekom te tri godine prihodi i imovina udruge budu manji od 230.000kn, udruga će moći prestati vo­diti dvojno knjigovodstvo, i primjenjivati isključivo princip blagajne te evidentirati samo primitke i izdatke.

Najava je da će novi propis donijeti obvezu po­kretanja poduzetništva od strane udruge, ukoliko njezini poslovni prihodi (od us­luga, prodaje i sl. tržišnih aktivnosti) budu veći od 230.000 kn. No, tada će do­bitak tog poduzetništva pripadati udruzi, a ne nje­nim članovima ili osniva­čima. Tako je uostalom i sa­da, sa­mo je to formalno dru­ga­čije uređeno.

Da zaključim: kao i za sve druge oblike registriranja poslovanja, ključno je dobro poznavati propise, a primjenjivati ih sebi u korist nije zabranjeno. Ako k tome oda­­berete knjigovodstvo ko­je će vas u tome znati i savjetovati, napravili ste pravi po­sao! Prema tome, razborito upotrijebite svoj novac.

Izvor: http://burza.com.hr/novac/poduzetnik/2014/04/125122-udruge-za-poduzetnistvo-ili-ne/

udruge_-_za_poduzetnistvo_ili_ne_30.04.2014.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)