User Tools

Site Tools


udruge_-_prelazak_na_jednostavno_knjigovodstvo_u_2018

Udruge - Prelazak na jednostavno knjigovodstvo u 2018.?

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Obvezno dvojno knjigovodstvo Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (u nastavku: Zakon1) propisano je da neprofitna organizacija (u nastavku: NO) vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, prema rasporedu računa iz računskog plana propisanog za NO.

Svaka NO prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo.

Zakon je propisao mogućnost, da iznimno, NO može voditi jednostavno knjigovodstvo i primjenjivati novčano računovodstveno načelo.

Uvjeti za prelazak na jednostavno knjigovodstvo Zakonski zastupnik NO može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela ako je:

vrijednost imovine NO na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna i godišnji prihod NO u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 230.000,00 kuna godišnje.

Dakle, nije obavezno da zakonski zastupnik NO donese Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela kada se ispune zakonski uvjeti za donošenje takve odluke. Tako da NO koja zadovoljava navedene propisane uvjete za prelazak na jednostavno knjigovodstvo, može odlučiti i nadalje voditi dvojno knjigovodstvo, a u tom slučaju obvezna je primjenjivati odredbe Zakona u dijelu sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja.

Ispunjenje uvjeta za prelazak na jednostavno knjigovodstvo u 2018. Ako zakonski zastupnik neprofitne organizacije odluči da NO u 2018. prelazi na vođenje jednostavnog knjigovodstva, treba o tome izvijestiti Ministarstvo financija najkasnije do 1. ožujka 2018.

O Odluci o promjeni u načinu vođenja računovodstva izvještava se Ministarstvo financija dostavom Obrasca: RNO-P kojim se provode promjene u Registru neprofitnih organizacija2, u roku koji je propisan za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu3.

Uvjeti za prelazak na jednostavno knjigovodstvo u 2018. godini je ispunjen:

  • ako su zadovoljena oba navedena zakonska kriterija (prihodi i vrijednost imovine za sve prethodne 3 godine manji od 230.000,00 kuna) te
  • ako je zakonski zastupnik NO donio Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, i o tome izvijestio Ministarstvo financija na obrascu: RNO-P do 1. ožujka 2018.

Odluka o prelasku na jednostavno knjigovodstvo je važeća je dok NO zadovoljava Zakonom propisane uvjete (o visini godišnjih prihoda i vrijednosti imovine na kraju godine < 230.000,00 kuna), odnosno do opoziva.

„Ostanak“ na dvojnom knjigovodstvu One NO koje i nadalje odluče voditi dvojno knjigovodstvo, iako udovoljavaju uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva (prihodi i vrijednost imovine za sve prethodne 3 godine manji od 230.000,00 kuna) obvezne su i nadalje sastavljati i predavati financijske izvještaje na isti način kao i sve neprofitne organizacije koje su obveznice dvojnog knjigovodstva.

Navedene NO koje se, iako udovoljavaju uvjetima za vođenjem jednostavnog knjigovodstva, odluče i nadalje voditi dvojno knjigovodstvo, obvezne su o tome obavijestiti Ministarstvo financija na Obrascu: RNO-P. Naime, podatak da takve NO i nadalje vode dvojno knjigovodstvo relevantan je za bazu financijskih izvještaja i kao takav, obvezan je podatak za Registar neprofitnih organizacija.

Poslovne knjige NO koja vodi jednostavno knjigovodstvo Način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjenu novčanog računovodstvenog načela detaljnije propisuje Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu4. Prema tome Pravilniku, NO koja primjenjuje novčano računovodstveno načelo obvezna je voditi sljedeće poslovne knjige:

  • knjigu blagajne,
  • knjigu primitaka i izdataka,
  • knjigu ulaznih računa,
  • knjigu izlaznih računa i
  • popis dugotrajne nefinancijske imovine.

Pravilnik je propisan samo minimalni sadržaj navedenih poslovnih knjiga.

Financijsko izvještavanje NO koja vodi jednostavno knjigovodstvo NO koja vodi jednostavno knjigovodstvo obvezna je sastavljati godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na Obrascu: G-PR-IZ-NPF i bilješke.

NO koja iako udovoljava uvjetima za vođenjem jednostavnog knjigovodstva vodi dvojno knjigovodstvo, obvezna je sastavljati i predavati financijske izvještaje tijekom i na kraju poslovne godine (polugodišnji izvještaj na obrascu: PR-RAS-NPF (i bilješke) i godišnji izvještaj na obrascima: PR-RAS-NPF i BIL-NPF (i bilješke)).

[1] Nar. nov., br. 121/14

[2] Obrazac i uputa na: http://www.mfin.hr/hr/registar-npf

[3] Vidjeti Pravilnik o izvještavanju i Registru neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 31/15 i 67/17)

[4] Nar. nov., br. 1/15 i 25/17; u nastavku: Pravilnik

Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/neprofitne-organizacije/udruge-prelazak-na-jednostavno-knjigovodstvo-u-2018/

udruge_-_prelazak_na_jednostavno_knjigovodstvo_u_2018.txt · Last modified: 2018/02/27 01:46 by gasparovic