User Tools

Site Tools


udruga_moze_isplacivati_neoporezive_isplate_fizickim_osobama_-_non_profit

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Udruga može isplaćivati neoporezive isplate fizičkim osobama

nonprof555.jpg

Neprofitne organizacije se razlikuju od drugih vrsta organizacija, između ostalog i po tome što im je dopušteno neoporezivo isplaćivati troškove službenog puta i osobama koje nisu zaposlene u njima. Međutim za te isplate mora ispuniti određene preduvjete o kojima će biti riječi u ovom tekstu.

Naknade koje se mogu neoporezivo isplaćivati nezaposlenima od strane neprofitnih organizacija su sljedeće:

 Naknade za prijevoz na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
 Naknade za noćenje na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
 Naknade za uporabu privatnih automobila u službene svrhe **do 2,00kn po prijeđenom kilometru**
 Dnevnice u zemlji i inozemstvu za službena putovanja do zakonom propisanog iznosa

Neoporezivi iznos dnevnice u RH je 170,00 kn za putovanje koje je trajalo duže od 12 sati, odnosno 85,00 kn za putovanje koje je trajalo 8 do 12 sati.

Što se tiče inozemstva, osoba koja nije zaposlena u NO, a ide na službeno putovanje u njeno ime, ima pravo na isplatu neoporezivih naknada isto kao i pri službenom putu u RH. Jedina razlika je u visini dnevnica, budući da je njihova visina propisana Odlukom o visini dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

Ugovorima, odlukama ili drugim aktima je utvrđeno pravo isplate naknade nezaposlenim osobama za službeno putovanje dok su neoporezivi iznosi utvrđeni poreznim propisima. Ukoliko su prava veća od neoporezivih iznosa, iznosi koji premašuju te neoporezive iznose se oporezuju, a ukoliko su ugovorena prava manja, isplaćuju se neoporezivo u cijelosti.

Iznos koji premašuje neoporezivi iznos ima obilježje primitka, te se oporezuje kao drugi dohodak.

Ugovornim odnosom je potrebno utvrditi hoće li iznos koji je potrebno oporezivati biti smatran neto ili bruto iznosom. Ukoliko se smatra neto iznosom, točno taj iznos mora biti isplaćen primatelju dok se na njega dodaju doprinosi i porezi, a ukoliko je smatran bruto iznosom, iznos isplaćen primatelju će biti manji odnosno umanjen za doprinose i poreze.

Neprofitna organizacija upućuje vanjskog suradnika na putovanje, te je kao dokaz tog poslovnog događaja dužna izdati putni nalog, a uz njega u arhivu priložiti i dokaze svih nastalih troškova.

Izgled obrasca putnog naloga

Obrazac putnog naloga nije propisan, ali da bi bio prihvaćen kao vjerodostojna isprava, mora sadržavati sljedeće podatke:

 Nadnevak izdavanja
 Ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje
 Mjesto u koje osoba putuje
 Svrhu putovanja
 Vijeme trajanja putovanja
 Vrijeme kretanja na put
 Podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ukoliko je riječ o automobilu, navesti marku vozila, registracijski broj, početno i završno stanje brojila)
 Vrijeme povratka s puta
 Potpis ovlaštene osobe
 Pečat
 Obračun troškova
 Likvidaciju obračuna
 Izvješće s puta

Uz putni nalog se prilažu isprave kojima se dokazuju izdaci kao sto su: cestarine, preslike ili potvrde putnih karata, računi za smještaj i drugo. Kad se može isplaćivati neoporezivo?

Pretpostavke koje trebaju biti zadovoljene za isplatu neoporezivih iznosa su:

 da je trošak povezan s putovanjem koje je potreba navedene organizacije
 da rad za izvršenje kojega je trebalo putovati nije plaćen

Ukoliko je vanjski suradnik primio drugi dohodak za svoj rad, neoporezivo se u tom slučaju može isplatiti samo:

 naknada prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
 naknada troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka

ali važna napomena je da navedeni računu za prijevoz i noćenje trebaju glasiti na neprofitnu organizaciju.

O obračunanim i plaćenim doprinosima izvješćuje se Porezna uprava na obrascu IDD, a REGOS na obrascu R-Sm.

Izvor: http://www.forumudruga.org/savjetnik/raunovodstveni-savjetnik/267-neoporezive-isplate-fizickim-osobama.html

udruga_moze_isplacivati_neoporezive_isplate_fizickim_osobama_-_non_profit.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)