User Tools

Site Tools


trosak_sluzbenog_puta

Trošak službenog puta

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Ako zaposlenik na službenom putu u hotelu gdje noći koristi ručak i večeru i dobije ukupni obračun “na sobu“, jesu li svi troškovi priznati kao troškovi na službenom putu, te u kolikom mu se iznosu isplaćuje dnevnica?

Da, priznati su troškovi puta, a dnevnica se umanjuje prema zakonskim propisima - ako je na službenom putovanju, na teret poslodavca, osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera). Doručak koji je uračunat u cijenu noćenja smatra se troškom noćenja i ne smatra se osiguranom prehranom.

Izvor: https://www.radniodnosi.hr/33/trosak-sluzbenog-puta-uniqueidmRRWSbk196E4DjKFq6pChMz_oMD_T6f29bZ0xYLvjBswPs9EFS7R4w/?uri_view_type=4

trosak_sluzbenog_puta.txt · Last modified: 2019/05/29 23:55 by gasparovic