User Tools

Site Tools


temeljne_knjigovdstvene_kategorije_neprofitnih_organizacija

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Temeljne knjigovdstvene kategorije neprofitnih organizacija

nonprof555.jpg

Dugotrajna nefinancijska imovina knjiži se u razredu O i njena je pojedinačna nabavna cijena viša od 2.000,00 kn. Sve ostalo je sitni inventar i može otpisivati jednokratno sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (čl. 17 st. 3) Metoda otpisa dugotrajne nefinancijske imovine je linearna u skladu sa stopama iz Uredbe. Nije dozvoljeno smanjivanje ili podvostručavanje amortizacijskih stopa.

Kratkotrajna imovina, uglavnom se ne iskazuje u obliku zaliha (061). To su dobra koja se čuvaju u procesu obavljanja posla (proizvodnje i/ili pružanja usluga), za preraspodjelu drugima i za uporabu u izvanrednim situacijama.

Knjigovodstveni računi obveza brojčano su usklađeni s računima rashoda.

Prihodi se neprofitne organizacije dijele na recipročne i nerecipročne. Recipročni prihodi su prihodi koji su povezani s isporukom dobara i usluga. Način priznavanja tih prihoda sličan je priznavanju u poduzetničkom računovodstvu.

Nije poželjno da je ta vrsta prihoda značajno zastupljena u strukturi prihoda neprofitnih organizacija. Nerecipročni prihodi su prihodi od donacija, članarina,pomoći i doprinosa. Neke vrste tih prihoda mogu se priznati kao prihodi izvještajnog razdoblja iako u izvještajnom razdoblju nisu naplaćeni.

U poduzetničkom se računovodstvu rashodi uglavnom ne sučeljavaju s prihodima, osim rashoda vezanih za ostvarenje recipročnih prihoda.

Izvor:http://www.racunovodja.hr/temeljne-knjigovdstvene-kategorije-neprofitnih-organizacija-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4slyMfzFzzq4/

temeljne_knjigovdstvene_kategorije_neprofitnih_organizacija.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)