User Tools

Site Tools


sto_su_to_pdv_id_vies_i_eori_broj_30.04.2014

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Što su to PDV ID, VIES I EORI broj?

VIES se ažurira na dnevnoj bazi i putem vjerodostojne baze podataka omogućava provjeru poreznih brojeva poduzetnika iz EU.

Što je to PDV identifi­kacijski broj?

PDV ID broj su dužni imati oni poduzetnici koji na­kon 1. srpnja 2013. obav­ljaju transakcije, stječu dob­ra ili obavljaju usluge na po­dručju EU. Za one koji još nemaju PDV ID, mogu ga dobiti u Poreznoj upravi, a spomenuti izgleda identično kao OIB, samo se ispred dodaje oznaka HR. PDV ID broj se koristi samo i isklju­čivo ako postoji potreba, te ga Porezna uprava može samoinicijativno ukinuti ako utvrdi da za to postoje osnovani razlozi. Ne moraju ga imati povremeni isporuči­telji novih prijevoznih sredstava u drugu državu članicu koji nisu registrirani za pot­rebe PDV-a, te „mali podu­zetnici“.

Što je to VIES?

VIES je informatički sustav zemalja članica EU koji omogućava prijenos i raz­mjenu podataka o valjanosti PDV identifikacijskih brojeva poduzetnika, razmjenu podataka o isporukama do­bara, isporukama dobara iz jedne države članice u drugu državu članicu, te razmjenu informacija o obavljenim RC uslugama. Prevedeno, VIES, koji se ažurira na dnevnoj bazi, omogućava putem vjerodostojne baze podataka pro­vjeru poreznih brojeva po­duzetnika iz EU. Provjera poreznih brojeva mogu se obaviti putem linka Europ­ske komisije: www.ec.europa.eu/ taxation_customs/vies odnosno pozivom ili e-mai­lom Službi za međunarodnu razmjenu podataka unutar Porezne uprave. Osim provjere PDV ID-a može se provjeriti naziv i sje­dište partnera, ali to ne dopuštaju sve države.

Što je to EORI broj?

EORI broj je broj koji se koristi za identifikaciju gos­podarskih subjekata i drugih osoba u njihovim odnosima s carinskim tijelima. Gos­podarski subjekti koji s da­nom pristupanja u EU imaju namjeru obavljati djelatnosti iz nadležnosti carinskog za­konodavstva EU, moraju ima­ti dodijeljen EORI broj, a kako bi to ostvarili moraju carinskom uredu koji je nadležan prema teritorijal­nom načelu podnijeti zahtjev za dodjelu EORI broja. Ako navedeni već imaju dodijeljen broj u drugoj čla­nici EU, moraju znati da će isti biti ugašen s danom ulas­ka Hrvatske u EU. Os­nova za izdavanje potvrde o EORI broju za hrvatske prav­ne i fizičke osobe je posjedovanje OIB-a.

Izvor: http://burza.com.hr/novac/eu-porezi/2014/04/124787-sto-su-to-pdv-id-vies-i-eori-broj/

sto_su_to_pdv_id_vies_i_eori_broj_30.04.2014.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)