sto_se_prema_zakonu_o_porezu_na_dohodak_smatra_dohotkom_fizickih_osoba_koji_podlijeze_oporezivanju_odnosno_na_koji_se_placa_poreza_na_dohodak

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Što se prema Zakonu o porezu na dohodak smatra dohotkom fizičkih osoba koji podliježe oporezivanju odnosno na koji se plaća poreza na dohodak?

doho.od_nesm.rada.jpg

Prema Zakonu o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine, oporezivim dohotkom dakle dohotkom koji podliježe plaćanju poreza na dohodak smatraju se:

- dohodak od nesamostalnog rada (plaća, mirovina),

-dohodak od samostalne djelatnosti (obrtničke djelatnosti, djelatnosti slobodnog zanimanja i ostale djelatnosti od kojih se dohodak utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga), - dohodak od imovine i imovinskih prava (najamnina, zakupnina, vremenski ograničeni ustup autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, otuđenje nekretnina i imovinskih prava),

- dohodak od kapitala (primici po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga od strane članova trgovačkih društava, dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica, dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine, a isplaćuju se od 1. siječnja 2005.),

- dohodak od osiguranja (primici u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja sa obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja), - drugi dohodak (utvrđuje se od oporezivih primitaka koji se ne smatraju primicima određenim po osnovi nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja i to osobito od:

primitaka od djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća

i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i

sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim

se uređuju autorska i srodna prava, primitaka po osnovi djelatnosti športaša, primitaka od djelatnosti trgovačkih

putnika, agenta, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika,

konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti, nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i

naukovanja u dijelu razlike iznad 1.600,00 kuna mjesečno, primitaka učenika i studenata na redovnom školovanju za

rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima u dijelu razlike iznad 50.000,00 kuna godišnje,

stipendija učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima u

dijelu razlike iznad ukupno 1.600,00 kuna mjesečno, stipendija studenata za izvrsna postignuća u znanju i u

ocjenama na sveučilištima u tuzemstvu u dijelu razlike iznad 4.000,00 kuna mjesečno, športskih stipendija koje se

prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje u dijelu razlike iznad ukupno

1.600,00 kuna mjesečno i drugih oporezivih primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak).

Izvor:http://www.mfin.hr/hr/pitanja-i-odgovori-prijava-poreza-na-dohodak

sto_se_prema_zakonu_o_porezu_na_dohodak_smatra_dohotkom_fizickih_osoba_koji_podlijeze_oporezivanju_odnosno_na_koji_se_placa_poreza_na_dohodak.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)