User Tools

Site Tools


sto_prema_novom_zakonu_o_radu_prekida_a_sto_ne_prekida_tijek_otkaznog_roka

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Što prema novom Zakonu o radu prekida, a što ne prekida tijek otkaznog roka?

Odredbe o otkaznom roku novim Zakonom o radu (NN br. 93/14) značajno su izmijenjene u dijelu koji se odnosi na tijek otkaznog roka i razloga za zastoj tijeka tog roka. U preostalom dijelu, koji se odnosi na duljinu otkaznog roka pripadajućem prema duljini neprekidnog rada kod poslodavca kod kojeg radniku prestaje otkaz, odredbe nisu mijenjane.

Novim Zakonom o radu, koji se primjenjuje od 7. kolovoza 2014., i to njegovim člankom 121., reguliran je tijek otkaznog roka i okolnosti koje zaustavljaju tijek tog roka. Dakle, kao i u prije važećem Zakonu o radu (NN br. 149/09, 6111, 82/12 i 73/13), propisano je da otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu. Međutim, daljnje odredbe članka 121. su drukčije. Tako sada otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, te vršenja dužnosti i prava državljana u obrani. Taj dio ostao je isti kao i prije, osim kad se radi o godišnjem odmoru, plaćenom dopustu i privremenoj nesposobnosti za rad. Naime, ubuduće otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te razdoblja privremene nesposobnost za rad radnika kojeg je poslodavac u otkaznom roku oslobodio obveze rada, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno. Dakle, radi se o bitnim novinama u vezi godišnjeg odmora i plaćenog dopusta jer će s korištenjem tih prava istodobno teći i otkazni rok. Što se tiče novine da otkazni rok teče za vrijeme bolovanja ako je poslodavac u tijeku otkaznog roka oslobodio radnika obveze rada, ovime je samo normirana zadnjih godina već dobro ustaljena sudska praksa. Nadalje, ako radnik za vrijeme otkaznog roka ima obvezu raditi, otkazni rok za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ne teče, s time da ako je došlo do prekida tijeka otkaznog roka zbog privremene nesposobnosti za rad radnika, radni odnos tom radniku prestaje najkasnije istekom šest mjeseci od dana uručenja odluke o otkazu ugovora o radu. Takvim uređenjem stalo se na kraj praksi radnika koji su zlorabili činjenicu da bolovanje prekida tijek otkaznog roka, pa bi otvaranjem bolovanja više puta tijekom otkaznog roka produljivali ukupno trajanje otkaznog roka na čak dvije ili tri godine. Izvor: http://iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=19131

sto_prema_novom_zakonu_o_radu_prekida_a_sto_ne_prekida_tijek_otkaznog_roka.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)