User Tools

Site Tools


sto_kada_vam_facebook_posalje_racun_-_mjesto_oporezivanja_usluga

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Što kada vam Facebook pošalje račun? Mjesto oporezivanja usluga

pdv_baloni_291.jpg

Posebno je važno da porezni obveznici pravilno obračunaju PDV, jer oni koji propuste to napraviti mogu platiti kaznu u iznosu od 1.000 do 200.000 HRK, a taj iznos još značajno mogu povećati i zatezne kamate.

Što kaže Zakon i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost?

Većinu odgovora na pitanja možemo pronaći u Zakonu i Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost, a on nam govori da je opće načelo da se usluge oporezivaju prema sjedištu poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju, a u slučaju da uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. (članak 5. stavak 3. Zakona o PDV-u).

Međutim, situacija nije tako jednostavna jer postoje izuzetci od općeg načela, koji čine ovu tematiku uvijek aktualnom i zanimljivom. Te izuzetke možemo podijeliti na dvije kategorije:

1. usluge oporezive prema mjestu gdje su stvarno obavljene ili mjestu gdje se nalazi objekt na kojem su obavljene (članak 5. Stavak 4. Zakona o PDV-u)

2. usluge oporezive prema sjedištu poduzeća primatelja (članak 5. Stavak 6. Zakona o PDV-u)

Koje usluge ulaze u kategoriju oporezivih prema mjestu gdje su stvarno obavljene?

Zakon i Pravilinik o porezu na dodanu vrijednost (članak 33. stavak 3.,4.,5. i 6.) nam donose kriterije po kojima se neka usluga oporezuje prema mjestu gdje je stvarno obavljena ili mjestu gdje se nalazi objekt na kojem je obavljena.

To su sljedeće usluge:

usluge vezane za nekretnine – mjesto oporezivanja je mjesto gdje se nalazi nekretnina (npr. iznajmljivanje kuća, hotelski soba, usluge odvjetnika pri kupnji nekretnina, usluge geodeta ili arhitekata u pripremi izgradnje i dr.);

prijevozne usluge – npr. ako se usluga prijevoza ne obavlja samo u tuzemstvu, tada se PDV obračunava samo na dio usluge koji otpada na tuzemstvo (ako se prijevoz obavlja od Gospića do Praga, hrvatskim PDV-om je oporeziv samo dio puta od Gospića do granice. Međutim, ako se radi o prijevozu dobara koja se izvoze, usluge prijevoza su oslobođene od poreza i na dionici puta koja se odnosi na tuzemstvo.);

umjetničke, znanstvene, nastavne, športske, zabavne i slične usluge i njihovo organiziranje (tenis, organiziranje tečajeva, operni nastupi, koncerti);

• ako se radi o pomoćnim uslugama u prijevozu, kao što su: utovar, istovar, uskladištenje, ili druge usluge u svezi s tim ili s uslugama prijevoza;

posredničke usluge – mjesto oporezivanja se veže na mjesto oporezivanja isporuke za koju se radi posredovanje;

Primjer 1: Hrvatski poduzetnik je otišao na obuku kod stranog poduzetnika u Pariz – mjesto oporezivanja je Pariz, te hrvatski poduzetnik nije dužan samozaračunati PDV na fakturu primljenu od francuskog poduzetnika. S druge strane, ako se ista obuka obavlja u Zagrebu, na račun od stranog poduzetnika bi hrvatski poduzetnik bio dužan samozaračunati PDV.

Koje usluge ulaze u kategoriju oporezivih prema mjestu primatelja?

Usluge oporezive prema mjestu primatelja su usluge navedene u članku 5. stavku 6. Zakona o PDV-u i članak 33. stavaku 8. Pravilnika o PDV-u, a radi se o uslugama prijenosa, ustupanja i korištenja autorskih prava, promidžbenim uslugama, uslugama odvjetnika, revizora, usluge obrade podataka, elektronički obavljenih usluga itd.

Primjer 2: Ako Vam promidžbenu uslugu obavi poduzetnik iz inozemstva, morate samozaračunati PDV. Na primjer, ako koristite Google Ads ili Facebook za oglašavanje, dužni ste samo zaračunati PDV. S druge strane, ako obavite uslugu promidžbe poduzetniku iz inozemstva, primjenjujete oslobođenje od PDV-a jer je ista usluga oporeziva u inozemstvu.

Na što pripaziti – npr. usluge odvjetnika u svezi s kupovinom i prodajom nekretnina?

Iako Zakon o PDV (članak 5. stavak 6.) propisuje da se kod usluga odvjetnika mjesto oporezivanja određuje prema mjestu primatelja, u slučaju kada je riječ o uslugama odvjetnika vezanim za nekretninu, navedeno bi bila pogreška. U situaciji kada se odvjetnička usluga odnosi na prodaju nekretnine, mjesto oporezivanja je mjesto gdje se nekretnina nalazi.

Nakon razlučivanja usluga po kategorijama, možemo nabrojati obvezne korake za utvrđivanje mjesta oporezivanja:

Korak 1. – pogledajte da li usluga u pitanju potpada pod usluge navedene člankom 5. stavkom 4. (oporezive prema mjestu gdje su stvarno obavljene ili gdje se nalazi objekt). Ako da, usluga je oporeziva tamo gdje se nalazi nekretnina ili gdje je stvarno obavljena (ako ne, krenite na korak 2.)

Primjer 3: Hrvatski bend je odradio koncert u Londonu – na računu koji ispostavlja stranoj agenciji nije dužan obračunati hrvatski PDV. U slučaju da inozemni bend nastupi u Hrvatskoj, hrvatsko društvo koje bi primilo račun od inozemnog benda bi bilo dužno obračunati PDV.

Korak 2. – pogledajte da li usluga u pitanju potpada pod usluge navedene u članku 5. stavku 6. (oporezive prema primatelju). Ako da, PDV obračunava onaj koji prima uslugu (ako ne, krenite na korak 3.)

Primjer 4: Hrvatski prevoditelj vrši prijevod za inozemnom poduzetniku – nije dužan obračunati PDV na izlaznom računu. S druge strane, ako koristite usluge inozemnog prevoditelja u Hrvatskoj dužni ste sami obračunati PDV.

Korak 3. – usluga u pitanju bi trebala biti oporeziva prema sjedištu poduzetnika koji obavlja uslugu.

Izvor: http://www.profitiraj.hr/novosti/mjesto-oporezivanja-usluga/

sto_kada_vam_facebook_posalje_racun_-_mjesto_oporezivanja_usluga.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)