User Tools

Site Tools


sto_je_prijenos_porezne_obveze_reverse_charge_30.04.2014

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Što je prijenos porezne obveze (reverse charge)?

Oglašavate li se putem Facebooka, ili primate li račune za provizije od stranih turističkih ili sličnih agencija - provjerite sa svojim knjigovođom radite li sve kako treba

S približavanjem turis­tičke sezone učestali su razgovori oko teme plaćanja PDV-a i od strane onih koji nisu u sustavu PDV-a. Nai­me, ova se tema najčešće spominje u odnosu na male iznajmljivače, osobito na one koji su paušalno oporezovani, budući da su takvi skloni misliti kako iz tog razloga ne moraju voditi nikakve poslovne knjige niti izvješća.

U ovoj smo rubrici više puta pisali o sustavu PDV-a, pa možete pogledati ranije tekstove, kako one prije 1.7.2013., tako i one nakon našeg ulaska u EU, jer iako je osnova sustava ostala ista, neke su se stvari stubokom promijenile upravo sa tim datumom.

I tako, dok ova tema pomalo postaje rutina svima nama knjigovođama, malim je poduzetnicima i dalje ne­jasno zašto moraju uopće razmišljati o porezu na do­danu vrijednost, ako nisu u sustav ušli niti po svojoj želji, a još manje po sili zakona: jer su imali isporuke veće od 230.000 kn u protekloj go­dini.

Uz temu PDV-a nov je i pojam 'prijenosa porezne ob­veze' koji je uveden upravo sa 1.7.2013. Dakle, nije uopće tako nov - ali je i dalje najčešća tema upita mojih klijenata u knjigovodstvenom servisu. Taj pojam se po­javljuje u slučajevima gra­đevinskih usluga, i u sluča­jevima stjecanja roba i usluga od poduzetnika iz ze­malja članica EU.

Kod građevinskih usluga koje hrvatski poduzetnik prima od drugog hrvatskog poduzetnika stvar jednostavna: porezna obveza se može prenijeti samo na onoga koji jeste u sustavu PDV-a, a onome koji nije mora se PDV zaračunati i uplatiti ga u proračun. Pri tome isporučitelj građe­vinske usluge mora dobro poznavati i primijeniti Za­kon i Pravilnik o PDV-u, koji propisuju niz nijansi u opisu usluga za koje se porezna obveza mora prenijeti.

Međutim, stvar često za­pinje kod prijenosa po­rezne obveze u slučaju stjecanja usluge od poduzetnika iz EU. Naime, osnovna je pos­tavka europskog sustava PDV-a reguliranog direktivom po kojoj postupaju sve zemlje članice i s kojom su svi propisi usklađeni, ova: PDV se plaća u zemlji sjedišta primatelja usluge, i to ukoliko se radi o podu­zet­niku. Znači, nije važno je li taj primatelj u sustavu PDV-a, već je bitno da je po­du­zetnik (ne npr. građanin).

Da bi taj mogao ovu svoju obvezu obračunavanja i pla­ćanja PDV-a ispuniti u svojoj državi, mora se prijaviti u europsku VIES bazu, tj. pribaviti PDV identifikacijski broj. Taj će broj biti vidljiv svim poduzetnicima u EU, pa će oni znati da takvome poduzetniku ne trebaju ob­računati PDV svoje države, već mu prenose poreznu obavezu.

A taj koji je primio račun sa prenesenom poreznom obavezom o tome treba svaki mjesec obavijestiti na­še porezne vlasti i podnijeti izvješće o stjecanju i PDV obrazac, i to putem sustava e-porezna.

Znači, oglašavate li se putem Facebooka, ili pri­mate li račune za provizije od stranih turističkih ili sli­čnih agencija - provjerite sa svojim knjigovođom radite li sve kako treba. Ili, nađite bo­ljeg!

Izvor:http://burza.com.hr/novac/poduzetnik/2014/04/125290-sto-je-prijenos-porezne-obveze-reverse-charge/

sto_je_prijenos_porezne_obveze_reverse_charge_30.04.2014.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)