User Tools

Site Tools


sto_je_novo_u_novom_zakonu_o_radu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Što je novo u novom Zakonu o radu?

Pitanje:

Što je novo u novom Zakonu o radu?

Odgovori:

1. Član uprave i primjena Zakona o radu

… prema članku 4. novog Zakona o radu (Nar. nov. br. 93/2014), na fizičku osobu koje su prema propisu o trgovačkim društvima, kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, ne primjenjuju se odredbe Zakona o radu koje se odnose na ugovoru o radu na određeno vrijeme, prestanku ugovora o radu, otkaznom roku i otpremnini.

2. Ustupanje radnika povezanom društvu

… prema čl. 10. novog Zakona o radu (Nar. nov. br. 93/2014),kada poslodavac nema potrebe za radom određenih radnika, može svoga radnika privremeno ustupiti u s njim povezano društvo, u trajanju od neprekidno najduže šest mjeseci, na temelju sporazuma sklopljenog između povezanih poslodavaca i pisane suglasnosti radnika.

Navedeni sporazum mora sadržavati podatke o:

1) nazivu i sjedištu povezanih poslodavaca

2) imenu, prezimenu i prebivalištu radnika

3) datumu početka i završetka privremenog ustupanja

4) mjestu rada i poslovima koje će radnik obavljati

5) plaći, dodacima na plaću i razdobljima isplate

6) trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Pisana suglasnost radnika na sporazum, smatrat će se dodatkom ugovora o radu, kojim će se na određeno vrijeme ugovoriti obavljanje poslova kod povezanog poslodavca.

3. Korištenje rada ustupljenog radnika od agencije

… prema prije važećem Zakonu o radu, ako je radnik koristio godišnji odmor u dijelovima, morao je tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju. Prema članku 83. novog Zakona o radu (Nar. nov. br. 93/2014), ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna. To znači da se, prema novom Zakonu o radu, poslodavac i radnik mogu dogovoriti da će svaki dio godišnjeg odmora trajati manje do dva tjedna neprekidno.

4. Otkazni rok

… prema članku 121. novog Zakona o radu (Nar. nov. br. 93/2014), otkazni rok teče i za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te razdoblja privremene nesposobnost za rad (npr. bolovanja) radnika kojeg je poslodavac u otkaznom roku oslobodio obveze rada, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno. Ako je došlo do prekida tijeka otkaznog roka zbog privremene nesposobnosti za rad (npr. bolovanja) radnika, radni odnos tom radniku prestaje najkasnije istekom šest mjeseci od dana uručenja odluke o otkazu ugovora o radu.

5. Zastara potraživanja iz radnog odnosa

… prema čl. 139. novog Zakona o radu, potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju za 5 godina (prema prije važećem Zakonu zastarijevala su za 3 godine). Iznimno, odredbe novog Zakona o radu o zastari potraživanja, neće se primjenjivati na potraživanja iz radnog odnosa radnika, kojima je rok zastare od 3 godine istekao prije stupanja na snagu novog Zakona o radu.

6. Kolektivni ugovori kojima je proširena primjena

… kolektivni ugovori kojima je proširena primjena (ugostiteljstvo, graditeljstvu, putničke agencije, humanitarno razminiravanje, drvna i papirna industrija) prije stupanja na snagu novog Zakona o radu (Nar. nov. br. 93/2014), njihova proširena primjena vrijedi do 6. veljače 2015. godine. Da bi ti kolektivni ugovori imali i nadalje proširenu primjenu, morat će se donijeti nova odluka o njihovoj proširenoj primjeni, ali sukladno pravilima novog Zakona o radu.

7. Usklada pravilnika o radu s novim Zakonom o radu

… su poslodavci dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama novog Zakona o radu, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona o radu, tj do 6. veljače 2015. Godine (čl. 233. st. 1. Zakona o radu – Nar. nov. br. 93/2014).

sto_je_novo_u_novom_zakonu_o_radu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)