User Tools

Site Tools


sto_i_kako_nakon_otkaza_porezni_tretman_isplate_otpremnine_15.03.2013

Što i kako nakon otkaza?Porezni tretman isplate otpremnine

Ne oporezuju se otpremnine radi odlaska u mirovinu do 8.000,00 HRK, kao ni otpremnine zbog poslovno ili osobno uvjetovanih otkaza do visine od 6.400,00 HRK za svaku navršenu godinu staža provedenu kod poslodavca

Svjedoci smo vremena u kojem su otkazi radnicima svakodnevnica, a u sretnijim okolnostima (ukoliko takve postoje kod otkaza) uz primljeni otkaz radnici prime i određene otpremnine. Porezni tretman isplate otpremnina možete pronaći u nastavku.

U članku 13. Pravilnika o porezu na dohodak su definirane neoporezive naknade, potpore, nagrade i druge neoporezive primitke te je između ostalog u točki 20. i 21. navedeno da se neoporezivo mogu isplatiti:

20. otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kuna;

21. otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu, do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Radom kod istog poslodavca smatra se i razdoblje rada kod prethodnog poslodavca, ako se, prema odredbama Zakona o radu, na novog poslodavca prenose ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje se statusnom promjenom ili pravnim poslom prenosi na novog poslodavca. Spomenuta odredba se na odgovarajući način primjenjuje i na ustanove i druge pravne osobe.

Međutim, želimo Vas upozoriti na sljedeće:

Kako je spomenuto iznad, ne oporezuju otpremnine radi odlaska u mirovinu do 8.000,00 HRK, kao ni otpremnine zbog poslovno ili osobno uvjetovanih otkaza do visine od 6.400,00 HRK za svaku navršenu godinu staža provedenu kod poslodavca, kao i otpremnine zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti do visine od 8.000 HRK za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

U praksi smo često naišli na nepoznavanje poreznih i ostalih propisa koji reguliraju pitanje otpremnina, a jedna od uobičajenih pogrešaka je prikazana u sljedećem primjeru:

Primjer – Porezni tretman otpremnine prilikom sporazumnog raskida ugovora

Društvo A i računovođa potpisali su sporazumni raskid ugovora o radu. Novi računovođa je neoporezivo isplatio bivšem računovođi određeni iznos otpremnine.

Međutim, s aspekta Zakona o radu i Zakona o porezu na dohodak, nije moguće isplatiti neoporezivu otpremninu (neovisno kojeg iznosa) za sporazumni raskid ugovora o radu.

Porezna uprava je u nadzoru osporila neoporezivu isplatu ove otpremnine te su na nju obračunati doprinosi, porez i prirez te zatezna kamata.

Također, osim Zakona o porezu na dohodak, Zakon o radu cijelim nizom odredbi određuje kada i tko ima pravo na otpremninu, te je svakako korisno ili ga samostalno proučiti ili angažirati pravnog stručnjaka.

Naznačit ćemo sljedeće opće definicije koje su važne za porezni tretman otpremnine:

- poslovno uvjetovani otkaz – otkaz od strane poslodavca zbog prestanka potrebe za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga;

- osobno uvjetovani otkaz – otkaz od strane poslodavca zbog nemogućnosti radnika da uredno izvršava svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti;

- poslovno i osobno uvjetovani otkaz dopušten je samo ako poslodavac ne može zaposliti radnika na nekim drugim poslovima (vrijedi samo ako poslodavac zapošljava 20 i više radnika);

- radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem;

- otpremnina se sukladno Zakonu o radu ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca; s aspekta poreznih propisa, dopuštena je neoporeziva isplata otpremnine u iznosu od 6.400 HRK (8.000 HRK u slučaju profesionalne bolesti) za svaku godinu provedenu radeći kod poslodavca; naravno, može se isplatiti i veći iznos, ali razlika iznad neoporezivog podliježe porezu na dohodak.

Zaključak Za kraj bi Vam savjetovali da se prilikom isplate otpremnina konzultirate sa svojim odvjetnikom i poreznim savjetnikom glede neoporezivosti otpremnina jer je ovo područje poprilično kompleksno i definirano sa više Zakona i mišljenja Porezne uprave.

Izvor:http://www.profitiraj.hr/novosti/porezni-tretman-isplate-otpremnine/

sto_i_kako_nakon_otkaza_porezni_tretman_isplate_otpremnine_15.03.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)