User Tools

Site Tools


smije_li_racun_izdati_sin_obrtnika_koji_nije_zaposlen_u_obrtu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Smije li račun izdati sin obrtnika koji nije zaposlen u obrtu?

Obrtnik je u nedoumici mogu li članovi obitelji koji pomažu u obrtu, a nisu zaposleni u istom izdavati i račune, a da nisu u prekršaju.

Prema mišljenju Porezne uprave Klasa:410-01/13-01/3651 Ur. br. :513-07-21-01/13-2 od 15.11.2013 gdje se u konkretnom slučaju radilo o upitu vlasnika cvjećarskog obrta, u kojem pomažu članovi obitelji koji nisu zaposleni u istom…

Obrtnik je u nedoumici mogu li članovi obitelji koji pomažu u obrtu, a nisu zaposleni u istom izdavati i račune a da nisu u prekršaju. Slijedom toga prenosimo zanimljivo pitanje, odnosno odgovor:

“U Republici Hrvatskoj više poreznih propisa uređuje izdavanje računa i obvezne elemente računa:

Odredbom članka 54. stavka 1. Općeg poreznog zakona („NN“, br.147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ) propisano je da su porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza dok je odredbom stavka 2. istoga članka propisano da se računom za potrebe oporezivanja smatra i svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira na to u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana.

Prema odredbi članka 54. stavka 3. OPZ-a porezni obveznici su dužni postupati prema odredbama stavka 1. ovoga članka i u slučaju kad su te knjige i evidencije dužni voditi i prema drugim propisima.

Odredbom članka 54. stavka 4. OPZ-a propisano je da su porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljanje usluga naplaćuju u gotovini obvezni promet iskazivati putem naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/12 i 99/13 – Rješenje USRH) člankom 78. propisuje obvezu izdavanja računa za isporuku drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nje porezni obveznik. (opaska: nakon 99/13 stupile na snagu još dvije izmjene i dopune – 148/13, 153/13 , ali tim izmjenama i dopunama nije mijenjan odnosno dopunjavan članak 78.)

Zakon o porezu na dohodak (NN br 177/04, 73/08, 80/10, 141/11, 22/12,, 144/12) člankom 23. stavkom 4. propisuje kako obveza izdavanja računa postoji za svaku prodaju, odnosno obavljenu uslugu. (opaska: Nakon 144/12 još – odluke USRH 43/13, 120/13, te izmjene i dopune zakona 125/13, 148/13, međutim članak 23. stavak 4 se nije mijenjao odnosno dopunjavao.)

Izdavanje računa te elemente računa propisuje i Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12).

Iz svih navedenih propisa razvidno je da su račune, za isporuku dobara ili obavljanje usluga dužni izdavati porezni obveznici poduzetnici. Dakle, propisana je obveza izdavanja i sadržaj računa a ne okolnost da osoba koja izdaje račune mora biti zaposlena kod poduzetnika.”

Zaključno, a imajući u vidu izložene porezne propise s poreznog motrišta nema zapreke da članovi obitelji poreznog obveznika izdaju račune, a što im je ustvari i obveza ako sudjeluju u poslovanju poreznog obveznika odnosno ako vrše isporuke dobara i usluga. Porezni obveznik, koji obavlja isporuku dobara ili usluga, ili osoba kojoj on naredi (u konkretnom slučaju član obitelji vlasnika obrta) obvezan je zaračunati isporučena dobra i obavljene usluge te izdati račun.

Izvor: http://www.poslovni.hr/tips-and-tricks/smije-li-racun-izdati-sin-obrtnika-koji-nije-zaposlen-u-obrtu-275363

smije_li_racun_izdati_sin_obrtnika_koji_nije_zaposlen_u_obrtu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)