User Tools

Site Tools


sluzbeni_put_osoba_izvan_radnog_odnosa

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Službeni put osoba,izvan radnog odnosa

Neprofitna organizacija je osobu izvan radnog odnosa u neprofitnoj organizaciji uputila na službeno putovanje za svoje potrebe. Prema obračunu putnog naloga treba isplatiti naknadu za noćenje u iznosu od 2.520,00 kuna, dnevnice u ukupnom iznosu od 680,00 kuna, te za prijevoz u iznosu od 780,00 kuna. Osoba upućena na službeno putovanje ne ostvaruje u toj neprofitnoj organizaciji primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak (autorsku naknadu ili naknadu po ugovoru o djelu).

Kako evidentirati obračun po putnom nalogu, a kako postupiti kada neprofitna organizacija upućuje na službeni put vanjske suradnike koji u neprofitnoj organizaciji ostvaruje autorsku naknadu ili naknadu po ugovoru o djelu?

Odgovara: Ivana Uroić, dipl. oec.

Odgovor:

Neprofitna organizacija može fizičkim osobama koje u neprofitnoj organizaciji ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada (plaću) iz čl. 14. Zakona o porezu na dohodak (Nar. Nov., br. 177/04 do 148/13) odnosno primitke od kojih se utvrđuje dohodak (autorske naknade ili naknade po ugovoru o djelu) neoporezivo isplatiti naknade za službena putovanja obavljena za potrebe tih organizacija (čl. 7. st. 2. točka 5. Pravilnika o porezu na dohodak – Nar. nov., br. 95/05 – 160/13).

Računskim planom za neprofitne organizacije, koji je sa svim izmjenama i dopunama objavljen u Narodnim novinama br. 1/14, za evidentiranje rashoda s temelja obračunatih naknada troškova službenog putovanja osobama izvan radnog odnosa propisan je u odjeljku 4242. Za evidentiranje obveze propisan je račun u odjeljku 2424 – Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa.

Ako neprofitna organizacija isplaćuje naknade za službena putovanja fizičkim osobama za obavljanje poslova za potrebe organizacije, ali uz naknadu tj. uz autorski honorar ili uz naknadu po ugovoru o djelu, naknade za službena putovanja smatraju se oporezivim primitkom tj. dio isplate autorskog honorara ili naknade po ugovoru o djelu.

Naknade po obračunu za službeno putovanje u takvom slučaju su neto iznosi po osnovi drugog dohotka te se preračunskom stopom treba utvrditi bruto iznos drugog dohotka na koji se obračunavaju doprinosi (kod ugovora o djelu) te porez i pripadajući prirez. U navedenom slučaju obračun po putnom nalogu treba evidentirati kao rashod za usluge na računu odjeljka 4257 – Intelektualne i osobne usluge i to u visini ukupnog rashoda za naknadu, uključujući i obračunate doprinose, te porez i prirez. Radi analitičkog praćenja obveza za isplate neto primanja fizičkih osoba te obveza za plaćanje doprinosa i poreza preporučujemo te obveze knjižiti na analitičkim računima u okviru računa iz odjeljka 2424 - Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa.

Izvor: Ripup 09/14

sluzbeni_put_osoba_izvan_radnog_odnosa.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)