User Tools

Site Tools


sluzbena_putovanja_vanjskih_suradnika_u_neprofitnim_organizacijama_2._dio

Službena putovanja vanjskih suradnika u neprofitnim organizacijama

www.actarius.hr

info@actarius.hr

U neprofitnim organizacijama, osim svojim zaposlenicima, često se troškovi službenih putovanja nadoknađuju i drugim osobama koje obavljaju određene poslove iz djelokruga rada tih organizacija, tzv. vanjskim suradnicima.

Specifičnost je neprofitnih organizacija što i tim osobama, u određenim situacijama, mogu te troškove nadoknađivati neoporezivo na isti način kao i za svoje zaposlenike. Prema mišljenju Ministarstva financija, za svrhe oporezivanja neprofitnim organizacijama smatraju ustanove, tijela državne uprave, predstavnička i izvršna tijela državne vlasti i jedinica i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugi.

Naime, posebnim odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak, omogućeno je neoporezivo nadoknađivanje troškova službenih putovanja i za vanjske suradnike, u slučaju ispunjenja propisanih uvjeta. Pritom, razlikuju se dva osnovna slučaja: osobe u toj organizaciji ostvaruju naknadu odnosno drugi dohodak ili osobe ne ostvaruju naknadu.

Osobe ne ostvaruju naknadu

Osobama koje ne ostvaruju naknadu u neprofitnoj organizaciji, neoporezivo se mogu nadoknaditi svi troškovi službenih putovanja tih osoba za potrebe tih organizacija u propisanim neoporezivim iznosima odnosno:

  • naknade prijevoznih troškova u visini stvarnih izdataka,
  • naknade troškova noćenja u visini stvarnih izdataka naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kn po km,
  • dnevnice u zemlji do 170,00 kn,
  • dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna,
  • perdiem dnevnice.

Razdoblje u kojem se utvrđuje ostvaruje li osoba naknadu ili ne je porezno razdoblje odnosno kalendarska godina. Odnosno, promatra se razdoblje u tekućoj godini do trenutka isplate naknade troškova. Drugim riječima, ako osoba od početka godine do dana isplate naknade troškova nije ostvarila drugi dohodak, naknade svih troškova službenog putovanja isplaćuju se neoporezivo do propisanih iznosa. No, ako bi osoba tijekom godine ostvarila i drugi dohodak, nakon toga sve do kraja godine toj osobi nisu više moguće isplatiti neoporezive naknade troškova službenog putovanja, osim onih naknada koje je moguće isplatiti i osobama koje ostvaruju naknadu.

Osobe ostvaruju naknadu

Osim za osobe koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju naknadu, mogućnost neoporezivih naknada troškova za službena putovanja propisana je i za osobe koje u tim organizacijama ostvaruju naknadu, ali je ona ograničena samo na dvije vrste naknada – naknadu za prijevoz i za noćenje. Pritom, potrebno je zadovoljiti i uvjet da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na neprofitnu organizaciju. Iz navedenog pak slijedi da je neoporezivo moguće nadoknaditi samo troškove javnim prijevozom, odnosno u tom slučaju nije moguće neoporezivo isplatiti naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Izvješćivanje na Obrascu JOPPD

O isplaćenim neoporezivim naknadama troškova službenih putovanja vanjskim suradnicima potrebno je izvijestiti i na Obrascu JOPPD. Pritom, od 24.12.2015., dana stupanja na snagu zadnjih izmjena Pravilnika o porezu na dohodak, izvješćuje se samo o isplaćenim dnevnicama i naknadama za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Obrazac JOPPD se podnosi do 15. idućeg mjeseca od mjeseca isplate i popunjava na uobičajeni način propisan za neoporezive primitke, s tim što je u tom slučaju za popunjavanje polja 15.1. (Oznaka neoporezivog primitka) predviđena oznaka 52.

U slučaju da se radi o takvim isplatama nerezidentima, o tome se izvješćuje podnošenjem samo str. A Obrasca JOPPD s vrstom izvješća 4, a iznos neoporezivih isplata unosi se u redak IX. u ukupnom iznosu na mjesečnoj razini. JOPPD se također podnosi do 15. idućeg mjeseca.

Izvor: https://www.teb.hr/novosti/2016/sluzbena-putovanja-vanjskih-suradnika-u-neprofitnim-organizacijama/

sluzbena_putovanja_vanjskih_suradnika_u_neprofitnim_organizacijama_2._dio.txt · Last modified: 2018/07/30 23:18 by gasparovic