User Tools

Site Tools


sastavljanje_konsolidiranih_financijskih_izvjestaja_za_dva_mala_d.o.o.-a

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za dva mala d.o.o.-a

finance.jpg

Društvo smo s ograničenom odgovornošću i prema odredbama Zakona o računovodstvu mali smo poduzetnik i primjenjujemo HSFI-e. Vlasnici smo 100% drugog društva s ograničenom odgovornošću koji je također mali poduzetnik i primjenjuje HSFI-e. Da li smo dužni sastavljati konsolidirane financijske izvještaje o novčanom tijeku, o promjenama kapitala i o ostaloj sveobuhvatnoj dobit?

Odgovor: I vi kao matica i vaše ovisno društvo kada sastavljate odvojene financijske izvještaje niste dužni sastavljati izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, što proizlazi iz odredbe čl.15. st.10. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07).

Međutim, prema odredbi čl. 2. st. 2. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 36/08, 12/09 i 130/10), poduzetnici iz čl.3.st. 3. i 4. ZOR-a (srednji i veliki poduzetnici) i poduzetnici iz čl. 16. st. 2. ZOR-a (mali, srednji i veliki poduzetnici koji su matice i koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje), dužni su sastaviti uz izvještaje navedene u prethodnom stavku (bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke) i:

1) izvještaj o novčanom tijeku po indirektnoj ili direktnoj metodi i

2) izvještaj o promjenama kapitala.

Kao poduzetnik koji primjenjuje HSFI-e, niste dužni sastavljati izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (ni odvojeni ni konsolidirani), obzirom da obvezu sastavljanja navedenog izvještaja, prema odredbi čl.2.a Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, imaju samo poduzetnici koji primjenjuju MSFI-e.

Iz navedenog proizlazi da iako ni vi kao matica ni vaše ovisno društvo niste dužni dostavljati FINI odvojene financijske izvještaje o novčanom tijeku i o promjenama kapitala, dužni ste navedene izvještaje sastaviti kako bi mogli sastaviti i dostaviti navedene konsolidirane financijske izvještaje FINI radi javne objave.

Obzirom da primjenjujete HSFI-e, niste dužni kao matica sastavljati ni odvojeni ni konsolidirani izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, jer tu obvezu imaju samo matice koje primjenjuju MSFI-e. S obzirom da ste matica koja primjenjuje HSFI-e, konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala sastavljate na način da mora minimalno sadržavati elemente koje su navedene u čl. 2. st. 3. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, dok matica koja primjenjuje MSFI-e dužna je, prema odredbi čl. 2. st. 4. Pravilnika, i odvojeni i konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala sastavljati sukladno odredbama odgovarajućih MSFI-a.

Izvor: Časopis RIPup 5/12, str. 7

sastavljanje_konsolidiranih_financijskih_izvjestaja_za_dva_mala_d.o.o.-a.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)