User Tools

Site Tools


saljete_radnika_na_izaslanje_u_eu_evo_nekoliko_stvari_koje_biste_trebali_znati

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Šaljete radnika na izaslanje u EU? Evo nekoliko stvari koje biste trebali znati

Za izaslanje radnika u drugu državu članicu potrebno je ispuniti nekoliko uvjeta.

Općenito, pojam „izaslani radnik“ možemo primijeniti samo u slučaju izaslanja radnika od strane hrvatskog poslodavca u zemlje članice EU ili u zemlje izvan EU, odnosno „treće zemlje“, i to samo one s kojima je Hrvatska sklopila i primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju, sve u skladu s Zakonom o doprinosima. U slučaju kada se radnika šalje na rad u zemlje s kojima Hrvatska nije sklopila ugovor o socijalnom osiguranju, tada te zemlje mogu na određeni način primjenjivati svoje propise iz područja socijalnog osiguranja i time utvrđivati status osiguranja hrvatskih radnika u tim zemljama bez obzira na njihov status osiguranika u Hrvatskoj.

Za izaslanje radnika u drugu državu članicu potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

 • izaslanje ne traje dulje od 24 mjeseca;
 • osoba nije izaslana sa svrhom zamjene druge izaslane osobe;
 • na osobu se primjenjivalo zakonodavstvo matične države najmanje jedan mjesec neposredno prije izaslanja;
 • poslodavac redovito obavlja svoju djelatnost u matičnoj državi;
 • postoji neposredna veza radnika s poslodavcem za vrijeme trajanja izaslanja.

Plaćanje doprinosa za izaslanog radnika iz RH

Kada radnika šaljemo na izaslanje u zemlje EU potrebno je da poslodavac pribavi Potvrdu A1 kojom se dokazuje pripadnost sustavu socijalnog osiguranja Hrvatske. Za izdavanje Potvrde A1 nadležan je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ako su ispunjeni određeni uvjeti. Na taj način izaslani radnik koji je poslan na izaslanje iz Hrvatske ostaje u socijalnom sustavu Hrvatske i, sukladno navedenome, hrvatski poslodavac (koji šalje radnika na izaslanje) je za to vrijeme dužan obračunati i plaćati doprinose.

Sukladno Zakonu o doprinosima osnovica na koju poslodavac obračunava i plaća doprinose je plaća utvrđena prema kolektivnom ugovoru ako ga je poslodavac obvezan primjenjivati odnosno ako je kolektivni ugovor donesen na razini grane djelatnosti. Ako takav kolektivni ugovor nije donesen, plaća se određuje pravilnikom o radu, a ako poslodavac nije obvezan donijeti pravilnik o radu, plaća se određuje ugovorom o radu. Navedenu osnovicu (bruto I.) uvećanu za 20% poslodavac plaća doprinose za vrijeme izaslanja radnika.

Za radnike izaslane u zemlje članice Europske unije hrvatski poslodavac nije više u obvezi na plaće izaslanih radnika u zemlje članice Europske unije uplaćivati doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu koji se obračunavao do 30. lipnja 2013. po stopi od 10%.

Plaćanje poreza na dohodak za izaslanog radnika iz RH

Plaće radnika se oporezuju u skladu s Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak, no kod izaslanja radnika iz Hrvatske u zemlju s kojom primjenjujemo međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, prednost pred odredbama domaćeg zakona imaju međunarodni ugovori.

Sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, plaća izaslanog radnika će se oporezivati u zemlji rezidenta (Hrvatskoj), a ne u zemlji u kojoj je izaslan ako su kumulativno zadovoljeni sljedeći uvjeti:

 • primatelj boravi u drugoj državi u razdoblju ili razdobljima koji ukupno ne traju duže od 183 dana u razdoblju od 12 mjeseci koje počinje ili završava za vrijeme dotične porezne godine,
 • primanje isplaćuje poslodavac koji nije rezident druge države ili se ona isplate u njegovo ime
 • primanje ne tereti stalnu poslovnu jedinicu ili stalno sjedište koja poslodavac ima u toj drugoj državi.

Ukoliko nisu zadovoljeni gore navedeni uvjeti porezi se plaćaju u zemlji u kojoj je radnika izaslan. U tom slučaju, a u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak, hrvatski poslodavac je dužan u roku od 8 dana od nastanka slučaja, odnosno ne plaćanja poreza u Hrvatskoj zbog primjene međunarodnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, obvezan pisanim putem izvijestiti Poreznu upravu o razlogu neplaćanja poreza na dohodak u Hrvatskoj. Pravilnikom nije uređen oblik izviješća već samo sadržaj izviješća odnosno podaci koje treba sadržavati izviješće.

Zaključak

Ukoliko se hrvatski poslodavac odluči na izaslanje svog radnika u zemlju članicu EU, tada treba imati na umu sljedeće:

 • Jesu li zadovoljeni prethodno navedeni uvjeti prema kojima bi taj radnik imao status izaslanog radnika?
 • Ako su isti zadovoljeni, potrebno je pribaviti Potvrdu A1, kako bi se doprinosi plaćali u Hrvatskoj u skladu s Zakonom o doprinosima.
 • Da li se sa zemljom izaslanja primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja? Navedeni ugovor ima prednost pred domaćim zakonodavstvom te sukladno istom poslodavac će odrediti državu u kojoj će se oporezivati plaća izaslanog radnika.

Izvor: http://www.poslovni.hr/tips-and-tricks/saljete-radnika-na-izaslanje-u-eu-evo-nekoliko-stvari-koje-biste-trebali-znati-274370

saljete_radnika_na_izaslanje_u_eu_evo_nekoliko_stvari_koje_biste_trebali_znati.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)