User Tools

Site Tools


rodiljni_i_roditeljski_dopust_osoba_na_strucnom_osposobljavanju_za_rad

Rodiljni i roditeljski dopust osoba na stručnom osposobljavanju za rad


Otkad je u pravni život uvedeno stručno osposobljavanje za rad, budući da se radi o mladim ljudima koji koriste tu mjeru, u praksi su se pojavila pitanja vezana uz pravo na trošak prijevoza, pravo na godišnji odmor te pravo na rodiljni i roditeljski dopust, o kojima ćemo nešto više reći u nastavku.


Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12 i 120/12) poslodavac može, neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja, s nezaposlenom osobom iz članka 2. stavak 1. podstavak 1. toga Zakona, korištenjem mjere aktivne politike u zapošljavanju prema posebnom propisu, sklopiti pisani ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Temeljem članka 8. stavak 1. istog Zakona, ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa mora biti sklopljen u pisanom obliku, a na osobu koja sklopi takav ugovor na odgovarajući se način primjenjuju propisi koji uređuju zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i opći propis koji uređuje radne odnose, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te prestanku ugovora o radu.

Što to znači u smislu ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja glede rodiljnog i roditeljskog dopusta?

Rodiljne i roditeljske potpore regulira Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine, broj85/08, 110/08, 34/11, 54/13 i 152/14). Prema članku 7. Zakona korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora je djetetov roditelj koji:
1. na temelju zapošljavanja prema propisima o radu ima priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja (u nastavku: zaposleni roditelj), što obuhvaća:


– osobe u radnom odnosu kod domaćeg ili stranog poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno koje nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na način kako je to određeno međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju.

No, zaposlenim roditeljem u smislu navedenog smatra se i roditelj koji je prema propisima o radu sklopio ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i koji, po toj osnovi, ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

Dakle, osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa su korisnici rodiljnih i roditeljskih potpora, i imaju pravo na:

- rodiljni dopust u trajanju od 28 (45) dana prije poroda do navršenih 6 mjeseci života djeteta, pri čemu je jedan dio obvezni rodiljni dopust - 28 dana prije poroda do 70 dana nakon poroda neprekidno (koristi majka) i dodatni rodiljni dopust - od 71. dana nakon poroda do navršenih 6 mjeseci života djeteta (koristi ga majka, ali se pisanom izjavom može prenijeti na oca djeteta (zaposlenog/samozaposlenog), uz njegovu prethodnu suglasnost).
Treba reći da se dodatni rodiljni dopust može produljiti u slučaju prerano rođenog djeteta i to za onoliko dana za koliko je dijete prerano rođeno (prerano rođeno dijete je dijete rođeno prije navršenog 37. tjedna, odnosno 259. dana trudnoće, u skladu s ocjenom liječničkog povjerenstva HZZO-a, a na temelju vještačenja na osnovi medicinske dokumentacije)

- roditeljski dopust, i to nakon što dijete napuni 6 mjeseci, a može trajati od 8 mjeseci (240 dana), za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 30 mjeseci (900 dana), za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete. Rodiljni dopust mogu koristiti jedan ili oba roditelja; ako ga koriste oba roditelja, koriste ga u pravilu svaki u trajanju od 4 ili 15 mjeseci. Ako ga koristi samo jedan roditelj, prema međusobnom dogovoru, on se koristi u trajanju od 6 mjeseci (180 dana) za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Bitno je naglasiti da se roditeljski dopust može koristiti odjednom u cjelini ili u više dijelova, međutim, za to postoje jasno definirana pravila: ako ga koristi u dijelovima, može ga koristiti najviše dva puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana.

U skladu s člankom 24. stavkom 9. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama osiguranik - osoba koja je u skladu s propisima o radu sklopila ugovor o stručnom osposobljavanju, bez zasnivanja radnog odnosa, za vrijeme korištenja prava na rodiljni dopust ili prava na roditeljski dopust ili prava na rad s polovicom punog radnog vremena ili za vrijeme korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta, ima pravo na novčanu naknadu u visini od 50% proračunske osnovice (1.663,00 kn).

Korisnik prava na rodiljni i roditeljski dopust - osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa može ostvariti i pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete u visini od 70% od proračunske osnovice (2.328,20 kn) pod uvjetom da zahtjev podnese u roku 6 mjeseci od rođenja djeteta i da ispunjava sljedeće uvjete u vrijeme rođenja djeteta:

- da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci

- da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju

- da je dijete upisano u maticu rođenih

- da je dijete prijavljeno kao član njegova kućanstva

- da je dijete zdravstveno osigurano po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.


Izvor: http://www.iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=26572
Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

rodiljni_i_roditeljski_dopust_osoba_na_strucnom_osposobljavanju_za_rad.txt · Last modified: 2016/08/29 03:42 by gasparovic