User Tools

Site Tools


ripup_2012

sadržaj broja 12/2012

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 14

odgovori na vaša pitanja

Darivanje poslovnih partnera za predstojeće blagdane 16

Naknada za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze 17

Izlaz neprofitnih organizacija i proračunskih korisnika iz sustava PDV-a 17

Evidentiranje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 18

Ugostitelji - fiskalizacija 19

Fiskalizacija - područje bez internetske veze 19

aktualna tema

Donesen Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 20

Od 1.1.2013. ukida se stopa PDV-a od 0% i zamjenjuje se stopom od 5% 29

Kratki pregled izmjena Općeg poreznog zakona 33

računovodstvo

Ugostiteljstvo - porezni i računovodstveni aspekt 36

Knjiženje inventurnih viškova i manjkova utvrđenih godišnjim popisom 65

Godišnji popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija 74

Godišnji popis (inventura) kod proračuna i proračunskih korisnika za 2012. 92

porezi Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a u 2013. 98

Sustav e-Porezna - elektroničko dostavljanje obrazaca u Poreznu upravu 112

Paušalno oporezivanje dohotka u 2013. 123

Plaćanje PDV-a na oporezive transakcije unutar EU 136

Novine kod trošarina na cigarete i sitno rezani duhan 146

Oporezivanje dividendi i udjela u dobiti u sustavu poreza na dohodak 151

Promet nekretnina nerezidenata u Republici Hrvatskoj 160

Sudska praksa 164

plaċe i naknade

Pravne posljedice neisplate plaće nakon 1. siječnja 2013. 167

Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013. 174

financije

Mjerenje ukupne ekonomičnosti poslovanja poduzetnika 181

PROPISI.HR

Novine u pravnom institutu zadužnice 185

Ovrha na plaći prema novom Ovršnom zakonu 189

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 198

Radni odnosi 199

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 203

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 204

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 206

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 207

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 208

Pregled uplatnih računa 209

pitanja u broju 12/2012

S obzirom na predstojeće blagdane, poklonit ćemo u prosincu 2012. našim poslovnim partnerima razne prigodne darove kao što su: parfemi, kravate i sl. reklamni materijal s logotipom naše tvrtke ili naših proizvoda (rokovnici, olovke, pepeljare i sl.), prigodnu konzumaciju jela i pića u ugostiteljskom objektu. Velikom broju poslovnih partnera poslat ćemo i čestitke s prigodnim željama. Molim da nam na konkretnim primjerima pojasnite računovodstveni i porezni aspekt navedenih darivanja poslovnih partnera. 16

Da li se naknada za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze u paušalnom iznosu od 300,00 kuna iz čl.13. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12) vjerovniku plaća za svaki nepravovremeno neplaćeni račun? Da li se navedena naknada treba fakturirati i da li se na navedenu naknadu obračunava PDV? Na koja konta prihoda i rashoda odnosno potraživanja i obveza se knjiži navedena naknada? 17

Neprofitna organizacija - proračunski korisnik je zbog svoje gospodarske djelatnosti postala obveznik poreza na dodanu vrijednost po sili zakona. Što treba učiniti za izlazak iz tog sustava oporezivanja u 2013.g. budući da prema vrijednosti oporezivih isporuka neće u 2012.g. ostvariti prihod veći od 230.000,00 kuna? 17

Kakav je u proračunskom računovodstvu knjigovodstveni postupak evidentiranja potraživanja za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru kada obveznik - podnositelj zahtjeva - obavi plaćanje jednokratno sukladno čl. 10. st. 2. Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru? 18

Što moraju učiniti ugostitelji koji su prema odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, obveznici provođenja postupka fiskalizacije od 1. siječnja 2013., te kakav digitalni certifikat trebaju nabaviti za elektroničko potpisivanje računa i podataka o poslovnom prostoru koji se dostavljaju Poreznoj upravi? 19

Kako postupa obveznik fiskalizacije koji obavlja djelatnost u poslovnom prostoru koji se nalazi na području na kojem nije moguće uspostaviti internetsku vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom?

sadržaj broja 11/2012

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 12

odgovori na vaša pitanja

Predstečajna nagodba 13

Predstečajna nagodba 13

Evidentiranje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 14

Zajedničko obavljanje obrtničke djelatnosti i promjena metode oporezivanja 15

Prodaja osobnog automobila za čiju nabavu nije korišten pretporez 15

Promjena načina oporezivanja i dostavljanje pisanog izvješća Poreznoj upravi 16

aktualna tema

Novine kod sastavljanja isplatne liste za plaće, naknade plaće i otpremnine 17

Fiskalizacija u prometu gotovinom - u očekivanju Zakona 19

računovodstvo

Računovodstveni i porezni aspekti otpisa obveza 23

Rashodi darovanja i sponzorstva - računovodstveni i porezni tretman 33

Revalorizacija, revalorizacijska rezerva i odgođena porezna obveza (primjena HSFI-a) 39

porezi

Provođenje godišnjeg popisa (inventure) kod poduzetnika za 2012. 50

Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvješća kod obveznika HSFI-a 72

Derivatni financijski instrumenti - značaj i računovodstveno priznavanje 85

PDV u komunalnoj djelatnosti 93

Porezna olakšica za reinvestiranu dobit 101

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2012. 109

plaċe i naknade

Godišnji obračun plaća za 2012. 114

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima 142

financije

Primjena pokazatelja aktivnosti u poslovnim procesima poduzetnika 172

PROPISI.HR

Primjena Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u praksi 176

Pružanje usluga potrošačkog kreditiranja nakon izmjena i dopuna Zakona o potrošačkom kreditiranju 187

Novine u sustavu ovrhe 195

Izrada pravilnika o zaštiti od požara 199

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 206

Radni odnosi 207

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 211

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitc 211

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 214

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 215

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 216

Pregled uplatnih računa 217

pitanja u broju 11/2012

Trgovačko smo društvo koje prema Zakonu o računovodstvu spada u srednje poduzetnike koji primjenjuje MSFI-e. U rujnu 2012.g. vjerovnici su podnijeli prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. Prema odredbi čl. 89. st. 1. t. 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12), ako je protiv dužnika prije stupanja na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi pokrenut stečajni postupak, dužnik može prije otvaranja stečajnog postupka vjerovnicima predložiti sklapanje predstečajne nagodbe. Želimo iskoristiti navedenu odredbu i pokrenuti postupak predstečajne nagodbe. Možemo li kao srednji poduzetnik pokrenuti skraćeni postupak predstečajne nagodbe? Da li kod skraćenog postupka predstečajne nagodbe trebamo imati navedena tri izvješća ovlaštenog revizora iz čl. 47. st.1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi? 13

Neprofitna organizacija dobila je nepovratna novčana sredstva iz državnog proračuna. Da li takav prihod treba evidentirati na računu odjeljka 3311 ili na računu podskupine 351? 13

Kakav je knjigovodstveni postupak evidentiranja potraživanja za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i naplate tog potraživanja? 14

Ako je zajedničkim obavljanjem samostalne obrtničke djelatnosti u 2012. ostvaren ukupan prihod iznad 2.000.000,00 kn, je li potrebno promijeniti način oporezivanja i postati obveznikom plaćanja poreza na dobit od 1.1.2013. budući se prema sklopljenom ugovoru, sva imovina, obveze i prava dijele na jednake dijelove između dva supoduzetnika? 15

Nabavili smo osobni automobil za obavljanje djelatnosti i nismo koristili pretporez sa računa dobavljača. Da li kao obveznici PDV-a taj automobil možemo prodati građaninu bez zaračunavanja PDV-a? 15

Što su fizičke osobe koje obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost dužne navesti u pisanom izvješću kojim obavještavaju nadležnu ispostavu Porezne uprave u svezi promjene načina oporezivanja po ““sili”” zakona ili temeljem vlastit izjave? 16

sadržaj broja 10/2012

jeste li znali da … Jeste li znali da… 13

aktualna tema

Novi nalozi za plaćanje: HUB 3 i HUB 3A (praktični vodič) 14

odgovori na vaša pitanja

Knjiženje prodaje stroja 21

Donacija zemljišta 22

Davanje i aktiviranje jamstva 22

Konačni obračun podjele pretporeza kod isporuka koje ne podliježu oporezivanju iz čl. 5. Zakona o PDV-u 23

Porez na kuće za odmor za apartmane koji se iznajmljuju 23

Prestanak plaćanja paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova 24

računovodstvo

Računovodstvo dugoročnog rezerviranja za troškove i rizike (primjena HSFI-a) 26

Obračun amortizacije - računovodstveni i porezni tretman 40

porezi

Utvrđivanje i oporezivanje više isplaćenog predujma udjela u dobiti u odnosu na ostvarenu dobit 54

Poseban postupak oporezivanja marže 62

Obveze fizičke osobe rezidenta RH-a po ostvarenim dividendama ili udjelima u dobiti u inozemstvu 73

Oporezivanje dividendi i udjela u dobiti isplaćenih nerezidentima - fizičkim osobama 77

Metode za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u sustava poreza na dohodak 90

Sudska praksa 101

plaċe i naknade

Terenski dodatak 111

Isplata otpremnine radnicima 124

financije

Analiza i ocjena zaduženosti poduzetnika 144

carine

Pojednostavljeno razvrstavanje i carinjenje robe po carinskoj tarifi 149

PROPISI.HR

Novi Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 153

Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika 165

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću i druge novine u Zakonu o trgovačkim društvima 169

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 177

Ugovor o djelu 178

Autorske naknade 181

Radni odnosi 183

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 187

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 189

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 190

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 191

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 192

Pregled uplatnih računa 193

pitanja u broju 10/2012

Trgovačko smo društvo koje primjenjuje HSFI-e. Želimo prodati dva stroja za proizvodnju i kupiti nova. Jedan stroj je 100% amortiziran a drugi stroj ima knjigovodstvenu vrijednost od 40.000,00 kuna. Da li je knjiženje prodaje stroja isto za oba stroja i da li se prihod od prodaje knjiži kao ““ostali poslovni prihod”” ili kao “” izvanredni-ostali prihod“”? 21

Neprofitnoj organizaciji - sportskom klubu - donirano je zemljište s namjenom da se na njemu izgradi sportski teren. Može li se na vrijednost doniranog zemljišta priznati odgođeni prihod na računima skupine 29 - Pasivna vremenska razgraničenja? 22

Trgovačko društvo u vlasništvu grada zadužilo se 2009.g. kod poslovne banke u iznosu od 1.000.000,00 kn. Zaduženje je obavljeno uz suglasnost grada koji je za podmirenje kreditne obveze dao jamstvo. Do 2012.g. trgovačko društvo otplatilo je ukupno 400.000,00 kn o čemu je svake godine obavijestilo grad. Dospjelu obvezu za otplatu anuiteta u 2012.g. u iznosu od 200.000,00 kn trgovačko poduzeće nije moglo podmiriti. Aktivirano je jamstvo grada, te je grad platio banci iznos anuiteta 1. srpnja 2012.g. Trgovačko društvo je 1. rujna 2012.g. podmirilo obvezu prema gradu. Kako treba ove poslovne događaje evidentirati u knjigovodstvu grada? 22

Obrt, porezni obveznik u sustavu PDV-a obavio je tijekom 2012. godine osim oporezivih isporuka i isporuke usluga u inozemstvo koje ne podliježu plaćanju PDV-a temeljem čl. 5 stavka 4. točka 3a Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Da li ćemo biti obvezni provesti podjelu predporeza u konačnom obračunu za 2012. godinu obzirom da su neoporezive isporuke veće od 2% u odnosu na oporezive isporuke? 23

Građanin sa prebivalištem u Samoboru je vlasnik kuće za odmor na otoku Hvaru koju zajedno sa obitelji povremeno koristi za vlastiti odmor, i za koju svake godine plaća godišnji porez na kuće za odmor, a prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Međutim, u prizemlju kuće za odmor nalaze se i dva apartmana sa ukupno šest ležajeva koji se u ljetnoj sezoni iznajmljuju gostima, za što je prema rješenju Porezne uprave građanin obveznik plaćanja paušalnog porez na dohodak od iznajmljivanja te paušalne boravišne pristojbe za goste. Kako je građanin od nadležne ispostave Porezne uprave iz Hvara primio rješenje o obvezi plaćanja poreza na kuće za odmor za 2012. godinu za cijelu kuću za odmor, postavlja se pitanje može li se prizemni dio kuće u kojem su apartmani i koji se ne koristi za vlastiti odmor nego se iznajmljuje gostima, izuzeti od oporezivanja porezom za kuće za odmor, budući se za taj dio kuće koja je u gospodarskoj funkciji plaća paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja? 23

Građanin je na primljeno rješenje o utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak, podnio žalbu u kojoj ističe da je objekt za koji je dobio odobrenje za obavljanje usluge građana u domaćinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, otuđio temeljem kupoprodajnog ugovora, ali zabunom nije odjavio djelatnost. Kakav je u ovom slučaju postupak po zaprimljenoj žalbi? 24

sadržaj broja 9/2012

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 12

odgovori na vaša pitanja

Zgrada koja služi za obavljanje djelatnosti te za prodaju 13

Porez na dobit kod neprofitnim organizacija 13

Devizni račun proračunskog korisnika 14

Obveza plaćanja poreza na dobit po osnovi najma ili zakupa nekretnina i pokretnina 15

Ispostavljanje računa po osnovi najma ili zakupa 15

Liječnički pregled radnika - refundacija troškova od HZZO-a 16

Otkazivanje ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme 16

računovodstvo

Plaćanje i naplata u gotovom novcu 17

Računovodstvo pripajanja dioničkih društava 26

Porezni i računovodstveni aspekt likvidacije društva kapitala 33

Različitosti u mjerenju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine ovisno o načinu upotrebe (primjena HSFI-a) 40

Evidentiranje trgovačke djelatnosti kod obrtnika 55

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - rujan 2012. 83

Devetomjesečni financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika s osvrtom na obveze postupanja i izvještavanja o uo& 87

Devetomjesečni financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2012. i pripreme za izradu plana za 2013. 94

porezi

Porezne i računovodstvene prijevare kod poreza na dobit 102

Plaćanje poreza na dobit po odbitku 110

Trošarinski status alkohola i alkoholna pića 142

Sudska praksa 152

PROPISI.HR

Nova pravila kolektivnog pregovaranja i produžene primjene pravnih pravila kolektivnih ugovora 155

Radno vrijeme u trgovini, ugostiteljstvu i pojedinim obrtima 164

Pojačana odgovornost poslovodstva i članova društva i druge izmjene Općeg poreznog zakona 176

Osvrt na Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis pot 180

Ukidanje uplaćivanja opomena, timeshering i druge novine u Zakonu o zaštiti potrošača 184

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 193

Ugovor o djelu 194

Autorske naknade 197

Radni odnosi 199

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 203

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 205

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 206

Stope amortizacije za poduzetnike i obrt 207

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 208

Pregled uplatnih računa 209

pitanja u broju 9/2012

Malo smo trgovačko smo društvo d.o.o. koje primjenjuje HSFI-e. U kolovozu 2011.g. donijeli smo odluku o prodaji poslovne zgrade (koju smo upotrebljavali za obavljanje djelatnosti), čija je nabavna vrijednost iznosila 1.853.382,70 kuna a ispravak vrijednosti 648.683,94 kune i prenijeli je u dugotrajnu imovinu namijenjenu prodaji po fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje u iznosu od 850.000,00 kuna. Na dan 31.12.2011. procijenili smo da se fer vrijednost navedene imovine povećala na 1.000.000,00 kuna, pa smo navedenu razliku proknjižili kao prihod na navedeni datum. Poslovnu zgradu do danas nismo uspjeli prodati pa smo donijeli 1. rujna 2012. odluku da navedena imovina prestaje biti dugotrajna imovina namijenjena prodaji već da je ubuduće dajemo u poslovni najam obzirom da nemamo potrebe upotrebljavati je za obavljanje djelatnosti. Procijenili smo da je fer vrijednost umanjena za troškove prodaje na dan 1. rujna 2009. 1.100.000,00 kuna i donijeli smo odluku da navedenu zgradu kao ulaganje u nekretnine vodimo po metodi troška. Kako smo navedene poslovne događaje trebali knjižiti u 2011. godini i kako trebamo sada proknjižiti navedene poslovne događaje u 2012. godini? 13

Može li neprofitna organizaciju biti obveznik obračunavanja i plaćanja poreza na dobit? U slučaju da je neprofitna organizacija obveznik poreza na dobit koje poslovne promijene treba evidentirati i kako? 13

Proračunski korisnik državnog proračuna dobit će od pravne osobe iz inozemstva donaciju u devizama. Može li otvoriti vlastiti devizni račun? 14 Kada porezni obveznik koji ostvaruje prihode po osnovi najma ili zakupa nekretnina i pokretnina može postati obveznikom plaćanja poreza na dobit umjesto poreza na dohodak? 15

Kakav je račun obvezan ispostaviti porezni obveznika ako je u sustavu PDV-a, a ostvaruje prihode po osnovi najma ili zakupa nekretnina i pokretnina? 15

Može li poslodavac za troškove liječničkog pregleda radnika tražiti refundaciju tih troškova od HZZO-a? 15

Obzirom na smanjen broj narudžbi i otežano poslovanje uslijed gubitka tržišta, prisiljeni smo otkazati ugovore o radu dvadeset i pet naših radnika, koji su kod nas zaposleni na određeno vrijeme. Radnici kod nas rade od sedam do jedanaest mjeseci. Koje su naše obveze kako bi otkazi bili zakoniti? 16

sadržaj broja 8/2012

porezi

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 86/01, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/ 6

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09, 89/11, 29/12 i 64/12) 19

Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04, 73/08, 80/10, 109/11 - OUSRH, 114/11 i 22/12) 61

Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12) 77

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 143/06 i 61/12) 143

Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o vi 147

Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12) 151

Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12) 164

Zakon o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97, 26/00, 127/00, 153/02 i 22/11) 190

Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (Nar. nov., br. 137/11) 195

Opći porezni zakon (Nar. nov., broj 147/08, 18/11 i 78/12) 198

pitanja u broju 8/2012

Broj nema upisanih pitanja.

sadržaj broja 7/2012

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 18

odgovori na vaša pitanja

Ulaganje u otvoreni investicijski fond 19

Troškovi smještaja i putovanja vanjskih suradnika 20

Ispravak financijskog rezultata iz protekle godine 20

Mjere osiguranja naplate prema Uredbi o plaćanju doprinosa prema plaći i primicima uz plaću 21

Novčani iznos na koji se po službenoj dužnosti izdaje rješenje o osiguranju naplate 21

Ponovno ugovaranje probnog rada 22

računovodstvo

Računovodstvo poljoprivrede - primjena HSFI 17 24

Računovodstvo pripajanja kapitalno povezanih društava s ograničenom odgovornošću 43

Troškovi radne odjeće i obuće 54

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za razdoblje 1.1. do 30.6.2012. 59

Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna (s Uputama Ministarstva financija) 66

Implementacija ABC metode u srednjoškolsku ustanovu 72

porezi

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit 76

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak i Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalne djelatnosti 80

Izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost 87

Postupci u provođenju poreznog nadzor 90

Pravni lijekovi u poreznom postupku 98

Mora li račun sadržavati potpis i žig 104

Odbitak pretporeza za izvršena ulaganja na starim građevinama 104

Sudska praksa 106

revizija

Potreba i mogućnosti suradnje internog i eksternog revizora 111

PROPISI.HR

Sustavna izobrazba i kontinuirana edukacija u procesu modernizacije državne uprava 118

Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2012. te novi sadržaj ugovora i vrijednosnog kupona 125

Kratki uvod u javnu nabavu - pomoć poduzetnicima pri javljanju na natječaje 130

Novi Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće 134

Uplatni računi i šifre gradova i općina 145

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 161

Ugovor o djelu 162

Autorske naknade 165

Radni odnosi 167

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 171

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 173

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 174

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 175

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 176

Pregled uplatnih računa 177

pitanja u broju 7/2012

Naše društvo primjenjuje HSFI-e. Imamo financijska ulaganja u mješoviti otvoreni investicijski fond od kojega smo dobili izvještaj o smanjenju tog ulaganja. Da li knjižiti i kako knjižiti smanjenje tog ulaganja i da li je to priznati rashod prema propisima o porezu na dobit? 19

Proračunski korisnik koji je ujedno i neprofitna organizacija, angažirao je vanjskog suradnika. Prema zaključenom ugovoru o autorskom honoraru vanjski suradnik ostvaruje naknadu za svoj rad. Vanjski suradnik upućen je na službeni put u vezi s ugovorenim poslom. Prema obračunu po putnom nalogu odobrena mu je naknada i proračunski korisnik je dužan isplatiti vanjskom suradniku: dvije dnevnice u iznosu od 340,00 kn, trošak prijevoza vlakom prema priloženom računu u iznosu od 450,00 kn te trošak za noćenje s doručkom prema priloženom računu u iznosu od 830,00 kn. Priložene račune za prijevoz i za noćenje vanjski suradnik podmirio je gotovinom, i glase na proračunskog korisnika. Kako obračunati i ispravno evidentirati navedene izdatke? 20

Neprofitna organizacija je u 2011.g. otplatu glavnice zajma evidentirala kao financijski rashod na računu podskupine 443 - Ostali financijski rashodi. Budući da otplata glavnice zajma za neprofitnu organizaciju nije rashod, kako se može ispraviti to knjiženje u 2012.g.? 20

Kakve mjere osiguranja naplate poduzima nadležna ispostava Porezne uprave kada zaprimi podatak od FINE da je poslovna banka poslodavcu odbila nalog za plaćanje za isplatu plaće jer nije predao naloge za uplatu doprinosa ili u slučaju kada sredstva na računu poslodavca nisu dostatna za provedbu svih naloga? 21

Na koji novčani iznos se poslodavcu koji ne uplaćuje doprinose vezane uz radni odnos, izdaje rješenje o osiguranju naplate po službenoj dužnosti i zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima, te u kojem slučaju nadležna ispostava Porezne uprave može izdati rješenje o ukidanju rješenja o osiguranju naplate? 21

Zaposlili smo radnika na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, radi privremenog povećanja obujma posla, koji ističe 31. srpnja ove godine. S radnikom smo imali ugovoren probni rad u trajanju od šest mjeseci. Budući smo ugovorili nove poslove, s radnikom namjeravamo sklopiti novi ugovor o radu na određeno vrijeme radi privremenog povećanja obujma posla u trajanju od tri mjeseca. Možemo li s radnikom ponovno ugovoriti probni rad i kakva su mogućnosti otkaza takvog ugovora?

sadržaj broja 6/2012

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 8

odgovori na vaša pitanja

Prefakturiravanje troškova za električnu energiju 9

Evidentiranje primljenog zajma i kamata 9

PDV kod prodaje nekretnine 10

Provedba Uredbe o plaćanju doprinosa prema plaći i primicima uz plaću 10

Nalozi za isplatu plaće 11

Podnošenje naloga za uplatu u slučaju neplaćanja doprinosa 11

Brisanje s liste poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose 12

Otkaz ugovora o radu za radnika na bolovanju 12

računovodstvo

Upotreba tečaja i evidentiranje tečajnih razlika 14

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2011. radi javne objave 23

Računovodstvo ulaganja u dionice i udjele (primjena HSFI-a) 35

Kamate u obveznim odnosima 45

porezi

Nastanak porezne obveze, porezna osnovica, prolazne stavke i prefakturiranje u sustavu PDV-a 58

Novosti u svezi transfernih cijena 90

Učinci transakcija s dionicama na oporezivanje dobiti 96

Porezna zastara - zastara prava na utvrđivanje, naplatu, povrat poreza i apsolutna zastara 100

Dostava akata poreznog nadzora 104

Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose 112

Sudska praksa 116

plaċe i naknade

Bolovanje i druga prava radi njege djeteta 118

Rad studenata i učenika 142

PROPISI.HR

Obveza izrade Procjene opasnosti 149

Izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 164

Nove mjere poticanja zapošljavanja 173

Obveze poslodavca prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka 181

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 185

Ugovor o djelu 186

Autorske naknade 189

Radni odnosi 191

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 195

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 197

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 198

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 199

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 200

Pregled uplatnih računa 201

pitanja u broju 6/2012

Dječji vrtić iznajmio je višak poslovnog prostora. Prema zaključenom ugovoru najmoprimac se obvezao osim mjesečne najamnine u iznosu od 8.000,00 kuna, podmirivati i alikvotni dio potrošene električne energije. Vrtić je za trošak električne energije prefakturirao najmoprimcu iznos od 1.000,00 kuna uvećan za 25% poreza na dodanu vrijednost, jer je obveznik tog poreza. Kako klasificirati i evidentirati prefakturirani trošak za električnu energiju? 9

Udruga je od trgovačkog društva primila kratkoročni zajam u iznosu od 25.000,00 kuna. Trgovačko društvo obračunalo je ugovoreni kamatu od 1.500,00 kuna. Zajam je vraćen i plaćena je kamata. Kako evidentirati ove poslovne događaje? 9

Naše društvo je društvo d.o.o. Prije desetak godina izgradili smo poslovnu zgradu. Vrijednost zemljišta je bila 500.000,00 kuna, vrijednost zgrade 22.000.000,00 (uključujući komunalnu naknadu u svoti od 2.500.000,00 kn). Sada želimo prodati tu zgradu. Sudski vještak je procijenio vrijednost zemljišta zajedno s naknadom za komunalno uređenje zemljišta na 1.800.000,00 kuna a vrijednost zgrade na 5.000.000,00 kuna. Kupac je pristao na procijenjeni iznos. U izlaznom računu, koja je osnovica neoporeziva PDV-om, a koja je osnovica oporeziva PDV-om? 10

Kakve provjere je dužna obaviti poslovna banka kada od poslodavaca zaprima naloge za plaćanje za isplatu plaće prema novoj Uredbi o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa, a prema formiranoj drugoj listi dužnika do 1. lipnja 2012? 10

Kako poslovne banke mogu prepoznati da li su poslodavci predali naloge za plaćanje za isplatu plaće i koji se obvezni kontrolni brojevi upisuju u polje poziv na broj zaduženja? 11

Koji je minimalan broj naloga za uplatu doprinosa kojeg su dužni istodobno s nalogom za isplatu plaće podnijeti poslodavci koji ne uplaćuju doprinose i nalaze se na listi koju je poslovnim bankama preko FINe dostavila nadležna ispostava Porezne uprave? 11

U kojem slučaju poslodavci mogu podnijeti zahtjev ispostavi Porezne uprave da se brišu sa liste poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose, te kada će poslovene banke odbiti naloge za plaćanje za isplatu plaće? 12

Donijeli smo odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu našem radniku, koji se trenutno nalazi na bolovanju. Radnika želimo odjaviti na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, ali ne znamo u kojem trenutku to možemo učiniti, odmah nakon donošenja odluke, ili nakon dostave izvanrednog otkaza? Ako je potrebno izvršiti dostavu odluke, možemo li je izvršiti objavom na oglasnoj ploči? 12

sadržaj broja 5/2012

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 6

odgovori na vaša pitanja

Ripup odgovara 7

aktualna tema

Novine u isplati plaće od 1. svibnja 2012. 12

računovodstvo

Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije 15

Računovodstvo spajanja kapitalno povezanih društava ograničene odgovornosti 22

Konsolidirani financijski izvještaji matice 31

Troškovi obrazovanja i izobrazbe - porezni i računovodstveni aspekt 55

porezi

Oporezivanje inozemnih mirovina 66

Podnošenje tiskanica MPP-1 i sastavljanje rekapitulacije podataka za HZMO 78

Obrada PD obrasca u Poreznoj upravi te podnošenje zahtjeva za povrat preplaćenog poreza za 2011. 99

Porezno motrište rezerviranja 107

Sudska praksa 110

plaċe i naknade

Sezonski rad 112

Godišnji odmor i isplata regresa za 2012. 119

Ozljede na radu i profesionalne bolesti - zdravstvena zaštita i bolovanje 130

PROPISI.HR

Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline obrta 152

Usklada minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata u kojima se pružaju usluge pripremanja i usluživanja hrane i/ili pića 156

Mjere aktivne politike zapošljavanja iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2012. 167

Usklađivanje internog akta s novim propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 175

RiPUP info

RiPup info 193

pitanja u broju 5/2012

Neprofitna organizacija vodila je u 2011. god. jednostavno knjigovodstvo jer je zadovoljavala uvjete iz čl. 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija. Prema poslovnim knjigama (Knjiga primitaka i izdataka) ostvarila je u 2011. god. prihod od 120.600,00 kuna, te je od 1 siječnja 2012. god. obavezna voditi poslovne knjige po načelima dvojnog knjigovodstva. Što treba učiniti kod prijelaza s jednostavnog na dvojno knjigovodstvo? 8

Kako se u proračunskom računovodstvu knjiže rezultati po konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost? 8

Prema kojim zakonskim postupcima se određuje status rezidentosti za fizičku osoba koja ima prijavljeno uobičajeno prebivalište u dvjema državama, a uz našu mirovinu ima pravo i na mirovinu ostvarenu iz inozemstva, koja je prema odredbama Zakona o porezu na dohodak oporeziva od 1.3.2012.? 9

Da li umirovljenik koji je rezident RH i ostvaruje uz tuzemnu i inozemnu mirovinu koja je oporeziva u RH, ima pravo pri mjesečnom obračunu predujma poreza na dohodak od inozemne mirovine, koristiti pravo na osobni odbitak? 10

Trgovačko društvo je nesposobno za plaćanje četiri mjeseca. U istom razdoblju je blokiran račun trgovačkog društva, a kroz isto vrijeme se radnicima ne isplaćuje plaća. Direktor društva postavlja pitanje jesu li se stekli zakonski uvjeti za pokretanje stečaja?

sadržaj broja 4/2012

reportaža

Osvrt na 10 godina rada BUSINESS MEDIA GROUP 8 jeste li znali da …

Jeste li znali da … 12

odgovori na vaša pitanja

Poslovni prostor dan u najam 14

Raspodjela viška prihoda 14

Hotelski račun za puni pansion 14

Obrt - osobni automobili nabavljen putem financijskog lizinga nakon 1.3.2012 15

Sprječavanje pranja novca - obveza usklađivanja internih akata sa sadržajem novih smjernica 16

aktualna tema

Evidentiranje troškova reprezentacije 17

Utvrđivanje plaće u naravi po osnovi korištenja osobnih automobila u privatne svrhe od 1.3.2012. 20

računovodstvo

Odgođena porezna imovina na neiskorištene porezne gubitke i na neiskorištene porezne olakšice - primjena HSFI-a 25

Računovodstvo spajanja i pripajanja društva kapitala 28

UKRATKO: Knjiženje ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca 37

Raspored i isplata dobiti te pokriće gubitka kod d.o.o.-a za 2011. 39

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti 44

Privremeni uvoz 56

Smanjenje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma 69

Sezonsko obavljanje obrta 71

porezi

Izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost 74

Označavanje hrane koja se oporezuje PDV-om po stopi 0% i 10% 82

Sudska praksa 92

plaċe i naknade

Bolovanje zbog komplikacija u trudnoći, te pravo na rodiljni i roditeljski dopust 98

U kojim slučajevima se naknada plaće za bolovanje isplaćuje na teret sredstava poslodavca 123

Staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž) 128

PROPISI.HR

Rad stranaca do 30,60 i 90 dana godišnje bez radne (poslovne) dozvole 156

Nemogućnost osnivanja društva u slučaju nepodmirenih dugovanja poreza i porezna utaja 158

Božo Prelević, dipl. Uloga prekršajnih sudova u provedbi regulatornog okvira u području elektroničkih komunikacija 162

Evidencija radnog vremena radnika u školskim ustanovama 165

Prijenos gospodarske cjeline - pravni aspekti 169

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 182

Radni odnosi 183

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 187

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 188

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 190

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 191

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 192

Pregled uplatnih računa 193

pitanja u broju 4/2012

Društvo smo s ograničenom odgovornošću i prema odredbama Zakona o računovodstvu mali smo poduzetnik i primjenjujemo HSFI-e. Poslovni prostor unajmljujemo drugim poduzetnicima. Obračunava li se na taj poslovni prostor amortizacija i da li taj poslovni prostor možemo revalorizirati? 14

Neprofitna organizacija je za 2011. ostvarila višak prihoda. Treba li neprofitna organizacija donijeti odluku o raspodjeli ostvarenog viška prihoda? 14

Proračunski korisnik pita kako priznati rashode za smještaj po putnom nalogu uz koji je priložen hotelski račun za puni pansion? 14,

Kako će obrtnik (obveznik poreza na dohodak) u poslovnim knjigama evidentirati nabavu i korištenje osobnog automobila nabavljenog temeljem Ugovora o financijskom lizingu sklopljenog nakon 1. ožujka 2012.? 15

Od strane Ministarstva financija u našem računovodstvenom uredu je prošli tjedan proveden neizravni nadzor provedbe mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma. Tom prilikom su utvrđeni nedostaci u pogledu neusklađenosti strategija i mjere umanjenja rizika s Općim smjernicama za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te u pogledu neuvrštavanja strategija u interni akt. Molimo vas da nas uputite na koji način možemo ispraviti te nedostatke? 16

sadržaj broja 3/2012

Edukativna predavanja i dodjela nagrade NajTajnica.hr 8

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 12

odgovori na vaša pitanja

Troškovi iz prethodne godine za koje nije dobiven račun 14

Ispravak vrijednosti “sitnog inventara” 14

Zajednički troškovi za režije 14

Privremeni boravak stranaca 15

Brisanje iz sudskog registra radi neobjavljivanja financijskih izvješća 15

aktualna tema

Novine u oporezivanju PDV-om od 1. ožujka 2012. 17

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit 22

Novosti koje donose izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak - primjena od 1.3.2012. 25

Novosti koje donose izmjene i dopune Zakona o doprinosima 25

Smanjeni doprinosi i članarina za HGK od 1. ožujka 2012. 39

računovodstvo

Izvještaj o novčanom toku 41

Obračun članarine turističkim zajednicama uz završni račun za 2011. i promjene razreda turističkih mjesta od 1.1.2012. 58

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - ožujak 2012. 79

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1.1. do 31.3.2012. 84

Predaja tromjesečnih financijskih izvještaja za proračune i proračunske korisnike 90

porezi

Nove mjere za odobravanje reprograma naplate poreznog duga ili otpisa duga s osnove kamata nastalog do 31.1.2012. 95

Porezni tretman plaćenog poreza na dobit po odbitku i dobit stalne poslovne jedinice u inozemstvu 102

Sudska praksa 119

plaċe i naknade

Obračun plaća od 1.3.2012. 122

Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2012. i godišnji obračun i povrat doprinosa za 2011. 125

Bolovanje zbog bolesti - obračun na teret poslodavca i HZZO-a 152

PROPISI.HR

Nova prava radnika u stečajnom postupku 176

Likvidacija zadruge 178

Okvirni sporazum, pravna zaštita i druge novine u Zakonu o javnoj nabavi 180

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 197

Radni odnosi 198

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 202

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 203

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 205

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 206

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 207

Pregled uplatnih računa 208

pitanja u broju 3/2012

Društvo smo s ograničenom odgovornošću i prema odredbama Zakona o računovodstvu mali smo poduzetnik. Na dan 19. prosinca 2011.g. fizička osoba, koja obavlja samostalnu djelatnost i vodi poslovne knjige kao obrtnik , obavila nam je uslugu vrijednu oko 300.000,00 kuna, ali nam nije ispostavila račun R2 a mi nismo ni platili navedenu uslugu već ćemo je platiti tek kada dobijemo račun. Račun R2 najvjerojatnije ćemo dobiti tek u ožujku 2012.g. i tada ga i platiti, a mi po nalogu uprave moramo sastaviti godišnje financijske izvještaje i obrazac PDV-K za 2011. g. do 29. veljače 2012. Znamo da u ovom slučaju možemo koristiti pretporez tek u ožujku 2012. g. kada dobijemo račun R2 i kada ga platimo. Kako u ovom slučaju postupiti s knjigovodstvenog stajališta? 14

Kako primijeniti odredbu članka 17. stavak 3. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija koja se odnosi na metodu ispravka vrijednosti ?sitnog inventara“”? 14

Dvije neprofitne organizacije (udruga i klub) koriste zajednički poslovnih prostor. Računi za režijske troškove (za struju, vodu i grijanje) glase na udruga, koja ih i podmiruje. Treba li udruga evidentirati sve rashode u cijelosti ili samo onaj dio koji financira? Udruga, a ni klub nisu u sustavu PDV-a. 14

Na koje se vrijeme i u koje svrhe može odobriti privremeni boravak stranca u RH? Kome se predaje zahtjev za odobrenje privremenog boravka? 15

Prije pet mjeseci, temeljem ugovora o prijenosu i prodaji poslovnog udjela, postali smo jedini vlasnici društva s ograničenom odgovornošću koje nije imalo nikakvih poslovnih aktivnosti kroz duže vrijeme. U međuvremenu, nakon preuzimanja vlasništva s naše strane, društvo s ograničenom odgovornošću je steklo nekretninu koju je uknjižilo u zemljišnim knjigama. Međutim, prije tri dana obaviješteni smo od strane porezne uprave kako su na internetskim stranicama registarskog suda vidjeli da smo brisani iz sudskog registra, jer nismo predavali financijska izvješća. Kako je to moguće i što će biti s nekretninom u vlasništvu društva s ograničenom odgovornošću? 15

sadržaj broja 2/2012

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 13

odgovori na vaša pitanja

Knjiženje manjka imovine na teret odgovorne osobe (zaposlenika) 14

Operativni leasing kod neprofitne organizacije 15

Članarina i PDV 15

Donacija dugotrajne nefinancijske imovine 16

Dostavljanje podataka o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na Obrascu PDMO u Poreznu upravu 16

Postupanje Porezne uprave pri upisu u registar obveznika PDV-a po �sili zakona“” 17

Popunjavanje obrasca R-Sm u slučaju kada plaća nije isplaćena 18

Profesionalna nesposobnost za rad 21

aktualna tema

Očekivane novosti koje donose izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima od 1. ožujka 2012. 22

računovodstvo

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2011. u FINA-u 24

Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2011. 32

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2011. 64

Izvještaj o promjenama kapitala 90

Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje za 2011. 93

porezi

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2011. 107

Knjiženja odgođene porezne imovine na privremene razlike iskazane u obrascu PD 151

Državne potpore i način ostvarivanja poreznih olakšica - potpora male vrijednosti 162

Izvješćivanje o uplaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja - rok do 29.2.2012. 182

Sudska praksa 185

plaċe i naknade

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2012. 187

Ovrha na plaći u 2012. 193

Privremeni uvoz robe (svi aneksi osim aneksa E) 203

PROPISI.HR

Boravak i rad stranaca prema novom Zakonu o strancima 209

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 214

Radni odnosi 215

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 219

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 220

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 222

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 223

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 224

Pregled uplatnih računa 225

pitanja u broju 2/2012

Molimo da nam na primjeru prikažete knjiženje manjka imovine poduzetnika na teret odgovorne osobe društva (zaposlenika) kao plaće u naravi. 14

Neprofitna organizacija nabavila je osobni automobil na operativni leasing. Ugovor s davateljem leasinga zaključen je na 60 mjeseci uz plaćanje jamčevine u iznosu od 15.000,00 kuna. Neprofitna organizacija je primila i račun od davatelja leasinga za troškove obrade ugovora o leasingu na iznos od 850,00 kuna i podmirila ga. Račun za prvu ratu najamnine na iznos od 2.460,00 kuna također je podmiren. Neprofitna organizacija nije u sustavu PDV-a. Kako treba pravilno evidentirati navedene poslovne događaje? 15

Udruga je donijela odluku o ubiranju članarine od svojih članova. Treba li udruga obračunavati i platiti PDV na ovaj prihod budući da je za svoju gospodarsku djelatnost ušla u sustav PDV-a? Treba li za ubranu - naplaćenu članarinu ispostavljati izlazne račune? 15

Dječji vrtić primio je od trgovačkog društva jedno staro računalo, nabavne vrijednosti 4.000,00 kuna i ispravka vrijednosti 4.000,00 kuna, tj. donirana imovina nema sadašnju (knjigovodstvenu vrijednost). Od ovlaštenog servisa dobiven je podatak da računalo nema tržišnu vrijednost, te nije mogla biti utvrđena ni njegova procijenjena vrijednost. Treba li i kako evidentirati primljeno donirano računalo? 16

Mogu li pravne i fizičke osobe podatke o uplaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u 2011. na svoj teret a u korist radnika, osim na papirnatom Obrascu PDMO, dostaviti u Poreznu upravu do kraja veljače 2012. i putem interneta u okviru skupine usluga ePorezna ili putem e-maila? 16

Kako postupa nadležna ispostava Porezne uprave pri upisu u registar obveznika PDV-a, kod onog poreznog obveznika koji je u prethodnoj 2011. ostvario više od 85.000,00 kn oporezivih isporuka radi čega se prema odredbama Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2012. trebao po ?sili zakona“” upisati u registar obveznika PDV-a? Što se događa ako navedeni porezni obveznik nije u propisanom roku do 15. siječnja tekuće godine podnio prijavu na Obrascu P-PDV-1, već je to učinio naknadno te krajem travnja 2012. dostavio Obrazac PDV za prvo tromjesečje 2012. zajedno sa prijavom poreza na dodanu vrijednost? S kojim datumom takvog poreznog obveznika koji je naknadno podnio P-PDV-1 Obrazac, nadležna ispostava Porezne uprave treba upisati u registar obveznika PDV-a? 17

Kako ćemo u R-Sm obrascu iskazati plaću radnika čija bruto plaća iznosi 3.000,00 kn koja nije isplaćena tijekom siječnja? Kako će se popuniti R-Sm kada plaća bude isplaćena? 18

Naš radnik je dobio rješenje o profesionalnoj nesposobnosti za rad. Nismo sigurni prestaje li radniku radni odnos u trenutku donošenja rješenja o profesionalnoj nesposobnosti za rad?

sadržaj broja 1/2012

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 15

odgovori na vaša pitanja

Knjiženje manjka imovine poduzetnika na teret člana trgovačkog društva kao izuzimanje 17

Povremeno organiziranje humanitarne pomoći 18

Kratkoročne pozajmice na prijelazu godine 18

Knjiženja na računima podskupine 915 19

Zaključivanje evidencije o nabavi reprodukcijskog i potrošnog materijala za 2011. 20

Posebna evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog materijala kod obveznik poreza na dohodak 20

Imenovanje osobe zadužene za prikupljanje i obradu osobnih podataka radnika 21

aktualna tema

Izvješćivanje Porezne uprave o isplatama dividendi i dobiti na temelju udjela u kapitalu 23

računovodstvo

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2011. 29

Godišnji financiijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2011. 53

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2011. 58

Plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2011. 70

porezi

Konačni obračun PDV-a za 2011. (sastavljanje obrasca PDV-K) 76

Podjela pretporeza - konačni obračun 90

Godišnja prijava poreza na dohodak građana za 2011. 103

Plaćanje doprinosa i podnošenje godišnje porezne prijave pomoraca za 2011. 132

Izrada godišnje porezne prijave obrtnika i slobodnih zanimanja za 2011. 145

Predaja obrasca DOH-Z za 2011. 188

Godišnja izvješća o posebnim porezima za 2011. 207

Trošarinska izvješća 209

Sudska praksa 217

plaċe i naknade

Predaja Obrasca IP za 2011. 220

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2011. 225

Obračun plaća za 2012. 228

Poduzetnička plaća za 2012. 263

devizno poslovanje

Godišnje izvješćivanje o razmjeni usluga s inozemstvom 277

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 286

Radni odnosi 287

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 291

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 292

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 294

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 295

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 296

Pregled uplatnih računa 297

pitanja u broju 1/2012

Molimo da nam na primjerima prikažete knjiženja poslovnih događaja manjka imovine kao izuzimanje člana društva i to za člana društva fizičke osobe i za člana društva pravne osobe 16

Neprofitna organizacija kojoj prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći nije djelatnost za koju je osnovana želi u 2012. g. organizirati humanitarnu akciju za pomoć u obnovi javnog objekta. Koje uvjete treba ispuniti i kako organizirati humanitarnu aktivnost, te kakve i koje evidencije treba voditi? 18

Proračunski korisnik se za potrebe održavanja likvidnosti zadužio 15. prosinca 2011.g. za iznos od 20.000,00 kuna. Zajam je vraćen 23. prosinca 2011.g. i plaćena je kamata u iznosu od 800,00 kuna. Dana 27. prosinca 2011.g. ponovno je uzet zajam u iznosu od 10.000,00 kuna, koji će biti vraćen u slijedećoj 2012. proračunskoj godini. Prema obračunu kamata za 2011.g. iznosi 100,00, a za 2012.g. 300,00 kuna. Obračunate kamate dospijevaju na plaćanje zajedno s povratom glavnice u 2012.g. Kako treba evidentirati ove poslovne događaje? 18

Koje poslovne promjene se u proračunskom računovodstvu knjiže na računima podskupine 915? 19

Za koje vrste reprodukcijskog i ostalog materijala se treba voditi Posebna evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog materijala i kada se evidentiraju poslovne promjene, te da li postoje obveznici poreza na dohodak koji nisu obvezni voditi spomenutu Posebnu evidenciju? 20

Je su li fizičke osobe koje prema Zakonu o obrtu obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost za koju koriste reprodukcijski i ostali materijal, a plaćaju porez na dohodak prema podacima iskazanim u poslovnim knjigama, obvezne na kraju 2011. godine zaključiti poslovnu knjigu - Evidenciju o nabavi reprodukcijskog i potrošnog materijala, te kako se obavlja unos podataka u spomenutu evidenciju za tekuću 2012. godinu? 21

Tvrtku je posjetila inspekcija rada Državnog inspektorata Republike Hrvatske te je zatražena dokumentacija o imenovanju osobe zadužene za prikupljanje i obradu osobnih podataka radnika. Temeljem kojeg propisa tvrtka mora imenovati voditelja zbirke osobnih podataka?

ripup_2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)