User Tools

Site Tools


ripup_2011

sadržaj broja 1/2011

odgovori na vaša pitanja

Jeste li znali da… 15 Ulaganje u tuđu imovinu 16 Rashodi za volontiranje 17 Ispravak financijskog rezultata ili prihod 2010. 18 Povrat plaćenog PDV-a 18 Ukidanje poreznih olakšica - porezno priznate premije osiguranja s obilježjem štednje kod obrtnika 19 Neoporeziva premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja III. stupa od 1.7.2010. 20 Noćni rad kod vozača 21

računovodstvo

Osvrt na izmjene strukture i sadržaja financijskih izvještaja 22 Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2010. 26 Rashodovanje i isknjiženje materijalne imovine kod trgovačkih društava 51 Godišnji financiijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2010. 56 Godišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2010. godinu s uputama Ministarstva financija 67 Plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2011. 83

porezi

Izrada godišnje porezne prijave obrtnika i slobodnih zanimanja za 2010. 89 Predaja obrasca DOH-Z za 2010. 152 Konačni obračun PDV-a za 2010. (sastavljanje obrasca PDV-K) 172 Podjela pretporeza (konačni obračun) 186 Godišnja izvješća o posebnim porezima za 2010. 193 Trošarinska izvješća 196

plaće i naknade

Predaja Obrasca IP za 2010. 205 Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2010. 209 Obraćun plaća za 2011. 212 Poduzetnička plaća za 2011. 266

PROPISI.HR

Provedba ovrhe na novčanim sredstvima prema novim propisima o ovrsi 280

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 290 Radni odnosi 291 Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 295 Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 296 Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 298 Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 299 Porezni kalendari podnošenja obrazaca 300 Pregled uplatnih računa 301

Pitanja u broju 1/2011

Mali smo poduzetnik. U kojem slučaju ulaganja u tuđu (unajmljenu) dugotrajnu materijalnu imovinu možemo knjižiti kao trošak a u kojem slučaju kao dodatno ulaganje (investiciju) i kako to dodatno ulaganje na tuđoj imovini iskazujemo u knjigovodstvu? 16

Neprofitna organizacija je organizator volontiranja sukladno Zakonu o volonterstvu. Na koje naknade troškova volontiranja ima volonter pravo i kako evidentirati te rashode? Može li organizacija dati volonteru nagradu za obavljeno volontiranje? 17

Muzej je 2009. godine nabavio novi kotao za centralno grijanje. Račun dobavljača iznosio je 123.000,00 kuna. U 2009. godini dobavljaču je doznačeno 61.500,00 kuna. Ostatak duga nije podmiren. Krajem 2010. godine muzej je od dobavljača primio odobrenje u visini nepodmirenog iznosa duga od 61.500,00 kuna. Muzej nije u sustavu PDV-a. Je li iznos primljenog odobrenja prihod u 2010. godini ili treba ispraviti financijski rezultat prenesen iz 2009. godine? 18

Mogu li ovlaštene znanstvene ustanove, postrojbe, društva i zajednice koje se bave vatrogasnom djelatnošću ostvariti pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost za određenu opremu kupljenu i u 2011. godini? 18

Mogu li ovlaštene znanstvene ustanove, postrojbe, društva i zajednice koje se bave vatrogasnom djelatnošću ostvariti pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost za određenu opremu kupljenu i u 2011. godini? 19 Do koje svote se fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost i djelatnost slobodnog zanimanja za 2010. kao porezno priznati izdatak priznaje uplaćena premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja III stupa od 1. srpnja 2010. u korist radnika? 20

Naša tvrtka se bavi trgovinom, ali imamo zaposlene i vozače kamiona koji prevoze robu. U vezi s evidencijom njihovog radnog vremena postavlja se pitanje trajanja noćnog rada. Traje li noćni rad vozača isto kao i kod drugih radnika? 21

sadržaj broja 2/2011

odgovori na vaša pitanja

Jeste li znali da… 15 Knjiženje prihoda na temelju upotrebe vlastitih roba i usluga 16 Dvojno ili jednostavno knjigovodstvo 16 Nabavna vrijednost nefinancijske imovine i kamate za kredit 17 Ispravak vrijednosti potraživanja i naplata tih potraživanja 17 Iskazivanje ostvarenog dohotka obrtnika u poreznoj prijavi 18 Propisani redoslijed korištenja osobnih odbitaka podnošenjem godišnje porezne prijave 19 Predaja ID obrasca elektroničkim putem 19 Korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine 20 Pribava rješenja o MTU za trgovinu na malo ako ju je prethodni trgovac ishodio 20

računovodstvo

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2010. u FINA-u 22 Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2010. 32 Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2010. 65 Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje za 2010. 90

porezi

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2010. 104 Računovodstveno evidentiranje privremenih razlika iskazanih u Obrascu PD 148 Državne potpore i način ostvarivanja poreznih olakšica – potpora male vrijednosti 164 Obrazac o uplaćenim premijama dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja predaje se u Poreznu upravu do 28. veljače 2011. 182 Konačni obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće – neke dileme iz prakse 185

plaće i naknade

Jubilarne nagrade 188 Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2011. 199

carine

Uvoz robe radi popravka i reklamacije izvezene robe 205

PROPISI.HR

Specifičnosti u platnom prometu od početka 2011. godine 208

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 214 Radni odnosi 215 Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 219 Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 220 Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 222 Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 223 Porezni kalendari podnošenja obrazaca 224 Pregled uplatnih računa 225

pitanja u broju 2/2011

Mali smo poduzetnik. U novom obrascu Račun dobiti i gubitka ukinuta je pozicija I 2. - Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga. Da li to znači da navedene prihode trebamo stornirati u 2010.g.? 16

Neprofitna organizacija osnovana je prije 1. siječnja 2009. U posljednje tri godine poslovanja ostvarila je na godišnjoj razini sljedeće visine prihoda: 2008 g. – 80.000 kn; 2009. g. – 80.000 kn; 2010. g. – 8.000 kn, te je imala na godišnjoj razini sljedeću vrijednost imovine: 2008. g. – 110.000 kn; 2009. g. – 90.000 kn; 2010. g. - 70.000 kn. Zbog ostvarenog prihoda u 2008. većih od 100.000 kuna organizacija je morala do 30. lipnja 2009. godine prijaviti u Registar neprofitnih organizacija obvezu vođenja dvojnog knjigovodstva uz obvezu predaje financijskih izvještaja. Može li neprofitna organizacija donijeti odluku da u 2011. ne predaje financijske izvještaje i da ne vodi dvojno knjigovodstvo? 16

Sportska udruga je izgradila sportsku dvoranu. Izgradnja je financirana iz dugoročnog kredita poslovne banke, s rokom vraćanja od 20 godina. Otplata duga s kamatama dospijevat će polugodišnje. S danom 1. siječnja 2010. dvorana je stavljena u uporabu. Povećavaju li kamate za kredit, koje će dospijevati polugodišnje kroz cijelo razdoblje vraćanja kredita, nabavnu vrijednost nefinancijske imovine - dvorane ili su rashod izvještajnog razdoblja u kojem dospijevaju? 17

Čelnik (dosadašnji pojam »zakonski predstavnik«) proračunskog korisnika donio je odluku na temelju prijedloga povjerenstva za popis o ispravku vrijednosti potraživanja u iznosu od 10.000,00 kuna, zbog većeg zakašnjenja plaćanja (preko 120 dana) i nesigurne nenaplate tog potraživanja. Iduće proračunske godine kupac je podmirio svoju obvezu u cijelosti doznakom 10.000,00 kuna na žiroračun proračunskog korisnika. Kako treba ispravno evidentirati te poslovne događaje? 17

Koje sve vrste dohodaka treba u svojoj godišnjoj poreznoj prijavi za 2010. godinu iskazati fizička osoba koja obavlja samostalnu obrtničku djelatnost i dohodak utvrđuje temeljem poslovnih knjiga i evidencija, a sukladno izmijenjenim odredbama Zakona o porezu na dohodak? 18

Koje sve osobne odbitke i kojim propisanim redoslijedom može iskoristiti fizička osoba koja obavlja samostalnu obrtničku djelatnost, a podnošenjem godišnje porezne prijave na Obrascu DOH za 2010. godinu? 19

Da li trgovačko društvo razvrstano kao srednji ili veliki poduzetnik mora predavati ID obrasce u papirnatom ili elektroničkom obliku? 19

Radnica je kod nas zaposlena temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 1. siječnja 2009. godine i ima pravo na 30 dana godišnjeg odmora za 2010. godinu. Radnica je započela koristiti prvi dio godišnjeg odmora za 2010. i skoristila ukupno tri dana godišnjeg odmora, da bi 11. srpnja 2010. godine prekinula korištenje prvog dijela godišnjeg odmora i započela s korištenjem rodiljnog dopusta. Koliko dana godišnjeg odmora za 2010. godinu može radnica prenijeti u 2011. godinu i do kada mora iskoristiti taj godišnji odmor? Pripada li radnici pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor za 2010. godinu u slučaju da ga ne iskoristi? 20

Namjeravam u prostoru u kojem je dotadašnji trgovac obavljao prodaju hrane na malo, obavljati djelatnost trgovine na malo pretežito hranom. Moram li pribaviti rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta, ako je prethodni trgovac isto ishodio?

sadržaj broja 3/2011

odgovori na vaša pitanja

Jeste li znali da… 12 Evidentiranje ulaganja u dionice 13 Neprofitna organizacija – prihodi iz proračuna 14 Osiguranje imovine i naknada štete 14 Predujmovi u 2011. godini 14 Obveza polaganja ispita zaštite od požara 15

računovodstvo

Knjiženje naknade za neiskorištene dane godišnjeg odmora na dan bilanciranja 17 Izvještaj o novčanom tijeku za 2010. 20 Izvještaj o promjenama kapitala 27 Iskazivanje odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze u knjigovodstvu i u Računu dobiti i gubitka 29 Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (u užem smislu) 38 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za prvo tromjesečje 2011. 59 Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i obveza izvještavanja za prvo tromjesečje 2011. 63

porezi

Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2010. godinu 71

plaće i naknade

Što donose nove izmjene i dopune Zakona o doprinosima 94 Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2011. i godišnji obračun i povrat doprinosa za 2010. 98 Izaslani radnici u sustavu socijalnog osiguranja i oporezivanja 124 Ovrha na plaći prema propisima od početka 2011. 149

PROPISI.HR

Načini i uvjeti obavljanja prodaje robe na daljinu i direktnom prodajom putem zastupnika 157 Radno vrijeme i odmori mobilnih radnika u cestovnom prijevozu 168 Prikaz novog Zakon o platnom prometu (I. dio) 177 Novine u pravima iz radnog odnosa službenika i namještenika u javnim službama 186

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 197 Radni odnosi 198 Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 202 Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 203 Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 205 Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 206 Porezni kalendari podnošenja obrazaca 207 Pregled uplatnih računa 208

pitanja u broju 3/2011

Srednji smo poduzetnik i primjenjujemo HSFI-e. Imamo dionice od pridruženog poduzetnika (vrijednost dionica koje su u našem vlasništvu predstavlja 27% temeljnog kapitala tog poduzetnika) i imamo dionice od nepovezanog poduzetnika (vrijednost dionica koje su u našem vlasništvu predstavlja 3% temeljnog kapitala tog poduzetnika). Možemo li sve navedene dionice voditi po fer vrijednosti? 13

Neprofitna organizacija dobila je nepovratna novčana sredstva iz državnog proračuna. Treba li takav prihod evidentirati na računu odjeljka 3311 ili na računu podskupine 351? 14

Proračunski korisnik je zaključio ugovor o osiguranju imovine za proračunsku godinu. Premija osiguranja plaćena je za cijelu proračunsku godinu na početku godine u iznosu od 1.500,00 kuna. U istoj godini nastala je šteta na imovini koja je pokrivena policom osiguranja. Iznos štete je 3.000,00 kuna. Osiguravajuće društvo priznalo je štetu djelomično i nadoknadilo je u visini od 2.000,00 kuna. Kako treba evidentirati ove poslovne događaje? 14

Proračunski korisnik je 15. siječnja 2011. platio dobavljaču predujam za nabavu uredskog materijala u iznosu od 12.000,00 kuna. Dana 28. siječnja primljen je račun dobavljača za isporučeni uredski materijal na ukupan iznos od 20.000,00 kuna. Je li prekršen propis zbog plaćanja predujmom i kako treba provesti knjiženja ovih poslovnih događaja? 14

Molimo za pojašnjenje u vezi obveze polaganja ispita zaštite od požara. Obavljamo djelatnost poslovnog savjetovanja i nedavno smo zaposlili dva nova radnika, kojima je to prvo zaposlenje, tako da sada imamo ukupno 11 zaposlenih radnika. Moraju li naši novi radnici biti osposobljeni za rad na siguran način i obuhvaća li to osposobljavanje i polaganje ispita iz protupožarne zaštite? 15

sadržaj broja 4/2011

odgovori na vaša pitanja

Jeste li znali da… 16

Kamate kod nabavke stroja 17

Donošenje odluke o raspodjeli financijskog rezultata 17

Obrazac UDJ uz financijske izvještaje 18

Volontiranje 18

aktualna tema

Nove evidencije o radnicima i radnom vremenu radnika od 1. svibnja 2011. 20

Nove obračunske isprave za isplatu plaće i otpremnine od 1. svibnja 2011. 33

računovodstvo

Raspored i isplata dobii te pokriće gubitka kod d.o.o.-a za 2010. 43

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - ožujak 2011. 50

Analiza financijskih izvještaja 55

Evidentiranje u sustavu proračunskog računovodstva prijenosa sredstava pomoći Europske unije 59

Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti sa i bez nastavka poslovanja 67

porezi

Odbitak pretporeza pri početku obavljanja poduzetničke djelatnosti 81

Uputa Porezne uprave za sastavljanje i podnošenje obrazaca PDV-K za 2010. godinu 85

Sustav ePorezna i elektroničko dostavljanje obrazaca u Poreznu upravu 97

Što su donijele izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina 103

Mišljenja Ministarstva financija 109

Sudska praksa 112

plaće i naknade

Naknade plaće za bolovanje, rodiljne i roditeljske novčane potpore 116

Stručno osposobljavanje za rad (ex. volontiranje prema prije važećem Zakonu o radu) 158

Zadužnica u poslovnom prometu 175

Ugovor o alotmanu (ugovor o raspolaganju ugostiteljskim smještajem) 182

Žalba i drugi pravni lijekovi u poreznom postupku 189

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 197

Radni odnosi 198

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 202

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbici 203

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 205

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 206

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 207

Pregled uplatnih računa 208

pitanja u broju 4/2011

Poduzetnik smo koji primjenjuje HSFI-e. Nabavili smo stroj za proizvodnju naših proizvoda uz kredit banke na 2 godine. Od dobivanja kredita do stavljanja stroja u uporabu prošlo je 7 mjeseci. Da li u nabavnu vrijednost stroja ulaze samo kamate za dobiveni kredit od datuma dobivanja kredita do datuma stavljanja u uporabu stroja ili možemo u nabavnu vrijednost stroja uključiti sve kamate za dobiveni kredit? 17

Treba li neprofitna organizacija donijeti odluku o raspodjeli ostvarenog viška prihoda, odnosno o pokriću manjka prihoda? 17

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pita treba li sastaviti i predati Obrazac UDJ za razdoblje od 1.siječanj do 31.ožujak 2011. godine? 18

Javna smo ustanova koja bi za obavljanje nekih svojih djelatnosti koristila rad volontera. Moramo li s volonterima sklopiti poseban ugovor o volontiranju i što taj ugovor mora sadržavati? 18

sadržaj broja 5/2011

intervju

dekan Visokog učilišta Effectus 10

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 16

odgovori na vaša pitanja

Isplata plaće kao nagrade iz ostvarene dobiti 22

Amortizacija ili ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine 23

Rokovi čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava 23

Rezerviranja 24

Dana darovanja fizičkih osoba u tuzemstvu u novcu i naravi 24

Propisani uvjeti za korištenje porezne olakšice kod obrtnika po osnovi danih darovanja 25

Bolovanje radi ozljede na radu djelatnika 25

Isprave kod obračuna plaća i otpremnina 26

Vođenje evidencije o radnom vremenu 26

računovodstvo

Knjiženje prodaje dugotrajne materijalne imovine 23

Podsjetnik što treba predati u FINA-u do 30.6.2011. 26

Izvještaj o novčanom toku 33

Zamjena proizvoda u jamstvenom roku (računovodstveni, porezni i pravni prikaz) 50

Sezonsko obavljanje obrta 61

porezi

Oporezivanje autorske naknade koju ostvari rezident RH neposredno iz inozemstva 64

Podnošenje zahtjeva za reprogramiranje neplaćenog poreznog duga nastalog do 31.12.2010. 68

Oporezivanje dohotka od kapitala u Republici Hrvatskoj 74

Oporezivanje dohotka po osnovu otuđenja nekretnina 105

Nove liste proizvoda i usluga koje se mogu obavljati kao domaća radinost i sporedno zanimanje 115

Mišljenja Ministarstva financija 121

Sudska praksa 128

plaće i naknade

Prokurista - tko može biti, ovlasti, obračun naknade i troškova 132

Godišnji odmor i isplata regresa za 2011. 139

Obračun plaće prvi puta zaposlenog radnika 149

carine

Uvoz robe radi popravka i reklamacija izvezene robe 155

PROPISI.HR

Radna knjižica - postupanje poslodavca i upisivanje podataka 157

Prodaja poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu (I. dio) 161

Osnivanje i usklađivanje poslovanja zadruga prema novom Zakonu o zadrugama 172

Zakon o Državnom inspektoratu 188

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 197

Radni odnosi 198

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 202

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 203

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 205

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 206

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 207

Pregled uplatnih računa 208

pitanja u broju 5/2011

Društvo smo s ograničenom odgovornošću. U Društvenom ugovoru stoji odredba da direktor društva ima pravo na nagradnu plaću ako društvo na kraju godine posluje s dobitkom i to 1% od ostvarene dobiti koja se izdvaja iz dobiti. Obzirom da smo u 2010.g. ostvarili dobit isplatili smo direktoru nagradnu plaću i ukalkulirali je kao trošak plaće u 2010.g. Naš revizor nam to osporava i smatra da se i nagradna bruto plaća direktora i doprinosi na tu plaću ne smiju iskazivati kao trošak 2010. g. već kao isplata iz zadržane dobiti u 2011.g. (ne ni kao trošak 2011.g.). 17

Neprofitna organizacija je u siječnju 2007. godine, nabavila uredski namještaj u vrijednosti od 120.000,00 kuna. Imovina je nabavljena iz tuđih izvora – preuzimanjem kredita kod poslovne banke na rok od pet godina, te je obaveza prema dobavljaču podmirena u cijelosti 2007. godine. Treba li neprofitna organizacija provoditi obračun amortizacije na teret rashoda ili ispravak vrijednosti na teret vlastitih izvora? 18

U kojim rokovima i kako treba čuvati poslovne knjige i knjigovodstvene isprave kod neprofitnih organizacija? 18

Kada i kako se u sustavu proračunskog računovodstva koriste osnovni računi skupine 98 – Rezerviranja viška prihoda? 19

Imaju li fizičke osobe koje obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost i djelatnost slobodnih zanimanja, pravo na poreznu olakšicu za dana darovanja u tuzemstvu u naravi i novcu, i pod koji uvjetima se može ostvariti umanjenje dohotka podnošenjem godišnje porezne prijave? 19

Koji propisani uvjeti moraju biti zadovoljeni da bi se fizičkim osobama koje obavljaju obrtničku djelatnost, dana darovanja u naravi i novcu u tuzemstvu smatrala porezno priznatom olakšicom? 20

Gdje se podnosi prijava o ozljedi na radu, koju je sve dokumentaciju potrebno priložiti, te da li je u slučaju ozljede na radu nastale prilikom prometne nesreće potrebno priložiti zapisnik policije o očevidu? 20

Što se promijenilo novim pravilnikom o obračunu plaća, naknada plaća i otpremnina? Da li se obrasci OP i OTP i dalje moraju voditi? 21 Obveznici smo primjene Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Vezano uz nove evidencije o radnom vremenu, nije nam jasno znači li odredba novog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, prema kojoj se podaci o početku i završetku radnog vremena moraju voditi samo ako je obveza vođenja tih podataka ugovorena kolektivnim ugovorom, da mi uopće više ne moramo voditi evidenciju o radnom vremenu jer nas ne obvezuje niti jedan kolektivni ugovor? 21

sadržaj broja 6/2011

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 10

odgovori na vaša pitanja

Ulaganje u dionice 11

Prestanak postojanja udruge 12

Vlastiti prihodi 12

Nabava dugotrajne imovine uz oprost dijela duga 13

Reprogramiranje neplaćenog poreznog duga obrtnika koji su prestali obavljati poduzetničku djelatnost 13

Podnošenje zahtjeva za reprogramiranjem naplate poreznog duga 14

Naknada za prijevoz na posao i s posla 15

Kada d.o.o. mora pokrenuti stečaj 16

računovodstvo

Utvrđivanje troška amortizacije kod promjene procijenjenog korisnog vijeka uporabe predmeta dugotrajne imovine 17

Revalorizacija i prodaja dugotrajne materijalne imovine 20

Polugodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2011. 24

Novi Pravilnik o izvršenju državnog proračuna 32

porezi

Povrat PDV-a ino-poduzetnicima 37

Oslobođenja od PDV-a temeljem međunarodnih ugovora i programa pomoći 41

Oslobođenja od obračuna PDV-a kod isporuka diplomatskih i konzularnih predstavništva, međunarodnim ganizacijama i članicama NATO saveza 43

Obračun honorara - praktični vodič 49

Poslovanje i oporezivanje ugostiteljskih usluga građana - iznajmljivača određenih vrsta ugostiteljskih objekata 72

Oporezivanje darovanja u Republici Hrvatskoj 82

Povrat pretplaćenog poreza po PD obrascu za 2010. 100

Fiktivni poslovi u poreznom nadzoru 107

Komentar zadnjih izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona 117

Sudska praksa 122

plaće i naknade

Sezonski rad 124

Nepuno radno vrijeme 127

Dopušteni oblici rada umirovljenika bez obustave isplate mirovine i plaćanja doprinosa 139

Rad studenata i učenika 143

PROPISI.HR

Autorski ugovori – pravni aspekt i praktični primjeri 149

Ugovor o ispitivanju robe i usluga 164

Izmjene i dopune Zakona o radu 172

Prodaja poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu (II. dio) 177

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 189

Radni odnosi 190

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 194

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 195

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 197

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 198

Porezni kalendari podnošenja obr 199

Pregled uplatnih računa 200

pitanja u broju 6/2011

Društvo smo s ograničenom odgovornošću koji primjenjuje HSFI-e. Imamo dionice od nepovezanog poduzetnika (vrijednost dionica koje su u našem vlasništvu predstavlja 3% temeljnog kapitala tog poduzetnika) i donijeli smo odluku da navedene dionice vodimo kao financijsku imovinu raspoloživu za prodaju. Za navedene dionice cijene kotiraju na aktivnom tržištu. Kako mjerimo navedene dionice i kako knjižimo to mjerenje? 11

Koji mogu biti razlozi prestanka postojanja udruge i kako provesti taj postupak? 12

Kako provesti knjiženja poslovnih događaja u vezi s ostvarivanjem vlastitih prihoda u novom sustavu proračunskog računovodstva? 12

Proračunski korisnik u prosincu 2010. g. nabavio je opremu u vrijednosti od 20.000,00 kuna. Do 31. prosinca 2010. g. podmirio je obvezu prema dobavljaču u iznosu od 15.000,00 kuna. Tijekom 2011. g. primio je od dobavljača obavijest o oprostu ostatka duga od 5.000,00 kuna. Treba li za oprošteni ostatak duga umanjiti vrijednost opreme ili iskazati prihod i kakav? 13

Mogu li obrtnici koji su prestali obavljati poduzetničku djelatnosti, a imaju iskazan porezni dug na knjigovodstvenoj kartici o čemu analitičku evidenciju vodi Porezna uprava, podnijeti zahtjev za reprogramiranjem naplate poreznog duga prema Novom Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom a koji je stupio na snagu 20. travnja 2011. godine, te kome se zahtjev podnosi? 13

U kojem se roku može podnijeti zahtjev za reprogramiranjem naplate poreznog duga te na koje će se brojčane oznake vrste prihoda ili šifre konta, uplaćivati porezni dug obuhvaćen rješenjem o reprogramiranju? 14

Kako ćemo isplatiti naknadu na prijevoz na posao radniku koji je bio na bolovanju od 02. do 27.05. ove godine? Možemo li radniku koji stanuje van Zagreba isplatiti naknadu za prijevoz javnim prijevozom do Zagreba i prijevoz ZET-om? Moramo li za prijevoz ZET –om nabavljati potvrdu o visini pokazne karte? Kako ćemo obračunati naknadu prijevoza na posao radniku u čijem mjestu stanovanja ne postoji javni prijevoz? Da li se radnicima može naknada za prijevoz isplatiti u gotovini ili mora biti uplaćena na tekući račun? 15

Trgovačko smo društvo (d.o.o.) koje se bavi ugostiteljstvom. Uredno plaćamo sve svoje obveze, ali smo tijekom 2010. godine ostvarili neznatan gubitak iz poslovanja u iznosu od 10.000,00 kn. Moramo li obzirom na ostvareni gubitak pokrenuti stečajni postupak nad vlastitim trgovačkim društvom? 16

sadržaj broja 7/2011

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 14

odgovori na vaša pitanja

Proizvodi dani na doradu drugom poduzetniku 15

Prijelaz s jednostavnog na dvojno knjigovodstvo 15

Donacija zemljišta 16

Umjetnička djela 16

Prodaja vozila koje je bilo kupljeno od građanina 17

Oporezivanje najma ili zakupa kao obrtnička djelatnost i obveza izdavanja računa 17

Obveza plaćanja poreza na dobit po osnovi najma ili zakupa nekretnina i pokretnina i oznaka računa 18

Zastara tražbina temeljem zadužnice 19

Godišnji odmor kod prekida radnog odnosa tijekom mjeseca srpnja 19

aktualna tema

Obračun kamata od 1. srpnja 2011. 21

računovodstvo

Računovodstvo sitnog inventara 32

Oplemenjivanje - obrada, dorada domaćih proizvoda (robe) i popravak robe u inozemstvu (pasivni lohn poslovi) 35

Statistički izvještaji poduzetnika za razdoblje siječanj – lipanj 2011. 45

Upute za izradu i predaju polugodišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija 49

Povrat PDV-a stranim državljanima u okviru osobnog putničkog prometa 53

porezi

Utvrđivanje i izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od obavljanja obrtničke djelatnosti 57

Trošarina na duhanske proizvode 65

Skraćeni porezni postupak 76

Sudska praksa 83

plaće i naknade

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima 87

revizija

Priopćavanje rezultata i praćenje poboljšanja u procesu interne revizije 90

carine

Uloga međunarodnog otpremnika (špeditera) u trgovini s inozemstvom 100

PROPISI.HR

Ustupanje radnika 104

Što uređuje novi Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti 108

Preporuke za promjenu propisa komunalnog gospodarstva koji su neophodni za rad lokalne samouprave 120

Novine u pravima i obvezama državnih službenika 126

Ugovor o organiziranju putovanja 143

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 150

Radni odnosi 151

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 155

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 156

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 158

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 159

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 160

Pregled uplatnih računa 161

pitanja u broju 7/2011

Društvo smo s ograničenom odgovornošću koji primjenjuje HSFI-e. Dali smo našu proizvodnju u tijeku na doradu drugom poduzetniku. Nakon dorade nastavljamo s daljnom obradom tog dorađenog proizvoda kod nas. Kako provesti knjiženja tih poslovnih događaja? 15

Neprofitna organizacija vodila je u 2010. god. jednostavno knjigovodstvo jer je zadovoljavala uvjete iz čl. 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija. Prema poslovnim knjigama (Knjiga primitaka i izdataka) ostvarila je u 2010. god. prihod od 120.600,00 kuna, te je od 1 siječnja 2011. god. obavezna voditi poslovne knjige po načelima dvojnog knjigovodstva. Što treba učiniti kod prijelaza s jednostavnog na dvojno knjigovodstvo? 15

Sportskom klubu je općina donirala zemljište za izgradnju sportskog objekta. Procjenjena vrijednost zemljišta je 500.000,00 kuna. Troškove prijenosa vlasništva podmirila je neprofitna organizacija u iznosu od 30.000,00 kuna. Da li je vrijednost doniranog zemljišta odgođeni prihod ili prihod razdoblja? 16

Grad je nabavio kiparsko djelo, koje će pohraniti i prigodno izlagati. Nabavna vrijednost djela je 80.000,00 kuna. Treba li tu imovinu evidentirati na računu podskupine 024 – Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijedosti ili na računu skupine 03 – Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti? 16

Obračunava li se PDV kod prodaje vozila koje je bilo evidentirano kao osnovno sredstvo, a koje je bilo nabavljeno od građanina? 17

Mora li građanin kao fizička osoba ako ostvaruje dohodak od najma ili zakupa nekretnina i pokretnih stvari, a koji se utvrđuje na temelju podatka iz poslovnih knjiga propisanih za samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja, ispostaviti račun najmoprimcu za obavljenu uslugu? 17

Kada porezni obveznik koji ostvaruje prihode po osnovi najma ili zakupa nekretnina i pokretnina može postati obveznikom plaćanja poreza na dobit umjesto poreza na dohodak te kakav je račun obvezan ispostaviti ako je u sustavu PDV-a? 18

Kada nastupa zastara tražbina temeljem zadužnice? 19

Radi smanjenog obujma poslovanja i prestanka potrebe za radom grupe radnika, prisiljeni smo poslovno uvjetovanim otkazom ugovora o radu redovito otkazati trojici naših radnika. Pri tome radni odnos radnicima prestaje tijekom mjeseca srpnja ove godine. Koje su naše obveze prema navedenim radnicima obzirom na njihov neiskorišteni godišnji odmor, budući su tijekom ove kalendarske godine prvi put zaposleni i nemaju ispunjen uvjet šestomjesečnog neprekidnog rada, a sve u svjetlu zadnjih izmjena i dopuna Zakona o radu? 19

sadržaj broja 8/2011

porezi

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 86/01, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09 i 94 7

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09) 19

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09) 19

Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., broj 177/04, 73/08 i 80/10) 59

Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09 i 123/10) 75

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 143/06) 13

Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezi 140

Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (Nar. 144

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov. 146

Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10) 148

Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09 i 123/10) 160

Zakon o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97, 26/00, 127/00, 153/02 i 22/11) 179

Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (Nar. nov., br. 28/01 i 148/09) 184

Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 147/08 i 18/11) 186

Pravilnik o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem (Nar. nov., br. 51/11 i 62/11) 213

Pravilnik o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji se čuvaju u elektroničk 216

Pravilnik o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa, gospodarskoj cjelini te obrascima prijave činjenica za koje postoji obvez 218

Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po sluŽbenoj dužnosti (Nar. nov., br. 59/09) 226

sadržaj broja 9/2011

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 11

odgovori na vaša pitanja

Troškovi osnivanja d.o.o.-a 12

Raspodjela viška prihoda 12

Stjecanje imovine bez knjigovodstvene vrijednosti 13

Devizni račun proračunskog korisnika 13

Izgled evidencije o loko vožnji 14

Ustupanje potraživanja u uvjetima blokade računa 14

računovodstvo

Kartično poslovanje - evidentiranje naplate i plaćanja 15

Računovodstvo povratnih i nepovratnih naknada kod ambalaže i ambalažnog otpada 24

Računovodstvo poslova reeksporta 34

Analiza financijskih izvještaja (s praktičnim primjerima) 41

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - rujan 2011. 54

Sastavljanje devetomjesečnih financijskih izvještaja proračuna te evidencije namjenskih i vlastitih prihoda 58

Uredba o sastavljanu i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 63

Planiranje u sustavu lokalnih prorač una za razdoblje 2012. - 2014. 69

porezi

Oporezivanje stipendija za školovanje i studiranje te nagrada za vrijeme praktičnog rada i naukovanja 74

Izmjene Pravilnika o PDV-u 80

Povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima i registriranje inozemnih poduzetnika za potrebe PDV-a 88

Kako se provodi porezni nadzor rezerviranja 91

Obavljanje poljoprivredne djelatnosti (s posebnim osvrtom na OPG) - I. dio 99

Porezno jamstvo 109

Mišljenja Ministarstva financija 112

Sudska praksa 114

plaće i naknade

Isplata plaće po sudskoj presudi ili nagodbi, izvansudskoj nagodbi ili naplata plaće u ovršnom postupku 116

carine

Upotreba ATA karneta u carinskom postupku 153

PROPISI.HR

Obavljanje poslova po ugovoru o djelu 157

Ugovor o ortaštvu 161

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 177

Radni odnosi 178

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 182

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 183

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 185

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 186

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 187

Ugovor o djelu 188

Autorske naknade 191

Pregled uplatnih računa 193

pitanja u broju 9/2011

Društvo smo s ograničenom odgovornošću koji primjenjuje HSFI-e. Društveni ugovor sklopljen je 1.srpnja 2011. a društvo je upisano u sudski registar 20 . kolovoza 2011. U razdoblju od 1. srpnja do 19. kolovoza 2011. imali smo troškove koje je uplatio jedan od članova društva. Da li navedene troškove možemo knjižiti kao troškove d.o.o.-a i vratiti novac članu društva i da li možemo iskoristiti pretporez na te ulazne račune? 12

Neprofitna organizacija je u poslovnim knjigama i godišnjem financijskom izvještaju za 2010. godinu iskazala višak prihoda. Treba li neprofitna organizacija donijeti odluku o raspodjeli ostvarenog viška prihoda i za koje namjene ga može koristiti? 12

Proračunski korisnik dobio je od svog nadležnog proračuna osobni automobil. Uz prateće dokumentacije vidljivo je da je nabavna vrijednost osobnog automobila 100.000,00 kuna, a knjigovodstvena tj. sadašnja vrijednost 0,00 što znači da je vrijednost automobila u cijelosti otpisana. Kako evidentirati tako dobivenu imovinu? 13

Proračunski korisnik državnog proračuna dobit će od pravne osobe iz inozemstva donaciju u devizama: Može li otvoriti vlastiti devizni račun? 13

Trgovačko društvo koje u Jedinstvenom registru računa ima oznaku blokade računa, kao vjerovnik je ustupilo (cediralo) svoje potraživanje koje ima prema drugom trgovačkom društvu kao dužniku. Smije li u uvjetu kada ima blokiran račun trgovačko društvo kao vjerovnik uopće Ugovorom o ustupanju potraživanja (ugovorom o cesiji) ustupiti svoje potraživanje koje ima prema dužniku trećoj osobi kao novom vjerovniku? Čini li trgovačko društvo koje je u tom obveznopravnom odnosu dužnik i koje je temeljem obavijesti o ustupu potraživanja platilo dug novom vjerovniku, u takvom slučaju prekršaj? 13

Kako mora izgledati evidencija o korištenju privatnog automobila u službene svrhe tzv. evidencija loko vožnje? 14

sadržaj broja 10/2011

Zadnja vijest

Izmijenjen Zakon o porezu na dohodak i određeni mirovinski zakoni 13

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 15

odgovori na vaša pitanja

Odgođena porezna imovina 16

Službeni put vanjskog suradnika 17

Stručno usavršavanje 17

Izdaci za časopise u obavljanju djelatnosti obrta 18

Darovanje fizičkih osoba za njihovo liječenje 18

Promjena podataka na PK kartici kod promjene prebivališta 19

Sadržaj mjesečne rate prema planu otplate reprogramiranih poreznih dugova 20

Reprogramiranje naplate poreznog duga i isplata dividendi 20

Smanjenje plaća radnicima 21

računovodstvo

Zakup poslovnog prostora (knjiženje, PDV, depozit, ulaganje u tuđu nekretninu) 23

Moraju li društva u mirovanju podnositi statistička i porezna izvješća? 30

Isplata predujma dobiti fizičkim osobama - na što treba paziti 32

Ispravak pogreški i knjiženja po rješenju poreznog nadzora 36

Računovodstvene politike praktični primjer 51

Računovodstvo konsignacijske prodaje strane robe 57

Određena specifična knjiženja u sustavu proračuna 66

Računovodstvo danih i primljenih predujmova kod proračuna i proračunskih korisnika 70

porezi

PDV kod inozemnih usluga - praktični vodič 77

Ugostiteljstvo - porezni i računovodstveni aspek 93

Rokovi u poreznom postupku 121

Oporezivanje dohotka nerezidenata - fizičkih osoba u RH 124

Mišljenja Ministarstva financija 155

Sudska praksa 158

plaće i naknade

Neplaćeni dopust - korištenje i evidencije 161

Isplata plaće sa zakašnjenjem i tretman zateznih kamata 173

devizno poslovanje

Vođenje nadzorne knjige �praktični primjeri 177

PROPISI.HR

Ugovor o zakupu poslovnog prostora i najmu stana 188

Što je sve dokaz u poreznom postupku 195

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 201

Radni odnosi 202

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 206

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 207

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 209

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 210

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 211

Ugovor o djelu 212

Autorske naknade 215

Pregled uplatnih računa 217

pitanja u broju 10/2011

Društvo smo s ograničenom odgovornošću koji primjenjuje HSFI-e. U 2010.g. otpisali smo potraživanje od kupaca za obavljene usluge u iznosu od 150.000,00 kuna na dan 31.12.2010. preko ispravka vrijednosti. Navedeni rashod prikazali smo kao privremeno porezno nepriznati rashod (povećali smo poreznu osnovicu poreza na dobit za 2010.g.) zbog toga što navedeno potraživanje nismo utužili a na dan 31.12.2010. nije prošlo 120 dana od dana dospijeća naplate potraživanja. U 2011. g. kupac je platio dug od 100.000,00 kuna, a za 50.000,00 kuna donijeli smo odluku da kupac ne mora platiti i da treba isknjižiti iz knjigovodstva i to potraživanje. Kako provesti knjiženja za navedene poslovne događaje u 2010.g. a kako u 2011.g. i kako provesti knjiženja odgođene porezne imovine? 16

Neprofitna organizacija je za obavljanje određenog posla za svoje potrebe zaključila ugovor o djelu s fizičkom osobom kao vanjskim suradnikom. Vanjskom suradniku isplaćena je naknada oporeziva kao drugi dohodak. Ista osoba obavila je za potrebe neprofitne organizacije i službeni put. Mogu li se vanjskom suradniku neoporezivo isplatiti dnevnice, te naknade za troškove prijevoza i smještaj u hotelu? 17

Fakultet je platio poslijediplomski studij za jednog zaposlenika u iznosu od 10.000,00 kuna i tečaj stranog jezika za svoja dva zaposlenika u ukupnom iznosu od 6.000,00 kuna. Kako klasificirati i evidentirati navedene izdatke? 17

Je su li tiskani časopisi (tjedna i dnevna izdanja) koje kupujemo za naš frizerski salon, koje naši korisnici mogu čitati dok čekaju na svoj red ili za vrijeme pružanja usluga, priznati izdatak tj. da ih možemo knjižiti u izdatke u Knjizi primitaka i izdataka (KPI)? 18

Možemo li neoporezivo darovati fizičku osobu koja je oboljela od teške bolesti? Može li ta osoba biti radnik našeg društva? Što moramo imati od dokumentacije i koje evidencije moramo za to voditi? Je su li troškovi po osnovi takvog darovanja porezno priznati rashodi? 18

U svom poslovnom prostoru u Zagrebu zaposlili smo osobu iz Dubrovnika. Djelatnik nam je dostavio PK karticu na kojoj je upisana adresa iz Dubrovnika. Budući djelatnik živi u Zagrebu, koji ćemo prirez primijeniti kod obračuna plaće - za Dubrovnik ili Zagreb? 19

Što sadrži mjesečna rata poreznog duga prema otplatnom planu kojeg su poduzetnici obvezni plaćati, ako su dobili pozitivno rješenje Porezne uprave kojim se odobrava reprogram dospjelog i neplaćenog duga s osnove poreza, carina, trošarina i doprinosa utvrđenog na dan 31. prosinca 2010. te po kojoj se stopi obračunava kamata na glavnicu reprogramiranog duga? 20

Da li je u postupku postupanja po zahtjevu poduzetnika za odobravanje reprograma, uvjet da poduzetnici koji su imali porezni dug sa stanjem 31.12.2010. nisu u razdoblju od 01. listopada 2008. vršili isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti? 21

U zadnjih nekoliko mjeseci u našem trgovačkom društvu je došlo do poteškoća u poslovanju. Do sada je poslovanje bilo uspješno pa je ugovorena plaća radnika bila u nekoliko navrata povećavana jednostranom odlukom direktora, a sada bi plaća odlukom direktora bila smanjena na razinu ispod ugovorene radi poteškoća u poslovanju i neostvarivanja planiranih rezultata. Je li to dopušteno, budući da nemamo poseban pravilnik o plaćama i nismo obveznici kolektivnog ugovora?

sadržaj broja 11/2011

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 12

odgovori na vaša pitanja

Povratna naknada za ambalažu pića i napitke u ugostiteljstvu 13 Obavještavanje HNB-a o isplaćenoj dobiti nerezidentima 13

Obavještavanje HNB-a o isplaćenoj dobiti nerezidentima 13

Zajednički troškovi za režije (neprofitno računovodstvo) 14

Osnivanje zaklade i fundacije (neprofitno računovodstvo) 14

Uravnoteženje financijskog plana (rebalans) (proračunsko računovodstvo) 15

Naknada za prijevoz na posao i s posla 16

Naknada za odvojeni život od obitelji 16

Skraćeni stečajni postupak 17

računovodstvo

Iskazivanje odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze u knjigovodstvu i u Računu dobiti i gubitka 18

Računovodstvo podjele društva kapitala 28

Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške (primjena HSFI 3) 36

Poslovanje cvjećara 42

Rashodovanje i isknjiženje materijalne imovine kod trgovačkih društava 54

porezi

Primitak po osnovi drugog dohotka naplaćenog od građanina 60

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit 65

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2011. 73

Obveze rezidenata RH-a po osnovi dohotka ostvarenog u inozemstvu (I. dio) 79

Sudska praksa 101

plaċe i naknade

Godišnji obračun plaća za 2011. 104

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima 131

PROPISI.HR

Nakladnički ugovor 152

Izmjene i dopune Zakona o trgovini 157

Upravni spor u poreznim stvarima 168

Obveze osoba koje obavljaju profesionalne djelatnosti u sprječavanju pranja novca (revizora, računovodstvenih servisa i dr.) 179

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 198

Radni odnosi 199

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 203

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 204

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 206

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 207

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 208

Pregled uplatnih računa 209

pitanja u broju 11/2011

U Ripup-u br. 9/2011 objavili ste članak ?Računovodstvo povratnih i nepovratnih naknada kod ambalaže i ambalažnog otpada?. Mi smo poduzetnik koji se bavi ugostiteljskom djelatnošću i u navedenom članku nismo našli primjer kako se treba ponašati ugostiteljski poduzetnik u vezi povratne naknade za ambalažu za pića i napitke. Molim da nam to pojasnite. 13

Isplaćujemo dobiti nerezidentima - fizičkim i pravnim osobama. Jesmo li obvezni o isplaćenoj dobiti izvijestiti Hrvatsku narodnu banku? 13

Dvije neprofitne organizacije (udruga i klub) koriste zajednički poslovni prostor. Računi za režijske troškove (za struju, vodu i grijanje) glase na udrugu, koja ih i podmiruje. Treba li udruga evidentirati sve rashode u cijelosti ili samo onaj dio koji financira? Udruga, a ni klub nisu u sustavu PDV-a. 14

Može li udruga osnovati zakladu? 14

Proračunski korisnik je u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima za 2010.g. iskazao višak prihoda od poslovanja u iznosu od 80.000,00 kuna i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 50.000,00 kuna, dakle ukupan višak prihoda u iznosu od 30.000,00 kuna. Prema odluci nadležnog tijela o raspodjeli financijskog rezultata manjak prihoda od nefinancijske imovine pokrit će se u 2011.g. viškom prihoda od poslovanja, a preostali višak prihoda od poslovanja koristiti će se za nabavu opreme u 2011.g. Treba li proračunski korisnik izmijeniti i dopuniti financijski plan za 2011.g.? 15

Kojim se radnicima može isplatiti naknada za odvojeni život od obitelji? Da li se radnicima koji primaju naknadu za odvojeni život, a upućeni su na službeni put, mogu isplatiti troškovi službenog puta (korištenje privatnog automobila u službene svrhe) i dnevnica? Mogu li se radniku neoporezivo isplatiti troškovi prijevoza za odlazak svojoj obitelji u dane vikenda (tjednog odmora)? Da li naknadu za odvojeni život ima radnik koji stanuje sa roditeljima? Može li naknada za odvojeni život isplatiti radniku koji je izaslan na rad u Republiku Hrvatsku, odnosno radniku strancu koji u RH radi temeljem radne dozvole za tuzemnog poslodavca, a obitelj (supruga i djeca) su im državi iz koje dolaze? 16

Kako ćemo obračunati naknadu prijevoza na posao radniku u čijem mjestu stanovanja ne postoji javni prijevoz? Kako ćemo isplatiti naknadu na prijevoz na posao radniku koji je bio na bolovanju od 02. do 25.11. ove godine? Možemo li radniku koji stanuje van Zagreba isplatiti naknadu za prijevoz javnim prijevozom do Zagreba i prijevoz ZET-om? Moramo li za prijevoz ZET ?om nabavljati potvrdu o visini pokazne karte? Može li se radnicima naknada za prijevoz isplatiti u gotovini ili mora biti uplaćena na tekući račun? 16

Zaprimili smo zahtjev stečajnog suca o dostavljanju prokaznog popisa imovine, jer je nad našim trgovačkim društvom pokrenut skraćeni stečajni postupak. Koje su naše obveze kao uprave trgovačkog društva u stečaju? 17

sadržaj broja 12/2011

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 14

odgovori na vaša pitanja

Knjiženje manjka na teret člana društva 16

Izlaz iz sustava PDV-a 17

Oprema ili sitan inventar 18

Negativno stanje transakcijskog računa 18

Iznos izuzet od ovrhe na plaći radnika prema odredbama Ovršnog zakona 19

aktualna tema

Novosti koje donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak 20

računovodstvo

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2011 23

Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja - primjena HSFI-a 51

Godišnji popis (inventura) kod obrtnika i slobodnih zanimanja u 2011. 77

Popis imovine i obveze kod neprofitnih organizacija 91

Godišnji popis (inventura) kod proračuna i proračunskih korisnika 109

porezi

Obveza podnošenja elektroničkih poreznih prijava u Poreznu upravu od 1. siječnja 2012. 115

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a u 2012. 122

Prijelaz s oporezivanja porezom na dobit na oporezivanje porezom na dohodak 138

Paušalno oporezivanje dohotka u 2012. 144

Obveze rezidenata RH-a po osnovi dohotka ostvarenog u inozemstvu (II. dio) 158

Primjeri utvrđivanja korištenja imovine u poduzetničke svrhe 179

Sudska praksa 182

plaċe i naknade

Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012. 184

Konsignacijska prodaja strane robe i neke posebnosti kod postupka carinskog skladištenja u skladištu tipa ��D�� 191

PROPISI.HR

Rokovi ispunjenja novčanih obveza od 1.1.2012. 194

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2011. godini 198

Radni odnosi 199

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 203

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 204

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 206

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 207

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 208

Pregled uplatnih računa 209

pitanja u broju 12/2011

Kako se knjiži manjak materijalne imovine na teret člana društva koja je fizička osoba? 16

Neprofitna organizacija je u 2011.g. upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost na temelju oporezivih isporuka većih od 85.000,00 kuna, ostvarenih u 2010.g. Međutim, u 2011.g. oporezive isporuke će biti manje od 85.000,00 kuna te neprofitna organizacija ne želi i dalje biti porezni obveznik. Kako ostvariti izlaz iz sustava poreza na dodanu vrijednost? 17

knjižiti nabavu opreme u slučaju kada u početku nije poznata njena ukupna pojedinačna nabavna vrijednost, a proračunski korisnik takvu dugotrajnu nefinancijsku imovinu klasificira ili kao opremu iz podskupine računa 022 - Postrojenja i oprema kojoj se ispravak vrijednosti obavlja po propisanim stopama u više godine, ili kao opremu iz skupine računa 04 - Sitan inventar kojoj se ispravak vrijednosti prema odluci proračunskog korisnika obavlja jednokratno? 18

Proračunski korisnik je prihvatio ponudu poslovne banke za korištenje dozvoljenog ?minusa“ svog transakcijskog računa (žiroračuna). Kako evidentirati promjene stanja tog računa i iskazati korištenje dozvoljenog ?minusa” tijekom izvještajnog razdoblja u poslovnim knjigama, a kako u financijskim izvještajima? 18

U našem trgovačkom društvu, u zadnjih nekoliko mjeseci počele su pristizati ovrhe na plaći protiv nekoliko naših radnika. Možete li nam pojasniti nad kojim iznosom plaće radnika se uopće može provoditi ovrha na plaći, odnosno koji dio plaće uplaćujemo na posebni, zaštićeni račun radnika. 19

ripup_2011.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)