User Tools

Site Tools


ripup_2010

sadržaj broja 12/2010

odgovori na vaša pitanja

Ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu

Mali smo poduzetnik. U kojem slučaju ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu možemo knjižiti kao trošak a u kojem slučaju kao dodatno ulaganje odnosno povećanje nabavne vrijednosti dugotrajne materijalne imovine?

Financiranje iz proračuna

Udruga je 1. travnja 2010. dobila novčana sredstva iz proračuna grada za provedbu odobrenog projekta u iznosu od 65.000,00 kuna. Sredstva su dobivena uz obvezu povrata neutrošenog dijela. Projekt je završen u 2010. godini. Do kraja studenoga 2010. utrošeno je za izvedbu projekta ukupno 60.000,00 kuna, i to: 23.000,00 kuna za autorske honorare, 17.000,00 kuna za materijalne troškove, 7.000,00 kuna za troškove službenih putovanja i 13.000,00 kuna za laboratorijske usluge. Kako i kada treba evidentirati prihode i rashode?

Nabava opreme na kredit bez novčanog tijeka

Neprofitna organizacija nabavlja opremu na dugoročni kredit poslovne banke u vrijednosti od 35.000,00 kuna. Prema zaključenom ugovoru kreditor – poslovna banka podmiruje obveze prema dobavljaču po nalogu neprofitne organizacije. Kako pravilno evidentirati ove poslovne događaje?

Naknade kućanstvima

Na temelju svog socijalnog programa općina je donijela odluku za nabavu drva za ogrijev, koja će raspodijeliti socijalno ugroženim kućanstvima na svojem području. Isporuka drva za ogrijev ugovorena je s dobavljačem, koji će na temelju spiska, drvo isporučiti direktno kućanstvima. Račun dobavljača na ukupan iznos od 5.000,00 kuna podmirila je općina iz proračunskih sredstava za tu namjenu. Dobavljač je izvijestio općinu o obavljenim isporukama i to potvrdio dostavljanjem dostavnica potpisanih od strane primatelja drva. Treba li općina ove poslovne promjene evidentirati preko računa skupine 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina ili bez korištenja navedenog računa?

Prosječne stope poreza na dohodak od nesamostalnog rada kod izrade godišnjeg obračuna za 2010.

Je smo li obvezni za sve radnike izvršiti godišnji obračun plaće u prosincu ove godine i koje ćemo stope primijeniti kod godišnjeg obračuna (obzirom na promjene poreznih stopa tijekom godine)?

Službeni put – evidencija o radnom vremenu i prekovremeni rad

Obzirom na predmet našeg poslovanja, naši radnici često borave na službenom putu. Možete li nam pojasniti kako moramo ispunjavati evidenciju o radnom vremenu radnika koji borave na službenom putu kada njihov boravak izvan sjedišta poslodavca traje duže od dnevnog punog radnog vremena te radi li se u tom slučaju o prekovremenom radu?

računovodstvo

Rezerviranja za troškove izdanih jamstava

Zahtjevi koji se postavljaju pred struku prilikom sastavljanja financijskih izvještaja su prvenstveno poštivanje zadanih pravila i normi propisanih u odgovarajućim standardima. U današnje vrijeme susrećemo se s problemom prikaza precijenjenih bilančnih pozicija prvenstveno onih koje podliježu procjenama. Iza procjene uvijek treba stajati stručna osoba koja je sposobna izvršiti realnu procjenu pozicije

Knjigovodstveno i porezno evidentiranje predujmova

Pod predujmom se smatra samo davanje određenog iznosa u novcu, a ne u robi ili usluzi, te ga treba razlikovati od depozita odnosno novčanih pologa, jamstava te kapara. Primljeni i dani predujmovi se knjigovodstveno evidentiraju kao bilančne stavke koje ne utječu na povećanje ili smanjenje glavnice (kapitala) poduzetnika tj. po definiciji nisu niti prihod a niti rashod poduzetnika.

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2010.

Autori članka pojašnjavaju kada i kako se obavlja godišnji popis kod poduzetnika, te kako se postupa s utvrđenim inventurnim razlikama. Posebno su prikazane specifičnosti kod obavljanja popisa u graditeljstvu, trgovini, ugostiteljstvu i hotelijerstvu.

Godišnji popis (inventura) kod o brtnika i slobodnih zanimanja u 2010.

Obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obvezni su krajem svake godine popisati svu imovinu i obveze. Cilj godišnjeg popisa imovine i obveza je utvrditi stvarno stanje imovine i obveza. Usporedbom podataka dobivenih popisom i podataka iz poslovnih knjiga, utvrđuju se manjkovi i viškovi. Usklađivanjem stanja dobivenog popisom i stanja iz poslovnih knjiga stvara se temelj za ispravno utvrđivanje dohotka i popunjavanja porezne prijave.

Popis imovine i obveza kod n eprofitnih organizacija

U članku se detaljno pojašnjava popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija koji se mora izvršiti na kraju 2010. godine.

Godišnji popis (inventura) kod proračuna i proračunskih korisnika

Svi proračuni i proračunski korisnici obvezatni su svoje knjigovodstvene evidencije o imovini i obvezama uskladiti sa stvarnim stanjem na kraju svake poslovne godine. Stvarno stanje imovine i obveza utvrđuje se popisom na dan bilance, tj. na dan 31. prosinca. O navedenom opširnije u nastavku članka.

porezi

Izmjene i dopune Pravilnika o p orezu na dobit

U Narodnim novinama broj 123/10 objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit. Tim je izmjenama i dopunama usklađen navedeni Pravilnik sa zadnjim promjenama Zakona o porezu na dobit koje su stupile na snagu 1. srpnja ove godine. Što donose zadnje izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit pojašnjavamo u nastavku članka.

Ulazak i i zlazak iz s ustava PDV-a

PDV je porez čija obveza plaćanja može obuhvatiti bilo kojeg pravnog i fizičkog sudionika prometa roba i usluga. No, kakve će obveze sudionici imati prema državnim tijelima, te da li će moći ostvarivati prava u sustavu PDV-a ovisi o tome da li su u sustavu PDV-a, odnosno da li su prijavljeni u Registar obveznika PDV-a. Odgovor na pitanja: kada se poduzetnici i ostali moraju prijaviti u registar, kada to mogu učiniti dobrovoljno, kada mogu zahtijevati brisanje iz registra, te kako te promjene utječu na njihovo poslovanje, pronađite u nastavku ovog članka.

Prijelaz s oporezivanja porezom na dobit na oporezivanje porezom na dohodak

Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10) propisao je u čl. 2. st. 4. koje fizičke osobe – poduzetnici moraju prijeći „po sili“ zakona u obveznike poreza na dobit. Također, fizičke osobe – poduzetnici mogu dragovoljno na vlastiti zahtjev postati obveznici poreza na dobit, što ih obvezuje na plaćanje tog poreza u narednih pet godina. O svemu tome detaljnije pisali smo u RiPup-u br. 11/2010 u članku „Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit“.

Paušalno oporezivanje dohotka u 2011.

Paušalnim oporezivanjem je unaprijed određena porezna osnovica na koju se plaća porez na dohodak. Kod paušalnog oporezivanja nema vođenja poslovnih knjiga (osim knjige prometa) te nema obveze predaje porezne prijave po toj osnovi. Za paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti potrebno je ispunjavati određene uvjete, a neke su djelatnosti izuzete od mogućnosti paušalnog oporezivanja.

Mišljenja Ministarstva financija

Ulazak u sustav PDV-a,PDV kod kotizacija za simpozij

Sudska praksa

Odbitak pretporeza

plaće i naknade

Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011.

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011. godinu (Nar. nov., br. 133/10) u kojoj su objavljeni iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2011. godinu, o čemu detaljnije u nastavku članka.

financije

Metodologija procjene vrijednosti poduzeća

Sadržaj: 1. Uvod 162 2. Metoda diskontiranih novčanih tokova 162 2.1. Slobodni novčani tok za dioničare i kreditore (FCFF) 162 2.2. Diskontni faktor 163 2.3. Vječna renta 163 3. Zaključak 163

carine

Sigurnosna skraćena deklaracija

Općenito o skraćenoj deklaraciji

Valja prvo ukazati na tijek postupanja s uvoznom robom od njenog ulaska u carinsko područje RH, pa do stavljanja iste u neki od dopuštenih carinskih postupaka u unutarnjoj carinarnici.

PROPISI.HR

RiPUP info

sadržaj broja 11/2010

jeste li znali da …

jeste li znali da 14, Kada se ne obračunava amortizacija 15, Krediti i zajmovi 16, Članarine - priznavanje prihoda 16, Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 17, Izvještaji kod statusnih promjena 17, Unos nekretnine u obrt kod obveznika poreza na dobit 18, Prijelaz s tromjesečnog na mjesečnu obvezu obračuna PDV 18, Ukidanje posebnog poreza 18, Evidencija radnog vremena za članove uprave 19,

računovodstvo

Računovodstvo povratnih najmova (sales and lease back) 20, Računovodstveno-porezni aspekti proizvodnje merkantilne pšenice 27, Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja i izrada plana konsolidacije 35

porezi

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit 39, Isplata božićnice i prigodnih darova u 2010. 46, Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak 52, Odabir poreznih obveznika za nadzor 71 Poslovanje neprofitnih organizacija i položaj tih organizacija u poreznom sustavu RH 79, Mišljenja Ministarstva financija 84

financije

Gotovinska plaćanja u poslovima s inozemstvom i plaćanja u stranoj valuti 90

porezi

Godišnji obračun plaća za 2010. 96, Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima 121

PROPISI.HR

Prestanak ugovora o radu po sili zakona (s osvrtom na sudsku praksu) 150, Nova materijalna prava nezaposlenih 159, Najčešća pitanja i odgovori u svezi Zakona o trgovini 165, Na koji način udruge i druge neprofitne pravne osobe mogu obavljati djelatnost trgovine 169, Uvjeti za obavljanje trgovine i određenih usluga na Internetu 178, Ugovor o zakupu poslovnog prostora 184, Ugovor o forfetingu 199

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 206, Radni odnosi 207, Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 211,Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 211, Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 214, Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 215, Porezni kalendari podnošenja obrazaca 216, Pregled uplatnih računa 217

pitanja u broju 11/2010

Malo smo trgovačko društvo koje primjenjuje HSFI-e. Zanima nas u kojim slučajevima ne obavljamo amortizaciju dugotrajne imovine? 15

Udruga je od trgovačkog društva primila kratkoročni zajam u iznosu od 25.000,00 kuna. Trgovačko društvo obračunalo je ugovorenu kamatu od 1.500,00 kuna. Zajam je vraćen i plaćena je kamata. Kako evidentirati ove poslovne događaje? 16

Udruga građana u sustavu PDV-a donijela je odluku o plaćanju članarine. Treba li udruga obračunati i platiti PDV na ovaj prihod? Članovi udruge mogu članarinu plaćati mjesečno, ali i odjednom na dulje vremensko razdoblje. Kada se mogu priznati prihodi od članarine? 16

Proračuni i proračunski korisnici često nas pitaju koje se poslovne promjene iskazuju na računima podskupine 915 – Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza? 17

Proračunski korisnici nas pitaju koji se financijski izvještaji trebaju sastaviti kod statusnih promjena, kome se predaju i u kojim rokovima? 17

Obrtnik, obveznik poreza na dobit, želi unijeti nekretninu (poslovni prostor) koja je u njegovom privatnom vlasništvu u obrt. Takav unos prikazao bi računovodstveno kao ostale rezerve. Mora li za vrijednost unesene nekretnine povećati osnovicu poreza na dobit kod godišnje prijave? 18

Poduzetnik (obveznik PDV-a) je prethodne godine ostvario isporuke dobara i usluga u vrijednosti ispod 300.000 kuna te je ove godine tromjesečni obveznik obračuna PDV-a. Međutim, sada u listopadu ove godine taj je poduzetnik izvršio isporuke koje su značajno veće od 300.000,00 kuna. Mora li do kraja godine taj poduzetnik prijeći na mjesečni obračun PDV-a ili i nadalje ostaje tromjesečni obveznik? 18

Da li se od 1. studenog 2010. ukida obveza obračunavanja posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke i za plaće koje isplaćuju u studenom, a trebale su biti isplaćene u kolovozu? Do kada postoji obveza plaćanja posebnog poreza za obrtnike i ostale samostalne djelatnosti? 18

Trgovačko smo društvo (d.o.o.) i uredno vodimo evidenciju o radnom vremenu za naše radnike. Moramo li voditi ovu evidenciju i za naše članove uprave, obzirom da često putuju i rade izvan redovitog radnog vremena?

sadržaj broja 10/2010

jeste li znali da … Bold Text Jeste li znali da…12, Pasivna vremenska razgraničenja 14, Prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo 14, Povrat jamčevina 15, Podjela pretporeza za kamate 16, Udruga kao obveznik poreza na dobit 16, Iskazivanje podataka u obrascu OP 16, Smjenski rad 17, Pitanja i odgovori iz nadležnosti gospodarskih inspektora 18,

računovodstvo

Razlike između računovodstvene i oporezive dobiti – financijski i računovodstveni aspekt 28, Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – rujan 2010. 35, Računovodstvo troškova posudbe 38, Likvidacija trgovačkog društva 50, Financijska izvješća društava u likvidaciji – kome se dostavljaju i u kojem roku 60, Računovodstvo poslovanja oplemenjivanja, obrade, dorade i prerade uvezene robe (lohn poslovi) 65, CCIRS swap kao instrument zaštite novčanog toka – računovodstveni i porezni aspekt 77, Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1.1. do 30.9.2010. 80, Izmjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu 85 Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2011. – 2013. 95, Manipulacije u financijskim izvještajima 106

porezi

Nastanak porezne obveze, porezna osnovica, prolazne stavke i prefakturiranja u sustavu PDV-a 109, Sudska praksa 135,

plaće i naknade

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla radnicima 139, Korištenje plaćenog i neplaćenog dopusta 147

PROPISI.HR

Upis članova d.o.o.-a do 31.10.2010. i druge izmjene Zakona o sudskom registru 162, Izvanredni otkaz ugovora o radu (s osvrtom na sudsku praksu) 170, Menadžerski ugovori u praksi 186, Utjecaj otvaranja stečajnog postupka na ugovore o radu i na prava i obveze iz radnog odnosa 197,

RiPUP info

Ripup info 206

pitanja u broju 10/2010

Neprofitna organizacija pita koje se poslovne promjene iskazuju na računima skupine 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja? 14,

Proračunski korisnik je 1. lipnja 2010. sklopio s kupcem ugovor o kupoprodaji stana na kojem je postojalo stanarsko pravo. Knjigovodstvena vrijednost prodanog stana sa stanjem na dan kupoprodaje bila je: nabavna vrijednost 106.389,94 kn, ispravak vrijednosti 19.353,09 kn (zaključno s danom 30. svibnja 2010.) te sadašnja vrijednost 87.036,85 kn. Kupoprodajna cijena stana je nakon općeg, osobnog i drugih popusta iznosila 48.049,28 kn. Stan je otkupljen na kredit s rokom otplate 30 godina uz 1% kamata godišnje. Kupac je u roku osam dana od dana sklapanja ugovora uplatio obvezni obrok od 1.441,48 kn (3% od cijene stana). Koja knjiženja treba proračunski korisnik provesti u svojim poslovnim knjigama? Treba li 65% obračunati i uplatiti na ukupnu kupoprodajnu cijenu odmah ili se taj dio za druge korisnike obračunava i uplaćuje pri uplati svakog obroka? Na koji račun se uplaćuje tih 65%? 14

Općina je dala zemljište u zakup putem javnog natječaja. Ponuđači su uplatili jamčevine u 2009. godini koje su evidentirane kao prihod na osnovnom računu 65269 - Ostali nespomenuti prihod. Nakon što su određeni oni koji su dobili zemljište u zakup ostalima se uplaćeni iznosi jamčevine vraćaju, a zakupcima se za iznos jamčevine umanjuje prva uplata za najamninu. Kako evidentirati povrate jamčevine u 2010. godini? 15

Mora li poduzetnik raditi podjelu pretporeza ako dobiva kamate na oročenu štednju kod banaka a te kamate iznose 3% prihoda svih isporuke, a ostatak od 97% prihoda odnosi se na isporuke koje se oporezuju PDV-om? 16

Je li udruga obveznik poreza na dobit ako obavlja određene isporuke na tržištu (primjerice najam nekretnina, kamate na dane zajmove i dr.)? 16

Treba li u obrascu OP iskazivati podatke o doprinosima na plaću? 16

Ugostiteljsko smo poduzeće koje je do sada radilo u jednoj smjeni. Kako je došlo do povećanja obujma poslovanja, odlučili smo produljiti trajanje radnog vremena tako da bi organizirali rad u smjenama do 22:00 sata? O čemu moramo voditi računa kod smjenskog rada? 17

Maloljetnicima je zabranjena prodaja duhanskih proizvoda. Može li trgovac, ako posumnja da je kupac maloljetnik, tu činjenicu utvrditi traženjem osobne karte? 18

Da li se izlaganje pakovanja cigareta na stalku i polici smatra promidžbom? 19 Smiju li se duhanski proizvoda prodavati iz automata? 19

Je li dopušteno pušenje u radnim prostorijama poslodavca? 19

Kako ispravno evidentirati nabavu i potrošnju brašna u pekarskoj proizvodnj i? 20

Na koji se način moguć ispravak podataka u Knjizi o evidenciji utroška brašna (KEUB)? 21

Može li se i u kojem postotku priznati manjak brašna u pekarskoj proizvodnji? 21

U kojem slučaju se brašno mora obilježavati evidencijskim markicama? 22

Moraju li ugostitelji koji pripremaju hranu evidentirati potrošnju brašna? 22

Koje mjere poduzima inspektor ako utvrdi da pekar koristi za proizvodnju kruha brašno bez markica, ili ne vodi propisanu evidenciju utroška brašna? 22

U kojem roku zastarijevaju tražbine za plaćanje komunalnih usluga? 23

Na koji se način ispravno obračunava odvoz kućnog smeća? 23

U kojim se rokovima ovjeravaju mjerila u trgovačkom poslovanju? 24

Je li dopušteno u javnom prostoru izvoditi presnimljenu glazbu sa CD-a? 24

U kojim propisima se navode podaci kojima se moraju označiti proizvodi? 25

sadržaj broja 9/2010

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 11, Rashod iz protekle godine – ispravak 12, Kredit uz valutnu klauzulu 12, Potraživanje od proračuna 13, Ispravak podnijete porezne prijave obrtnika 13, Propisani rok za izdavanje rješenja po godišnjoj poreznoj prijavi 14, Donacija 14, PDV kod poklanjanja aparata 15, Obračun bolovanja na teret HZZO –a 15, Naknada za vrijeme korištenja bolovanja radi komplikacija trudnoći i rodiljnog dopusta 16, Prava radnika u slučaju stečaja 16,

računovodstvo

Primjena MRS-a 23 - Troškovi posudbe 18, Računovodstvo tečajnih razlika 23, Mjenice s računovodstvenog i financijskog aspekta 35, Evidentiranje dugotrajne i kratkotrajne imovine fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnosti (obrtnici i dr.) 50, Značaj riznica za upravljanje likvidnošću proračuna JLP(R)S i mogućnost kratkoročnog zaduživanja 69, Sastavljanje devetomjesečnih financijskih izvještaja proračuna uz pregled ključnih izmjena i dopuna Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 73

porezi

Plaćanje poreza na dobit po odbitku 81, Sudjelovanje poreznih obveznika u utvrđivanju činjenica u poreznom nadzoru 107, Lokalni porezi 115, Označena plinska ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi i za grijanje 123, Sudska praksa 133

carine

Vrste daljnjih carinskih postupaka nakon proteka roka od godinu dana na koji je bio odobren privremeni uvoz robe u zakup 137

PROPISI.HR

Poslovno uvjetovani otkaz 140, Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu u praksi 152, Pregled mišljenja o primjeni novog Zakona o radu 166, Uvjeti i način prodaje hrane izvan prodavaonica 177, Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga 186

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina, u 2010. godini 188 Radni odnosi 189, Neoporezivi iznos naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 193, Osnovice i stope dprinosa … 194, Stope poreza i prireza iz plaće 195, Stope amortizacije 187, Porezni kalendar 198.

pitanja u broju 9/2010

Neprofitna organizacija je u 2009. godini evidentirala otplatu zajma na računu razreda 4 – Rashodi kao ostali financijski rashod (podskupina računa 443). Kako ispraviti to knjiženje u 2010. godini? 12

Udruga je dobila kratkoročni kredit od poslovne banke u iznosu od 21.600,00 kuna uz valutnu klauzulu vezanu na euro. Tečaj eura na dan doznačenog kredita bio je 720,00 kuna za 100 eura. Rok otplate je tri mjeseca. Udruga je vratila kratkoročni kredit u iznosu od 22.380,00 kuna, tj. po tečaju na dan vraćanja kredita od 746,00 kuna za 100 eura. Plaćene su i kamate u iznosu od 850,00 kuna. Kako evidentirati ove poslovne događaje? 12

Proračunski korisnik nije primio sredstva iz proračuna za redovno financiranje mjesečnih rashoda za srpanj 2010. godine. Treba li u svojim poslovnim knjigama evidentirati potraživanja iz proračuna i obračunati prihod na računima odjeljaka 1664 i 9664? 13

Može li fizička osoba koja obavlja samostalnu obrtničku djelatnost, a podnijela je u zakonom propisanom roku nadležnoj ispostavi Porezne uprave godišnju poreznu prijavu za 2009.god. na Obrascu DOH, obaviti naknadni ispravak porezne prijave zbog računovodstvene pogreške, radi čega je ista netočno popunjena? 13

Je li, i u kojim zakonskim odredbama, propisan rok za izdavanje rješenja poreznim obveznicima koji su za 2009. bili obvezni ili su htjeli nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti godišnju poreznu prijavu, te kada se poreznom obvezniku mora dostaviti rješenje po predanoj poreznoj prijavi? 14

Smatra li se porezno priznatim rashodom novčana donacija koja je dana udruzi građana čiju su članovi oboljeli od određene bolesti. Udruga je registrirana prema Zakonu o udrugama, ali ne obavlja djelatnost po niti jednom posebnom propisu? 14

Naš djelatnik je na bolovanju radi bolesti duljem od 42 dana (kada mu naknada ide na teret HZZO-a). Neto plaća djelatnika iznosi 10.000,00 kn, te smo mu za vrijeme bolovanja na teret poduzeća isplaćivali neto plaću od 7.000,00 kn. Kako djelatniku i nadalje želimo isplaćivati naknadu za bolovanje u istom iznosu (7.000,00 kn), kako ćemo izvršiti obračun naknade na teret HZZO-a? 15

Naše društvo bavi se prodajom kave. Poslovnom partneru poklonili smo aparat za pripremu kave, a on će taj aparat koristiti isključivo za pripremu naše kave koju ćemo mu mi prodavati. Moramo li na tako darovani aparat obračunati PDV? 15

Naša djelatnica je 20. rujna otvorila bolovanje vezano za komplikacije u trudnoći, te će sa 25. listopadom započeti rodiljni dopust. U našem poduzeću ima 10 mjeseci neprekidnog radnog staža, prije čega je imala prekid od 2 mjeseca, a u posljednjih 2 godine ukupni radni staž djelatnice iznosi 22 mjeseca. Djelatnica ima plaću u iznosu od 6.500,00 kn neto (prema ugovoru o radu). Na koji iznos naknade djelatnica ima pravo za vrijeme bolovanja radi komplikacija u trudnoći, a na koji za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta? 16

Uslijed gospodarske krize zapali smo u poslovne teškoće i razmišljamo o nekoliko varijanti rješenja nastale situacije, od kojih je jedna i stečaj. Zanima nas koja su prava radnika u slučaju stečaju poslodavca? 16

sadržaj broja 8/2010

RiPUP info

Jeste li znali da 10

aktualna tema

Nove obračunske isprave za isplatu plaće i otpremnine 12 Vođenje evidencije o radnicima u praksi 17 Promjena naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma 31

PROPISI.HR

Zakon o radu 35, Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu 84, Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom 85, Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća 86, Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti 99, Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad 102, Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati 103, Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik 107, Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima 109, Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima 111,Pravilnik o radnoj knjižici 116, Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine 125, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima 129, Kolektivni ugovor ugostiteljstva 135, Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine 143, Kolektivni ugovor za graditeljstvo 151, Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca 167, Zakon o minimalnoj plaći 171, Zakon o zaštiti na radu 172.

pitanja u broju 8/2010

Broj nema upisanih pitanja.

sadržaj broja 7/2010

financijski izvještaji

Victoria osiguranje d.d. 10, Victoria životno osiguranje d.d. 12

aktualna tema

Obračun plaća i ostale novosti u oporezivanju dohotka od 1. srpnja 2010. 17

računovodstvo

Izmjene Zakona o porezu na dobit od 1. srpnja 2010. 24

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 16

odgovori na vaša pitanja

Rokovi čuvanje knjigovodstvene dokumentacije 27

računovodstvo

Zalihe za preraspodjelu drugima 27

porezi

Nabava opreme za neoporezivu i oporezivu djelatnost 28, Oporezivanje dnevnice u školama 28, Porez po odbitku uplaćen u inozemstvu 29, Račun za predujam 29, Privremeno porezno rješenje po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi obrtnika 29, Privremeno porezno rješenje i porezna obveza 31, Isplata naknade za bolovanje radi ozljede na radu kada je žiro račun poslodavca u blokadi 31, Objavljivanje pravilnika o radu 31

računovodstvo

Rashodi od rezerviranja – računovodstveni i porezni aspekt 33, Različitost računovodstvenih i poreznih načela utvrđivanja rashoda od otpisa dugotrajne materijalne imovine 39, Statistički izvještaji poduzetnika za razdoblje siječanj – lipanj 2010. 43, Polugodišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacije te najčešća pitanja i odgovori 46, Knjiženje danih i primljenih predujmova kod proračuna i proračunskih korisnika 52

porezi

Poslovanje putničkih (turističkih) agencija - porezni i pravni aspekt 60, Utvrđivanje i obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila i plovne objekte za pravne i fizičke osobe u 2010. 85, Neoporezive naknade troškova putnih naloga osobama koje nisu u radnom odnosu s isplatiteljem 89, Oporezivanje športaša i ostalih fizičkih osoba u sustavu športa 93, Povrat PDV-a po odredbama Direktive Vijeća 2008/9/EZ 118, Sudska praksa 139

carine

Carinski postupak provoza osjetljive robe 142

PROPISI.HR

Vođenje evidencije o radnicima od strane poslodavca 147, Novi Zakon o platnom prometu 152, Ugovor o zajedničkom ulaganju (joint ventures) 162, Tehnički zahtjevi za proizvode i postupak ocjenjivanja sukladnosti (II. dio) 170

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 180 Radni odnosi 181, Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 185, Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 185, Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 188, Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 189, Porezni kalendari podnošenja obrazaca 190, Pregled uplatnih računa 191

pitanja u broju 7/2010

Neprofitna organizacija pita kako i u kojim rokovima treba čuvati knjigovodstvene knjige i isprave, posebno zatečene na dan 1. siječnja 2008.? 27

Udruga je od trgovačkih društava prikupila 100.000,00 kuna za nabavu medicinskog uređaja koji će donirati bolnici. Novčana sredstva za istu namjenu prikupljena su i od građana u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna. Medicinski uređaj naručila je od dobavljača sama Udruga. Po predračunu je dobavljaču plaćen predujam od 150.000,00 kuna. Primljen je i račun od dobavljača na iznos od 175.000,00 kuna. Bolnica je obavijestila Udrugu da je primila medicinski uređaj. Kako provestiove poslovne događaje? 27

Fakultet je od 1. siječnja 2010. obveznik poreza na dodanu vrijednost za dio svoje djelatnosti – iznajmljivanje aparata za fotokopiranje i za usluge fotokopiranja. U ožujku 2010. nabavljen je novi fotokopirni aparat, koji se koristi i za neoporezivu i za oporezivu djelatnost fakulteta. Dopušten odbitak pretporeza je 5%. Primljen je račun dobavljača na ukupni iznos od 98.400,00 kn s PDVom – vrijednost aparata je 80.000,00 kn, a PDV iznosi 18.400,00 kuna. Kako evidentirati ovu kupovinu? 28

Osnovna škola je svog zaposlenika uputila na službeno putovanje u zemlji s učenicima škole. Putovanje je organizirano kao izvanučionička nastava u skladu s nastavnim planom. Putovanje je trajalo 10 sati. Na koji iznos dnevnice zaposlenik ima pravo? 28

Domaće društvo izvršilo je uslugu društvu iz Slovenije. Prilikom plaćanja računa inozemno društvo obustavilo je propisani porez na dobit po odbitku. Domaće društvo dobilo je potvrdu nadležnog inozemnog tijela o obustavljenom i uplaćenom porezu po odbitku. Može li domaće društvo uplaćeni porez na dobit po odbitku u Sloveniji uračunati u plaćeni porez prilikom sastavljane godišnje prijave poreza na dobit? 29

Naše društvo mjesečni je obveznik PDV-a. Primili smo predujam za uslugu početkom mjeseca lipnja, a uslugu smo obavili na kraju mjeseca lipnja. Moramo li ispostaviti račun za primljeni predujam s obzirom da je isporuka usluge obavljena u istom mjesecu kada je primljen i predujam? 29

Kada se fizičkoj osobi koja obavlja obrtničku djelatnost i djelatnost slobodnog zanimanja a obveznik je plaćanja poreza na dohodak, porezna obveza za 2009. utvrđena privremenim poreznim rješenju dobivenom od nadležne ispostave Porezne uprave, može smatrati konačno utvrđenom poreznom obvezom, te u kojem roku je Porezna uprava po obradi godišnje prijave, obveza dostaviti porezno rješenje fizičkoj osobi? 31

Koja je razlika između privremenog poreznog rješenja i poreznih obveza koje su po godišnjem obračunu utvrđene poreznim rješenjem? 31

Radniku je priznata ozljeda na radu, no žiro račun poslodavca je u blokadi pa isti ne isplaćuje naknadu za bolovanje? Da li i na koji način radnik može ostvariti isplatu naknade za bolovanje radi ozljede na radu od samog Zavoda? 31

U postupku smo donošenja novog pravilnika o radu, usklađenog s novim Zakonom o radu. Postoji li odredba u Zakonu o radu koja nalaže određeni postupak objavljivanja pravilnika o radu, ili je određivanje postupka objavljivanja pravilnika o radu autonomno pravo poslodavca? 31

sadržaj broja 6/2010

jeste li znali da …

Jeste li znali da 12

odgovori na vaša pitanja

Učinci beskamatnih zajmova između trgovačkih društava na porez na dobit i PDV 13, RiPup odgovara 15

računovodstvo

Računovodstvena evidencija leasinga kod najmoprimca 22, Računovodstvo fiducijarnog prijenosa vlasništva 32, Umanjenje vrijednosti imovine (prema HSFI-ima) 37, Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna uz primjere evidentiranja troškova reprezentacije i odluka o raspodjeli rezultata 56

porezi

Porezni aspekt korištenja osobnih automobila 61, Izmjena predujma poreza na dobit 80, Porezna oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom 88, Sezonsko obavljanje obrta 92, Primjeri poreznih akata i podnesaka stranaka u poreznom nadzoru 95, Uloga i značaj prethodnih sporazuma o cijenama kod transfernih cijena 108 Mišljenja Ministarstva financija 113, Sudska praksa 116

plaće i naknade

Korektivni obrasci R-Sm 121, Rad studenata i učenika 130, Kako obračunati i isplatiti plaće po sudskoj presudi, sudskoj i izvansudskoj nagodbi 136, Upravljanje softverskom imovinom (SAM) – imperativ u poslovanju 164

PROPISI.HR

Novi pravilnik o isticanju cijena proizvoda i usluga 169, Sklapanje ugovora o radu 177, Pravilnik o radu – praktični primjer 193

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 205 Radni odnosi 206, Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 210, Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 210, Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 213, Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 214, Porezni kalendari podnošenja obrazaca 215

PROPISI.HR

Pregled uplatnih računa 216

pitanja u broju 6/2010

Kupujemo osobni automobil, nabavne vrijednosti (bez PDV-a) 500.000,00 kuna, koji će koristiti direktor društva isključivo u službene svrhe. Kakav je porezni aspekt kupnje takvog automobila i kako se evidentira? 15

Kupujemo osobni automobil, nabavne vrijednosti (bez PDV-a) 500.000,00 kuna, koji će koristiti direktor društva isključivo u službene svrhe. Kakav je porezni aspekt kupnje takvog automobila i kako se evidentira? 15

Koja su društva obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2010. godinu? 16

Koja su društva obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2010. godinu? 16

Neprofitna organizacija kupila je presvlake za osobni automobil. Račun dobavljača je na iznos od 750,00 kuna. Presvlake su stavljene u upotrebu odmah, a traju dvije godine. Kako klasificirati nabavljenu imovinu i kako je treba otpisivati? 17

Neprofitna organizacija kupila je presvlake za osobni automobil. Račun dobavljača je na iznos od 750,00 kuna. Presvlake su stavljene u upotrebu odmah, a traju dvije godine. Kako klasificirati nabavljenu imovinu i kako je treba otpisivati? 17

Proračunski korisnik ostvario je u 2009. godini višak prihoda od poslovanja u iznosu od 75.820,00 kuna i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 42.360,00 kuna. Mogu li odlukom o raspodjeli rezultata odlučiti da ostvareni višak prihoda od poslovanja raspodjele na rezultat od financijske imovine u visini ukupno ostvarenog viška ili samo do iznosa manjka od financijske imovine kako bi ga pokrili? 17

Proračunski korisnik ostvario je u 2009. godini višak prihoda od poslovanja u iznosu od 75.820,00 kuna i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 42.360,00 kuna. Mogu li odlukom o raspodjeli rezultata odlučiti da ostvareni višak prihoda od poslovanja raspodjele na rezultat od financijske imovine u visini ukupno ostvarenog viška ili samo do iznosa manjka od financijske imovine kako bi ga pokrili? 17

Proračunski korisnik odlučio je prodati udjele u glavnici trgovačkog društva izvan javnog sektora. Na računu 15412 – Udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora iskazana je vrijednost tih udjela u svoti od 100.000,00 kuna, međutim na tržištu je ostvarena manja prodajna cijena, tj. u ukupnoj svoti od 80.000,00 kuna. Kako pravilno evidentirati poslovni događaj? 18

Proračunski korisnik odlučio je prodati udjele u glavnici trgovačkog društva izvan javnog sektora. Na računu 15412 – Udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora iskazana je vrijednost tih udjela u svoti od 100.000,00 kuna, međutim na tržištu je ostvarena manja prodajna cijena, tj. u ukupnoj svoti od 80.000,00 kuna. Kako pravilno evidentirati poslovni događaj? 18

Na koji način nadležna ispostava Porezne uprave, pri obradi godišnjih poreznih prijava fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost i djelatnost slobodnih zanimanja, uspoređuje postojeće podatke s kojima raspolaže temeljem službenih evidencija, s iskazanim dohotkom kao osnovicom za oporezivanje? 18

Na koji način nadležna ispostava Porezne uprave, pri obradi godišnjih poreznih prijava fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost i djelatnost slobodnih zanimanja, uspoređuje postojeće podatke s kojima raspolaže temeljem službenih evidencija, s iskazanim dohotkom kao osnovicom za oporezivanje? 18

Koje sve podatke treba sadržavati evidencija o osobnoj imovini poreznih obveznika i drugih fizičkih osoba a radi utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje, te na koji način Porezna uprava može procijeniti osnovicu poreza na dohodak? 19

Koje sve podatke treba sadržavati evidencija o osobnoj imovini poreznih obveznika i drugih fizičkih osoba a radi utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje, te na koji način Porezna uprava može procijeniti osnovicu poreza na dohodak? 19

Mora li revizorsko društvo poslati djelatnika koji je u društvu obavlja zadaće vezane uz sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma na stručno osposobljavanje? 20

Mora li revizorsko društvo poslati djelatnika koji je u društvu obavlja zadaće vezane uz sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma na stručno osposobljavanje? 20

Trgovačko smo društvo koje radi privremenih gospodarskih problema očekuje sezonsko smanjenje obujma poslovanja. Možemo li u ovakvim slučajevima primijeniti institute preraspodjele radnog vremena? 20

Trgovačko smo društvo koje radi privremenih gospodarskih problema očekuje sezonsko smanjenje obujma poslovanja. Možemo li u ovakvim slučajevima primijeniti institute preraspodjele radnog vremena? 20

sadržaj broja 5/2010

jeste li znali da …

Jeste li znali da… 13

financije

Instrumenti i postupci analize financijskih izvještaja 14

odgovori na vaša pitanja

Financijsko izvještavanje i računovodstveno praćenje obuhvata financijskih učinaka sudske nagodbe s vjerovnikom – dobavljačem predmeta dugotraj 18,Promjena GFI obrazaca 20, Obrazac POD-RDG kada poduzetnik nema ni prihode niti rashode 20, Propisani rok za dostavljanje početne bilance kod prijelaza „dohodaša“ u „dobitaša“ 20 Knjigovodstvo novoosnovanih neprofitnih organizacija (neprofitno računovodstvo) 21, Ulaganja najmoprimca u unajmljeni poslovni prostor grada (proračunsko računovodstvo) 22, Podjela pretporeza kod proračunskih korisnika (proračunsko računovodstvo) 23, PDV kod prijevoza turista 23, Troškovi osobnog automobila 23, Prijelaz sa poreza na dobit na porez na dohodak prije isteka roka od 5 godina 24, Bolovanje radi ozljede na radu djelatnika koji stječe uvjete za mirovinu 24, Bolovanje radi ozljede na radu djelatnika kojem istječe ugovor o radu 24, Priznavanje i mjerenje dugotrajne materijalne imovine 25

računovodstvo

Računovodstvo graditeljstva (ugovora o izgradnji) 31, Računovodstvo poslova izvoza robe 48, Podsjetnik što treba predati u FINA-u do 30.6.2010 65, Evidentiranje plaćanja i naplate kreditnim karticama kod samostalne djelatnosti (obrta) 70

porezi

Izuzimanje i skrivene isplate dobiti - varijante oporezivanja 84, Obrtnici u sustavu PDV-a (II. dio) 87, Podnošenje zahtjeva za povrat i preknjiženje više i pogrešno uplaćenih javnih davanja od 1.1.2010. 107, Određivanje transfernih cijena kod nematerijalne imovine i usluga unutar grupe 120, Načini oporezivanja primitaka od intelektualnog vlasništva porezom na dohodak 126, Mišljenja Ministarstva financija 136, Sudska praksa 139.

plaće i naknade

Godišnji odmor i isplata regresa za 2010. 142, Njega djeteta - bolovanje i druga prava 152, Najčešća pitanja iz zdravstvenog osiguranja u 2010. godini 174.

PROPISI.HR

Tehnički zahtjevi za proizvode i postupak ocjenjivanja sukladnosti (I. dio) 181, Novine u Zakonu o trgovačkim društvima 192.

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 200, Radni odnosi 201, Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 205, Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 205, Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 208, Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 209,Porezni kalendari podnošenja obrazaca 210, Pregled uplatnih računa 211

pitanja u broju 5/2010

Poduzetnik je predao u FINA-u Obrasce: POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP za 2009. g. za statističke potrebe. Međutim podaci su promijenjeni u razdoblju do predaje Prijave poreza na dobit. Treba li predati nove ispravljene obrasce? 20

Do kojeg roka je fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenim djelatnostima a postala je obveznikom plaćanja poreza na dobit od 1.1.2010. god., dužna dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu, početnu bilancu imovine, kapitala i obveza s podacima propisanim u računovodstvenim propisima? 20

Da li se u Obrascu POD-RDG u Računu dobiti i gubitka, kada poduzetnik nema ni prihoda niti rashoda, iskazuju nule (0)? 20

Neprofitna organizacija je osnovana 1. srpnja 2009. Na koji način treba voditi knjigovodstvo i je li obvezatna predavati financijske izvještaje u 2010.? 21

Grad je privatnom ugostitelju iznajmio poslovni prostor u svom građevinskom objektu. Prema ugovoru o najmu ugovorena je najamnina od 8.000,00 kuna mjesečno, a počela je teći od 1. siječnja 2010., nakon završene adaptacije. Vrijeme iznajmljivanja je pet godina. Ugostitelj – najmoprimac – obvezao se uložiti svoja sredstva u adaptaciju unajmljenog poslovnog prostora, za što je do 1. siječnja 2010. prema računu izvođača radova utrošio 200.000,00 kuna (s PDV-om). Grad se ugovorom o najmu obvezao da neće naplaćivati ugovorenu najamninu do podmirenja troškova adaptacije. Kako evidentirati poslovne događaje u knjigovodstvu grada? 22

Često pitanje proračunskih korisnika je kako ispravno utvrditi postotak za izračunavanje dijela pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza. Pitanje se posebno odnosi na utvrđivanje ukupne vrijednosti godišnjih isporuka (oporezivih i neoporezivih), tj. uključuje li se i financiranje iz proračuna u ukupni promet isporuka? 23

Turistička agencija unajmila je prijevoznika koji je autobusom prevozio turiste na relaciji Zagreb - Beč i natrag. Obračunava li autobusni prijevoznik PDV za obavljeni prijevoz putnika (turista) na navedenoj relaciji? 23 Osobni automobil društva koristimo isključivu u službene svrhe. Koji su troškovi, vezani uz taj osobni automobil, u cijelosti (100%) porezno priznati rashodi? 23

Može li fizička osoba koja je po sili Zakona od 1.1.2008. postala obveznikom plaćanja poreza na dobit, a čiji status prema dobivenom rješenju od nadležne ispostave Porezne uprave mora zadržati do 2012. godine, zatražiti promjenu načina oporezivanja i prijeći sa oporezivanja poreza na dobit na oporezivanje porezom na dohodak prije isteka roka od 5 godina, budući je tijekom 2009. došlo do smanjenja poslovne aktivnosti i pada ostvarenog prometa ispod 2.000.000,00 kn? 24

Imamo djelatnika koji se teško ozlijedio na radu i nalazi se na bolovanju čije je trajanje predviđeno do kraja ove godine. Međutim djelatnik tijekom ove godine stječe uvjete za mirovinu. Do kada se tom djelatniku može isplaćivati naknada za bolovanje (koju refundira HZZOZZR)? 24

Do kada djelatnik koji je zaposlen na određeno vrijeme, a ozlijedio se na radu ima pravo na naknadu za bolovanje? Tko isplaćuje naknadu? Koja je sve dokumentacija potrebna? 24

sadržaj broja 4/2010

jeste li znali da … 14

odgovori na vaša pitanja

Metodologija ispravljanja pogreške u temeljnom kapitalu nastale pri procijeni vrijednosti poduzeća radi pretvorbe iz 1991. godine za nekretninu koja 15, Prodaja dugotrajne materijalne imovine 18 Višak prihoda – manjak prihoda 18, Prijelaz s jednostavnog na dvojno knjigovodstvo 19, Donacije vjećničke naknade 20, Otpis potraživanja od građanina 20, Prodaja automobila kod kojeg nije korišten pretporez 20 Zajedničko obavljanje obrtničke djelatnosti i promjena metode oporezivanja 21, Promjena načina oporezivanja i dostavljanje pisanog izvješća 21, Pušenje unutar ugostiteljskog objekta 22, Mjere zaštite na radu kod knjigovodstvenog servisa 22.

računovodstvo

Evidentiranje PDV-a kod troškova reprezentacije i osobnog automobila 24, Iskazivanje odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze u knjigovodstvu i u Računu dobiti i gubitka 42, Raspored i isplata dobiti te pokriće gubitka kod d.o.o.-a za 2009. 51, Računovodstvo poslova uvoza robe 58, Računovodstvo proizvodnje i gotovih proizvoda (primjena HSFI 10 - Zalihe) 74, Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - ožujak 2010. 91, Primjena Pravilnika o proračunskim klasifikacijama 94.

porezi

Obrtnici u sustavu PDV-a (I. dio) 100, Ugovor o ustupu ili cesiji prava na povrat poreza 125, Novosti kod posebnog poreza na plovila i zrakoplova 132, Metoda i dokumentacija za određivanje transfernih cijena 137, Mišljenja Ministarstva financija 143, Sudska praksa 151.

plaće i naknade

Otpremnine 155, Ozljede na radu i profesionalne bolesti – zdravstvena zaštita i bolovanje 174.

revizija

Aktivnosti interne revizije u procesu upravljanja rizicima poduzeća 195.

carine

Carinjenje poštanskih pošiljaka 201.

PROPISI.HR

Ugovor know how 204.

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 213 Radni odnosi 214, Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 218, Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 218, Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 221, Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 222, Porezni kalendari podnošenja obrazaca 223, Pregled uplatnih računa 224.

pitanja u broju 4/2010

Trgovačko smo društvo (obveznik PDV-a) koje namjerava prodati stroj za obradu drveta kojeg smo priznali u svojim poslovnim knjigama kao osnovno sredstvo. Zbog smanjenog obujma poslovanja isti prodajemo. Kako postupiti u svojim poslovnim knjigama glede evidentiranja prodaje stroja, ako je njegova knjigovodstvena vrijednost 100.000 kuna, odnosno trošak stjecanja (povijesni trošak) 500.000 kuna, akumulirana amortizacija 400.000 kuna, a društvo je isti prodalo za 150.000 kuna? 18

Treba li neprofitna organizacija donijeti odluku o raspodjeli ostvarenog viška prihoda, odnosno o pokriću manjka prihoda? 18

Neprofitna organizacija vodila je u 2009. godini jednostavno knjigovodstvo jer je zadovoljavala uvjete iz članka 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija. Prema poslovnim knjigama (Knjiga primitaka i izdataka) ostvarila je u 2009. godini prihod od 120.600,00 kuna, te je od 1. siječnja 2010. obvezatna voditi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva. Što treba učiniti kod prijelaza s jednostavnog na dvojno knjigovodstvo? 19

Predsjednik općinskog vijeća dao je pisanu izjavu o odricanju svoje vijećničke naknade u korist jednog sportskog kluba. Na koji se način to može obaviti? 20

Naše društvo otpisat će potraživanje od kupca koji je fizička osoba (građanin). Potraživanje je utuženo prije zastare, ali sudski spor još nije završen. Je li otpis takvog potraživanja porezno priznati rashod? 20

Prije nekoliko godina kupili smo osobni automobil od fizičke osobe (građanina), te kod takve kupnje nismo mogli koristiti pretporez. Navedeni automobil je u popisu dugotrajne imovine našeg društva. U 2010. godini prodat ćemo taj automobil pa nas zanima moramo li kod prodaje obračunati PDV (naše društvo obveznik je PDV-a)? 20

Ako je zajedničkim obavljanjem obrtničke djelatnosti u 2009. ostvaren ukupan prihod iznad 2.000.000,00 kn, da li je potrebno promijeniti način oporezivanja i postati obveznikom plaćanja poreza na dobit od 1.1.2010. budući se prema sklopljenom ugovoru, sva imovina, obveze i prava dijele na jednake dijelove između dva supoduzetnika? 21

Što su fizičke osobe dužne navesti u pisanom izvješću kojim obavještavaju nadležnu ispostavu Porezne uprave u svezi promjene načina oporezivanja po “sili” zakona ili temeljem vlastite izjave? 21

Vlasnici smo manjeg ugostiteljskog objekta (kafića), u kojem je za sada dopušteno pušenje. Hoće li pušenje unutar kafića biti dopušteno i tijekom ljetne sezone kada je u funkciji terasa kafića? 22

Vlasnik sam knjigovodstvenog servisa. Koje su obveze vlasnika knjigovodstvenog servisa u provođenju mjera zaštite na radu? 22

sadržaj broja 3/2010

intervju

Jeste li znali da 13

odgovori na vaša pitanja

Porezne osnovice pri prometu nekretnina s novosagrađenim građevinama 14,Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva 15, Registar neprofitnih organizacija 15, Nabava imovine na kredit 15, Predujmovi u 2010. 15, Zapošljavanje djelatnika radi stjecanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja 15, Primjena OIB-a i novih modala uplate u platnom prometu 15, Korištenje „starih“ modela uplate u sustavu platnog prometa 15.

računovodstvo

Računovodstvo državnih potpora 20, Izvještaj o novčanom tijeku za 2009. 32, Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (u užem smislu) 39, Ovrha na plaći i stalnim novčanim primanjima 52, Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za prvo tromjesečje 2010. 59, Sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja za proračune i proračunske korisnike te vođenje knjigovodstvenih evidencija PDV-a 65.

porezi

Postupak oporezivanja marže prema Zakonu o PDV-u 70, Načelo nepristrane transakcije kod transfernih cijena 77, Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2009. godinu 82, Trošarina na alkohol i alkoholna pića 103, Mišljenja Ministarstva financija 115, Sudska praksa 120.

plaće i naknade

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu 124, Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2010. i godišnji obračun i povrat doprinosa za 2009. 143, Bolovanja zbog bolesti - obračun na teret poslodavca i HZZO-a 170.

PROPISI.HR

Radno vrijeme (prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena) 193, Pravna narav repo ugovora 206.

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 213, Radni odnosi 214, Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 218, Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 218, Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 221, Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 222 Porezni kalendari podnošenja obrazaca 223, Pregled uplatnih računa 224.

pitanja u broju 3/2010

Dioničko smo društvo. Kako u poslovnim knjigama evidentirati povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva, odnosno zadržane dobiti izdavanjem dividendnih dionica, a koje pripadaju fizičkim osobama? Kako se postupa glede obveze obustave i uplate posebnog poreza? 15

Neprofitna organizacija osnovana je 1. ožujka 2009. godine. Propustila je upisati se u Registar neprofitnih organizacija. Može li to učiniti tijekom 2010. godine i kada? U 2009. godini je ostvaren prihod od 80.000,00 kuna, a vrijednost imovine je 20.000,00 kuna. Kakvo knjigovodstvo je obvezatna voditi? 16

Neprofitna organizacija koja nije u sustavu PDV-a kupila je namještaj na robni kredit u vrijednosti od 50.000,00 kuna. obavljaču je plaćen predujam od 10.000,00 kuna, a ostatak će platiti u četiri rate bez kamata. U istoj godini primljen je račun i oprema i podmirena je djelomično obveza prema dobavljaču, i to iz predujma i plaćanjem prve rate. Kako videntirati te poslovne događaje? 17

Proračunski je korisnik 15. siječnja 2010. godine platio dobavljaču predujam za nabavu uredskog materijala u iznosu od 12.000,00 kuna. Dana 20. siječnja primljen je račun dobavljača za isporučeni uredski materijal na ukupan iznos od 20.000,00 kuna. Je li prekršen propis zbog plaćanja predujmom i kako treba provesti knjiženja ovih poslovnih događaja? 17

Zaposlili bi trudnicu na puno radno vrijeme. Budući ona nema zadovoljen uvjet staža osiguranja (tj. ima 4 mjeseca radnog staža) hoće li, kod odlaska na rodiljni dopust, ostvariti pravo na puni iznos rodiljne naknade? 18

Može li fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost obrta i slobodnog zanimanja, obavljati zakonska plaćanja poreza i doprinosa koristeći stare modele uplate i dosadašnji MBG, s obzirom na propisanu obveznu primjenu OIB-a u platnom prometu od 1. siječnja 2010? 18

Do kada je propisana mogućnost korištenja starih modela uplate u sustavu platnog prometa? 19

sadržaj broja 2/2010

jeste li znali da …

Jeste li znali da … 17

odgovori na vaša pitanja

Računovodstvene pogreške – ispravak (neprofitno računovodstvo) 18, Cash Pooling i zaduživanje (proračunsko računovodstvo) 18, Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (proračunsko računovodstvo) 19 PDV kod reprezentacije i osobnog vozila 19, Ispravak pretporeza 20, Otpis utuženog zastarjelog potraživanja 21, Poduzetnička plaća za 2010. 21, Trajanje godišnjeg odmora 22.

računovodstvo

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2009. u FINA-u 24, Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2009. 33, Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2009. 62, Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje za 2009. 82, Rashodovanje i isknjiženje materijalne imovine kod trgovačkih društava 95, Plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori 100, Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samo 109, Računovodstveno evidentiranje privremenih razlika iskazanih u Obrascu PD 114.

porezi

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2009. 130, Državne potpore i način ostvarivanja poreznih olakšica – potpora male vrijednosti 166, Konačni obračun PDV-a za 2009. (sastavljanje Obrasca PDV-K) 183, Trošarinski obveznici prema Zakonu o trošarinama 196.

plaće i naknade

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći, te pravo na rodiljni i roditeljski dopust 211, Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2010. 227.

PROPISI.HR

Ugovor o zajmu 233

RiPUP info

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada,¸dnevnica i otpremnina u 2009. godini 243, Radni odnosi 244, Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 248, Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 248, Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 251, Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 252, Porezni kalendari podnošenja obrazaca 253, Pregled uplatnih računa 254.

pitanja u broju 2/2010

Provjerom knjiženja poslovnih događaja u glavnoj knjizi za 2009. godinu neprofitna je organizacija utvrdila je da obveza na računu skupine 26 – Obveze za kredite i zajmove, netočno iskazana. Utvrđeno je nepravilno knjiženje otplate zajma u 2008. godini kojim su terećeni rashodi na računu razreda 4 – Rashodi kao ostali financijski rashod (podskupina računa 443). Kako ispraviti to knjiženje u 2009. godini prije sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja? 18

JLIP(R)S prihvatila bi korištenje usluge banke Cash Pooling. Može li prihvatiti takvu uslugu i može li se zaduživati kod banke korištenjem te usluge? 18

Proračuni, a i proračunski korisnici pitaju kakve je promjene u rokovima i obrascima donio novi propis o Registru proračunskih korisnika? 19

Možete li nam na konkretnim primjerima prikazati kako se evidentiraju u poreznim evidencijama ulazni računi za troškove reprezentacije i za troškove osobnog vozila? 19

Naše društvu izlazi iz sustava PDV-a jer nije imalo isporuke dobara i usluga u 2009. godini veće od 85.000,00 kuna. Člankom 145. Pravilnika o PDV propisano je da se postupak ispravka pretporeza ne provodi ako pretporez koji bi se trebao ispraviti po dobru dugotrajne imovine ne prelazi 2.000,00 kuna. Međutim, nije nam jasno misli li se na 2.000,00 kuna PDV-a koji je korišten kao pretporez prilikom nabave ili je to iznos pretporeza koji je preostao za ispravak. Primjerice, mora li se izvršiti ispravak pretporeza za stroj za koji je korišten pretporez u iznosu 5.000,00 kuna prije četiri godine, tj. ostalo je još za ispraviti pretporeza u iznosu 1.000,00 kuna? 20

Potraživanje od kupca, koje iznosi 6.000 kuna, zastarjelo je u veljači 2009. godine, te smo ga otpisali u troškove. Tužbu sudu za to potraživanje podnijeli smo početkom travnja 2009. godine. Hoće li navedeno potraživanje biti porezno priznati rashod u 2009. godini s obzirom da je utuženo, ali nakon nastupa zastare? 21

Da li se promijenila osnovica za obračun doprinosa kod poduzetničke plaće za ovu (2010.) godinu u odnosu na prethodnu? 21

Kako se određuje minimalno trajanje plaćenog godišnjeg odmora prema novom Zakonu o radu? 22

sadržaj broja 1/2010

jeste li znali da ...

Jeste li znali da … 12

odgovori na vaša pitanja

Pravo na pretporez nakon proteka razdoblja za koje se to pravo moglo iskoristiti 13, Rezerviranja za otpremnine 14 Odvjetnik kao stečajni upravitelj 15 Donacija nefinancijske imovine (neprofitno računovodstvo) 17 Kratkoročne pozajmice na prijelazu godine (proračunsko računovodstvo) 17 Dividenda od inozemnog društva 18 Podjela pretporeza 18 Podaci o proizvodu 18

računovodstvo

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2009. 19 Godišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2009. 25 Upute Ministarstva financija uz godišnje financijske izvještaje proračuna i proračunskih korisnika za 2009. 34 Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2010. s osvrtom na državni proračun 37 Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2009. 46

porezi

Novosti koje donosi novi Pravilnik o PDV-u – primjena od 1. siječnja 2010. 64 Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2009. 93 Predaja obrasca DOH-Z za 2009. 152 Godišnja prijava poreza na dohodak građana za 2009. 171 Primjeri popunjavanja godišnje prijave poreza na dohodak građana za 2009. 225 Uvod u transferne cijene 243

plaće i naknade

Predaja Obrasca IP za 2009. 247 Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2009. 250 Obračun plaća za 2010. 253 Prijeboj tražbina od HZZO-a i HZZOZZR-a po osnovi naknada plaće s obvezom po osnovi doprinosa (kratki prikaz ove novine) 295

PROPISI.HR

Poslovanje u prodaji robe na malo izvan prodavaonica 297 Novi Zakon o radu – najznačajnije novine 308 Godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u RH za 2010. 318 Strana predstavništva u gospodarskoj djelatnosti 323

uplatni računi

Uplatni računi u 2010. 326 RiPUP info Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 342 Radni odnosi 343 Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 347 Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 348 Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 350 Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 351 Porezni kalendari podnošenja obrazaca 352 Uplatni računi za plaće u 2010. 353

pitanja u broju 1/2010

Neprofitnoj organizaciji doniran je automobil za obavljanje redovite djelatnosti organizacije. Procijenjena nabavna vrijednost automobila je 80.000,00 kuna, a procijenjena otpisana vrijednost je 60.000,00 kuna. Troškove prijenosa vlasništva podmirila je neprofitna organizacija u iznosu od 1.000,00 kuna. Kako evidentirati ove poslovne događaje? 17

Proračuni i proračunski korisnici često pitaju koja knjiženja trebaju provesti za dane i primljene kratkoročne pozajmice. Treba li navedene poslovne događaje knjižiti preko računa izdataka u razredu 5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, odnosno na računima razreda 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja? 17

Naše društvo u 2009. godini dobilo je dividendu od inozemnog društva što je evidentirano kao prihod. Hoće li taj prihod od dividendi u poreznoj prijavi biti neutralan ili će uvećavati osnovicu poreza na dobit? 18 Što moraju sadržavati podaci o proizvodu (nekadašnji naziv: deklaracija) u smislu Zakona o zaštiti potrošača? 18

Osnovna škola postala je obveznik PDV-a u 2010. godini za one isporuke dobara i usluga koje nisu oslobođene PDV-a prema čl. 11. Zakona o PDV-u. Što osnovna škola mora napraviti s PDV-om na ulaznim računima koji su primljeni od dobavljača? Utvrđuje li podjelu pretporeza prema stvarnoj uporabi primljenog dobra ili korištene usluge za oporezive i oslobođene isporuke ili podjelu pretporeza vrši prema određenoj formuli? 18

ripup_2010.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)