User Tools

Site Tools


ripup_2009

sadržaj broja 12/2009

odgovori na vaša pitanja

Zatezne kamate su porezno priznati rashod kod nepovezanih društva neovisno jesu li članovi tih društava iste fizičke osobe 12

Pravilnikom o načinu vođenja Registra GFI traži se od malog poduzetnika dostavljanje izvještaja koji se radi javne objave ne sastavljaju po Zakonu 13

Računovodstveno praćenje trošenja tzv. sitnog inventara i utjecaj na oporezivanje dobiti 13

Ulaganja u ovisna društva 15

Aktivna vremenska razgraničenja (neprofitno računovodstvo) 16

Donacija u naravi (neprofitno računovodstvo) 16

Prodaja otpisane imovine (proračunsko računovodstvo) 17

Proračunska zaliha (proračunsko računovodstvo) 17

Darovanje poslovnih partnera za predstojeće blagdane 17

Promjena predujma poreza na dobit 19

PDV kod obrta koji je prestao obavljati djelatnost 19

Evidenitiranje povrata PDV-a u okviru osobnog putničkog prometa 19

Predaja Izvješća o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti 20

Oznaka identifikatora na Obrascu R-Sm u 2010. 21

Otkaz radniku za vrijeme bolovanja 21

računovodstvo

Primanja zaposlenih – neiskorišteni godišnji odmori i jubilarne nagrade (sukladno MRS-u 19) 22

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2009. 30

Godišnji popis (inventura) kod obrtnika i slobodnih zanimanja 58

Popis imovine i obveze kod neprofitnih organizacija 72

Godišnji popis (inventura) kod proračuna i proračunskih korisnika 89

porezi

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a za 2010. 95

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti (obrtnika), domaće radinosti i sporednog zanimanja u 2010. 102

Prijelaz s oporezivanja porezom na dobit na oporezivanje porezom na dohodak 112

Mišljenja Ministarstva financija 118

Sudska praksa 120

plaće i naknade

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2010. 123

Izmjene vezane uz Obrazac R-Sm 129

Obračun plaće u naravi s primjerima iz prakse 137

PROPISI.HR

Uvjeti prodaje i označavanje proizvoda koji se najčešće prodaju u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana 172

Uvjeti proizvodnje i prodaje božićnih drvaca 184

Prava i obveze vjerovnika u stečajnom postupku 191

RiPUP info

Jeste li znali da… 204

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 205

Radni odnosi 206

Ugovor o djelu 210

Autorske naknade 213

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 215

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2009. godini 215

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 216

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 218

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 219

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 220

Pregled uplatnih računa 221

pitanja u broju 12/2009

Naše društvo postalo je 80% vlasnik drugog trgovačkog društva (d.o.o.-a). Knjiže li se troškovi kupnje navedenog društva po metodi troška ulaganja ili metodi udjela? Kako će se knjižiti ostvarena dobit? Molim da nam u odgovoru prikažete i primjere knjiženja. 15

Neprofitna organizacija pita koje se poslovne promjene iskazuju na računima skupine 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda? 16

Udruga je u svibnju 2009. godine primila na dar (donaciju) računalni program za vođenje knjigovodstva i račun trgovačkog društva – darovatelja – za vrijednost programa od 3.000,00 kuna, s uključenim PDV-om. Udruga nije u sustavu PDV-a. Primljeni račun ne treba platiti. Za razdoblje lipanj-rujan 2009. godine obračunana je amortizacija u iznosu od 300,00 kuna (3.000,00 x 0,25 x 4 mj.). Kako evidentirati te poslovne događaje i promjene? 16

Bolnica je prodala medicinski aparat čija je vrijednost ispravljena u potpunosti. Aparat je evidentiran po nabavnoj vrijednosti od 10.000,00 kuna i vrijednost mu je ispravljena u istom iznosu. Kupcu je ispostavljen račun na tržišnu vrijednost tog medicinskog aparata u iznosu od 6.000,00 kuna. Treba li ovu transakciju prikazati na računu podskupine 915 – Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i unijeti u Obrazac P-VRIO? 17

Često nas iz proračuna pitaju jesu li obvezatni utvrđivati sredstva za proračunsku zalihu i kako ih mogu koristiti? 17

S obzirom na predstojeće blagdane, poklonit ćemo u prosincu 2009. našim poslovnim partnerima razne prigodne darove kao što su: parfemi, kravate i sl. reklamni materijal s logotipom naše tvrtke ili naših proizvoda (rokovnici, olovke, pepeljare i sl.), prigodna konzumaciju jela i pića u ugostiteljskom objektu. Velikom broju poslovnih partnera poslat ćemo i čestitke s prigodnim željama. Molim da nam na konkretnim primjerima pojasnite računovodstveni i porezni aspekt navedenih darovanja poslovnih partnera? 17

Što poduzetnik treba napraviti ako želi promijeniti predujam poreza na dobit tijekom godine? 19

Strancu smo u studenom 2009., na njegov zahtjev, vratili PDV obračunan u okviru putničkog prometa ostvarenog u srpnju i u kolovozu 2009.godine. Kako trebamo iskazati osnovicu i porez u Obrascu PDV? 19

Obrtnik, koji je obveznik PDV-a, prestao je obavljati obrtničku djelatnost (likvidacija obrta) u listopadu 2009. godine. Ta ista osoba imat će u studenom i prosincu ove godine još nekoliko naknada po ugovoru od djelu. Mora li se na te naknade obračunati PDV? 19

Da li obrtnici, obveznici poreza na dohodak koji vode poslovne knjige, dostavljaju Poreznoj upravi mjesečni obrazac IPP-1 ili godišnji obrazac IPPSD? 20

U veljači 2010. godine isplaćuje se plaća za siječanj te godine. To će biti prvi R-Sm za tu godinu. Koji se identifikator koristi: 1001 ili 0001? 21

Prošle godine smo zaposlili radnika koji se od zasnivanja radnog odnosa učestalo nalazi na bolovanju, što nam predstavlja problem u organizaciji našeg svakodnevnog posla. Možemo li u takvom slučaju otkazati radniku ugovor o radu, obzirom da se radnik i trenutno nalazi na bolovanju i da redovito dostavlja potvrde nadležnog liječnika o privremenoj nesposobnosti za rad? 21


sadržaj broja 11/2009

odgovori na vaša pitanja

PDV i zatezne kamate iz trgovačkih ugovora te ugovora trgovaca i osoba javnog prava 16

Otkup vlastitih dionica 17

Rashodi za volontiranje (neprofitno računovodstvo) 18

Pohranjena nefinancijska imovina (proračunsko računovodstvo) 18

Stručno usavršavanje zaposlenika (proračunsko računovodstvo) 19

PDV kod nabave osobnog vozila od 1.1.2010. 19

Nenaplaćeni izvoz i PDV 19

Porez po odbitku za softver 20

Obračun plaće kod nepunog radnog vremena 20

Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača 21

Dokumentacija koju vozač u vozilu mora imati 21

računovodstvo

Računovodstvo vrijednosnog usklađenja imovine 23

Računovodstvo dugoročnih rezerviranja za troškove i rizike (sukladno HSFI) 37

Računovodstvo trgovačkog zastupanja 49

Rokovi čuvanja računovodstvene i porezne dokumentacije 55

porezi

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit 61

Obračun i plaćanje posebnog (kriznog) poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke 68

Naplata poreznog duga ovrhom nad vlasničkim i vjerovnički papirima i udjelima u kapitalu 89

Obavijest o poreznom nadzoru 94

Mišljenja Ministarstva financija 100

Sudska praksa 104

plaće i naknade

Godišnji obračun plaća za 2009. 109

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2009. 122

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima 128

carine

Postupak unutarnje proizvodnje s osvrtom na carinsku garanciju 153

PROPISI.HR

Novine u Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda 158

Popravljanje štete nastale radniku na radu i u vezi s radom 166

Ugovor o poslovnoj suradnji - primjeri iz prakse 173

RiPUP info

Jeste li znali da… 182

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 183

Radni odnosi 184

Ugovor o djelu 188

Autorske naknade 191

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 193

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2009. godini 193

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 194

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 196

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 197

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 198

Pregled uplatnih računa 199

pitanja u broju 11/2009

Kako je odredbom članka 29. stavak 3. Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 i 41/08). dana mogućnost ugovornog određivanja visini stope zateznih kamata, koji se iznos zatezne kamate ne oporezuje PDV-om? 16

Zanima nas kako postupiti pri evidentiranju u poslovnim knjigama u slučaju otkupa vlastitih dionica, te kakav je porezni aspekt naknadnog otuđenja vlastitih dionica? 17

Neprofitna organizacija je organizator volontiranja sukladno Zakonu o volonterstvu. Na koje naknade troškova volontiranja ima volonter pravo i kako evidentirati te rashode? 18

Grad je nabavio kiparsko djelo, koje će pohraniti i povremeno izlagati. Nabavna (kupovna) vrijednost djela je 50.000,00 kuna. Treba li tu imovinu evidentirati na računu podskupine 024 – Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ili na računu skupine 03 – Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti? 18

Fakultet je platio poslijediplomski studij za jednog zaposlenika u iznosu od 10.000,00 kuna i tečaj stranog jezika za svoja dva zaposlenika u ukupnom iznosu od 6.000,00 kuna. Kako klasificirati i evidentirati navedene izdatke? 19

Naše društvo izvezlo je robu u svibnju 2009.g. Izvoz, odnosno potraživanje od inozemnog kupca nije naplaćeno. Moramo li za studeni 2009.g. obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost radi nenaplaćenog izvoza? 19

Društvo planira kupiti osobno vozilo u siječnju 2010. Vozilo će se koristiti isključivo za potrebe posla i to za radnike zaposlene u komercijali. Kako će se moći odbiti pretporez po ulaznom računu dobavljača za nabavljeno vozilo? 19

Kako se obračunava plaća radnice koja je zaposlena na 4 sata dnevno (nepuno radno vrijeme) na poslovima spremačice u trgovini? Radnica je poslodavcu dostavila svoju PK karticu. 20

Društvo je kupilo softver od inozemnog poduzetnika. Softver je isporučen Internetom i služit će isključivo za administrativne potrebe društva (neće se prodavati drugim osobama). Obračunava li se na tako kupljeni softver porez na dobit po odbitku? 20

Možete li nam dati primjer mogućeg izgleda obavijesti o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača u trgovini na malo? 21

Trgovačko smo društvo koje je distribuciju vlastite robe do sada povjeravalo drugim trgovačkim društvima specijaliziranim za poslove prijevoza. Radi proširenja obujma poslovanja, iz razloga ekonomičnosti, odlučili smo formirati poseban odjel prijevoza za vlastite potrebe, pa smo zaposlili i nekoliko vozača. Možete li nam odgovoriti koju dokumentaciju mora imati vozač u vozilu? 21

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

sadržaj broja 10/2009

odgovori na vaša pitanja

Isplata dividende pravnoj osobi 14

Prijevremeni prestanak financijskog najma 15

Donacija zemljišta (neprofitno računovodstvo) 15

Odobrenje za rabat (proračunsko računovodstvo) 16

Dnevnice u osnovnim školama (proračunsko računovodstvo) 16

PDV na kamate 17

Zatezne kamate 17

Obračun posebnog poreza na honorar 17

Pravo na naknadu preko HZZ-a 18

Prijava zajma HNB-u 18

Evidencija o prigovorima potrošača 18

računovodstvo

Povećanje temeljnog kapitala – računovodstveni i porezni aspekt 20

Računovodstvo robe u tranzitu 27

Obračun amortizacije za 2009. sukladno HSFI i njezin porezni aspekt 31

Poslovanje ovlaštenih mjenjača 45

Prestanak obavljanja (likvidacija) obrtničke djelatnosti 54

Knjiženje posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke u poslovnim knjigama proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija 65

Izrada proračuna i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2010. - 2012. godine 71

porezi

Plaćanje posebnog (kriznog) poreza na dividende i udjele u dobiti 85

Izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak obrtnika 101

Procjena porezne osnovice kroz analizu sudske prakse 108

Novi Zakon o trošarinama 112

Mišljenja Ministarstva financija 123

Sudska praksa 129

plaće i naknade

Najbitnije promjene propisa iz zdravstvenog osiguranja u 2009. 134

carine

Specifičnosti kod carinskih postupaka 145

PROPISI.HR

Određivanje OIB-a obrtnicima – odgovori na učestala pitanja 150

Pravilnik o zaštiti na radu 153

Odgovornost poslodavca za štetu prouzročenu radniku na radu i u vezi s radom 163

Ugovor o faktoringu 172

RiPUP info

Jeste li znali da… 180

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 181

Radni odnosi 182

Ugovor o djelu 186

Autorske naknade 189

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 191

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2009. godini 191

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 192

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 194

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 195

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 196

Pregled uplatnih računa 197

objava financijskih izvještaja

Sportske novosti d.d. Zagreb 205

Kvarner Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje 192

pitanja u broju 10/2009

Trgovačko društvo smo koje za potrebe financijskog izvještavanja primjenjuje HSFI. Zanima nas kako proknjižiti isplatu dividende iz neraspoređene dobiti ostvarene u 2008. godini od strane pridruženog društva (posjedujemo 30% udjela u tom pridruženom društvu) s obzirom na obvezu obračuna i isplate posebnog poreza na isplaćene dividende po Zakonu o posebnom porezu na primitke od plaće, mirovine i druge primitke? 14

Kada može nastati prijevremeni prestanak financijskog najma i kako se u tom slučaju provode knjiženja kod najmoprimca? 15

Neprofitnoj organizaciji – sportskom klubu – donirano je zemljište s namjenom da se na njemu izgradi sportski teren. Može li se za vrijednost doniranog zemljišta priznati odgođeni prihod na računima skupine 29 – Pasivna vremenska razgraničenja? 15

Zaposlenik osnovne škole upućen je na službeno putovanje u zemlji s učenicima škole. Putovanje je trajalo 10 sati. Na koji iznos dnevnice zaposlenik ima pravo? 16

Proračunski korisnik primio je od dobavljača financijsko odobrenje za rabat na ostvareni promet. Treba li to odobrenje evidentirati kao smanjenje rashoda poslovanja ili kao povećanje prihoda i kojeg? 16

U kojim sve slučajevima zatezna kamata nije porezno priznati rashod u prijavi poreza na dobit? 17

Hoće li trgovačko društvo (koji je obveznik PDV-a i nije financijska institucija) od 1.1.2010. obračunavati PDV na redovne kamate za dane pozajmice? 17

Tijekom mjeseca izvršili smo dvije isplate honorara temeljem ugovora o djelu, jedna u iznosu od 3.660,00 kn na koju je plaćeno 2% posebnog poreza, dok je druga isplata honorara iznosila 2.500,00 kn, što zbrojeno (kumulativno) iznosi 6.160,00 kn i podliježe stopi posebnog poreza od 4%. Na koji način treba izvršiti obračun posebnog poreza nakon druge isplate honorara? 17

Uslijed problema u poslovanju s kojima se susrećemo, prisiljeni smo otkazati ugovore o radu nekim našim radnicima. Svi radnici kojima se otkazuje ugovor o radu bili su kod nas zaposleni dulje od dvije godine. Mogu li naši radnici kojima prestaje radni odnos ostvarivati pravo na naknadu preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i koja je visina naknade? 18

Naše društvo (d.o.o.) dobilo je od povezanog društva iz inozemstva pozajmicu. Jesmo li obvezani izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o toj dobivenoj pozajmici? 18

Mora li trgovina na malo imati i kakvu evidenciju o prigovorima potrošača? 19


sadržaj broja 9/2009

odgovori na vaša pitanja

Izuzimanja i skrivene isplate dobiti prvenstveno imaju obilježje predujmova dividendi i udjela u dobiti, a ne dohotka od kapitala 10

Revalorizacijske rezerve 13

Najam poslovno-stambenog objekta 14

Oročavanje novčanih sredstava (neprofitno računovodstvo) 16

Aktiviranje jamstva (proračunsko računovodstvo) 16

Nabava imovine na kredit (proračunsko računovodstvo) 17

Isplata dobiti i posebni (tzv. krizni) porez 17

PDV kod naknadnog odobrenja 18

Predujmovi poreza na dobit kod obtnika dobitaša 18

Uvećani osobni odbici radnika s područja posebne državne skrbi 18

računovodstvo

Računovodstvo vremenskih razgraničenja - primjena HSFI 14 20

Ulaganja u financijsku imovinu - računovodstveni i porezni aspekt 38

Objavljivanje segmentalnih informacija sukladno MSFI 8 57

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - rujan 2009. 60

Evidentiranje trgovačke djelatnosti kod obrtnika 65

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2009. 93

Otvaranje matičnih brojeva lokalnih jedinica, devetomjesečni financijski izvještaji i druge aktualnosti u sustavu proračuna 97

Planiranje proračuna i sastavljanje financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2010. - 2012. godine 107

porezi

Povećana opća stopa PDV-a na 23% 114

Obračunavanje i plaćanje posebnog (tzv. kriznog) poreza 121

Novosti koje donose izmjene i dopune Zakona o PDV-u - primjena od 1.1.2010. 138

Novine kod oporezivanja osobnih automobila, motocikala, plovila i zrakoplova 151

Mišljenja Ministarstva financija 158

Sudska praksa 161

PROPISI.HR

Potpora poslodavcima za očuvanje radnih mjesta 165

Upotreba osobnog identifikacijskog broja (OIB) 167

Interni akt o sprječavanju pranja novca 170

Nove obveze poslodavca u provođenju mjera zaštite na radu 182

RiPUP info

Jeste li znali da… 192

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 193

Radni odnosi 194

Ugovor o djelu 198

Autorske naknade 201

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika pregled sati rada u 2009. godini 203

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 204

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 206

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 207

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 208

Pregled uplatnih računa 209

pitanja u broju 9/2009

Knjiži li se odgođena porezna obveza na sve revalorizacijske rezerve koje imamo proknjižene u knjigovodstvu? Što učiniti s revalorizacijskim rezervama? 13

Knjiži li se odgođena porezna obveza na sve revalorizacijske rezerve koje imamo proknjižene u knjigovodstvu? Što učiniti s revalorizacijskim rezervama? 15

Knjiži li se odgođena porezna obveza na sve revalorizacijske rezerve koje imamo proknjižene u knjigovodstvu? Što učiniti s revalorizacijskim rezervama? 15

Trgovačko društvo smo koje se bavi, između ostalog, i izgradnjom poslovnostambenih objekata za tržište. U skladu sa Zakonom o računovodstvu klasificirani smo kao veliko trgovačko društvo i primjenjujemo Međunarodne računovodstvene standarde u procesu financijskog izvještavanja. Zanima nas dali možemo i kako jedan dio poslovnog prostora sa zaliha prenamijeniti kao vlastitu s ciljem najma istih Odgovara: 14

Trgovačko društvo smo koje se bavi, između ostalog, i izgradnjom poslovnostambenih objekata za tržište. U skladu sa Zakonom o računovodstvu klasificirani smo kao veliko trgovačko društvo i primjenjujemo Međunarodne računovodstvene standarde u procesu financijskog izvještavanja. Zanima nas dali možemo i kako jedan dio poslovnog prostora sa zaliha prenamijeniti kao vlastitu s ciljem najma istih Odgovara: 16

Trgovačko društvo smo koje se bavi, između ostalog, i izgradnjom poslovnostambenih objekata za tržište. U skladu sa Zakonom o računovodstvu klasificirani smo kao veliko trgovačko društvo i primjenjujemo Međunarodne računovodstvene standarde u procesu financijskog izvještavanja. Zanima nas dali možemo i kako jedan dio poslovnog prostora sa zaliha prenamijeniti kao vlastitu s ciljem najma istih Odgovara: 16

Neprofitna organizacija zaključila je ugovor s poslovnom bankom o oročavanju 10.000,00 kuna. Rok oročavanja je tri mjeseca, od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. Za to razdoblje ostvareno je 900,00 kuna na ime ugovorene kamate. Nakon isteka roka oročenja ugovoreno je produljenje oročenja prethodno oročenih sredstava uvećanih za ostvarenu kamatu, tj. iznosa od 10.900,00 kuna. Rok novog oročavanje je tri mjeseca, a ugovorena kamata ostvarena je u iznosu od 1.000,00 kuna. Kako ispravno evidentirati ove poslovne događaje? 18

Neprofitna organizacija zaključila je ugovor s poslovnom bankom o oročavanju 10.000,00 kuna. Rok oročavanja je tri mjeseca, od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. Za to razdoblje ostvareno je 900,00 kuna na ime ugovorene kamate. Nakon isteka roka oročenja ugovoreno je produljenje oročenja prethodno oročenih sredstava uvećanih za ostvarenu kamatu, tj. iznosa od 10.900,00 kuna. Rok novog oročavanje je tri mjeseca, a ugovorena kamata ostvarena je u iznosu od 1.000,00 kuna. Kako ispravno evidentirati ove poslovne događaje? 18

Neprofitna organizacija zaključila je ugovor s poslovnom bankom o oročavanju 10.000,00 kuna. Rok oročavanja je tri mjeseca, od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. Za to razdoblje ostvareno je 900,00 kuna na ime ugovorene kamate. Nakon isteka roka oročenja ugovoreno je produljenje oročenja prethodno oročenih sredstava uvećanih za ostvarenu kamatu, tj. iznosa od 10.900,00 kuna. Rok novog oročavanje je tri mjeseca, a ugovorena kamata ostvarena je u iznosu od 1.000,00 kuna. Kako ispravno evidentirati ove poslovne događaje? 16

Trgovačko društvo u vlasništvu županije zadužilo se 2007. godine kod poslovne banke. Zaduženje je obavljeno uz suglasnost županije koja je za podmirenje kreditne obveze dala jamstvo. U 2009. godini trgovačko društvo nije moglo podmiriti dospjelu obvezu za anuitet u iznosu od 800.000,00 kuna. Aktivirano je jamstvo županije te je županija platila banci iznos anuiteta 1. ožujka 2009. Trgovačko društvo je 1. kolovoza 2009. podmirilo obvezu prema županiji. Kako evidentirati ove poslovne događaje u knjigovodstvu županije? 18

Trgovačko društvo u vlasništvu županije zadužilo se 2007. godine kod poslovne banke. Zaduženje je obavljeno uz suglasnost županije koja je za podmirenje kreditne obveze dala jamstvo. U 2009. godini trgovačko društvo nije moglo podmiriti dospjelu obvezu za anuitet u iznosu od 800.000,00 kuna. Aktivirano je jamstvo županije te je županija platila banci iznos anuiteta 1. ožujka 2009. Trgovačko društvo je 1. kolovoza 2009. podmirilo obvezu prema županiji. Kako evidentirati ove poslovne događaje u knjigovodstvu županije? 16

Trgovačko društvo u vlasništvu županije zadužilo se 2007. godine kod poslovne banke. Zaduženje je obavljeno uz suglasnost županije koja je za podmirenje kreditne obveze dala jamstvo. U 2009. godini trgovačko društvo nije moglo podmiriti dospjelu obvezu za anuitet u iznosu od 800.000,00 kuna. Aktivirano je jamstvo županije te je županija platila banci iznos anuiteta 1. ožujka 2009. Trgovačko društvo je 1. kolovoza 2009. podmirilo obvezu prema županiji. Kako evidentirati ove poslovne događaje u knjigovodstvu županije? 18

Općina dograđuje svoju poslovnu zgradu. Prema konačnoj situaciji građevinskog poduzeća ukupna vrijednost radova je 1.800.000,00 kuna(s PDV-om). Ugovoreno je plaćanje: u 2009. g. 800.000,00 kuna, a ostatak duga treba podmiriti u sljedeće dvije godine. Koja knjiženja treba provesti u 2009. g.? 19

Općina dograđuje svoju poslovnu zgradu. Prema konačnoj situaciji građevinskog poduzeća ukupna vrijednost radova je 1.800.000,00 kuna(s PDV-om). Ugovoreno je plaćanje: u 2009. g. 800.000,00 kuna, a ostatak duga treba podmiriti u sljedeće dvije godine. Koja knjiženja treba provesti u 2009. g.? 19 Općina dograđuje svoju poslovnu zgradu. Prema konačnoj situaciji građevinskog poduzeća ukupna vrijednost radova je 1.800.000,00 kuna(s PDV-om). Ugovoreno je plaćanje: u 2009. g. 800.000,00 kuna, a ostatak duga treba podmiriti u sljedeće dvije godine. Koja knjiženja treba provesti u 2009. g.? 17

U mjesecu rujnu 2009. isplaćujemo dobit iz 2007. godine našem vlasniku društva (d.o.o.) u iznosu 5.000,00 kuna. Vlasnik društva zaposlen je u našem društvu na puno radno vrijeme. Koji iznos posebnog (tzv. kriznog) poreza je potrebno obračunati kod isplate navedene dobiti? 19

U mjesecu rujnu 2009. isplaćujemo dobit iz 2007. godine našem vlasniku društva (d.o.o.) u iznosu 5.000,00 kuna. Vlasnik društva zaposlen je u našem društvu na puno radno vrijeme. Koji iznos posebnog (tzv. kriznog) poreza je potrebno obračunati kod isplate navedene dobiti? 19

U mjesecu rujnu 2009. isplaćujemo dobit iz 2007. godine našem vlasniku društva (d.o.o.) u iznosu 5.000,00 kuna. Vlasnik društva zaposlen je u našem društvu na puno radno vrijeme. Koji iznos posebnog (tzv. kriznog) poreza je potrebno obračunati kod isplate navedene dobiti? 17

Ispostavili smo u mjesecu srpnju 2009. godine račun kupcu za obavljenu uslugu te smo obračunali porez po stopi od 22%. U mjesecu rujnu ove godine dajemo odobrenje od 5% po prije navedenom računu. Hoće li se po tom odobrenju stornirati PDV po stopi od 22% ili 23%? 7

Ispostavili smo u mjesecu srpnju 2009. godine račun kupcu za obavljenu uslugu te smo obračunali porez po stopi od 22%. U mjesecu rujnu ove godine dajemo odobrenje od 5% po prije navedenom računu. Hoće li se po tom odobrenju stornirati PDV po stopi od 22% ili 23%? 18

Ispostavili smo u mjesecu srpnju 2009. godine račun kupcu za obavljenu uslugu te smo obračunali porez po stopi od 22%. U mjesecu rujnu ove godine dajemo odobrenje od 5% po prije navedenom računu. Hoće li se po tom odobrenju stornirati PDV po stopi od 22% ili 23%? 7

Naš radnik ima prebivalište na području posebne državne skrbi treće skupine(P3) što mu je navedeno i u PK kartici? Da li se uvećani osobni odbitak može primijeniti kod obračuna plaće radnika? 18

Naš radnik ima prebivalište na području posebne državne skrbi treće skupine(P3) što mu je navedeno i u PK kartici? Da li se uvećani osobni odbitak može primijeniti kod obračuna plaće radnika? 20

Naš radnik ima prebivalište na području posebne državne skrbi treće skupine(P3) što mu je navedeno i u PK kartici? Da li se uvećani osobni odbitak može primijeniti kod obračuna plaće radnika? 20

Obrtnik je od početka ove godine obveznik plaćanja poreza na dobit „po sili zakona“. Je li obrtnik obvezan ove godine plaćati određene akontacije poreza na dobit s obzirom da je prethodne godine ostvario značajan dohodak? 18 Obrtnik je od početka ove godine obveznik plaćanja poreza na dobit „po sili zakona“. Je li obrtnik obvezan ove godine plaćati određene akontacije poreza na dobit s obzirom da je prethodne godine ostvario značajan dohodak? 20 Obrtnik je od početka ove godine obveznik plaćanja poreza na dobit „po sili zakona“. Je li obrtnik obvezan ove godine plaćati određene akontacije poreza na dobit s obzirom da je prethodne godine ostvario značajan dohodak? 20


sadržaj broja 8/2009

računovodstvo

Zakon o računovodstvu 11

Zakon o računovodstvu 11

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja 19

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja 19

Okvir za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja 19

Okvir za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja 19

HSFI 1 – Financijski izvještaji 23

HSFI 1 – Financijski izvještaji 23

HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji 25

HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji 25

HSFI 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena, pogreške 30

HSFI 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena, pogreške 30

HSFI 4 – Događaji nakon datuma bilance 33

HSFI 4 – Događaji nakon datuma bilance 33

HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina 34

HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina 34

HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina 37

HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina 37

HSFI 7 – Ulaganja u nekretnine 41

HSFI 7 – Ulaganja u nekretnine 41

HSFI 8 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja 43

HSFI 8 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja 43

HSFI 9 – Financijska imovina 46

HSFI 9 – Financijska imovina 46

HSFI 10 – Zalihe 49

HSFI 10 – Zalihe 49

HSFI 11 – Potraživanja 52

HSFI 11 – Potraživanja 52

HSFI 12 – Kapital 55

HSFI 12 – Kapital 55

HSFI 13 – Obveze 57

HSFI 13 – Obveze 57

HSFI 14 – Vremenska razgraničenja 59

HSFI 14 – Vremenska razgraničenja 59

HSFI 15 – Prihodi 61

HSFI 15 – Prihodi 61

HSFI 16 – Rashodi 64

HSFI 16 – Rashodi 64

HSFI 17 – Poljoprivreda 67

HSFI 17 – Poljoprivreda 67

Pojmovnik 68

Pojmovnik 68

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja 75

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja 75

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe 81

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe 81

Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih f 85

Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih f 85

Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za vođenje registra godišnjih financijskih izvještaja 89

Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za vođenje registra godišnjih financijskih izvještaja 89

Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (izvadak iz propisa) 91

Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (izvadak iz propisa) 91

Zakon o proračunu 105

Zakon o proračunu 105

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (izvadak iz propisa) 125

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (izvadak iz propisa) 125

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (izvadak iz propisa) 137

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (izvadak iz propisa) 137

revizija

Zakon o reviziji 143

Zakon o reviziji 143

Pravilnik o vođenju registra revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora 159

Pravilnik o vođenju registra revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora 159

Statut Hrvatske revizorske komore 165

Statut Hrvatske revizorske komore 165

Zakon o državnoj reviziji 173

Zakon o državnoj reviziji 173

unutarnje kontrole u javnom sektoru

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru 177

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru 177

Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna 185

Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna 185

Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru 187

Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru 187

Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru 191

Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru 191


sadržaj broja 7/2009

odgovori na vaša pitanja

Praksa i mišljenja ovlaštenih poreznih savjetnika 13

RiPup odgovara 15

računovodstvo

Kapital i revalorizacijske rezerve 21

Računovodstvo poljoprivrede - primjena HSFI 17 25

MSFI 8 - poslovni segmenti 39

Polugodišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacije 43

Najčešća pitanja vezana uz računovodstvo neprofitnih organizacija 49

porezi

Porezni nadzor u svjetlu novog OPZ-a 51

Državne potpore i način ostvarivanja poreznih olakšica – potpora male vrijednosti 60

Provođenje porezne ovrhe pljenidbom tražbina koje ovršenik ima prema svom dužniku 76

Ustanove kao subjekti porezno-pravnog odnosa 79

Novi Zakon o općem upravnom postupku i OPZ – komparativni prikaz pojedinih zakonskih rješenja 87

Mišljenja Ministarstva financija 92

Sudska praksa 94

plaće i naknade

Novi iznos minimalne plaće 2.814,00 kn 99

devizno poslovanje

Inozemna vlasnička ulaganja - izvješćivanje HNB 102

carine

Vanjskotrgovinski i carinski aspekti novog Zakona o trgovini 129

PROPISI.HR

Ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine (II. dio) 134

Obveze onečišćivača i korisnika okoliša (I. dio) 145

Nakladnički ugovor 156

RiPUP info

Jeste li znali da… 164

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 165

Radni odnosi 166

Ugovor o djelu 170

Autorske naknade 173

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 175

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2009. godini 175

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbici 176

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 178

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 179

Porezni kalendar podnošenja obrazaca 180

Pregled uplatnih računa 181

objava financijskih izvještaja

Končar - Kućanski aparati d.o.o., Zagreb 191

Victoria životno osiguranje d.d., Zagreb 192

pitanja u broju 7/2009

Naknada za uslugu naplate potraživanja i osnovica PDV-a. Naknada za uslugu naplate potraživanja ugovara se u određenom postotku (x %) od iznosa naplaćenog potraživanja. Je li sa stajališta poreza na dodanu vrijednost i njegovih učinaka primjereno utvrditi naknadu za uslugu naplate potraživanja i to kao osnovicu PDV-a, na koju će se obračunati i dodati PDV, tako da se ugovoreni postotak od 20% računa na iznosa naplaćenog potraživanja i to onda uvećati za 22% PDV-a ili je primjerenije da se 20% ne računa na ukupni iznos naplaćenog potraživanja već samo na dio naplaćenog potraživanja koji ne sadrži naplaćeni PDV i to onda uvećati za 22% PDV-a? 13

Novčana ulaganja i izuzimanja kod fizičkih osoba obveznika poreza na dobit 14

Trgovačko društvo smo koje u svom vlasništvu (100% udjela u kapitalu) drugo društvo, koje i dalje ima svoju pravnu osobnost kao samostalno društvo. U trenutku stjecanja javio nam se goodwill kao razlika između troška stjecanja i neto vrijednosti imovine stečenog društva. S obzirom da u procesu financijskog izvještavanja koristima HSFI-e, dali stečeni goodwill amortiziramo ili na neki drugi način naknadno mjerimo? 15

Konjičkom klubu, neprofitnoj organizaciji, donirano je ove godine zemljište u vrijednosti od 150.000,00 kuna. Može li klub tu donaciju evidentirati kao odgođeni prihod na računu odjeljka 2922 – Odgođeno priznavanje prihoda? 15

Neprofitna organizacija je u 2008. godini evidentirala otplatu zajma na računu razreda 4 – Rashodi kao ostali financijski rashod (podskupina računa 443). Kako ispraviti to knjiženje u 2009. godini? 16

Općina je utrošila 1.000.000,00 kuna za podizanje travnjaka oko svoje zgrade. Vijek trajanja travnjaka je, prema deklaraciji proizvođača, 10-15 godina. Zemljište je u vlasništvu općine. Kako klasificirati taj rashod, kao tekući rashod poslovanja ili kao rashod za nabavu dugotrajne, odnosno kratkotrajne nefinancijske imovine? 16

Vrtić ima u vlasništvu osobni automobil. Automobil je osiguran. U prometnoj nezgodi za koju nije odgovoran vozač automobila nastala je šteta, a za popravak su od dobavljača dobili račun na iznos od 8.500,00 kuna. Osiguravatelj je vrtiću priznao štetu u cijelosti. Kako ispravno klasificirati izdatak i primitak iz navedenih poslovnih događaja? 16

Naše društvo ima revalorizacijske rezerve koje su nastale 1993. i 1998. godine koje se odnose na dugotrajnu materijalnu imovinu. S obzirom da ćemo u 2009. godini revalorizacijske rezerve, sukladno HSFI-ima, prenijeti u zadržanu dobit, zanima nas jesmo li za iznos prenesenih revalorizacijskih rezervi obvezni povećati osnovicu poreza na dobit? 17

Tijekom mjeseca lipnja inozemnom poduzetniku dali smo predujam za uslugu koju će on obaviti tek u mjesecu rujnu. Inozemna usluga koja će se obaviti, oporeziva je PDV-om prema čl. 5. st. 6. Zakona o PDV-u. Moramo li na tako dani predujam obračunati PDV? 17

Kako se obračunavaju doprinosi na plaću za prvi puta zaposlenog radnika? Da li se to odnosi i na prvi puta zaposlene volontere? 17

Radnica koristi pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju do 8. godine djetetova života. Što je obvezan poslodavac isplaćivati, tko isplaćuje razliku do pune plaće i što ulazi u obračun za naknadu, koje su još obveze poslodavca u takvim slučajevima? Što je obveza poslodavca u slučaju da radnica koristi dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju? 18

Kako obračunati i iskazati doprinose za radnika koji ne radi zbog poteškoća u poslovanju (tj. koji je „na čekanju“)? 18


sadržaj broja 6/2009

reportaža

Cjeloživotno obrazovanje – ulaganje u budućnost 8

odgovori na vaša pitanja

Praksa i mišljenja ovlaštenih poreznih savjetnika 14

RiPup odgovara 16

računovodstvo

Računovodstveni i porezni aspekti kamata na pozajmice 20

Moraju li „društva u mirovanju“ podnositi statistička i porezna izvješća? 28

Računovodstvo zaliha (primjena HSFI 10) 30

Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (u užem smislu) 49

Statistički izvještaji poduzetnika za razdoblje siječanj – lipanj 2009. 70

Prodaja i naplata robe na potrošački zajam 75

Evidentiranje osobnih vozila nabavljenih na leasing kod samostalnih djelatnosti (obrtnika) 79

Sve neprofitne organizacije dužne su predati Ministarstvu financija Obrazac RNO do 30. lipnja 2009. 91

Aktualnosti u sustavu proračuna - polugodišnji financijski izvještaji te više o mogućnosti zaduživanja lokalnih jedinica 96

porezi

Porezni učinci transakcija s vlastitim dionicama i udjelima 104

Honorarci u sustavu PDV-a 109

Odgoda plaćanja i obročna otplata poreznog duga prema novom OPZ-u 141

Mišljenja Ministarstva financija 147

Sudska praksa 150

plaće i naknade

Godišnji odmor i isplata regresa za 2009. 154

Rad studenata i učenika 163

PROPISI.HR

Ugovor o javno-privatnom partnerstvu 169

Ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine (I. dio) 178

Nove mjere državnih potpora za pomoć gospodarstvenicima u vrijeme gospodarske krize 186

RiPUP info

Jeste li znali da… 193

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 194

Radni odnosi 195

Ugovor o djelu 199

Autorske naknade 202

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 204

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2009. godini 204

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 205

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 207

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 208

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 209

Pregled uplatnih računa 210

pitanja u broju 6/2009

Računovodstveni obuhvat učinaka reklasifikacije obveznica iz portfelja „po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka“ u portfelj „drži se do dospijeća“ 14

Zaduženje trgovačkog društva kod nerezidentnog matičnog društva. U praksi je često nejasno kako treba postupiti rezidentno trgovačko društvo kada mu nerezident društvo matica odobrava kredit i podliježe li takav kredit registriranju pri Hrvatskoj narodnoj banci? 14

Razdoblje ukidanja odbitnih privremenih razlika kod vrijednosnih papira (financijskih instrumenta). Može li se smanjiti porezna osnovica kod promjene fer vrijednosti istog vrijednosnog papira u godini kada po njemu ima nerealizirani dobitak od trgovanja, a po kojem je prethodnih godina imala nerealizirani gubitak i kada je po toj osnovi uvećala poreznu osnovicu ili je ispravnije plaćati porez na dobit na nerealizirani gubitak ili nerealizirani dobitak, a umanjuje poreznu osnovicu tek kod prodaje vrijednosnog papira? 15

Naše društvo sponzoriralo bi amaterski nogometni klub na način da bi im dali određena novčana sredstva ili određenu robu sa našeg skladišta. Kako se navedeno evidentira u financijskom knjigovodstvu? 16

Jesu li ustanove (čiju su osnivači privatne osobe) i obrtnici, koji su obveznici poreza na dobit, obvezni predati propisanu dokumentaciju za potrebe javne objave u FINA-u do 30. lipnja 2009.? 16

Neprofitna organizacija pita koje se poslovne promjene iskazuju na računima skupine 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda? 17

Proračunski korisnik državnog proračuna dobit će od strane pravne osobe donaciju u devizama. Može li otvoriti vlastiti devizni račun? 17

Proračunski korisnik nije primio sredstva iz proračuna za redovno financiranje mjesečnih rashoda za ožujak 2009. godine. Treba li u svojim poslovnim knjigama evidentirati potraživanje od proračuna i obračunati prihod na računima odjeljaka 1664 i 9664? 18

Udruga ostvaruje dosta prihoda od sponzorstva i zbog toga je ušla u sustav PDV-a. Je li takva udruga obveznik poreza na dobit? 18

Sportski klub, koji je udruga i registriran je sukladno Zakonu o športu, ušao je u sustav PDV-a. Prihodi kluba su članarine, donacije i sponzorstva. Hoće li navedeni sportski klub kod ulaznih računa odbijati pretporez u cijelosti ili će raditi podjelu pretporeza? 18

Vlasnik sam trgovačkog društva (d.o.o.), a upao sam u poteškoće (smanjene narudžbe) u poslovanju i imam sedam radnika od kojih bi morao dvojicu otpustiti jer jednostavno ne mogu više to financijski podnijeti. Kako su ta dva radnika odlični majstori bojim se da, ako bi ih otpustio, bih ih teško ponovno mogao dobiti na natrag kada bi se povećale narudžbe. Da li bih navedena dva radnika mogao staviti „na čekanje“, kao što je to nekad bilo moguće po Zakonu o radnim odnosima, čime bi im barem osigurao prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta? 18

Na koji način može majka po isteku 6 mjeseci rodiljnog dopusta ostvariti pravo na rad u skraćenom radnom vremenu? Ima li to pravo i otac djeteta? Kakva prava imaju roditelji bolesnog djeteta? 19


sadržaj broja 5/2009

odgovori na vaša pitanja

Praksa i mišljenja ovlaštenih poreznih savjetnika 17

RiPup odgovara 19

računovodstvo

Revalorizacija, revalorizacijska rezerva i odgođena porezna obveza – primjena HSFI-a 25

Računovodstvo u poslovanju trgovine na malo 34

Računovodstvene politike - praktični primjer 52

Izvještaj o promjenama kapitala 65

Podsjetnik što treba predati u FINA-u do 30.6.2009. 82

porezi

Nove visine posebnog poreza na cigarete 90

Mišljenja Ministarstva financija 96

Sudska praksa 100

plaće i naknade

Obračun honorara - praktični vodič 103

Oblici rada koje umirovljenici mogu obavljati bez obustave isplate mirovine i plaćanja doprinosa 125 Terenski dodatak 135

Isplata primitaka po osnovi nesamostalnog rada bivšem radniku i obračun doprinosa 148 Zdravstvena zaštita za vrijeme boravka u inozemstvu 159

Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna 165

Sezonski rad 168

PROPISI.HR

Mogućnost izmjene plaće radnika radi poteškoća u poslovanju 177

Obveza donošenja internog akta o provedbi Zakona i drugih propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma od strane revizorskih društa 187

RiPUP info

Jeste li znali da… 198

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 199

Radni odnosi 200

Ugovor o djelu 204

Autorske naknade 207

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 209

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2009. godini 209

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 210

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 212

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 213

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 214

Pregled uplatnih računa 215

objava financijskih izvještaja

dm – drogerie markt d.o.o., Zagreb 223

pitanja u broju 5/2009

Kakav je porezni aspekt naknade izdatka (troška) participacije za obavljeni pregled liječnika medicine rada zaposlenika, kada se osobe koje imaju zdravstvene tegobe obraćaju, prema vlastitom nahođenju, liječniku opće prakse koji ih upućuje na pregled liječniku medicine rada? 18

Poduzetnik smo koji primjenjuje HSFI-e. Zanima nas kako postupiti sa knjigovodstvenim evidentiranjem kupnje dugotrajne imovine namijenjene prodaji, odnosno, ako istu ne namjeravamo koristiti za vlastite potrebe? Je li transakciju nabave u tom trenutku evidentiramo kroz klasu „0“ kao materijalna imovina u pripremi (investicije u tijeku)? 19

U kojim slučajevima se knjiži odgođena porezna imovina? Da li se obavezno mora knjižiti odgođena porezna imovina? Da li se može odgođena porezna imovina knjižiti kao aktivna vremenska razgraničenja - konta skupine 19? 19

Koja su društva obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu? 20 Neprofitna organizacija pita koje se poslovne promjene iskazuju na računima skupine 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja? 20

Neprofitna organizacija je za 2008. ostvarila višak prihoda. Treba li neprofitna organizacija donijeti odluku o raspodjeli ostvarenog viška prihoda? 20

Proračunski korisnik pita kako priznati rashode za smještaj po putnom nalogu uz koji je priložen hotelski račun za puni pansion? 21

Gimnazija će organizirati fotografiranje maturanata. Kako to organizirati i knjigovodstveno evidentirati? 21

Naše društvo doniralo je političku stranku za lokalne izbore. Iznos donacije je manji od 2% prihoda prethodne godine. Je li nam takva donacija porezno priznati rashod? 21

Dobili smo zajam od povezanog društva iz inozemstva. Društvo nam zaračunava kamate od 3% na godišnjoj razini. Jesmo li obvezni obračunati PDV na dobiveni račun za kamate od povezanog društva? 22

Kako ćemo obračunati naknadu prijevoza na posao radniku u čijem mjestu stanovanja ne postoji javni prijevoz? Kako ćemo isplatiti naknadu na prijevoz na posao radniku koji je bio na bolovanju od 02. do 28.03. ove godine? Možemo li radniku koji stanuje van Zagreba isplatiti naknadu za prijevoz javnim prijevozom do Zagreba i prijevoz ZET-om? Moramo li za prijevoz ZET –om nabavljati potvrdu o visini pokazne karte? Da li se radnicima može naknada za prijevoz isplatiti u gotovini ili mora biti uplaćena na tekući račun? 22

Prema članku 7. točci 35. Zakona o doprinosima osoba koja se prvi put zapošljava je fizička osoba koju poslodavac, po osnovi ugovora o radu odnosno volonterskog ugovora, prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja po toj osnovi nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju. Za koje vrste doprinosa poslodavac ima pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa i na koje se osnovice primjenjuju ta oslobođenja? Nabrojite slučajeve u praksi kada se osoba (ne)smatra osobom koja se prvi put zapošljava? 23

Nedavno smo osnovali trgovačko društvo. Nalazimo se pred donošenjem odluke o imenovanju uprave društva. Moramo li sa članovima uprave sklopiti i ugovore o radu? 24


sadržaj broja 4/2009

odgovori na vaša pitanja

RiPup odgovara 16

računovodstvo

Raspored i isplata dobiti te pokriće gubitka kod d.o.o.-a za 2008. 23

Računovodstvo prodaje robe u komisiji 29

Računovodstvo obveza - primjena HSFI 13 42

Događaji nakon datuma bilance - primjena HSFI 4 60

Ugostiteljstvo - porezni i računovodstveni aspekt 63

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - ožujak 2009. 90

Tromjesečni financijski izvještaji neprofitnih organizacija 95

Tromjesečni financijski izvještaji za proračune i proračunske korisnike 100

porezi

Plaćanje poreza na dobit po odbitku i primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja 105

UPUTA o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2008. godinu 128

Mišljenja Ministarstva financija 148

Sudska praksa 151

carine

Podrijetlo robe (carinski aspekti) 155

PROPISI.HR

Ugovor o obavljanju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga 158

Menadžerski ugovor 176

Ugovor o prijevozu 184

RiPUP info

Jeste li znali da… 192

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina, u 2009. godini 193

Radni odnosi 194

Ugovor o djelu 198

Autorske naknade 201

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 203

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2009. godini 203

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 204

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 206

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 207

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 208

Pregled uplatnih računa 209

pitanja u broju 4/2009

Kako postupiti kod prodaje i povratnog najma u slučaju kada je povratni najam financijski leasing (sale and leaseback), nakon izmjena HSFI 15-Prihodi u Narodnim novinama 4/09? 16

Kako primijeniti odredbu članka 17. stavak 3. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija koja se odnosi na metodu ispravka vrijednosti »sitnog inventara«? 17

Dvije neprofitne organizacije (udruga i klub) koriste zajednički poslovnih prostor. Računi za režijske troškove (za struju, vodu i grijanje) glase na udruga, koja ih i podmiruje. Treba li udruga evidentirati sve rashode u cijelosti ili samo onaj dio koji financira? Udruga, a ni klub nisu u sustavu PDV-a. 17

Što treba učiniti u vezi s financijskim izvještavanjem kad se od matične škole odvaja područna škola koja je poslovala u njezinom sastavu? Područna škola postaje samostalna pravna osoba, a matična škola nastavlja s poslovanjem. 17

Proračunski korisnik je u prosincu 2008. primio račun dobavljača na iznos od 2.500,00 kuna. Knjiženje je provedeno terećenjem računa razreda 3 uz odobrenje računa skupine 23. Početkom 2009. utvrđeno je da usluga nije obavljena u dogovorenom opsegu, zbog čega je dobavljač umanjio račun za 500,00 kuna. Plaćanje je obavljeno nakon korekcije računa. Koje knjiženje treba provesti u 2009.? 18

Može li se za 2008. godinu koristiti, kao dodatno smanjenje osnovice poreza na dobit po osnovu troškova obrazovanja i izobrazbe, i dodatni postotak na koju poduzetnik ima pravo ako obavlja djelatnost na području koje je određeno Kartom regionalnih potpora? Može li navedeno smanjenje porezne osnovice koristiti za cijelu 2008. godinu i mora li se zadovoljiti neki posebni dodatni uvjet? 18

Obrtnik koncem godine prestaje biti obveznikom PDV-a. Što mora napraviti s izlaznim računima koje nije naplatio do kraja godine, a što mora napraviti s ulaznim računima koje nije platio te po njima nije koristio pretporez? Što je s PDV-om kojeg je iskoristio kao pretporez kod kupnje osnovnih sredstava? 19

Nakon predanog R-Sm obrasca, utvrdili smo da su na istom iskazani pogrešni podaci (radniku nije iskazano bolovanje na teret HZZO-a, radnici nije obračunan II. stup, već samo I. stup mirovinskog osiguranja). Kako možemo ispraviti pogrešno iskazane podatke? 19

Korisnik sam starosne mirovine i u zakup sam dala poslovni prostor za koji sam obvezna utvrđivati dohodak putem poslovnih knjiga jer sam u prethodnoj, 2008. godini, ostvarila oporezive primitke veće od 85.000,00 kn. Zanima me da li sam obvezna plaćati doprinose te da li će mi se obustaviti isplata mirovine? Da li se mirovina obustavlja umirovljenicima koji obavljaju domaću radinosti ili sporedna zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva te ostale samostalne djelatnosti? 21

Od kada se počinje primjenjivati odredba Zakona o ograničavanju duhanskih proizvoda o zabrani pušenja u ugostiteljskim objektima? Odnosi li se ova zabrana i na zaposlene u ugostiteljskom objektu? 22


sadržaj broja 3/2009

istraživanje

Slika na posjetnici - DA ili NE? 13

intervju

Poslovna tajnica najvažnija je karika u uredu 14

reportaža

Iza svake uspješne tvrtke stoji još uspješnija tajnica 15

odgovori na vaša pitanja

RiPup odgovara 18

računovodstvo

Privremene razlike i učinci na tekuću i buduću poreznu obvezu – odgođena i dospjela porezna obveza, odgođena i dospjela porezna imovina 24

Izvještaj o novčanom tijeku za 2008. 51

Računovodstvo kapitala - primjena HSFI 12 58

Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške - primjena HSFI 3 73

Upute za ispunjavanje općih i dodatnih podataka statističkih godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika 84

porezi

Porez na potrošnju 90

Oporezivanje primitaka članova uprave i izvršnih direktora 93

Kronološki slijed postupanja i popunjavanja obrazaca za duhanske proizvode 112

Mišljenja Ministarstva financija 124

Sudska praksa 128

plaće i naknade

Primjena Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama 133

intervju

Nepuno radno vrijeme 140

PROPISI.HR

Bjanko zadužnica u poslovnom prometu 152

Poslovne knjige d.o.o.-a prema Zakonu o trgovačkim društvima 157

Dostava izvješća o javnoj nabavi za 2009. 164

Prestanak obveza prijebojem (kompezacijom) međusobnih tražbina 167

Postupak izdavanja radnih dozvola za zapošljavanje stranaca i godišnje kvote radnih dozvola za 2009. 177

RiPUP info

Jeste li znali da… 184

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2009. godini 185

Radni odnosi 186

Ugovor o djelu 190

Autorske naknade 193

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 195

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2009. godini 195

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 196

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 198

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 199

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 200

Pregled uplatnih računa 201

objava financijskih izvještaja

Imunološki zavod d.d., Zagreb 209

pitanja u broju 3/2009

Kada se obavlja revalorizacija dugotrajne imovine prema HSFI-ima i kako se ona knjiži? Koje metode revalorizacije postoje? Da li se na revalorizacijsku rezervu obvezno treba knjižiti odgođenu poreznu obvezu? Kada se ukida revalorizacijska rezerva i kako se to knjiži? 18

Udruga je od trgovačkih društava prikupila 100.000,00 kuna za nabavu medicinskog uređaja koji će donirati bolnici. Novčana sredstva za istu namjenu prikupljena su i od građana u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna. Medicinski uređaj naručila je od dobavljača sama Udruga. Dobavljaču je po predračunu plaćen predujam od 150.000,00 kuna. Primljen je i račun od dobavljača na iznos od 175.000,00 kuna. Bolnica je obavijestila Udrugu da je primila medicinski uređaj. Kako provesti ove poslovne događaje? 19

Neprofitna organizacija je osnovana 1. siječnja 2008. U 2008. godini je ostvarila 85.000,00 kuna prihoda, a raspolaže imovinom od 50.000,00 kuna. Može li osnivač donijeti odluku u vođenju jednostavnog knjigovodstva i treba li sastavljati i predavati financijske izvještaje za 2009. godinu prema odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija? 20

Proračunski korisnik je zaključio ugovor o osiguranju imovine za proračunsku godinu. Premija osiguranja plaćena je za cijelu proračunsku godinu na početku godine u iznosu od 1.500,00 kuna. U istoj godini nastala je šteta na imovini koja je pokrivena policom osiguranja. Iznos štete je 3.000,00 kuna. Osiguravajuće društvo priznalo je štetu djelomično i nadoknadilo je u visini odo 2.000,00 kuna. Kako treba evidentirati te poslovne događaje? 20

Grad je kupio zgradu kojoj treba obnoviti fasadu, obojiti unutarnje zidove i uvesti centralno grijanje. Kupovna vrijednost zgrade je 800.000,00 kuna. Prema fakturi izvođača radova uloženo je 100.000,00 kuna za centralno grijanje, 50.000,00 kuna za bojanje unutarnjih zidova i 80.000,00 kuna za bojanje fasade. Kako klasificirati te izdatke? 21

Naše društvo obavlja graditeljsku i prijevozničku djelatnost, a sjedište nam je na području posebne državne skrbi – prva skupina. Možemo li umanjiti osnovicu poreza na dobit s obzirom da navedene djelatnosti, zbog prirode posla, obavljamo i izvan područja posebne državne skrbi? 21

Udruga uz svoju osnovnu djelatnost, koju financira iz članarine, obavlja i djelatnost za koju je ušla u sustav PDV-a. Udruga nije obveznik poreza na dobit. Može li navedena udruga koristi PDV koji je iskazan na računu od dobavljača kao pretporez s obzirom da je obveznik PDV-a? Mora li kod ulaznog računa priznati samo onaj dio PDV-a koji se odnosi na djelatnost koja je oporeziva PDV-om i kako izračunati koji je to iznos? 21

Radnik je upućen na 2 mjeseca iz sjedišta društva u Splitu na rad u poslovnu jedinicu u Zagreb. Radniku se isplaćuje neoporeziva naknada za odvojeni život od obitelji. Može li se za navedenog radnika neoporezivo platiti i smještaj u hotelu za vrijeme dok bude radio u poslovnoj jedinici u Zagrebu? 22

Što sve mora sadržavati isplatna lista plaće radnika? 22

Budući je od 01. siječnja stupio na snagu novi zakon koji regulira prava roditelja kod rođenja djeteta, što to konkretno znači za nove roditelje, te što je s roditeljima koji su se početkom godine već zatekli na korištenju prava na rodiljni dopust (bilo do 6 ili iznad 6 mjeseci starosti djeteta)? 23


sadržaj broja 2/2009

odgovori na vaša pitanja

RiPup odgovara 16

računovodstvo

Izmjena i dopuna Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija 21

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2008. u FINA-u 32

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2008. 41

Sastavljanje bilance za poduzetnike za 2008. 59

Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje za 2008. 88

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2008. 100

porezi

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2008. 123

Olakšice kod poreza na dobit za 2008. za slobodne zone, PPDS, brdsko – planinska područja i Grad Vukovar 158

plaće i naknade

Primjeri obračuna plaća i honorara za 2009. 168

Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2009. i godišnji obračun i povrat doprinosa za 2008. 214

Ostvarivanje prava na dječji doplatak 241

Obračun bolovanja i druge novosti u zdravstvenom osiguranju 246

Podsjetnik za ovrhu na plaći ovršenika radnika za 2008. i 2009. 257

PROPISI.HR

Označavanje pojedine vrste hrane u prometu 260

Nedolazak na posao zbog izvanrednih okolnosti i naknada plaće 270

Novi uvjeti za dobivanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja 274

Asignacija (uputa) prema Zakonu o obveznim odnosima 278

RiPUP info

Jeste li znali da… 286

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina, u 2009. godini 287

Radni odnosi 288

Ugovor o djelu 292

Autorske naknade 295

Neoporezivi iznos naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 297

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2009. godini 297

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 298

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 300

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 301

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 302

Pregled uplatnih računa 303

objava financijskih izvještaja

Adria diesel d.d., Karlovac 311

Velekem d.d., Zagreb 312

pitanja u broju 2/2009

Poduzetnik smo koji mora primjenjivati HSFI-e. Posjedujemo biološku dugotrajnu imovinu. Kako moramo postupati s biološkom imovinom prema HSFI 17-Poljoprivreda, odnosno da li možemo primjenjivati metodu revalorizacije kod dugotrajne biološke imovine? 16

Udruga je dobila kratkoročni kredit od poslovne banke u iznosu od 21.600,00 kuna uz valutnu klauzulu vezanu na euro. Tečaj eura na dan doznačenog kredita bio je 720,00 kuna za 100 eura. Rok otplate je tri mjeseca. Udruga je vratila kratkoročni kredit u iznosu od 22.380,00 kuna, tj. po tečaju na dan vraćanja kredita od 746,00 kuna za 100 eura. Plaćene su i kamate u iznosu od 850,00 kuna. Kako evidentirati ove poslovne događaje. 16 Neprofitna organizacija pita kako i u kojim rokovima treba čuvati knjigovodstvene knjige i isprave, posebno zatečene na dan 1. siječnja 2008.? 17

Fakultet je prodao mjerni instrument za 1.500,00 kuna. To je njegova tržišna vrijednost. Nabavna vrijednost i ispravak vrijednosti prodanog instrumenta je 4.000,00 kuna. Treba li fakultet obaviti obračun revalorizacije za prodani mjerni instrument zbog toga što je njegova prodajna – tržišna vrijednost viša od njegove knjigovodstvene – sadašnje vrijednosti? 17

Korisnik državnog proračuna je 15. siječnja 2009. platio dobavljaču predujam za nabavu kancelarijskog materijala u iznosu od 9.000,00 kuna. Račun dobavljača za predujam primljen je 20. siječnja 2009. Je li korisnik proračuna prekršio propise plaćanjem nabave kancelarijskog materijala unaprijed, tj. predujmom i kako provesti knjiženja? 18

Matično društva, koje je većinski vlasnik našeg društva (mi smo mali poduzetnik), organizira besplatni seminar o prodaji. Naše radnike šaljemo na taj seminar koje se održava u inozemstvu te im plaćamo troškove prijevoza, smještaja u hotelu i dnevnice. Može li za navedene troškove službenog puta umanjiti osnovica poreza na dobit u PD obrascu na rednom broju 34.1.- Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu? 18

Zbog prelaska sa „starih“ MRS-a na nove HSFI-e za određene pozicije u bilanci na 1.1.2008. vršimo ispravke koji imaju za posljedicu povećanje zadržane dobiti. Da li je za to povećanje zadržane dobiti potrebno povećati osnovicu poreza na dobit na rednom broju 25. PD obrasca? 18

Neprofitna organizacija je obveznik PDV-a, ali nije obveznik poreza na dobit. Treba li takva neprofitna organizacija za učinjene troškove reprezentacije obračunati PDV na vlastitu potrošnju u visini 70% ili to nije potrebno s obzirom da nije obveznik poreza na dobit? 19

Primili smo račun u mjesecu veljači za uslugu koja je obavljena prošle 2008. godine. Također, i datum računa je iz veljače 2009. Da li se takav račun unosi u obrazac PDV-K za 2008. ili u PDV obrazac za veljaču 2009.? 19

Fizička osoba je tijekom godine obavila određeni posao udruzi prema ugovoru o djelu za što joj je isplaćena naknada oporeziva kao drugi dohodak. Nakon toga, ta je osoba obavila za potreba udruge i službeni put, ali za taj put nije primila nikakvu naknadu osim dnevnica te joj se refundiraju troškovi prijevoza autobusom i smještaj u hotelu. Da li je isplata dnevnica navedenoj osobi oporeziva? 19

Poljoprivrednik koji nije obveznik PDV-a, kao kooperant obavlja za svoju zadrugu uslugu tova i uzgoja stoke koja je u vlasništvu zadruge. Za tu uslugu zadruga isplaćuje navedenoj osobi naknadu. Da li je isplata takve naknade oporeziva ili nije oporeziva sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak? 20


sadržaj broja 1/2009

odgovori na vaša pitanja

RiPup odgovara 18

računovodstvo

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2008. 25

Inventurne razlike - oporezivanje i knjiženje 40

Godišnji financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2008. s pregledom uputa Ministarstva financija 50

Državni proračun i Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2009. 58

porezi

Godišnja prijava poreza na dohodak građana za 2008. 68

Primjeri popunjavanja godišnje prijave poreza na dohodak građana za 2008. 120

Godišnja porezna prijava obrtnika i slobodnih zanimanja za 2008. 138

Predaja obrasca DOH-Z za 2008. 196

Konačni obračun PDV-a za 2008. (sastavljanje obrasca PDV-K) 215

Novi Opći porezni zakon (koje su novosti u odnosu na dosadašnji) 227

Novine kod oporezivanja cigareta 231

Mišljenja Ministarstva financija 240

Sudska praksa 243

plaće i naknade

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2008. 247

Predaja Obrasca IP za 2008. 252

Obračun plaća za 2009. 255

Obračun i plaćanje doprinosa u 2009. 265

PROPISI.HR

Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva 314

Obveze revizora, računovođa i poreznih savjetnika u provedbi Zakona i drugih propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 328

RiPUP info

Jeste li znali da… 338

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2008. godini 339

Radni odnosi 340

Ugovor o djelu 344

Autorske naknade 346

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika

348

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza 348

Pregled sati rada u 2009. godini 349

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 349

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 351

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 352

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 353

Pregled uplatnih računa 354

Uplatni računi za plaće 361

objava financijskih izvještaja

Brodogradilište Cres d.d., Cres 362

Elektrometal d.d., Osijek 363

Lorenco d.o.o., Pag 364

Svpetrvs hoteli d.d., Supetar 365

pitanja u broju 1/2009

1. rujna 2007.g. donijeli smo odluku da prodajemo stroj za proizvodnju koji je još uvijek bio u dobrom stanju (otpisan je samo 30%) i da kupujemo novi stroj za proizvodnju koji za razliku od starog stroja proizvodi više vrsta proizvoda. Stari stroj smo prodali 1. lipnja 2008. g. Sve do momenta prodaje stroja stroj smo vodili kao dugotrajnu materijalnu imovinu i do momenta prodaje obračunavali amortizaciju, a u momentu prodaje knjižili smo kao prodaju dugotrajne materijalne imovine. Obzirom da smo od 1. siječnja 2008.g. dužni primjenjivati odredbe HSFI 8-Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, što trebamo učiniti na dan 1. siječnja 2008. i kako postupati s tim strojem od 1. siječnja 2008.g. do momenta prodaje? 18

Neprofitna organizacija koja nije u sustavu PDV-a kupila je namještaj na robni kredit u vrijednosti od 50.000,00 kuna. Dobavljaču je plaćen predujam od 10.000,00 kuna, a ostatak će platiti u četiri rate bez kamata. U istoj godini primljen je račun i oprema i podmirena je djelomično obveza prema dobavljaču, i to iz predujma i plaćanjem prve rate. Kako evidentirati te poslovne događaje? 19

Sportski klub je organizirao prigodni maraton. Odlučeno je da se za prva tri natjecatelja isplate nagrade. Mogu li se nagrade isplatiti neoporezivo? Sudionici maratona su amateri. 19

Županija je 1. listopada 2008. oročila kod poslovne banke slobodna novčana sredstva na rok od šest mjeseci. Ovaj poslovni događaj je u glavnoj knjizi evidentiran kao potraživanje knjigovodstvenom stavkom 12/11. S obzirom na to da će povrat oročenih sredstava biti u 2009. godini treba li provesti još koje knjiženje? 19

Proračunski korisnik je odlučio dio rashoda poslovanja u 2008. godini financirati iz viška prihoda poslovanja iz 2007. godine. Koji je knjigovodstveni postupak za provedbu takve odluke? 20

Koji iznosi se mogu upisati u PD obrazac na red. br. 34.3. (Olakšice za zapošljavanje) za 2008. godinu? 20

Prije dvije godine, prilikom kupnje stana, nismo koristili PDV (kao pretporez) koji je bio iskazan na računu dobavljača s obzirom da se je stan iznajmljivao građaninu za življenje (trajni boravak). Sada planiramo prodati navedeni stan. Jesmo li obvezni prilikom prodaje stana zaračunati PDV? 20

Što obrtnik može upisati u godišnju prijavu poreza na dohodak za 2008. godinu kao umanjenje dohotka na poziciji 4.2.4. red. br. 3 – Izdaci školovanja i stručnog usavršavanja? 21

Naša je ustanova 1. prosinca 2008. godine zaposlila volontera, kojem je to prvo zaposlenje. Na koji način i na koju osnovicu ćemo mu obračunavati doprinose? 21

Naša se firma bavi graditeljstvom. Zaposlili smo radnika na poslovima dostavljača na 3 sata dnevno (15 sati tjedno), za što je u ugovoru o radu određena plaća u iznosu od 970,31 kn. Radnik nam je dostavio PK karticu. Na koji ćemo način navedenom radniku obračunati doprinose iz i na plaću? Da li je osnovica za te doprinose ista? 22

Najavljeno je kako od 1. siječnja 2009. godine započinje primjena Zakona o osobnom identifikacijskom broju. Što je osobni identifikacijski broj te znači li početak primjene ovog propisa kako sva trgovačka društva moraju podnijeti zahtjev za njegovom dodjelom? Kome se ovaj zahtjev podnosi? 22

ripup_2009.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)