User Tools

Site Tools


ripup_2008

sadržaj broja 12/2008

odgovori na vaša pitanja

RiPup odgovara 18

računovodstvo

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2008. 27

Godišnji popis (inventura) kod obrtnika i slobodnih zanimanja 55

Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija 68

Godišnji popis kod proračuna i proračunskih korisnika 85

Računovodstvo rashoda - primjena HSFI 16 90

Zamjena proizvoda u jamstvenom roku (računovodstveni, porezni i pravni prikaz) 112

porezi

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti (obrtnika) 123

Državne potpore koje smanjuju osnovicu poreza na dobit 131

Ulazak u sustav PDV-a za 2009. 140

Mišljenja Ministarstva financija 146

Sudska praksa 153

plaće i naknade

Utvrđivanje plaće, primjena minimalne plaće, najniže mjesečne osnovice te najviše mjesečne i godišnje osnovice u 2009. 156

financije

Upotreba novčane jedinice Republike Hrvatske 172

PROPISI.HR

Ugovorno jamstvo 174

Novela Zakona o javnoj nabavi – najznačajnije izmjene 182

RiPUP info

Jeste li znali da… 188

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2008. godini 189

Radni odnosi 190

Ugovor o djelu 194

Autorske naknade 196

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 198

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2008. godini 198

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 199

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 201

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 202

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 203

Pregled uplatnih računa 204

Uplatni račun za plaće 211

objava financijskih izvještaja

Asfaltna cesta d.o.o., Split 212

Hoteli Haludovo Malinska d.d., Malinska 213

Hoteli Jadran d.d., Ploče 214

Jelsa d.d., Jelsa 215

Kompas Zagreb d.d., Zagreb 216

Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija 217

Marina Dalmacija d.d., Zadar 218

Pismorad d.d., Zagreb 219

Puris d.d., Pazin 220

Slavonija Nova d.d., Županja 221

Vodomaterijal d.d., Vukovar 222

Würth-Hrvatska d.o.o., Zagreb 223

Žitnjak d.d., Zagreb 224

pitanja u broju 12/2008

U 2007.g. vodili smo vlastitu nekretninu koju smo iznajmljivali u poslovnom najmu kao dugotrajnu materijalnu imovinu a ne kao ulaganje u nekretnine. Obzirom da to više ne možemo od 1. siječnja 2008.g. jer nam to ne dozvoljava HSFI 7-Ulaganje u nekretnine, što trebamo ispraviti na dan 1. siječnja 2008.g. i kako to trebamo voditi u 2008.g.? 18

Kako se evidentira davanje vlastite robe označene «nije za prodaju» u promidžbene svrhe i da li se na takvo davanje zaračunava PDV? 18

Neprofitna organizacija nas pita: 1. kako klasificirati (evidentirati) opremu pojedinačne nabavne vrijednosti od 50,00 kuna (knjige); 2. treba li opremu nabavljenu prije 2008. g. pojedinačne vrijednosti od 1.300,00 kuna preknjižavati? 19

Neprofitna organizacija je u Bilanci na dan 31. prosinca 2007. iskazala stanje potraživanja od kupaca u visini od 10.000,00 kuna. Prema podacima u pomoćnoj evidenciji Knjizi izlaznih računa, nenaplaćena potraživanja sa stanjem na dan 31. prosinca iznosila su ukupno 23.000,00 kuna. Kako evidentirati početna stanja potraživanja u glavnoj knjizi za 2008. godinu? 19

Proračunski korisnik je platio pretplatu na časopis u iznosu od 1.000,00 kuna. Časopis izlazi iduće kalendarske godine. U kojem trenutku treba teretiti rashode poslovanja? 20

Proračuni i proračunski korisnici često nas pitaju koje se poslovne promjene iskazuju na računima podskupine 915 - Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza? 20

Društvo daje pozajmicu drugom povezanom društvu i obračunava kamate od 4% godišnje te se na takve kamate još zaračunava PDV. Mora li na kraju godine društvo koje daje pozajmicu povećati osnovicu poreza na dobit? 21 Dva obrtnika imaju zajednički obrt koji je obveznik poreza na dobit. Jedan obrtnik tijekom godine izlazi iz zajedničkog obrta, a drugi obrtnik nastavlja obavljati djelatnost. Mora li se raditi završni račun i sastavljati prijava poreza na dobit od početka godine do trenutka izlaska obrtnika iz zajedničkog obrta ili se prijava poreza na dobit radi za cijelu godinu? 21

Ustanova za srednjoškolsko obrazovanje, pored osnovne registrirane djelatnosti, pruža i usluge tečajeva stranih jezika. Ulazi li navedena ustanova u sustav PDV-a ako tijekom godine obavi tečajeve u vrijednosti većoj od 85.000,00 kuna? 22

Društvo koje je obveznik PDV-a, kupilo je plovilo od građanina te pri nabavi nije korišten pretporez. Mora li društvo pri prodaji navedenog plovila obračunati PDV? 22

Može li se radnicima koji rade kao prijevoznici isplaćivati neoporezive dnevnice, s obzirom da je obavljanje prijevoza njihov osnovni posao iz ugovora o radu? 22

Društvo je kupilo osobni automobil od građana. S obzirom da je došlo do zakašnjelog plaćanja kupljenog automobila, građanin ima pravo na zatezne kamate. Hoće li se isplata zateznih kamata građaninu smatrati dohotkom od kapitala i oporezovati po stopi 35%? 22

U svom poslovnom prostoru u Zagrebu zaposlili smo osobu iz Dubrovnika. Djelatnik nam je dostavio PK karticu na kojoj je upisana adresa iz Dubrovnika. Budući djelatnik živi u Zagrebu, koji ćemo prirez primijeniti kod obračuna plaće - za Dubrovnik ili Zagreb? 23

Prema Zakonu o doprinosima koji se primjenjuje 1. siječnja 2009. umirovljenici su oslobođeni plaćanja doprinosa na honorare (drugi dohodak). Tko se prema navedenom zakonu smatra umirovljenikom? 23

Primjenjuje li se Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda na sve poslodavce, ili samo na poslodavce u djelatnostima koje su u istom propisu izrijekom navedene, odnosno zabranjuje li se Zakonom pušenje na radnom mjestu? Ako je pušenje ipak dopušteno, kakve uvjete mora ispunjavati prostor za pušenje? 24


sadržaj broja 11/2008

odgovori na vaša pitanja

RiPup odgovara 19

računovodstvo

Računovodstvo vremenskih razgraničenja 28

Prihodi - primjena HSFI 15 34

Financijska imovina - primjena HSFI 9 52

Računovodstvo carinskog skladišta tipa “D” 63

Likvidacija trgovačkog društva 67

porezi

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit 76

Pravni aspekt poreznog nadzora 83

Porezni tretman premija osiguranja, dokupa mirovine i oporezivanje dohotka od osiguranja 91

Mišljenja Ministarstva financija 111

Sudska praksa 119

plaće i naknade

Godišnji obračun plaća za 2008. 124

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima 135

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2008. 156

Isplata prigodne nagrade (božićnica, dar djetetu) državnim službenicima i namještenicima 161

devizno poslovanje

Vođenje nadzorne knjige - praktični primjeri 164

Postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa “D” 175

PROPISI.HR

Novi Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda 181

Ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu - odgovori na učestala pitanja 188

Označavanje neprehrambenih proizvoda u prometu 191

Prikaz zakonskih obveza proizvođača i posjednika otpada u RH 202

Pristupanje dugu i preuzimanje ispunjenja 209

RiPUP info

Jeste li znali da… 214

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2008. godini 215

Radni odnosi 216

Ugovor o djelu 220

Autorske naknade 222

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 224

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2008. godini 224

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 225

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 227

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 228

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 229

Pregled uplatnih računa 230

Uplatni račun za plaće. 237

objava financijskih izvještaja

Baotić d.d., Zagreb 238

Ceste Karlovac, Karlovac 239

Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb 240

Jadran d.d., Crikvenica 241

Luka d.d., Split 242

Papuk d.d., Našice 243

Paška sirana d.d., Pag 244

Samoborka d.d., Samobor 245

pitanja u broju 11/2008

U 2007.g. vodili smo zalihe po LIFO metodi. Obzirom da to više ne možemo od 1. siječnja 2008.g. jer nam to ne dozvoljava HSFI 10-Zalihe (odlučili smo se da utrošak zaliha vodimo po FIFO metodi a ne po prosječnim ponderiranim cijenama), što trebamo ispraviti na dan 1. siječnja 2008.g.? 19

Kako se računovodstveno evidentira operativni leasing kod najmoprimatelja? 19

Neprofitna organizacija (nije obveznik PDV-a) zaključila je s bankom ugovor o dugoročnom kreditu na svotu od 50.000,00 kuna. Prema zaključenom ugovoru kreditor – banka podmiruje obveze prema dobavljaču po nalogu neprofitne organizacije. Kredit se koristi za nabavu opreme. Kako evidentirati ove poslovne događaje? 20

Neprofitna organizacija započela je ulagati u dugotrajnu nefinancijsku imovinu prije 2008. g., a završila je s ulaganjem u istu imovinu 2008. g. Kako iskazati ulaganja u 2008. g. i kako obračunati amortizaciju za 2008. g. i u kasnijim godinama za takvu imovinu? 20

Dječji vrtić organizira likovne radionice kao svoju dodatnu aktivnost. Likovne radionice se obavljaju prema verificiranom programu od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Radionice će voditi sami zaposlenici vrtića honorarno. Radionice će se organizirati u ciklusima i povremeno. Na koji način se može platiti dodatni rad zaposlenika u vrtiću i kako to evidentirati? 21

Proračunski korisnik odlučio je prodati udjele u glavnici trgovačkog društva izvan javnog sektora. Na računu 15412 – Udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora iskazana je vrijednost tih udjela u svoti od 100.000,00 kuna, međutim na tržištu je ostvarena manja prodajna cijena, tj. u ukupnoj svoti od 80.000,00 kuna. Kako pravilno evidentirati poslovni događaj? 21

Građanin iznajmljuje nekretninu, a vrijednost nekretnine koju iznajmljuje iznosi više od 2.000.000,00 kuna. Hoće li građanin za 2009. godinu postati obveznik poreza na dobit s obzirom da je zadovoljio uvjet iz čl. 2. st. 4. toč. 3. Zakona o porezu na dobit? 22

Obrtnik, koji je obveznik poreza na dohodak, morat će od 2009. po «sili zakona» postati obveznik poreza na dobit temeljem čl. 2. st. 4. Zakona o porezu na dobit. Koliko će vremena navedeni obrtnik biti obveznik poreza na dobit? 22

Domaća banka dobila je kredit od inozemne banke. Mora li domaća banka obračunati PDV na zaračunate kamate od strane inozemne banke? 22

Osoba je bila obrtnik u sustavu PDV-a do 31.8.2008. kada je prestala s obavljanjem obrtničke djelatnosti. U mjesecu listopadu navedena osoba obavit će i određeni posao temeljem ugovora o djelu. Mora li ta osoba obračunati PDV za posao koji će obaviti temeljem ugovora o djelu u mjesecu listopadu? 23 Kada se obračunava PDV prema računu inozemnog poduzetnika za obavljenu uslugu tuzemnom poduzetniku u tuzemstvu? Primjerice, ako tuzemni poduzetnik zaprimi račun 5.5.2008. kojega je inozemni poduzetnik ispostavio 30.04.2008. pitanje je kada treba obračunati porez na dodanu vrijednost: da li na dan primitka računa ili na dan kada je račun ispostavljen ili pak na dan plaćanja računa? 23

Što sve obrtnik može isplatiti sebi neoporezivo (kao prigodni dar za Božić) od sljedećeg: božićnica, dar djetetu i dar u naravi? 23

Radnik ide na posao i s posla svojim osobnim automobilom. Može li se radniku za navedeno korištenje osobnog automobila neoporezivo isplatiti 2,00 kune po prijeđenom kilometru ili je moguća neka druga neoporeziva isplata za prijevoz na posao i s posla? 24

Kojim se radnicima može isplatiti naknada za odvojeni život od obitelji? Da li se radnicima koji primaju naknadu za odvojeni život, a upućeni su na službeni put, mogu isplatiti troškovi službenog puta (korištenje privatnog automobila u službene svrhe) i dnevnica? Mogu li se radniku neoporezivo isplatiti troškovi prijevoza za odlazak svojoj obitelji u dane vikenda (tjednog odmora)? Da li naknadu za odvojeni život ima radnik koji stanuje sa roditeljima? Može li se naknada za odvojeni život isplatiti radniku koji je izaslan na rad u Republiku Hrvatsku, odnosno radniku strancu koji u RH radi temeljem radne dozvole za tuzemnog poslodavca, a obitelj (supruga i djeca) su im državi iz koje dolaze? 24

Prema članku 1.b stavku 3. Zakona o obrtu je propisano da umirovljenici obavljanjem domaće radinosti ili sporednog zanimanja ne uspostavljaju svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju. Da li to znači da onda nisu ni dužni plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje? 25

Što se ne smatra obavljanje ugostiteljske djelatnosti? 25

Kada poslodavac može donijeti odluku o preraspodjeli radnog vremena? 26


sadržaj broja 10/2008

istraživanje

Poslovnjaci najvažnije poslove sklapaju za večerom 14

odgovori na vaša pitanja

RiPup odgovara 19

računovodstvo

Darovanja i sponzorstva s računovodstvenog i poreznog aspekta 30

Amortizacija - računovodstvena primjena HSFI-a i porezni tretman 36

Rashodovanje i isknjiženje materijalne imovine kod trgovačkih društava 48

Primjena novog Zakona o trgovini 52

Jednostavno knjigovodstvo neprofitnih organizacija 70

Novi Zakon o proračunu 75

porezi

Privremena zabrana priređivanja igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara 86

Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose 91

Ovrha radi prisilne naplate poreznog duga 94

Mišljenja Ministarstva financija 101

Sudska praksa 105

plaće i naknade

Izaslani radnici u sustavu socijalnog osiguranja i oporezivanja 111

Što donosi novi Zakon o doprinosima (primjena od 1. siječnja 2009.) 129

financije

Slobodne zone 149

PROPISI.HR

Ugovor o preuzimanju duga 154

Označavanje proizvoda posebnim oznakama i podatcima 161

Kazneno djelo povrede prava iz rada – uskrata prava na zaradu 172

Žalba u postupku javne nabave 177

Ugovor o trgovinskom zastupanju 185

RiPUP info

Jeste li znali da… 192

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2008. godini 193

Radni odnosi 194

Ugovor o djelu 198

Autorske naknade 200

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 202

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2008. godini 202

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 203

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 205

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 206

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 207

Pregled uplatnih računa 208

Uplatni račun za plaće. 215

objava financijskih izvještaja

DIV d.o.o., Samobor 216

H.K.O. d.o.o., Zagreb 217

Hoteli Plat d.d., Mlini 218

Luka Dubrovnik d.d., Dubrovnik 219

Sportske Novosti d.d., Zagreb 220

Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o., Pula 221

Tehnomont d.d., Pula 222

pitanja u broju 10/2008

Kako postupiti kod prodaje dugotrajne materijalne imovine koja više ne može služiti za obavljanje djelatnosti, pa je donesena odluka o rashodovanju i da se po mogućnosti proda? 19

Kako knjižiti ugovorene naknadne popuste u prometu proizvoda i roba? 19

Naše društvo uzelo je u zakup poslovni prostor od drugog društva. Ugovorom o zakupu poslovnog prostora obvezali smo se uvesti centralno grijanje u zakupljeni prostor, a za uzvrat nismo obvezni plaćati zakupninu jedno određeno vrijeme. Kako evidentirati ovakav poslovni događaj kod zakupnika, a kako kod zakupodavca? 20

Neprofitna organizacija je od trgovačkog društva dobila računalnu opremu za obavljanje redovite djelatnosti organizacije. Procijenjena vrijednost opreme je 32.000,00 kuna. Kako evidentirati ovaj poslovni događaj? 21

Udruga građana u sustavu PDV-a donijela je odluku o plaćanju članarine. Treba li obračunati i platiti PDV na ovaj prihod? Članovi udruge mogu uplatiti članarinu mjesečno, ali i odjednom za cijelu poslovnu (kalendarsku) godinu. Kada se mogu priznati prihoda od članarine? 21

Ustanova u kulturi proračunski korisnik državnog proračuna uz osnovnu djelatnost obavlja i gospodarsku djelatnost na tržištu. Od te djelatnosti ostvaruje vlastite prihode. Može li ustanova dio vlastitih prihoda namijeniti za povećanje plaća svojih zaposlenika koji obavljaju poslove potrebne za ostvarivanje tih prihoda? 22

Grad je privatnom ugostitelju iznajmio podrumski prostor u svom građevinskom objektu. Prema ugovoru o najmu ugovorena je najamnina od 8.000,00 kuna mjesečno, a počela je teći od 1. siječnja 2008. g., nakon završene adaptacije. Vrijeme iznajmljivanja je pet godina. Ugostitelj – najmoprimac obvezao se adaptirati iznajmljeni prostor za što je do 1. siječnja 2008. g., prema računu izvođača radova, utrošio 200.000,00 kuna. Zbog toga se grad ugovorom o najmu obvezao da neće naplaćivati ugovorenu najamninu do podmirenja troškova adaptacije. Kako evidentirati poslovne događaje u knjigovodstvu grada? 22

Smatra li se novčana donacija dana privatnom dječjem vrtiću porezno priznatim rashodom ako ne prelazi iznos 2% prihoda prethodne godine? 23

Naše društvo uložilo je početkom ove godine u otvoreni dionički investicijski fond. Ako na kraju godine (31.12.2008.) bude vrijednost udjela manja od one koju smo imali na početku ulaganja, hoće li gubitak od vrijednosnog usklađenja navedenog udjela biti porezno priznati rashod? 23

Naše društvo iznajmilo je poslovni prostor drugom društvu. Prema ugovoru, svi troškove režija, koji su primljeni za iznajmljeni poslovni prostor, prefakturiravaju se zakupoprimcu. Određeni ulazni računi za režije ne sadržavaju PDV (primjerice račun za komunalnu naknadu). Da li se kod prefakturiravanja takvih troškova zakupoprimcu obračunava PDV? 23

Obračunava li domaći poduzetnik PDV na kupljeni softver kojeg je inozemni dobavljač isporučio putem Interneta? 24

U našem društvu zaposleni su supružnici. Supruzi je umro otac te smo odlučili isplatiti joj neoporezivu potporu u iznosu 3.000,00 kuna. Može li se isplatiti neoporeziva potpora u iznosu 3.000,00 kuna i suprugu zbog smrti roditelja njegove supruge? 24

Kada se bude radila prijava poreza na dohodak za 2008. godinu, koji je to iznos koji će se smatrati šesterostrukim osobnim odbitkom na godišnjoj razini na temelju kojega će se određivati da li se određena osoba smatra uzdržavanim članom uže obitelji ili uzdržavanim djetetom? 24

Kako se obračunavaju troškovi službenog puta za direktora (člana uprave) koji nije zaposlen u poduzeću? 25

Koja je obveza poslodavca, vezano za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, kada svog radnika upućuje na službeni put u inozemstvo, a koja kada radnika upućuje na školovanje u inozemstvo? 25

Kaka se postupa s isplaćenom otpremninom (na koju su plaćeni porez na dohodak i doprinosi) kod godišnjeg obračuna doprinosa (kojeg na zahtjev obveznika rješenjem utvrđuje Porezna uprava) radi povrata doprinosa obračunatog iz osnovice i plaćenog prema osnovici čiji je ukupan iznos (iz svih osnova) viši od najviše godišnje osnovice? 26

U kojim slučajevima je dopušteno plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja u zemlji? 26

Kako poslodavac može rasporediti na poslove različite od onih za koje je s radnikom sklopio ugovor o radu? 28


sadržaj broja 9/2008

odgovori na vaša pitanja

RiPup odgovara 19

računovodstvo

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - rujan 2008. 28

Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjenoj prodaji i prestanak poslovanja - HSFI 8 32

Potraživanja - primjena HSFI 11 i poreznih propisa 40

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2009. - 2011. godine 51

Financijski izvještaji za razdoblje 1.1. do 30.9.2008. za proračune i proračunske korisnike 58

porezi

Plaćanje poreza na nasljedstvo i darove 64

Mišljenja Ministarstva financija 68

Sudska praksa 76

plaće i naknade

Ovrha na plaći i stalnim novčanim primanjima 79

Jubilarne nagrade 86

Ostvarivanje poticaja za zaposlene i samozaposlene osobe s invaliditetom 96

devizno poslovanje

Zašto se osniva Financijski inspektorat 110

Sprječavanje pranja novca - novi Zakon 115

PROPISI.HR

Ugovor o ustupu tražbine (cesija) – praktični primjeri 121

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu - zadnje izmjene i dopune 125

Nova materijalna prava nezaposlenih osoba 128

Pravilnik o radu 133

Označavanje proizvoda u prometu 151

Povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke kao kazneno djelo 160

Prekršajna odgovornost pravnih osoba 166

Zakon o trgovini (urednički pročišćeni tekst) 171

Jeste li znali da… 184

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2008. godini 185 Radni odnosi 186

Ugovor o djelu 190

Autorske naknade 192

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 194

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2008. godini 194

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 195

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 197

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 198

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 199

Pregled uplatnih računa 200

Uplatni račun za plaće. 207

objava financijskih izvještaja

Adriatiq Islands Group d.d., Zagreb 208

Primošten d.d., Primošten 209

Mesna industrija Vajda d.d., Čakovec 210

pitanja u broju 9/2008

Kako postupiti kod prodaje i povratnog najma, u slučaju kada je povratni najam operativni (poslovni) i u slučaju kada je povratni najam financijski leasing (sale and leaseback), kada o tom načinu poslovanja nema odredbi u HSFI 6-Dugotrajna imovina, a ni u drugim HSFI-a, a mi smo trgovačko društvo koje primjenjuje HSFI-e? 19

Je li darovanje u dobrima za humanitarne, zdravstvene i druge slične potrebe porezno priznati rashod, kako se knjiži i da li se na takav dar obračunava PDV? 20

Sportski klub je od trgovačkog društva primio kratkoročni zajam u iznosu od 25.000,00 kuna. Trgovačko društvo obračunalo je ugovorenu kamatu od 1.500,00 kuna. Zajam je vraćen i plaćena je kamata. Kako evidentirati ove poslovne događaje? 21

Udruga je 01. ožujka 2008.g. dobila novčana sredstva iz proračuna grada za provedbu odobrenog projekta u iznosu od 80.000,00 kuna uz obvezu povrata neutrošenih sredstava. Projekt je započeo odmah po primitku sredstava, a bit će završen do kraja 2008.g. Do kraja srpnja 2008.g. utrošeno je na izvedbu projekta ukupno 40.000,00 kuna od čega 23.000,00 kuna za autorske honorare, 6.000,00 kuna za materijalne troškove, 7.000,00 kuna za službena putovanja i 4.000,00 kuna za računalne usluge. Kako i kada treba evidentirati prihode i rashode? 21

Osnovna škola je organizirala ekskurziju za učenike kao dio nastave u prirodi. Za putni aranžman zaključen je ugovor s turističkom agencijom. Ekskurzija će se financirati sredstvima roditelja učenika. Kako ispravno evidentirati ove poslovne događaje? 22

Fakultet je nabavio novi računalni program za svoju djelatnost. Primljen je račun dobavljača na ukupan iznos od 56.000,00 kuna od kojeg se 40.000,00 kuna odnosi na izradu programa, a 16.000,00 kuna za četverogodišnje korištenje licence. Nabavljen je i novi računalni program za knjigovodstvo. Račun dobavljača na ukupan iznos od 30.000,00 kuna odnosi se na izradu programa u iznosu od 20.000,00 kuna i na korištenje jednogodišnje licence 10.000,00 kuna. Jesu li knjigovodstveni postupci u oba slučaja isti? 22

Domaće društvo osnovalo je tri podružnice na području Republike Hrvatske koje su upisane u sudski registar. Kako podružnice sastavljaju prijavu poreza na dobit? Da li svaka podružnica sastavlja svoju prijavu poreza na dobit ili sastavljaju zajedničku prijavu poreza na dobit ili se sastavlja zajednička prijava poreza na dobit društva osnivača i svih njegovih podružnica? 22

Domaće društvo izvršilo je uslugu društvu iz Austrije. Prilikom plaćanja računa inozemno društvo obustavilo je propisani porez na dobit po odbitku. Domaće društvo dobilo je potvrdu nadležnog inozemnog tijela o obustavljenom i uplaćenom porezu po odbitku. Može li domaće društvo uplaćeni porez na dobit po odbitku u Austriji uračunati u plaćeni porez prilikom sastavljane godišnje prijave poreza na dobit? 23

Domaći poduzetnik izvršio je istraživanje tržišta u Hrvatskoj za inozemnog poduzetnika. Obračunava li PDV domaći poduzetnik za navedenu uslugu kod ispostavljanja računa? 23

Poduzeće «A» pripojilo se poduzeću «B». Nakon pripajanja poduzeće «B» primilo je račun koji glasi na poduzeće «A» za isporuku dobara koja je nastala prije pripajanja. Može li poduzeće «B» koristiti pretporez s obzirom da primljeni račun glasi na pripojeno poduzeće «A»? 23

Društvo je nabavilo plovilo kako bi njime obavljalo djelatnost chartera. Radnici društva koriste plovilo i u privatne svrhe. Na koje je sve načine moguće utvrditi plaću u naravi radniku za korištenje plovila u privatne svrhe? 23

Obrtnik ima u Popisu dugotrajne imovine osobno vozilo. Vozilo se koristi za potrebe obrta, ali i za privatne potrebe obrtnika. Kako se može utvrditi primitak u naravi za korištenje osobnog vozila za privatne potrebe obrtnika? 24

Kako se obračunava plaća radnika koji je zaposlen na nepuno radno vrijeme nakon povećanja minimalne plaće na 2.747,00 kuna? 24

U praksi sve češće dolazi do zastare prava na naplatu obveznih doprinosa zbog pasivnog držanja nadležnih tijela od trenutka dospijeća do proteka vremena određenog zakonom (zastarnog roka). Kada nastupa zastara prava na naplatu obveznih doprinosa, što prekida tijek zastare, tko provodi postupak i donosi rješenje o zastari prava na naplatu obveznih doprinosa čime se isti otpisuju? 25

Do kojeg se iznosa može izvršiti plaćanje i naplata u stranoj gotovini i kunama u poslovanju s nerezidentima? 25

Koji su razlozi za redoviti otkaz ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika? Koje radnje mora poduzeti poslodavac da bi mogao otkazati ugovor o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika? 26


sadržaj broja 8/2008

objava financijskih izvještaja

Alpine Bau Zagreb d.o.o., Zagreb 16

Schott Boral d.d., Pula 17

Zlatarna Aurodent Zagreb d.o.o., Zagreb 18

RiPUP info

Jeste li znali da… 21

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 21

PROPISI.HR

Zakon o deviznom poslovanju 25

Odluka o načinu i rokovima dostavljanja podataka o prometu na tržištu stranih sredstava plaćanja 39

Odluka o načinu i uvjetima pod kojima nerezidenti ulažu u domaće vrijednosne papire i udjele u domaćim investicijskim fondovima 43

Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidanti ulažu u strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima 45

Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, strano 47

Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji 51

Odluka o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena 53

Odluka o postupku otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata u banci 55

Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s građevinskim uslugama 59

Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s komunikacijskim uslugama 63

Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s međunarodnim prijevozom 67

Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s osiguranjem 75

Odluka o prikupljanju podataka o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom 81

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja 83

Odluka o unošenju i iznošenju gotovine, čekova i materijlaliziranih vrijednosnih papira 89

Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom 93

Odluka o uvjetima i načinu otvaranja i vođenja računa nerezidenata u banci 97

Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za osobne prijenose imovine u inozemstvo s osnove pomoći i poklona 101

Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu 103

Odluka o konstrukciji i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN) 107

Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove 111

Uputa za primjenu odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove 119

Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom 131

Uputa o upotrebi šifara osnova naplate i plaćanja u platnom prometu s inozemstvom 151

Carinski zakon 173

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci 209


sadržaj broja 7/2008

istraživanje

Dan započinje dnevnim novinama, a završava časopisima i TV-om 11

računovodstvo

Statistički izvještaji poduzetnika i neprofitnih organizacija za razdoblje siječanj - lipanj 2008. 19

Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija 25

Političke stranke - financiranje, evidencije i nadzor 33

Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja u javnom sektoru 43

Proračunsko računovodstvo – Odgovori na vaša pitanja 50

porezi

Privremeno ograničenje poduzetničke slobode i vlasničkih prava zbog poreznih prekršaja 51

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 59

PDV - Odgovori na vaša pitanja 59

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 60

Mišljenja Ministarstva financija 61

Sudska praksa 75

financije

Strateško usmjerenje javnih financija 77

plaće i naknade

Primjena novog osnovnog osobnog odbitka i minimalne plaće od 1. srpnja 2008. 83

Plaće i naknade - Odgovori na vaša pitanja 91

devizno poslovanje

Podrijetlo robe - carinski aspekti 93

PROPISI.HR

Turistički vodič, voditelj poslovnice, pratitelj, animator i zastupnik u turizmu 97

Prikaz poticajnih mjera u poduzetništvu za 2008. 103

Pravno je valjan i onaj ugovor o radu koji nije sklopljen u pisanom obliku 111

Seoski turizam i uvjeti pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga na seljačkim domaćinstvima 117

Arbitraža 123

Uvjeti za plovidbu brodica i jahti 133

Vodič kroz novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama 137

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 146

Pravo - Odgovori na vaša pitanja 147

Mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 150

RiPUP info

Jeste li znali da…

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2008. godini 153

Radni odnosi 154

Ugovor o djelu 158

Autorske naknade 160

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 162

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza 162

Pregled sati rada u 2008. godini 162

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 163

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 165

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 166

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 167

Pregled uplatnih računa 168

Uplatni račun za plaće 175

objava financijskih izvještaja

Zavod za urbanizam i izgradnju d.d., Osijek 176

Novotehna d.d., Rijeka 177

pitanja u broju 7/2008

Škola je organizirala izlet za učenike, a za putni aranžman zaključila je ugovor s turističkom agencijom. Izlet se financira sredstvima roditelja učenika. Treba li za ove poslovne događaje evidentirati prihode i rashode? 50

Proračunski korisnik je u travnju 2008. g. iznajmio poslovni prostor na razdoblje od 1. svibnja 2008. do 31. prosinca 2010. g. Najmoprimac prodaje uredsku opremu. Proračunski korisnik je od najmoprimca kupio aparata za kopiranje. Iznos mjesečne najamnine je 2.000,00 kuna, a aparata za kopiranje vrijedi 30.000,00 kuna. Međusobna potraživanja i obveze u visini vrijednosti aparata podmirit će se prijebojem ili kompenzacijom, a ostatak obveze najmoprimac će podmiriti plaćanjem na žiro-račun. Kako i kada evidentirati poslovne promjene kroz navedeno razdoblje u vezi iskazivanja prihoda, rashoda i imovine? 50

Obrtnik je primio od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje novčani poticaj za zapošljavanje novog radnika. Da li se primljeni poticaj smatra primitkom obrtnika? 59

Trgovačko društvo dogovorilo je kupnju zemljišta od građanina – fizičke osobe te je dalo kaparu. Međutim, trgovačko društvo odustalo je od kupnje navedenog zemljišta te je kapara ostala fizičkoj osobi. Smatra li se primljena kapara drugim dohotkom fizičke osobe? 59

Udruga koja nije u sustavu PDV-a izvršila je uslugu reklamiranja određenog poduzetnika u svom letku. Mora li udruga za izvršenu uslugu ispostaviti račun? Ako mora ispostaviti račun, što on mora sve sadržavati, ima li oznaku R-1 ili R-2, te mora li se na računu navesti zakonska odredba na temelju koje nije obračunat PDV? 59

Uslugu poslovnog savjetovanja obavili smo u kontinuiranom razdoblju od 20 dana, ali to je razdoblje započelo krajem mjeseca i završilo je u idućem mjesecu. Moramo li za navedenu uslugu poslovnog savjetovanja ispostaviti dva računa (u svakom mjesecu po jedan) ili je moguće ispostaviti samo jedan račun u mjesecu kada je usluga obavljena do kraja? 60

Naše društvo primilo je tijekom prošle godine pozajmicu od drugog društva te su dogovorene i određene kamate. Međutim, prošle godine nismo dobili od zajmodavca račun za kamate te ih stoga nismo niti knjižili u prethodnoj godine. Tijekom ove godine stigao je račun za kamate, koje se odnose na prošlu godine, pa smo te kamate evidentirali tek ove godine kao rashod. Jesu li navedene kamate porezno priznati rashod za 2008. godinu? 60

Da li liječenje radnika u slučaju bolovanja radi ozljede na radu od 01. lipnja 2008. godine provode lijecnici spec. medicine rada ili liječnici opće medicine? Koji od navedenih liječnika otvara bolovanje, te koja je obveza poslodavca u slučaju ozljede na radu? 91

Na čiji se teret isplaćuje naknada za bolovanje do i iznad 42 dana bolovanja? Tko je obračunava i isplaćuje? Što je sa naknadom plaće u slučaju bolovanja radi ozljede na radu, bolovanja radi njege djeteta, u slučaju bolovanja koje je posljedica sudjelovanja u Domovinskom, kod zaraznih bolesti i sl.? 91

Koje uvjete treba ispunjavati registrirani obrt za obavljanje djelatnosti zapošljavanja? 146

Koji su tradicijski, a koji umjetnički obrti prema Pravilniku o tradicijskim i umjetničkim obrtima? 146

Na koji način obrtnik stječe uvjerenje o tradicijskom ili umjetničkom obrtu? Tko može dobiti uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta? 146

Što je podnositelj zahtjeva dužan priložiti prilikom podnošenja zahtjeva za stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta? 146

Što je potrebno za registraciju obrta za pružanje usluga – popravak bicikla? 146

Što je potrebno za registraciju obrta - prskanje i bojanje motornih vozila? 146

Je li zakonito i dopušteno da državni službenik ima registriran frizerski obrt na svoje ime? Za koje poslove se može reći da su sukobu interesa sa državnom službom? 147

U pozivu za javno nadmetanje za prodaju nekretnine navedeno da je u suvlasništvu Republike Hrvatske sa 136/320 idealnog dijela. Kakvo je značenje pojma „idealni dio stvari“? 147

Tko su dužnosnici u Republici Hrvatskoj i kakve obveze imaju glede prijave svoje imovine pri stupanju na dužnost? 147

Na koji način je određen pojam štete i kako se sanira neimovinska šteta? 148

Koji su minimalni iznosi za mjesečno uzdržavanje djece i koje su okolnosti značajne za utvrđivanje tog iznosa? 149


sadržaj broja 6/2008

istraživanje

Tiskovine sve popularnije 11

Opipljiva prednost trgovačkih centara i kupovanje “mačka u vreći” 14

računovodstvo

Računovodstvo dugotrajne nematerijalne imovine - primjena HSFI 5 19

Ulaganja u nekretnine - primjena HSFI 7 33

Proračunsko računovodstvo – Odgovori na vaša pitanja 42

Financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. do 30.6.2008. godine za proračune i korisnike proračuna i polugodišnji Izvještaj o izvršenju prorač 43

Ugovor o organiziranju putovanja i turističkim aranžmanima 53

porezi

Oporezivanje dohotka po osnovu otuđenja nekretnina 73

Neoporezive naknade troškova putnih naloga osobama koje nisu u radnom odnosu s isplatiteljem 83

Pravna pomoć u poreznim stvarima 87

Teret dokazivanja u poreznom nadzoru 91

Oporezivanje dohotka od kapitala u RH 99

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 121

PDV - Odgovori na vaša pitanja 121

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 122

Mišljenja Ministarstva financija 124

Sudska praksa 136

plaće i naknade

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima 139

Godišnji odmor i isplata regresa za 2008. 147

Isplata regresa službenicima i namještenicima u državnom i javnom sektoru u 2008. 157

Obračun bolovanja duljeg od 6 odnosno 12 mjeseci 161

Rad studenata i učenika 165

Plaće i naknade - Odgovori na vaša pitanja 171

devizno poslovanje

Kreditni poslovi s inozemstvom i novi izvještajni sustav 173

PROPISI.HR

Uvođenje osobnog identifikacijskog broja 201

Modeli boravka i rada stranih državljana u Republici Poljskoj 205

Inspekcijski nadzor Državnog inspektorata kod pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači) 209

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom 217

Mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 221

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 223

Pravo - Odgovori na vaša pitanja 224

RiPUP info

Jeste li znali da… 228

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2008. godini 229

Radni odnosi 230

Ugovor o djelu 234

Autorske naknade 236

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 238

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza 238

Pregled sati rada u 2008. godini 238

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 239

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 241

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 242

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 243

Pregled uplatnih računa 244

Uplatni račun za plaće 251

objava financijskih izvještaja

dm - drogerie markt d.o.o. 255

pitanja u broju 6/2008

Grad je u veljači 2008.g. prodao stan na kojem postoji stanarsko pravo. Stan je u poslovnim knjigama evidentiran po nabavnoj cijeni od 1.460.000,00 kuna, ispravak vrijednosti iznosi 1.000.000,00 kuna, a sadašnja vrijednost je 460.000,00 kuna. Prodajna vrijednost stana je 500.000,00 kuna uz valutnu klauzulu. Rok u kojem kupac treba platiti svoju obvezu je 31. travanj 2008. g. Primjenom valutne klauzule kupac je u roku platio 502.000,00 kuna. Dakle, grad je zbog primjene ugovorene valutne klauzule ostvario prihod od 2.000,00 kuna. Kako evidentirati ove događaje? 42

Jedinica lokalne samouprave gradi zgradu. Prema konačnoj situaciji građevinskog poduzeća ukupna vrijednost radova je 2.400.000,00 kn (s PDV-om). Ugovoreno je plaćanje: u 2008. g. 800.000,00 kn, a za ostatak duga treba podmiriti u slijedeće dvije godine. Kakva knjiženja treba provesti 2008.g.? 42

Obrtnik koji je obveznik poreza na dobit zaposlen je na puno radno vrijeme u drugom društvu. Može li si obrtnik neoporezivo isplatiti dnevnicu i ostale troškove koji su vezani za njegovo službeno putovanje koje je obavljeno za potrebe obrta? 121

Fizička osoba – građanin primila je ove godine dividende iz Slovenije koje se odnose na 2006. godinu. Te su dividende oporezovane porezom na dohodak u Sloveniji. Je li navedeni građanin obvezan podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak za ovu godinu? Može li građanin plaćeni porez na dohodak na dividende u Sloveniji uključiti u godišnju prijavu poreza na dohodak? 121

Porezni obveznik, koji je u sustavu PDVa, prodaje nekretninu koja je sagrađena prije 1.1.1998. te stoga nije obvezan obračunati PDV. Na koju se odredbu Zakona o PDV-u treba pozvati porezni obveznik da nije obračunao PDV za navedenu prodaju? 121

Društvo ima u Splitu sjedište, a u Rijeci poslovnu jedinicu. Kada poslovna jedinica ispostavlja račun za isporuku dobara, mora li na računu navesti adresu sjedišta društva ili adresu poslovne jedinice? 122 U praksi se sve češće ispostavljaju računi koji nemaju žig i potpis, već se stavlja napomena da je račun sastavljen elektronskim putem te stoga ne sadrži žig i potpis. Da li takav račun predstavlja vjerodostojni dokument s aspekta obračuna poreza na dobit? 122

Prema novom HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji, stjecatelj mora na datum stjecanja priznati goodwill stečen u poslovnom spajanju kao imovinu. Prema točki 72. HSFI 2, goodwill stečen u poslovnom spajanju se amortizira u korisnom vijeku trajanja od najviše pet godina. Hoće li amortizacija takvog goodwilla biti porezno priznati rashod? 122

Radnik je započeo bolovanje 26. veljače 2008. godine. U razdoblju od 6 mjeseci prije početka bolovanja, koji se uračunavaju u prosjek plaće za bolovanje (1. mjesec 2008. godine, 12., 11., 10., 9. i 8. mjesec 2007. godine), radnik je bio na bolovanju na teret poslodavca (u 8. mjesecu 11 dana i u 9. mjesecu 21 dan) i na teret HZZO – a (u 9. mjesecu 2 dana i u 10. mjesecu 8 dana). Prema Pravilniku o radu poduzeća, radniku za vrijeme bolovanja do 42 dana pripada naknada plaće u visini od 85% na osnovicu utvrđenu prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju. Kako će se obračunati naknada za bolovanje po isteku 42 dana bolovanja na teret poslodavca i HZZO – a za travanj 2008.? 171

Koje kategorije obrta u Gradu Zagrebu su dužne prijaviti raspored početka i završetka radnog vremena? 223 Koja je zakonska obveza obrtnika glede provođenja Odluke o radnom vremenu za pojedine obrte u Gradu Zagrebu? 223

Na koji način obrtnik ostvaruje pravo na isplatu naknade za bolovanje? 223

Koje zakonske mjere može poduzeti nadležni inspektor pri provođenju inspekcijskog nadzora u svezi obavljanja obrta odnosno domaće radinosti ili sporednog zanimanja? 223

Što je privremena obustava poslovanja obrta? 223

Što je potrebno za registraciju obrta za pružanje usluga – čišćenje dimnjaka, kamina, peći? 223

Je li u skladu sa zakonskim pravilima o proračunu otpis potraživanja koje država po osnovi poreza i drugih obveznih davanja ima prema nekom športskom klubu? 224

Tko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć i što ta pomoć uključuje? 224

Ima li šutnja značaj prihvata ponude kada je riječ o sklapanju ugovora? 225

Na koji način i u kojem postupku se može promijeniti osobno ime? 225

Koja su ovršenikova primanja i u kojem opsegu izuzeta od ovrhe u ovrsi koja se provodi na novčanoj tražbini ovršenika? 226


sadržaj broja 5/2008

istraživanje

Kataloška prodaja 11

Mnemotehnike ipak nepoznanica 11

računovodstvo

Novi financijski izvještaji za poduzetnike i prilagodba kontnog plana 17

Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine - primjena HSFI 6 27

Rokovi čuvanja računovodstvene i porezne dokumentacije 47

Proračun i proračunski korisnici u sustavu poreza na dodanu vrijednost 55

Proračunsko računovodstvo – Odgovori na vaša pitanja 66

porezi

Putničke (turističke) agencije u sustavu PDV-a i Zakona o obveznim odnosima 67

Isplate u gotovini 77

Oporezivanje dohotka nerezidenata - fizičkih osoba u RH 83

Cesije i kompenzacije u poreznom postupku 113

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 118

PDV - Odgovori na vaša pitanja 118

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 119

Mišljenja Ministarstva financija 120

Sudska praksa 126

plaće i naknade

Korištenje plaćenog i neplaćenog dopusta 129

Njega djeteta - bolovanje i druga prava 137

devizno poslovanje

Simulirani ugovori u deviznom poslovanju s primjerima iz prakse 157

Carinski aspekt vanjske proizvodnje 163

PROPISI.HR

Izvanredni otkaz s osvrtom na sudsku praksu 175

Što sve mora sadržavati internetska stranica i poslovno pismo prema odredbama ZTD-a 185

Donesen novi Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtnima i načinu izdavanja povlastica 189

Ugovor o zamjeni 201

Prikaz mjera za dodjelu potpora za zapošljavanje u 2008. 207

Utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta u trgovini s osvrtom na primjenu posebnih propisa 215

Odgovornost za neispravan proizvod 223

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 227

Pravo - Odgovori na vaša pitanja 228

RiPUP info

Jeste li znali da… 232

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2008. godini 233

Radni odnosi 234

Ugovor o djelu 238

Autorske naknade 240

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 242

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza 242

Pregled sati rada u 2008. godini 242

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 243

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 245

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 246

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 247

Pregled uplatnih računa 248

Uplatni račun za plaće 255

pitanja u broju 5/2008

Proračuni i proračunski korisnici učestalo nas pitaju o rokovima čuvanja računovodstvene dokumentacije prema izmijenjenim odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Kako postupiti s dokumentacijom iz ranijih godina (zatečenom dokumentacijom)? Kako dugo treba čuvati popisni materijal i financijske izvještaje? 66

Proračunski smo korisnik državnog proračuna. Osiguranje naše imovine obavlja državni proračun. Na osiguranoj imovini pretrpili smo štetu. Za otklanjanje nastale štete primili smo račun dobavljača na iznos od 5.000,00 kuna. Koje poslovne promjene trebamo evidentirati u svojim poslovnim knjigama? 66

Obrtnik je prešao s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit. Prilikom sastavljanja početne bilance na dan 1.1. evidentiran je vlastiti kapital u pasivi koji predstavlja razliku između imovine i obveza obrtnika. Ako obrtnik bude isplaćivao vlastiti kapital tijekom godine, mora li kod takve isplate obračunati porez na dohodak? 118

Pri zaključnoj likvidacijskoj bilanci trgovačkom društvu u aktivi ostala je oprema u vrijednosti 100.000,00 kuna, a u pasivi: upisani kapital 20.000,00 kuna, zadržana dobit od 2001. do 2004. godine 30.000,00 kuna te zadržana dobit od 2005. do 2007. godine 50.000,00 kuna. Prema odluci o podjeli imovine, oprema se u cijelosti dodjeljuje jedinom članu društva – fizičkoj osobi. Mora li se pri dodjeli navedene opreme članu društva obračunati porez na dohodak? 118

Treba li staviti oznaku R-1 na ispostavljeni račun za predujam? 118

Mora li poduzetnik obračunati PDV na letke i kataloge koje dijeli besplatno svojim potencijalnim kupcima? 119

Obrtnik (obveznik poreza na dobit) otpisuje potraživanje od pravne osobe koje je zastarjelo, ali je manje od 5.000,00 kuna. Je li trošak otpisanog potraživanja porezno priznati rashod kod izrade prijave poreza na dobit s obzirom da je potraživanje prema pravnoj osobi nastalo u razdoblju dok je obrtnik bio obveznik poreza na dohodak? 119

Naše društvo potražuje od kupca za prodanu robu 6.000,00 kuna. Potraživanje još nije zastarjelo, ali zbog nemogućnosti naplate otpisujemo ga u rashode. Naime, nad navedenim kupcem otvoren je stečaj ali je istog dana i zaključen stečajni postupak s obzirom da imovina navedenog kupca nije bila dostatna ni za pokriće troškova stečajnog postupka. S obzirom na istovremeno otvaranje i zatvaranje stečajnog postupka naše društvo nije uspjelo potraživanje od kupca prijaviti u stečajnu masu. Hoće li iznos otpisanog potraživanja biti porezno priznati rashod kod izrade prijave poreza na dobit? 119

Pod kojim uvjetima stranac može otvoriti obrt u Republici Hrvatskoj? 227

Koji podzakonski akt definira prethodno posjedovanje odgovarajuće stručne spreme za obavljanje obrtničke djelatnosti? 227

Tko je dužan položiti ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova cestovnog prijevoza? 227 Gdje se polaže ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova cestovnog prijevoza? 227

Može li osoba koja položi o stručnoj osposobljenosti upravljati vozilom iako nije kvalificirani vozač? 227 Koliko iznosi trošak polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti i kada se organizira? 227

Na koji se način obrtniku može odobriti obročna otplata dospjelih nenaplaćenih javnih davanja? 227 Što je potrebno za registraciju obrta – tokarenje? 227

Što je međunarodna vozačka dozvola i kakva je razlika između međunarodne i inozemne vozačke dozvole? 228 Kako postupiti ako se ovrha ne može provesti predloženim sredstvom ovrhe i na predloženom predmetu ovrhe? 228 Što pripada u bračnu stečevinu bračnih drugova? 228

Na kojim se predmetima može zasnovati tzv. „lebdeće“ osiguranje? 229

Je li dopušteno označavanje i reklamiranje hrane na način da joj se pripisuju određena ljekovita i terapeutska svojstva? Je li ugostitelj dužan upozoriti potrošača da hrana servirana za konzumaciju ima alergijske ili neke druge štetne i nepodnošljive učinke? 229


sadržaj broja 4/2008

istraživanje

Hrvatski poslovnjaci na radnom mjestu puše pet i pol sati mjesečno 8

Hrvatski poslovnjaci više vole kartice od gotovine 12

računovodstvo

Raspored i isplata dobiti te pokriće gubitka kod d.o.o.-a za 2007. 21

Osvrt na nove Hrvatske standarde financijskog izvještavanja 27

Primanja zaposlenih primjenom metode projiciranje kreditne jedinice prema MRS 19 41

Predujmovi (dani i primljeni) kod proračuna i proračunskih korisnika 51

Proračunsko računovodstvo – Odgovori na vaša pitanja 58

Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2008. s osvrtom na državni proračun 59

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja - Odgovori na vaša pitanja 71

porezi

Zaprimanje i obrada Obrasca PD za 2007. u Poreznoj upravi 73

Oporezivanje osobnih automobila, motocikala i zrakoplova 79

Dohodak od imovine i imovinskih prava 93

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 103

PDV - Odgovori na vaša pitanja 103

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 104

Mišljenja Ministarstva financija 106

Sudska praksa 114

plaće i naknade

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu 117

Primici po osnovi drugog dohotka ostvareni iz inozemstva ili naplaćeni od građana 139

Bolovanje zbog bolesti - obračun na teret poslodavca i HZZO-a 161

devizno poslovanje

Izvješćivanje HNB-a o nekretninama, vrijednosnim papirima i depozitnim poslovima 183

PROPISI.HR

Poslovno uvjetovani otkaz 201

Novi Kolektivni ugovor poslodavca i radnika u obrtu 207

Pružanje usluga prehrane, pića i napitaka u poslovnim prostorijama i prostorima 215

Zabrana postavljanja klima uređaja, antena i sušenja rublja 219

Donesen Pravilnik o uvjetima izdavanja suglasnosti radi odobravanja poslovne dozvole stranim državljanima u RH 223

Ugovor o zamjeni 227

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 232

U trgovini ipak neradna nedjelja? 233

Pravo - Odgovori na vaša pitanja 236

Mišljena Ministarstva gospodarstava, rada i poduzetništva 239

RiPUP info

Jeste li znali da… 242

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2008. godini 243

Radni odnosi 244

Ugovor o djelu 248

Autorske naknade 250

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 252

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza 252

Pregled sati rada u 2008. godini 253

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 253

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 255

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 256

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 257

Pregled uplatnih računa 258

Uplatni račun za plaće 265

pitanja u broju 4/2008

Proračunski korisnici rijetko provode kompenzaciju (prijeboj) svojih potraživanja i obveza ali nam često postavljaju pitanja u slučaju kad ipak provode takav način zatvaranja svojih obveza. Uz koje uvjete se kompenzacija može provoditi, treba li za njenu provedbu izdati virmanski nalog, kada i kako evidentirati taj poslovni događaj? 58

Proračunski korisnik je zaključio ugovor o osiguranju imovine za proračunsku godinu. Premija osiguranja plaćena je za cijelu proračunsku godinu na početku godine u iznosu od 1.500,00 kuna. U istoj godini nastala je šteta na imovini koja je pokrivena policom osiguranja. Iznos štete je 3.000,00 kuna. Osiguravajuće društvo priznalo je štetu djelomično i nadoknadilo ju u visini od 2.000,00 kuna. Kako treba evidentirati ove poslovne događaje? 58

Da li obrtnici na gotovinskim računima kao trgovački naziv dobara ili obavljenih usluga mogu koristiti naziv artikla pisan na talijanskom ili nekom drugom jeziku? 71

Koje elemente treba sadržavati R-2 račun izdan od fizičkih osoba koje obavljaju obrtničku djelatnost i djelatnost slobodnog zanimanja a obveznici su plaćanja poreza na dohodak i PDV-a? Da li se na računu kao porezni broj poduzetnika, umjesto MBG obrtnika može upisati matični broj obrta, pod kojim je fizička osoba upisana u obrtni registar pri nadležnom županijskom uredu za gospodarstvo? 71

Mogu li obrtnici na R-2 računu što ga izdaju kupcima, navoditi matični broj svoj obrta umjesto matičnog broja građana (u daljnjem tekstu - MBG)? 72

Mogu li obrtnici na gotovinskom računu kojeg naplaćuju u kunama, a izdaju za obavljene isporuke u ugostiteljstvu, osim ukupnog iznosa iskazanog u kunama, navesti i protuvrijednost tog iznosa u EURima, a da se pri tome ne učini porezni prekršaj? 72

Radnik koristi svoj privatni automobil pri obavljanju poslova za društvo. Radniku se isplaćuje 2 kune po prijeđenom kilometru na temelju obračuna loko vožnje. Može li se radniku neoporezivo isplatiti, uz 2 kune po prijeđenom kilometru i troškovi parkinga koje je imao pri korištenju privatnog automobila za poslovne svrhe? 103

Može li obrtnik zapisnikom unijeti u popis dugotrajne imovine nekretninu koja je u vlasništvu njegovog roditelja? 103

Naše društvo kupilo je časopis koji se direktno dostavio na adresu našeg poslovnog partnera (radi se o poklonu poslovnom partneru). Na računu za kupljeni časopis iskazan je PDV po stopi 10%. Možemo li navedeni PDV koristiti kao pretporez i jesmo li obvezni na poklonjeni časopis obračunati PDV i po kojoj stopi? 103

Društvo je registrirano 2007. godine te je u toj godini počelo nabavljati određena osnovna sredstva koja će joj biti potrebna za obavljanje djelatnosti. U 2007. godini društvo nije imalo niti jednu isporuku i nije se prijavilo u sustav PDVa. Može li se navedeno društvo prijaviti u sustav PDV tijekom 2008. godine prije prve isporuke ili je to moralo napraviti do kraja prethodne godine? 104

Predujam poreza na dobit koji se odnosi na mjesec travanj 2008., obvezni smo platiti do kraja svibnja. Koji iznos predujma za mjesec travanj moramo uplatiti: iznos koji je izračunat na temelju PD obrasca (na red. br. 59.) koji se odnosi na 2006. ili na 2007. godinu? 104

Kod popunjavanja prijave poreza na dobit za 2007. godinu, do kojeg se datuma uplaćeni predujmovi mogu iskazati na rednom broju 56. Obrasca PD? 104

Plaća li obrtnik obvezne doprinose kod privremene obustave obrta? 232

Da li obrtnik ima pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori za prvu godinu rada? 232 Tko je oslobođen plaćanja cijene obrtnice? 232

Da li članovi obitelji koji pomažu u obavljanju obrta trebaju biti u radnom odnosu? 232

Što je potrebno za registraciju obrta – trgovina knjiga? 232

Što je potrebno za registraciju obrta - uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte opreme i vodova za grijanje, ventilaciju i hlađenje? 232

Što je potrebno za registraciju obrta - popravak namještaja? 232

Kako odgovara društvo s ograničenom odgovornošću za svoje obveze prema trećima, a kako njegov član? 236

Koliko dugo hrvatski državljanin sa motornim vozilom koje je registrirano u inozemstvu može biti sudionik u prometu u Republici Hrvatskoj sa stranim registarskim pločicama? 236

Mogu li i na koji način u postupcima javne nabave koji se odvijaju u Republici Hrvatskoj mogu sudjelovati inozemna trgovačka društva kao ponuditelji? 237

Što čini sadržaj ugovora o posudbi i koje su razlike u odnosu na ugovor o zajmu? 237

U kojim se slučajevima obvezno mora poništiti postupak javne nabave? 237


sadržaj broja 3/2008

reportaža

Kako do povrata poreza 12

istraživanje

Gadgeti - igračke koje čine posao ugodnijim 16

Poslovni ljudi više vole biljke nego umjetnine 17

računovodstvo

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - ožujak 2008. 19

Izvještaj o novčanom toku za 2007. 2 5 Bilješke uz financijske izvještaje za 2007. 33

Kamate u obveznim odnosima 41

Odnosi i veze proračuna i proračunskih korisnika u proračunskom procesu te napomene uz sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja 53

Proračunsko računovodstvo – Odgovori na vaša pitanja 60

Sezonsko obavljanje obrta 61

porezi

Računovodstvo i oporezivanje 65

Ispravak greške u poreznoj prijavi 73

Primanja građana (zaposlenika i nezaposlenika) na koja se ne plaća porez na dohodak 77

Uskrata obavijesti u poreznom postupku 91

Porezno i carinsko postupanje s plovilima 95

Kontrola kvalitete poreznog nadzora 109

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 116

PDV - Odgovori na vaša pitanja 116

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 117

Mišljenja Ministarstva financija 118

Sudska praksa 123

plaće i naknade

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći i rodiljni dopust 127

Pomorci - obvezno osiguranje, njihove obveze po osnovi doprinosa i poreza na dohodak 141

carine

Privremeni uvoz robe u zakup 153

PROPISI.HR

Poticaji pri zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s invaliditetom 163

Prodaja poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske 173

Elektronički oglasnik javne nabave u “Narodnim novinama” 177

Prestanak ugovora o radu po sili zakona 181

Mišljenja Ministarstva gospodarstava, rada i poduzetništva 186

Nova pravila za društva s ograničenom odgovornošću 189

Pravo - Odgovori na vaša pitanja 196

RiPUP info

Jeste li znali da… 200

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2008. godini 201

Radni odnosi 202

Ugovor o djelu 206

Autorske naknade 208

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 210

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza 210

Pregled sati rada u 2008. godini 210

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 211

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 213

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 214

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 215

Pregled uplatnih računa 216

Uplatni račun za plaće 223

pitanja u broju 3/2008

Proračunski korisnik pita kako evidentirati dugotrajnu proizvedenu materijalnu imovinu čiji je pojedinačni trošak nabave niži od 2.000,00 kuna i kako postupiti s do sada evidentiranom imovinom? 60

Proračun je u financijski plan uključio preneseni višak prihoda iz prethodne godine. Kako treba knjigovodstveno pratiti rashode, koji se pokrivaju iz prenesenog viška prihoda? 60

Građanin koji iznajmljuje poslovni prostor u sustavu je PDV-a i dohodak od najma utvrđuje na temelju poslovnih knjiga. Može li navedeni građanin staviti u priznate izdatke (u obrazac KPI) stipendiju koju isplaćuje redovnom studentu? 116

Prema presudi suda naše je društvo obvezno isplatiti fizičkoj osobi (građaninu) naknadu za obavljeni posao prema ugovoru o djelu. Također, prema presudi suda, naše društvo je obvezno platiti i parnični trošak tužitelja (građana). Je li oporeziva isplata navedene naknade i parničnog troška prema sudskoj presudi? 116

Naši su djelatnici koristili hotel za noćenje kada su bili na službenom putu u inozemstvu. Moramo li obračunati PDV na dobiveni račun od inozemnog poduzetnika za uslugu noćenja u hotelu? 116

Društvo „A“ isplaćuje društvu „B“ dobit prema ortačkom ugovoru. Je li isplata dobiti prema ortačkom ugovoru oporeziva PDV-om? 117

Može li se dodatno umanjiti porezna osnovica na rednom broju 34.1. Obrasca PD za troškove plaće predavača koji je zaposlen u našem društvu i vrši interne edukacije (seminare) za naše radnike? 117

Sukladno čl. 3. st. 3. Zakona o državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu, poduzetnik koji, prema posebnim propisima, ispunjava uvjete za dodjelu regionalne državne potpore, može smanjenje osnovice poreza na dobit uvećati za dodatnih 10 postotnih bodova ako obavlja djelatnost na Području A utvrđenom regionalnom kartom državnih potpora, odnosno 5 postotnih bodova ako obavlja djelatnost na Području B utvrđenom regionalnom kartom državnih potpora. Međutim, regionalna karta državnih potpora još uvijek nije poznata, te kako će se primjenjivati ova porezna olakšica kod izrade prijave poreza na dobit za 2007.? 117

Na koji način se jamči zaštita u korištenju elektroničkog i naprednog elektroničkog potpisa i provjere identiteta potpisnika? 196

Koji se radnje smatraju obijesnim parničenjem i na koji način je sankcionirano takvo ponašanje stranaka u parničnom postupku? 196

Može li Vlada Republike Hrvatske umjesto Hrvatskog sabora donositi propise koji su u nadležnosti Hrvatskog sabora? 197

U kojim slučajevima se može sklopiti okvirni sporazuma i na koje vrijeme? 197

Kako na tijek stečajnog postupka utječe činjenica da su sredstva stečajne mase nedovoljna? 198


sadržaj broja 2/2008

istraživanje

Radite li s računalom na zdrav način 8

računovodstvo

Novi sustav računovodstva za neprofitne organizacije 19

Predaja financijskih izvještaja za 2007. u FINU 27

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2007. 41

Sastavljanje bilance za poduzetnike za 2007. 57

Proračunsko računovodstvo – Odgovori na vaša pitanja 78

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2007. 79

porezi

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2007. 97

Konačni obračun PDV-a za 2007. (sastavljanje obrasca PDV-K) 131

Postupak obrade i verifikacija godišnje porezne prijave obrtnika za 2007. u Poreznoj upravi 143

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 148

PDV - Odgovori na vaša pitanja 148

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 149

Mišljenja Ministarstva financija 150

Sudska praksa 153

plaće i naknade

Ozljede na radu i profesionalne bolesti - naknada i zdravstvena zaštita od 1.1.2008. 155

Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2008. i godišnji obračun i povrat doprinosa za 2007. 171

Ostvarivanje prava na dječji doplatak 199

devizno poslovanje

Inozemna vlasnička ulaganja - izvješćivanje HNB-a 205

Izvješćivanje o međunarodnim transakcijama - prijevoz, osiguranje, komunikacijske usluge i građevinske usluge 227

PROPISI.HR

Državne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu 231

Novi ustroj Vlade i ministarstava 235

Modaliteti boravka stranih državljana u Švicarskoj Konfederaciji 239

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 243

Pravo - Odgovori na vaša pitanja 244

RiPUP info

Jeste li znali da… 248

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2008. godini 249

Radni odnosi 250

Ugovor o djelu 254

Autorske naknade 256

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 258

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza 258

Pregled sati rada u 2008. godini 258

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 259

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 261

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 262

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 263

Pregled uplatnih računa 264

Uplatni račun za plaće 271

objava financijskih izvještaja

Imunološki zavod d.d, Zagreb 272

Laguna d.d., Novigrad 273

pitanja u broju 2/2008

Proračunski korisnik je korisnik operativnog leasinga za osobni automobil. Osim ugovorene naknade – leasing rate – proračunski korisnik ugovorom je preuzeo i obvezu financiranja premije osiguranja i redovitog servisa unajmljenog automobila. Kako treba klasificirati navedene izdatke? 78

Proračunski korisnik utvrdio je višak prihoda poslovanja, a koristio bi ga za pokriće rashoda poslovanja u idućoj proračunskoj godini. Koja knjiženja treba obaviti? 78

Obrtnik trgovac dobio je od jednog društva određenu količinu robe na dar. Kako se dobivena roba kao dar evidentira kod obrtnika u obrascu KPI, kao primitak ili kao izdatak? 148

Hoće li obrtnici, kod sastavljanja prijave poreza na dohodak za 2007., pravo na dodatno umanjenje porezne osnovice za nagrade učenicima na praktičnom radu i naukovanju te za izdatke za školovanje i stručno usavršavanje ostvarivati prema Zakonu o porezu na dohodak (čl. 56. st. 6.) ili prema Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu? 148

Društvo je dalo predujam inozemnom poduzetniku za uslugu koja je oporeziva prema čl. 5. Zakona o PDV. Mora li društvo odmah obračunati PDV ili tek kada bude usluga izvršena i primljen račun od inozemnog poduzetnika? 148

Pravna osoba, koja nije obveznik PDV, neovlašteno je (greškom) zaračunala PDV drugom poduzetniku. Stoga, pravna osoba je zaračunati PDV uplatila u državni proračun. Mora li navedena pravna osoba za zaračunati i uplaćeni PDV podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac PDV? 149

Potraživanje od kupca je 2005. godine otpisano na teret rashoda zbog nemogućnosti naplate. Te je godine povećana osnovica poreza na dobit za otpisano potraživanje, tj. ti rashodi nisu bili porezno priznati. Početkom 2007. godine utuženo je prije navedeno potraživanje, a do kraja godine izgubljen je taj sudski spor. Može li se kod izrade prijave poreza na dobiti za 2007. godinu smanjiti porezna osnovica za utuženo a prije dvije godine knjigovodstveno otpisano potraživanje (koje tada nije bilo porezno priznati rashod)? 149

Je li porezno dopušteno primjenjivati godišnje stope amortizacije niže od redovnih stopa koje su propisane Zakonom o porezu na dobit? Primjerice, željeli bi smo amortizirati nekretnine po stopi 4%, opremu po stopi 15%, itd. 149

Koji zakonski i podzakonski akti definiraju osnivanje obrta? 243

Koje je formulare potrebno popuniti prilikom predaje zahtjeva za registraciju obrta? 243

Koje dokumente treba priložiti kod podnošenja zahtjeva za registraciju obrta? 243

Kojim uvjetima mora udovoljavati prostor i oprema u kojem se obavlja obrt? 243

U kojim slučajevima prestaje obrt po sili zakona? 243

Koje sve pristojbe treba uplatiti kod podnošenja zahtjeva za registraciju obrta? 243

U čemu se sastoje pravne posljedice zastare prekršajnog progona? U kojem roku zastarijeva prekršajni progon ako je prekršaj izvršen i prekršajni postupak pokrenut prije stupanja na snagu novog Prekršajnog zakona? 244

Tko se smatra stručnim prvostupnikom i koji se uvjeti moraju ispuniti za stjecanje tog naziva? Imaju li se pravo koristiti novim akademskim i stručnim nazivima i osobe koje su završile sveučilišni ili neki stručni studij prije stupanja na snagu novih pravila o akademskim i stručnim nazivima? 244

Je li za izmjenu statuta potrebna odluka glavne skupštine, nadzornog odbora ili uprave dioničkog društva? U kojim se slučajevima govori o povredi statuta i od kojeg trenutka je izmjena statuta pravno valjana? 245

Je li za izmjenu statuta potrebna odluka glavne skupštine, nadzornog odbora ili uprave dioničkog društva? U kojim se slučajevima govori o povredi statuta i od kojeg trenutka je izmjena statuta pravno valjana? 245

U parničnom postupku sud protivnoj stranci ne može izvršiti dostavu poziva za ročište za glavnu raspravu jer je stranka promijenila adresu. Smatra li se urednom dostavom dostava poziva na oglasnoj ploči suda? 246


sadržaj broja 1/2008

istraživanje

Bračni parovi u poduzetništvu 14

računovodstvo

Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2007. 19

Godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika proračuna za 2007. 33

Uputa Ministarstva financija uz sastavljanje financijskih izvještaja za 2007. 41

Proračunsko računovodstvo – Odgovori na vaša pitanja 44

Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 45

Popis robe u trgovini na malo prema novom Pravilniku 51

Plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2008. 57

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja i primjena novog Zakona o računovodstvu 65

porezi

Nova Odluka o dopuštenim manjkovima u trgovini 69

Godišnja prijava poreza na dohodak građana za 2007. 73

Primjeri popunjavanja godišnje prijave poreza na dohodak građana za 2007. 123

Predaja obrasca DOH-Z za 2007. 141

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2007. 161

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 217

PDV - Odgovori na vaša pitanja 218

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 218

plaće i naknade

Predaja Obrasca ID i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2007. 219

Predaja Obrasca IP za 2007. 223

Poduzetnička plaća u 2008. 227

Obračun plaća za 2008. 237

Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna 255

Obračun i plaćanje obveznih doprinosa u 2008. 259

devizno poslovanje

Najnovije izmjene devizne regulative 309

PROPISI.HR

Što svaki d.o.o. mora predati u Trgovački sud do 31.1.2008. 317

Postupak izdavanja i godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za 2008. 321

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 326

Nova pravila za zatezne i ugovorne kamate 327

Pravo - Odgovori na vaša pitanja 330

RiPUP info

Jeste li znali da… 334

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2008. godini 335

Radni odnosi 336

Ugovor o djelu 340

Autorske naknade 342

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 344

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza 344

Pregled sati rada u 2008. godini 344

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 345

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 347

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 348

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 349

Pregled uplatnih računa 350

Uplatni račun za plaće 357

objava financijskih izvještaja

Chromos boje i lakovi d.d., Zagreb 358

Jadran d.d., Crikvenica 359

Končar - Ugostiteljska oprema d.d., Zagreb 360

Luka d.d., Split 361

Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija 362

Megatrend d.o.o., Zagreb 363

Oriolik d.d., Oriovac 364

Osijek-Koteks d.d., Osijek 365

Pismorad d.d., Zagreb 366

pitanja u broju 1/2008

Proračunski korisnik rashodovao je sitan inventar ukupne vrijednosti 1.200,00 kuna. Treba li obaviti knjiženja preko računa podskupine 915 kao promjenu obujma imovine? 44

Često pitanje proračuna i proračunskih korisnika je u vezi knjiženja danih i primljenih kratkoročnih pozajmica. Treba li navedene poslovne promjene knjižiti preko računa izdataka odnosno primitaka na računima razreda 5 odnosno na računima razreda 8? 44

Građanin iznajmljuje nekretninu te za to utvrđuje dohodak od imovine na temelju poslovnih knjiga (knjige primitaka i izdataka). Nekretnina koja je dana u najam nije unesena u popis dugotrajne imovine. Tijekom najma građanin (iznajmljivač) je imao određene troškove investicijskog održavanja (primjerice promjena parketa). Mogu li se troškovi investicijskog održavanja priznati u izdatke građaninu (iznajmljivaču) s obzirom da nekretnina nije unesena u popis dugotrajne imovine? 217

Naše društvo prodaje nekretninu koja je izgrađena prije 1.1.1998. te ne obračunava PDV sukladno Zakonu o PDV-u. Zanima nas da li tu prodaju treba prikazati u knjizi I-RA te u obrascu PDV i pod kojim rednim brojem? 217

Primljen je predujam od inozemnog poduzetnika za isporuku usluge koja će se obaviti u nekom od narednih razdoblja. Usluga podliježe plaćanju PDV-a prema čl. 5. Zakona o PDV-u. Mora li domaći poduzetnik za primljeni predujam od inozemnog poduzetnika obračunati i platiti PDV? 218

Naše društvo 100% je vlasnik udjela u drugom inozemnom društvu iz Slovenije. Dobit koju ostvari to inozemno društvo evidentiramo kao prihode od udjela u dobiti. Da li za navedene prihode možemo smanjiti osnovicu poreza na dobit u PD obrascu na rednom broju 27. „Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)“ s obzirom da se radi o inozemnom društvu? 218

S obzirom na novi Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu te zadnje izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit, hoće li moći porezni obveznici dodatno umanjiti poreznu osnovicu za troškove obrazovanja i izobrazbe radnika koji se odnose na 2007. kod sastavljanja prijave poreza na dobit za tu godinu? 218

Na koji način nasljednici mogu nastaviti obavljanje obrta nakon smrti vlasnika obrta? 326

Jesu li fizičke osobe koje su uz radni odnos zaposlene kod drugog poslodavca dužne plaćati obvezne doprinose po osnovi obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja? 326

Na koji se način obračunava staž osiguranja osobama koje uz radni odnos obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje? 326

Da li nezaposlena osoba koja obavlja sporedno zanimanje ili domaću radinost gubi status nezaposlene osobe pri Hrvatskog zavodu za zapošljavanje? 326

Na koji način može novi zakupnik poslovnog prostora registrirati početak obavljanja obrta, ukoliko dotadašnji zakupnik ne želi odjaviti obrt s navedene adrese, a ujedno više ne obavlja obrtničku djelatnost, pa novi zakupnik ne može na navedenoj adresi prijaviti sjedište obrta? 326

Koji je status fizičke osobe koja započne obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje u odnosu na obvezu prijave na obvezna osiguranja? 326

Koji propis uređuje urbanu komasaciju i na koji način se izdaju dokumenti na temelju kojih se može graditi? 330

Postoje li u Republici Hrvatske javne evidencije pokretnina i drugih imovinskih prava? 330

Koje obveze ima trgovac u vezi isticanja cijene proizvoda i usluga? 331

Koje vrste objava o javnoj nabavi i u kojim medijima naručitelji moraju objaviti elektroničkim putem? 331

Za koje prekršaje su po novom Prekršajnom zakonu, kako to najavljuju mediji, propisane novčane kazne od 50.000,00 kuna? 332

ripup_2008.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)