User Tools

Site Tools


ripup_2007

sadržaj broja 12/2007

reportaža

Četiri časopisa u pet godina 6

računovodstvo

Obračun amortizacije za 2007. 19

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2007. 29

Godišnji popis kod proračuna i proračunskih korisnika 55

Uspostava kontrolnih aktivnosti i izvješćivanje o financijskom upravljanju i kontroli 61

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 69

Godišnji popis (inventura) kod obrtnika i slobodnih zanimanja 71

Pripremne radnje obrtnika za izradu konačnog rezultata poslovanja te mogućnost korištenja poreznih olakšica za 2007. 85

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja - Odgovori na vaša pitanja 97

Interne kontrole nad financijskim izvještavanjem 99

porezi

Prijelaz s oporezivanja porezom na dobit na oporezivanje porezom na dohodak 107

Ulazak u sustav PDV-a za 2008. 113

Porezno i carinsko postupanje kod stavljanja vina u promet 119

Utaja poreza - kazneno pravna odgovornost 129

Obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja 133

Urednost i vjerodostojnost dokumentacije u poreznom nadzoru 137

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 146

PDV - Odgovori na vaša pitanja 147

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 148

Mišljenja Ministarstva financija 149

Sudska praksa 159

plaće i naknade

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2008. 161

PROPISI.HR

Sporazumni raskid ugovora o radu 167

Poticajne mjere za tradicijske, deficitarne i proizvodne obrte u gradu Zagrebu 173

Prikaz poticajnih mjera Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Republike Hrvatske 181

Donesen Pravilnik o tradicijskim i umjetničkim obrtima 189

Novi Prekršajni zakon 193

Nova pravila za javnu nabavu 197

Pravo - Odgovori na vaša pitanja 207

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 210

RiPUP info

Jeste li znali da… 212

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2007. godini 213

Radni odnosi 214

Ugovor o djelu 218

Autorske naknade 220

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 222

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza 222

Pregled sati rada u 2007. godini 222

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 223

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 225

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 226

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 227

Pregled uplatnih računa 228

Uplatni račun za plaće 235

Financijska izvješća 235

objava financijskih izvještaja

Adriadiesel d.d., Karlovac 236

Kompas zagreb d.d., Zagreb 237

Končar-električni uređaji d.d., Split 238

Luka d.d. Split, Split 239

Mlinar d.d., Križevci 240

Primošten d.d., Primošten 241

Slavonija nova d.d., Županja 242

Velekem d.d., Zagreb 243

Vodomaterijal d.d. Vukovar 244

Industrijski tokarski centar d.d.42001 Varaždin 245

Riviera Poreč d.d., Poreč 246

Ljudevit Posavski mlin i pekare d.o.o., Sisak 247

pitanja u broju 12/2007

Proračuni i proračunski korisnici često nas pitaju koje se poslovne promjene iskazuju na računima podskupine 915 – Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza? 69

Koji proračunski korisnici i uz koje uvjete mogu ostvariti pravo na povrat PDV-a za nabavljenu opremu? Kako evidentirati poslovne događaje u vezi s tim? 69

Koje vrste samostalne djelatnosti može obavljati fizička osoba a da joj se dohodak utvrđuje u paušalnoj svoti, te koje propisane uvjete je pri tome potrebno zadovoljiti? Do kojeg je roka fizička osoba dužna podnijeti zahtjev za paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti, kome se isti podnosi te koje se propisane poslovne knjige i evidencije trebaju voditi? 97

Koji je propisani rok za podnošenje prijave u registar poreznih obveznika? 97

Koje poslovne knjige i evidencije moraju voditi porezni obveznici ako plaćaju paušalni porez na dohodak? 98

Radnik koji ima prebivalište i mjesto rada u Zagrebu, radit će po nalogu poslodavca preko zime dva mjeseca u Splitu, gdje poslodavac ima svoju poslovnu jedinicu. Radnik ne živi na istoj adresi kao i njegova obitelj (roditelji, supruga djeca). Što se u konkretnom slučaju može radniku neoporezivo isplatiti: dnevnica, naknada za odvojeni život od obitelji, terenski dodatak ili ništa od navedenog? 146

Radnik je zaposlen kod dva poslodavca na nepuno radno vrijeme, kod svakoga na 4 sata dnevno. Svaki poslodavac želi isplatiti radniku božićnicu u iznosu 1.500,00 kuna. Tijekom godine radniku nisu isplaćivane nekakve prigodne nagrade (npr. božićnica, uskrsnica i dr.). Može li svaki poslodavac neoporezivo isplatiti navedene božićnice s obzirom da je ukupni iznos koji će radnik primiti 3.000,00 kuna? 146

Fizička osoba – građanin daje u najam stan koji služi za stanovanje drugoj fizičkoj osobi. S obzirom da je najam za navedeni stan u 2007. godini iznosio više od 85.000,00 kuna, ulazi li fizička osoba – najmodavac u sustav PDV-a po „sili zakona“? 147

Udruga koja nije u sustavu PDV-a primila je račun od inozemnog poduzetnika za uslugu poslovnog savjetovanja. Mora li udruga na iznos tog računa obračunati PDV? 147

Trgovačko društvo posluje na cjelokupnom području Hrvatske i zapošljava 100 radnika. Od toga 20 radnika je zaposleno u poslovnoj jedinici na području posebne državne skrbi prve skupine. Svi radnici zaposleni su na neodređeno vrijeme. Radnici na području posebne državne skrbi zaposleni su kod poreznog obveznika i borave duže od 9 mjeseci na tom području. Da bi se mogla koristiti u našem primjeru porezna olakšica za područje posebne državne skupine prve skupine, mora li na tom području biti zaposleno više od 50% od svih radnika tvrtke (više od 50 radnika) ili više od 50% radnika u izdvojenom pogonu na području posebne državne skrbi (više od 10 radnika)? 148

Da li će se kod prijave poreza na dobit za 2007. godinu moći dodatno umanjiti porezna osnovica za troškove istraživanja i razvoja? 148

Na koji način ostaviteljevi vjerovnici osiguravaju naplatu svojih tražbina iz ostavine? 207

Tko u ovršnoj prodaji nekretnine može sudjelovati kao kupac? Može li se nekretnina u ovršnom postupku prodati i ispod 1/3 utvrđene vrijednosti? 207

Na koji način i tko je ovlašten sazvati sjednice nadzornog odbora dioničkog društva? Može li valjano odlučivati onaj nadzorni odbor u koji nije izabran propisani broj njegovih članova i koji je kvorum potreban za odlučivanje? 208

Imaju li trgovačka društva pravo na naknadu neimovinske štete zbog povrede poslovnog ugleda? Od kojeg trenutka obveza pravične novčane naknade neimovinske štete dospijeva i mogu li se tražbine ove naknade nasljeđivati? 208

Koja je razlika između posrednika i agenta u prometu nekretninama? 209

Tko može dobiti licencu za izvođenje praktičnog dijela naukovanja u obrtu? 210

Pravo korištenja prostora kao uvjet za obavljanje obrta? 210

Koje se kategorije gospodarskih subjekata mogu baviti obrtom? 210

Koje se vrste obrta prema Pravilniku o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima nazivaju tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima? 210

Tko donosi Odluku o dodjeli Uvjerenja o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta? 210

Tko može dobiti uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta? 210


sadržaj broja 11/2007

aktualna tema

Što bi trebalo znati o oporezivanju kapitalnih dobitaka 15

računovodstvo

Evidentiranje reprezentacije i promidžbe 23

Prikaz novog Zakona o računovodstvu 31

Računovodstveno praćenje nekretnina, postrojenja i opreme prema revidiranom MRS-u 16 39

Mjenice s računovodstvenog i financijskog aspekta 51

Zakup poslovnog prostora s računovodstvenog i poreznog aspekta 65

Primjeri ugovora o zakupu 77

Evidentiranje plaćanja i naplate kreditnim karticama kod samostalnih djelatnosti (obrta) 85

Proračunsko računovodstvo – Odgovori na vaša pitanja 98

porezi

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit 99

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2007. 107

Koji obrtnici (samostalne djelatnosti) mogu prijeći na paušalnooporezivanje u 2008. 115

PDV na inozemne usluge - praktični vodič 123

O povratu pogrešno ili više uplaćenih prihoda u državni proračun 135

Treće osobe u poreznom nadzoru 139

Porezne olakšice poduzetnika prema novom Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 147

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 151

PDV - Odgovori na vaša pitanja 152

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 153

Mišljenja Ministarstva financija 154

Sudska praksa 169

plaće i naknade

Godišnji obračun plaća za 2007. 171

Obveze poslodavaca prema HZMO-u – priprema rekapitulacija za kontrolu i kada se podnosi tiskanica MPP 185

Nepuno radno vrijeme 209

Poticaji za poslodavca koji zapošljava osobe s invaliditetom 229

Odgovori na vaša pitanja 239

carine

Izvoz gotovog proizvoda s unutarnje proizvodnje - lohn poslovi i kupoprodaja robe 241

PROPISI.HR

Redoviti otkazi uvjetovani osobinama ili ponašanjem radnika 247

Ugovor o djelu 257

Novi Zakon o preuzimanju dioničkih društva 261

Radni odnosi - Odgovori na vaša pitanja 265

Pravo - Odgovori na vaša pitanja 267

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 270

RiPUP info

Jeste li znali da… 272

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2007. godini 273

Radni odnosi 274

Ugovor o djelu 278

Autorske naknade 280

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 282

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza 282

Pregled sati rada u 2007. godini 282

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 283

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 285

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 286

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 287

Pregled uplatnih računa 288

Uplatni račun za plaće 295

Financijska izvješća 235

objava financijskih izvještaja

Ceste Karlovac d.d., Karlovac 296

Hoteli “Jadran” d.d., Ploče 297

Jelsa d.d., Jelsa 298

Luka Dubrovnik d.d., Dubrovnik 299

Marina Dalmacija d.d., Sukošan 300

Papuk d.d., Našice 301

Puris d.d., Pazin 302

Žitnjak d.d., Zagreb 303

pitanja u broju 11/2007

Proračunski korisnik nije primio sredstva iz proračuna za redovno financiranje mjesečnih rashoda za kolovoz 2007. godine. Treba li u svojim poslovnim knjigama evidentirati potraživanje od proračuna i obračunati prihod na računima odjeljka 1664 i 9664? 98

Proračunski korisnik ima u svojim poslovnim knjigama evidentirane udjele u poslovnoj banci. Udjeli su kupljeni i evidentirani na računu 15312 – Dionice i udjeli u ukupnoj vrijednosti od 20.000,00 kuna. Udjeli su 2007. godine prodani u ukupnoj vrijednosti od 25.000,00 kuna. Treba li povećanje u vrijednosti udjela evidentirati na računima podskupine 915 – Promjene u vrijednosti i obujmu imovine? 2

Naši radnici idu na teren (gradilište) gdje rade od ponedjeljka do petka. Svaki vikend radnici se vraćaju kući i ponovo dolaze na teren vlakom. Mogu li se navedeni troškovi prijevoza za dolazak i odlazak s terena neoporezivo isplatiti (refundirati) radnicima? 151

Obrtnik je u 2007. godini uložio novčana sredstva u udjele otvorenog obvezničkog investicijskog fonda. Nakon nekog vremena prodao je navedene udjele obvezničkog investicijskog fonda i ostvario određenu zaradu između kupovne i prodajne cijene udjela. Smatra li se prodaja navedenih udjela primitkom koji se unose u obrazac KPI? 151 Sukladno čl. 10a. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kod isporuke časopisa kojeg izdajemo u tiskanom izdanju obračunavamo PDV 10%. Isti časopis prodaje se kao internetsko izdanje tj. cjelokupni časopis vidljiv je i na Internetu u pdf formatu uz određenu naknadu. Kada ispostavljamo račun za pretplatu na internetsko izdanje časopisa, obračunavamo li PDV 10% ili 22%? 152

Kupcu stranom državljaninu ispostavljamo račun za kupljenu robu u Hrvatskoj i popunjavamo PDV-P kako bi on imao pravo na povrat PDV-a. Mora li na računu, za navedenu isporuku, biti ime i prezime kupca stranog državljanina? 152 Može li se za troškove plaća novih zaposlenika, nastalih u 2007. godini, dodatno umanjiti osnovicu poreza na dobit za tu godinu? 153

Je li kazna za parkiranje (primjerice, za parkiranje koje je duže od dopuštenog) koja se uplaćuje ZAGREBPARKINGU porezno priznati rashod ili se smatra rashodom za koji je potrebno povećati osnovicu poreza na dobit? 153

Koliku će naknadu za komplikacije u trudnoći te koliki iznos rodiljne naknade za prvih 6 mjeseci, a koliko za idućih 6 mjeseci (od 6. do 12. mjeseca rođenja djeteta) primati osoba koja ima samo 3 mjeseca radnog staža (prije odlaska na bolovanje radi komplikacija u trudnoći) za koje vrijeme su joj isplaćene 2 plaće u ukupnom iznosu od 7.560,00 kn neto? 239

Da li naknadu za bolovanje radi komplikacija u trudnoći mogu primiti nezaposlene majke i u kojem iznosu? Koliki će iznos rodiljne naknade za prvih 6 mjeseci, a koliko za idućih 6 mjeseci (od 6. do 12. mjeseca rođenja djeteta) dobiti nezaposlene majke? 239

Koliki će iznos rodiljne naknade za prvih 6 mjeseci, a koliko za idućih 6 mjeseci (od 6. do 12. mjeseca rođenja djeteta) primati osoba koja ispunjava uvjet osiguranja tj. ima neprekidni radni staž u trajanju od 2 godine (12 mjeseci neprekidno), a kojoj su u 6 mjeseci prije odlaska na obvezni rodiljni dopust isplaćene sve plaće u ukupnom iznosu od 39.480,00 kn neto (6.580,00 kn prosječno mjesečno) ako rodiljni dopust započne do 31.12.2007. godine? Koliko bi joj rodiljna naknada iznosila da započne rodiljni dopust nakon 01.01.2008. godine? 240

Da li trudnice koje se redovno školuju imaju pravo na naknadu za bolovanje radi komplikacija u trudnoći? Da li će trudnice koje se još redovno školuju imati pravo na rodiljnu naknadu i u kojem iznosu? 240

Na koji način može prestati ugovor o radu na neodređeno vrijeme? 265

Pod kojim uvjetima se može sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme? 265

Na koji način može prestati ugovor o radu na određeno vrijeme? 265

Koji oblici ugovora o radu postoje obzirom na dužinu trajanja radnog vremena? 265

Koje su zakonske obveze poslodavca glede postupanja s radnom knjižicom radnika? 265

Na koji način zaštiti prava radnika kada mu poslodavac ne želi vratiti radnu knjižicu? 265

Da li alkoholiziranost na radnom mjestu može biti razlogom za donošenje odluke poslodavca o izvanrednom otkazu ugovora o radu? 266

Na koji je način moguće utvrditi alkoholiziranost radnika na radnom mjestu? 266

Postoje li sankcije za poslodavca ukoliko ne spriječi konzumiranje alkohola na radnom mjestu? 266

Na koji je način se vrši preraspodjela radnog vremena? 266

U kojem slučajevima je radnik dužan raditi prekovremeno? 266

Što čini sadržaj deklaracije i tko je odgovoran za točnost i potpunost tih podataka? 267

Tko je ovlašten pokrenuti ostavinski postupak i što čini sadržaj rješenja o nasljeđivanju? Tko ima pravo pokrenuti ostavinski postupaka za naknadno pronađenu imovinu? 267

Koje konkretne poslove obavlja posrednik u osiguranju i koja je razlika između posredovanja u osiguranju i posrednika u osiguranju? Na koji se način osigurava zaštita od nastupa štetnih posljedica djelovanja društava za posredovanje u osiguranju? 268

Kako se provodi dioba nekretnina između suvlasnika, a posebice ako između njih nije moguće o tome postići dogovor? Jesu li nasljednici vezani za dogovor oko razvrgnuća suvlasništva koji je postigao ostavitelj? 268

Postoje li i koja su ograničenja propisana za Vladu u razdoblju od raspisivanja izbora do stupanja na dužnost nove Vlade? 269

Tko izdaje odobrenje za obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja? 270

Tko snosi trošak izdavanja odobrenja za obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja? 270

Gdje mogu pronaći popis proizvoda koji se mogu izrađivati u domaćoj radinosti? 270

Gdje mogu pronaći popis usluga koje se mogu obavljati kao sporedno zanimanje? 270

Pod kojim uvjetima se može izvršiti privremena obustava poslovanja obrta? 270

Na koji način mora biti zaposlena osoba koja udovoljava uvjetima stručne osposobljenosti u obrtu, ako vlasnik obrta ne ispunjava navedeni uvjet? 270

Koje se kategorije gospodarskih subjekata mogu baviti obrtom? 270

Na koji način Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu definira kategoriju vezanih obrta? 270

Tko može pristupiti polaganju majstorskog ispita u obrtu? 270


sadržaj broja 10/2007

aktualna tema

Da li su određeni obveznici doprinosa trajno izgubili pravo na povrat doprinosa plaćenog iznad najviše godišnje osnovice? 12

računovodstvo

Upravljanje rizicima u procesu uspostave financijskog upravljanja i kontrola 13

Računovodstveni i porezni pristup obračunskim situacijama u graditeljstvu 21

Evidentiranje trgovačke djelatnosti kod obrtnika 31

Kaznena djela propisana Zakonom o računovodstvu 61

Primjena Pravilnika o proračunskim klasifikacijama 67

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 76

porezi

Gubici i privremene porezne razlike 77

Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara 83

Oporezivanje najma dobara u sustavu PDV-a 89

Prijave protiv mogućih poreznih prekršitelja 93

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 98

PDV - Odgovori na vaša pitanja 99

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 100

Mišljenja Ministarstva financija 101

Sudska praksa 113

plaće i naknade

Staž osiguranja s povećanim trajanjem i obveze poslodavaca 115

devizno poslovanje

Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu 137

carine

Postupak carinjenja robe 143

PROPISI.HR

Ugovor o radu (II. dio) 151

Rad stranaca u RH prema novom Zakonu o strancima 157

Uvjeti boravka i rada stranih državljana u Republici Sloveniji 163

Novosti u primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu 175

Prikaz poticajnih mjera Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 177

Ugovor o građenju prema Zakonu o obveznim odnosima 181

Direktna spomenička renta 191

Nova pravila za javnu nabavu 195

Posredovanje u prometu nekretnina 203

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 207

Pravo - Odgovori na vaša pitanja 208

RiPUP info

Jeste li znali da… 212

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2006. godini 213

Radni odnosi 214

Ugovor o djelu 218

Autorske naknade 220

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 222

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2007. godini 222

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 223

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 225

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 226

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 227

Pregled uplatnih računa 228

Uplatni računi za plaće 235

objava financijskih izvještaja

Alpine Bau Zagreb d.o.o. 236

Drvo trgovina d.o.o. 237

Elektrometal d.d. 238

Tehnomont d.d. 239

Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o. 240

Gradska plinara Zagreb d.o.o. 241

Sportske novosti d.d. 242

Wuerth - Hrvatska d.o.o. 243

Grupa jadranskih otoka d.d. 244

pitanja u broju 10/2007

Radnik za prijevoz od kuće na posao i s posla, koristi vlastiti automobil. S obzirom da od kuće gdje radnik boravi, pa do posla, nema organiziranog prijevoza, koji iznos neoporezive naknade za prijevoz na posao i s posla možemo tom radniku isplatiti? 98

Naša radnica rodila je dijete te ćemo joj isplatiti neoporezivu potporu u iznosu 3.326,00 kuna. Međutim, i njezin suprug je radnik našeg društva, pa nas zanima, možemo li i njemu isplatiti neoporezivu potporu za novorođeno dijete u iznosu 3.326,00 kuna? 98

Stranom državljaninu izvršen je popravak vozila u Hrvatskoj te mu je ispostavljen račun za popravak i ugrađene dijelove. Može li strani državljanin tražiti povrat PDV-a po navedenom računu? 99

Molimo da nam pojasnite što se sve unosi u obrazac PDV-K na poziciju ‘’VII. OSTALI PODACI’’. 99

Mogu li troškovi školovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika, nastali u 2007. godini, dodatno umanjiti osnovicu poreza na dobit za tu godinu? 100

Tijekom godine koristimo, za poslovne svrhe, taksi usluge. Smatraju li se troškovi po osnovi taksi usluga u potpunosti priznatim rashodom ili se za te rashode treba uvećati osnovica poreza na dobit za 30%? 100

Mogu li obrtnici osnovati sindikat? 207

Tko donosi rješenje o obvezi plaćanja obveznih doprinosa u obrtu? 207

Da li obrtnici ribari imaju pravo na beneficirani radni staž? 207

Na koji način obrtnik ostvaruje naknadu za bolovanje, ako je jedinizaposlenik u obrtu? 207

Mogućnost obavljanja određenog obrta u stambenom prostoru? 207

U koje udruženje obrtnika pripada obrtnik? 207

Koje su pravne posljedice ukoliko obrtnik ne započne obavljati registriranu djelatnost u roku od godinu dana od dana otvaranju obrta? 207

Može li se naplatiti zastarjela tražbina poreza koja je osigurana hipotekom? Vrijede li opća pravila o zastari i za zastaru tražbina po osnovi poreza? 208


sadržaj broja 9/2007

istraživanje

Profil hrvatskog managera 16

računovodstvo

Predaja FINI statističkih izvještaja za razdoblje siječanj – rujan 2007., odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja i mišljenje revizora 19

Računovodstvo poslova reeksporta 25

Ugostiteljstvo - porezni i računovodstveni aspekt 35

Pokriće gubitka pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala 61

Misija, vizija, ciljevi i poslovni procesi korisnika proračuna 67

Financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna za proračune i korisnike proračuna i očevidnik imovine 79

Sadržaj i primjena izmjena i dopuna Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2007. i Odluke o privremenom financiranju za prva tri mjeseca 2008. 89

Izrada proračuna i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2008.-2010. 97

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja Ivana Uroić, dipl. oec. 110

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja - Odgovori na vaša pitanja mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec. 111

porezi

Unos imovine fizičkih osoba u društvo 113

Kako se primjenjuje stopa PDV-a 10% na novine i časopise 121

Kako promijeniti predujam poreza na dobit tijekom godine 125

Izuzeće službene osobe u poreznom postupku 131

Oporezivanje luksuznih proizvoda 135

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 143

PDV - Odgovori na vaša pitanja 144

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja Katica Amidžić Peročević, dipl. oec. 145

Mišljenja Ministarstva financija 146

Sudska praksa 156

plaće i naknade

Popunjavanje obrazaca SPL i TMP 159

Ostvarivanje prava na mirovinu 167

financije

Koncept ekonomske vrijednosti kao model procjene vrijednosti imovine 173

devizno poslovanje

Jednostrani prijenosi imovine preko državne granice 177

PROPISI.HR

Radna knjižica – prikaz prava i obveza radnika i poslodavca 185

Ugovor o radu (I. dio) 193

O mogućnosti kažnjavanja poslodavaca u vezi sa pročišćenim tekstom Zakona o radu 203

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata 207

Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji stupa na snagu 1.10.2007. 215

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 219

Pravo - Odgovori na vaša pitanja 220

Vodič kroz novi Zakon o zaštiti potrošača 223

RiPUP info

Jeste li znali da… 234

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2006. godini 235

Radni odnosi 236

Ugovor o djelu 240

Autorske naknade 242

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 244

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2007. godini 244

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 245

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 247

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 248

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 249

Pregled uplatnih računa 250

Uplatni računi za plaće 256

objava financijskih izvještaja

Frigo bonsai d.o.o. 258

Samoborka d.d. 259

Brodogradilište Cres d.d. 260

Baotić d.d. 261


sadržaj broja 8/2007

objava financijskih izvještaja

D I V d.o.o., Samobor 9

RiPUP info

Jeste li znali da 10

Zakon o porezu na dohodak 11

porezi

Pravilnik o porezu na dohodak 29

Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o 93

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti 97

Mišljenja Porezne uprave (porez na dohodak) 101

Sudska praksa (porez na dohodak) 147

Zakon o porezu na dobit 175

Pravilnik o porezu na dobit 185

Mišljenja Porezne uprave (porez na dobit) 207

Sudska praksa (porez na dobit) 221

Zakon o porezu na dodanu vrijednost 231

Mišljenja Porezne uprave (PDV) 277

Sudska praksa (PDV) 405


sadržaj broja 7/2007

istraživanje

Profil hrvatskog managera 16

aktualna tema

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak 19

Što donosi izmjena stope PDV-a na novine i časopise 21

računovodstvo

Računovodstvo poljoprivrede prema MRS-u 41 25

Samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola 31

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 39

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 43

porezi

Plaćanje PDV-a na najam prijevoznih sredstava (plovila) i pokretnih dobara 45

Županijski porezi 49

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 55

Porez na dodanu vrijednost - Odgovori na vaša pitanja 56

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 57

Mišljenja Ministarstva financija 58

Sudska praksa 68

plaće i naknade

Obveze poslodavca za radnika u kućanstvu 71

devizno poslovanje

Naplate i plaćanja u stranim sredstvima plaćanja u RH 79

carine

Pojednostavljeno razvrstavanje i carinjenje robe po carinskoj tarifi 93

PROPISI.HR

Ugovor o turističkim paket aranžmanima 97

Novine u pružanju usluga u turizmu 101

Preregistracija poslovnih subjekata prema NKD 2007. 111

Iznajmljivanje plovila (charter) kao segment nautičkog turizma i yacht (charter) management 115

Prikaz poticajnih mjera u turizmu u 2007. 121

Hrvatski registar obveza po kreditima 129

Elektronička isprava 137

Privremeni prekid i zabrana rada radi zaštite ljudi, imovine, okoliša i poreza (fiskusa) 145

Modaliteti rada i boravaka stranih državljana u Republici Austriji 153

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 161

Pravo - Odgovori na vaša pitanja 163

Mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 167

RiPUP info

Jeste li znali da… 170

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2006. godini 171

Radni odnosi 172

Ugovor o djelu 176

Autorske naknade 178

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 180

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2007. godini 180

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 181

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 183

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 184

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 185

Pregled uplatnih računa 186

Uplatni računi za plaće 193

objava financijskih izvještaja

Schott Boral d.d., Pula 194

pitanja u broju 7/2007

Proračunski korisnik pita kako priznati rashode za smještaj po putnom nalogu uz koji je priložen hotelski račun za puni pansion? 43

Fakultet otvara novi doktorski studij. Skripta za taj studij radit će osobe zaposlene na fakultetu. Može li fakultet autorima isplatiti autorski honorar? 43

Osoba je u prvom dijelu godine bila zaposlena kod poslodavca koji je isplatio regres za 2007. godinu u iznosu 2.000,00 kuna. Ista osoba je od 1. srpnja promijenila poslodavca te nas zanima može li novi poslodavac ponovno isplatiti neoporezivo do 2.000,00 kuna određenu prigodnu nagradu tom radniku? 55

Fizička osoba (rezident) primila je dividende iz inozemstva. Primljena dividenda odnosi se na dobit inozemnog društva iz 2004. godine. Je li fizička osoba obvezna platiti porez na dohodak od kapitala na primljene dividende, a ako jest u kojem roku i po kojem tečaju? 55

Poduzetnik (obveznik PDV-a) darovao je drugo trgovačko društvo (također obveznik PDV-a) u dobrima. Mora li darovatelj za izvršeno darovanje obračunati PDV i ispostaviti račun, a ako mora može li daroprimatelj koristi pretporez koji je iskazan na računu? 56

Obračunava li domaći poduzetnik PDV na obavljene usluge u svezi s nekretninom (primjerice ugradnja stolarije) koja se nalazi u slobodnoj zoni? 56

Naše društvo obavlja djelatnost na području posebne državne skrbi prve skupine. U njemu je tijekom 2006. godine bilo zaposleno 20 radnika, svi su bili zaposleni cijelu godinu, ali njih 12 je bilo zaposleno na određeno vrijeme, a 8 radnika je bilo zaposleno na neodređeno vrijeme. Svi radnici imaju prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi. Je li navedeno društvo moglo koristiti poreznu povlasticu (oslobođenje) kod obračuna poreza na dobit za 2006. godinu? 57

Naše društvo vlasnik je udjela u drugom društvu s ograničenom odgovornošću. To smo ulaganje evidentirali po računovodstvenoj metodi udjela s obzirom da imamo udjel u visini 80% upisanog kapitala tog društva. Ako prodamo navedeni udjel po vrijednosti većoj od knjigovodstvene i na taj način ostvarimo dobitak, hoće li taj dobitak u poreznoj prijavi biti neutralan ili će uvećavati osnovicu poreza na dobit? 57


sadržaj broja 6/2007

reportaža

Održano Savjetovanje za vlasnike i managere u trgovini 16

računovodstvo

Računovodstvo u poslovanju trgovine na malo 19

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj-lipanj 2007. 41

Evidentiranje dugotrajne imovine kod fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost (obrt i dr.) 47

Polugodišnji izvještaji neprofitnih organizacija 61

Proračunsko računovodstvo - Sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske - donošenje plana uspostave i razvoja finan 67

Proračunsko računovodstvo - Polugodišnji financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna te specifične knjigovodstvene evidencije u sust 75

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 82

porezi

Oporezivanje turističkih i agencijskih usluga PDV-om u 2007. 83

Oporezivanje športaša i ostalih fizičkih osoba u sustavu športa u RH i plaćanje doprinosa 93

Plivajuće trošarine na naftne derivate 115

Slobodna ocjena dokaza u poreznom postupku 125

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 131

Porez na dodanu vrijednost - Odgovori na vaša pitanja 132

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 133

Mišljenja Ministarstva financija 135

Sudska praksa 141

plaće i naknade

Volonterski rad 145

Godišnji odmor i isplata regresa za 2007. 155

Isplata regresa službenicima i namještenicima u državnom i javnom sektoru u 2007. 165

devizno poslovanje

Licence u međunarodnoj trgovini 169

carine

ATA karnet u carinskom postupku 175

ekonomski propisi RH

Aktualno - Poticanje razvoja malog gospodarstva Prikaz poticajnih mjera u poduzetništvu za 2007. 181

Pravo-Odgovori na vaša pitanja 209

Obrt-Odgovori na vaša pitanja 213

vodić kroz nove propise

U pripremi novi Zakon o prekršajima 215

RiPUP info

Jeste li znali da… 228

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2007. godini 229

Ugovor o djelu 234

Autorske naknade 236

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 238

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2007. godini 238

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 239

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 241

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 242

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 243

Pregled uplatnih računa 244

Uplatni računi za plaće 251

objava financijskih izvještaja Hoteli Plat d.d., Mlini 252 Novotehna d.d., Rijeka 253 DM-Drogerie Markt d.o.o., Zagreb 254

pitanja u broju 6/2007

Gimnazija će organizirati fotografiranje maturanata. Kako to organizirati i knjigovodstveno evidentirati? 82

Proračunski korisnik je početkom 2007. godine platio dobavljaču po predračunu 50.000,00 kuna za nabavu namještaja. Ulazni račun i namještaj primljen je u travnju 2007. godine na iznos od 80.000,00 kuna. Kakav je knjigovodstveni postupak za evidentiranje ovih poslovnih događaja? 82

Obrtniku se od početka ove godine značajno smanjio promet u poslovanju te se smanjio i njegov dohodak. Može li obrtnik tražiti da mu se umanje predujmovi poreza na dohodak i što je potreban sve priložiti? 131

Fizička osoba (rezident) ostvarila je autorsku naknadu iz inozemstva. Da li je obvezna platiti porez na dohodak i u kojem roku? Je li navedena osoba obvezna podnijeti godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak? 131

Što sve treba sadržavati račun poduzetnika koji nisu obveznici PDVa? Mora li takav račun sadržavati oznaku R-1 (odnosno R-2)? Je li poduzetnik, koji nije obveznik PDV-a, dužan platiti PDV ako ga iskaže na računu? 132

Poduzetnik (obrtnik), koji nije obveznik PDV-a, obavlja sezonsku djelatnost 6 mjeseci godišnje. Da li se za ulazak u sustav PDV-a (“po sili zakona“) njegove isporuke trebaju preračunati na godišnju razinu ili se njegove isporuke smatraju godišnjim? 132

Predujam poreza na dobit koji se odnosi na mjesec travanj 2007., bili smo obvezni platiti do kraja svibnja. Koji smo iznos predujma za mjesec travanj morali uplatiti: iznos koji je izračunat na temelju PD obrasca (na red. br. 59.) koji se odnosi na 2005. ili na 2006. godinu? 133

Je li kazna za parkiranje (primjerice, za parkiranje koje je duže od dopuštenog) koja se uplaćuje ZAGREBPARKINGU porezno priznati rashod ili se smatra rashodom za koji je potrebno povećati osnovicu poreza na dobit? 133


sadržaj broja 5/2007

reportaža

Tajnice na novom zadatku 16

računovodstvo

Računovodstvena i porezna obilježja informacijskih proizvoda i usluga 19

Raspodjela dobiti i pokriće gubitka kod d.d.-a te isplata dividendi za 2006. 29

Putničke agencije u sustavu PDV-a i Zakona o obveznim odnosima 35

Proračunsko računovodstvo - Godišnji obračun proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 45

Proračunsko računovodstvo - Prilagođenost proračunskog računovodstvenog i izvještajnog sustava zahtjevima statistike Europske unije 49

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 55

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja - Odgovori na vaša pitanja 57

porezi

Stipendije za školovanje i nagrade za vrijeme praktičnog rada i naukovanja 59

Porezni aspekti kamata i pozajmica 65

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 93

Porez na dodanu vrijednost - Odgovori na vaša pitanja 94

Mišljenja Ministarstva financija 95

Sudska praksa 107

plaće i naknade

Terenski dodatak 111

devizno poslovanje

Nadzorne knjige 125

carine

Uvoz gotovog proizvoda sa vanjske proizvodnje - oplemenjivanja robe 147

PROPISI.HR

Poslovi državne uprave 151

Prikaz poticajnih mjera za razvoj i održivost industrijske prerade drva u Republici Hrvatskoj 155

Obaveza evidentiranja subjekata koji posluju s hranom 161

Pravo - Odgovori na vaša pitanja 165

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 169

Sudska praksa 171

RiPUP info

Jeste li znali da… 176

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2007. godini 177

Radni odnosi 178

Ugovor o djelu 182

Autorske naknade 184

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 186

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2007. godini 186

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 187

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 187

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 189

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 189

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 190

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 190

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 191

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 191

Pregled uplatnih računa 192

Pregled uplatnih računa 192

Uplatni računi za plaće 199

Uplatni računi za plaće 199

objava financijskih izvještaja

Adriadiesel d.d., Karlovac 200

Adriadiesel d.d., Karlovac 200

pitanja u broju 5/2007

Proračunski korisnik je svom zaposleniku greškom isplatio neto plaću u većem iznosu za 500,00 kuna. Obračun plaće evidentiran je ispravno.Koje knjiženje treba provesti? 55

Proračunski korisnik ugovorio je s izvođačem bojenje prostorija i stolarije na svom građevinskom objektu. Primljen je račun za obavljene usluge na iznos od 20.000,00 kuna. U skladu s ugovorom za podmirenje obveze s odgodom plaćanja izdana je mjenica u iznosu od 20.500,00 kuna. Mjenična svota uključuje i kamatu u iznosu od 500,00 kuna. Mjenica je isplaćena. Kako evidentirati te poslovne događaje? 55

Koja sve usklađenja poreznih evidencija mora obaviti fizička osoba koja obavlja samostalnu obrtničku djelatnost s nadležnom ispostavom Porezne uprave, da bi se porezna prijava za 2006. god., a koja se podnosi na propisanom Obrascu DOH, mogla obraditi i verificirati, te utvrditi konačan rezultat poslovanja za prethodno porezno razdoblje. Da li se svi primici koji su evidentirani kao uplate na žiro računu obrtnika smatraju i poslovnim primicima, te da li je sve primitke potrebno iskazati u Obrascu KPI i u pregledu primitaka i izdataka a koji se obvezno prilaže uz Obrazac DOH? 57

Da li se svi primici koji su evidentirani kao uplate na žiro računu obrtnika smatraju i poslovnim primicima od kojih se utvrđuje oporezivi dohodak? 58

Budući da je nastupila zastara za potraživanje po računu za isporučenu robu, a iznos računa je relativno mali, obrtnik je odlučio otpisati navedeno potraživanje. Zbog nastupa zastare obrtnik neće utužiti navedeno potraživanje. Mora li obrtnik u tom slučaju iznos potraživanja staviti u primitke? 93

Obavještava li Porezna uprava poslodavca ako se iz Obrasca ID utvrdi netočan iznos obračunatog poreza na dohodak ili obveznih doprinosa? Ako obavještava, u kojem roku se moraju ispraviti uočene nepravilnosti i u kojem roku se mora predati ispravljeni Obrazac ID? 93

Molimo da nam pojasnite kako se oporezuje PDV-om unajmljivanje raznih pokretnih dobara (primjerice vozila, dizalice i dr.) koje inozemni poduzetnici daju u najam domaćim poduzetnicima? 94

Maloprodajni dućan (obveznik PDVa) primio je predujam od građanina (krajnjeg potrošača) za kupnju određene robe. Roba neće biti građaninu isporučena u mjesecu kada je primljen predujam. Mora li se platiti PDV na primljeni predujam te mora li se ispostaviti građaninu račun za predujam? 94

Tko i pod kojim uvjetima je ovlašten sklapati ugovore o javno-privatnom partnerstvu? Mogu li takve ugovore sklapati i jedinice lokalne i regionalne samouprave? 165 Pod kojim uvjetima se mogu donositi podzakonski propisi? 165 Na koji su način i na kojim razinama definirane nadležnosti i granice odgovornosti za zakonito trošenje proračunskih sredstva? 166

Ima li vjerovnik neka prava koja odstupaju od općeg pravila o učinku obveza prema kojem vjerovnik ima pravo zahtijevati od dužnika ispunjenje obveze, a da dužnik ju je dužan u cijelosti ispuniti? 166

Na koji način se provodi ovrha ako je riječ o obvezi ovršenika uvjetovanoj ispunjenjem određene obveze ovrhovoditelja? Koja je razlika između alternativne obveze i alternativnog ovlaštenja ovršenika? 167

Koliko najduže traje neplaćeni dopust radnika? 169

Što je potrebno za registraciju obrta koji bi se bavio proizvodnjom, popravkom i održavanjem kućanskih aparata? 169

Što je potrebno za registraciju obrta koji bi se bavio proizvodnjom i popravkom ortopedskih cipela? 169

Što je potrebno za registraciju obrta koji bi se bavio proizvodnjom i popravkom naočala? 169

Što je potrebno za registraciju obrta koji bi se bavio izradom i montažom peći i kamina? 169


sadržaj broja 4/2007

računovodstvo

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma prema novom Pravilniku 19

Raspored i isplata dobiti te pokriće gubitka kod d.o.o.-a za 2006. 23

Računovodstvo poslovanja javnih komisionara 29

Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti 39

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 49

porezi

Porezni status novoizgrađene nekretnine bez prava na odbitak pretporeza 51

Obračun honorara - praktični vodič 55

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 77

Porez na dodanu vrijednost - Odgovori na vaša pitanja 79

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 80

Mišljenja Ministarstva financija 81

Sudska praksa 87

plaće i naknade

Kako obračunati i isplatiti plaće po sudskoj presudi, sudskoj i izvansudskoj nagodbi 89

devizno poslovanje

Izvješćivanje o inozemnom vlasničkom ulaganju (obrasci, rokovi dostave i primjeri popunjavanja izvješća) - II. Dio 117

carine

Izmjene i dopune carinskih propisa 129

PROPISI.HR

Aktualno-Upis i naknade za upis broda, jahte i brodice 137

Očekuje nas promjena Nacionalne klasifikacije djelatnosti NKD 2002 i preregistracija poslovnih subjekata 141

Prikaz mjera za dodjelu potpora za zapošljavanje u 2007. 145

Novine u sudskom registru 157

Ugovor o uskladištenju 167

Hrvatski registar osoba s invaliditetom 177

Tužba protiv poreznog akta 183

Na vaša pitanja odgovara uredništvo 189

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 193

Mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 195

RiPUP info

Jeste li znali da… 198

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2007. godini 199

Radni odnosi 200

Ugovor o djelu 204

Autorske naknade 206

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 208

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2007. godini 208

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 209

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 211

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 212

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 213

Pregled uplatnih računa 214

Uplatni računi za plaće 221

objava financijskih izvještaja

Prerada d.d., Bjelovar 222

pitanja u broju 4/2007

Škola se u prosincu 2006. godine zadužila kod banke za 100.000,00 kuna na rok od 3 mjeseca. Banka je školi zaračunala 10.000,00 kuna na ime kamata i to 4.000,00 kuna za 2006. godinu i 6.000,00 kuna za 2007. godinu. Budući da škola nije vratila zajam niti platila kamate, banka je školi dala u 2007. godini novi kratkoročni zajam na 3 mjeseca u iznosu od 110.000,00 kuna tj. u visini prvog zajma uvećanog za neplaćene kamate. Kako ispravno evidentirati ove poslovne događaje? 49

Fakultet se bavi izdavanjem priručnika za studente. Tiskano je 500 komada priručnika za čije izdavanje su nastali rashodi za autorske honorare u iznosu od 50.000,00 kuna i za tiskanje 10.000,00 kuna. U godini izdanja prodano je 100 komada priručnika po cijeni koštanja. Na kraju godine ostalo je na zalihi 400 komada priručnika. Kako pravilno evidentirati te poslovne promjene? 49

Obrtnik koristi osobni automobil koji je u vlasništvu obrta i za privatne potrebe. Na koji način obrtnik može utvrđivati primitak za korištenje osobnog automobila u privatne svrhe? 77

Isplaćivali bi svaki mjesec stipendiju od 1.000,00 kuna redovnom studentu. Nismo sigurni prima li student stipendiju i kod nekog drugog isplatitelja te što smo obvezni učiniti u svezi toga? Ako student prima stipendiju i kod drugog isplatitelja, a ukupni iznos stipendije je iznad neoporezivog iznosa, koji isplatitelj je obvezan plaćati porez na dohodak? 77

Društvo amortizira određena sredstva po stopama većim od najviše porezno dopuštenih ubrzanih stopa amortizacije. Međutim, iznos ukupno obračunate amortizacije je manji od amortizacije koja bi se dobila primjenom najviše dopuštenih ubrzanih stopa na sva sredstva koje društvo amortizira. Mora li se povećati porezna osnovica na rednom broju 18. obrasca PD za iznos amortizacije sredstava koji se amortiziraju po stopama većim od najviše porezno dopuštenih? 80

Tijekom 2006. godine isplaćena je akontacija dobiti. Međutim, društvo nije ostvarilo u 2006. godini dovoljno dobiti za pokriće isplaćene akontacije. Unosi li se iznos nepokrivene akontacije u obrazac PD? 80


sadržaj broja 3/2007

reportaža

Reportaža 16

računovodstvo

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca 19

Sastavljanje izvještaja o novčanom toku za 2006. 27

Bilješke uz financijske izvještaje za 2006. 35

Izvještaj o promjenama kapitala 45

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj-ožujak 2007. 49

Kontrola fiskalnog kapaciteta jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao uvjet za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu 55

Tromjesečni financijski izvještaji i druge aktualnosti u sustavu proračuna 61

Proračunsko računovodstvo - Na vaša pitanja odgovara Ivana Uroić, dipl. oec. 72

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja - Na vaša pitanja odgovara mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović 73

porezi

Porezni aspekt korištenja automobila 75

Prijenos poreznog gubitka - primjer izračuna 95

Način oporezivanja PDV-om kod uvoza dobara radi oplemenjivanja i dorade 99

Naknadno oslobođenje u izvozu - povrat PDV-a u osobnom putničkom prometu 103

Koja se imovina mora prijaviti nadležnom poreznom tijelu do 31.3.2007. 107

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni od 1. siječnja 2007. 111

Porez na dohodak - Na vaša pitanja odgovara Vesna Brdovnik, dipl. oec 117

Porez na dobit - Na vaša pitanja odgovara Katica Amidžić Peročević, dipl. oec. 118

Mišljenja Ministarstva financija 119

Sudska praksa 125

plaće i naknade

Naknada plaće za bolovanje i rodiljin dopust Milivoj Friganović, dipl. oec. 129

Dvojbe u primjeni instituta otpremnine 159

devizno poslovanje

Suzbijanje krivotvorenja gotovine - novi provedbeni propis 165

Mjenjačko poslovanje i obveze ugovorne banke 167

PROPISI.HR

Utvrđene godišnje kvote radnih dozvola za strance za 2007. 181

Primjeri ugovora o najmu 185

Modaliteti rada i boravka stranih državljana u Republici Italiji 195

Porezno jamstvo 205

Na vaša pitanja odgovara Uredništvo 209

Obrt - Na vaša pitanja odgovara Alan Vajda, dipl. iur. 213

Mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 216

Sudska praksa 217

ekonomskipropisRH

Vodič kroz registre pravnih osoba, nekretnina, pokretnina i prava 221

RiPUP info

Jeste li znali da … 240

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2007. godini 241

Radni odnosi 242

Ugovor o djelu 246

Autorske naknade 248

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 250

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2007. godini 250

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 251

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 253

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 254

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 255

Pregled uplatnih računa 256

Uplatni računi za plaće 263

pitanja u broju 3/2007

Škola je nabavila za školsku knjižnicu knjige na CD ROM-u. Kako treba evidentirati te knjige? 72

Možemo li u toku godine rashodovati nefinancijsku imovinu i kako to provesti? 72

Mora li fizička osoba koja je postala obveznikom plaćanja poreza na dobit po “sili” Zakona ili na svoj osobni zahtjev, i koja poslovne događaje evidentira po načelu dvojnog knjigovodstva sukladno Zakonu o računovodstvu, sebi isplaćivati poduzetničku plaću, i da li se poduzetnička plaća smatra porezno priznatim rashodom poslovanja? Kako se obavlja obračun poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja iz poduzetničke plaće, te koja propisana izvješća fizička osoba treba dostavljati nadležnoj ispostavi Porezne uprave? 73

Ako je fizička osoba postala obveznikom plaćanja poreza na dobit i nije odlučila isplaćivati poduzetničku plaću, postavlja se pitanje kako dolazi do novčanih sredstava za svoje osobne potrebe? 74

Fizička osoba – građanin novčano je darovao športski klub u svrhu pomoći u obavljanju redovne djelatnosti. Može li se za navedeno darovanje uvećati osobni odbitak građanina pri podnošenju godišnje prijave poreza na dohodak? 117

Može li rezident koristiti uvećani osobni odbitak za djecu koja žive u inozemstvu? 117

U prijavi poreza na dobit za 2006. godinu pokriven je manji dio prenesenog gubitka iz 2001. godine, a za ostatak gubitka prestaje pravo prenošenja u iduću godinu. Pretpostavljamo da ćemo prema prijavi poreza na dobit za 2007. godinu biti u obvezi platiti porez na dobit. Jesmo li obvezni uplaćivati predujmove poreza na dobit tijekom 2007. godine ? 118

Tijekom 2006. godine pripojilo se društvo A društvu B. Društvo A koje se pripojilo sastavilo je prijavu poreza na dobit za dio 2006. godine do dana pripajanja. Društvo A još od 2002. godine ima u svakom razdoblju porezne gubitke koji još nisu pokriveni te se mogu prenositi i na iduće porezno razdoblje. Kako društvo B prenosi porezni gubitak društva A, odnosno mora li društvo B kroz naredna porezna razdoblja paziti na koje se godine odnosi preneseni porezni gubitak društva A ili se on može u cjelokupnom iznosu prenositi narednih pet godina? 118


sadržaj broja 2/2007

računovodstvo

Sastavljanje bilance za poduzetnike za 2006. 17

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2006. 41

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2006. 61

Predaja financijskih izvještaja za 2006. u FINU 77

Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2006. 89

Na vaša pitanja odgovara Ivana Uroić, dipl. oec. 99

Na vaša pitanja odgovara mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović 100

porezi

Konačni obračun PDV-a za 2006. (sastavljanje obrasca PDV-K) 102

Prijava poreza na dobit (obrazac PD) za 2006. 113

Na vaša pitanja odgovara Vesna Brdovnik, dipl. oec. 149

Na vaša pitanja odgovara mr. sc. Ljubica Javor 150

Na vaša pitanja odgovara Katica Amidžić Peročević, dipl. oec. 151

Mišljenja Ministarstva financija 152

Sudska praksa 158

plaće i naknade

Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2007. i godišnji obračun i povrat doprinosa za 2006. Milivoj Friganović, dipl. oec. 161

Ostvarivanje prava na dječji doplatak od 1.1.2007. 184

devizno poslovanje

Izvješćivanje o inozemnom vlasničkom ulaganju-obrasci, rokovi dostave i primjeri popunjavanja izvješća-1. 190

carine

Slobodne zone 200

PROPISI.HR

Novi Zakon o ugostiteljstvu 207

Nove poticajne mjere 217

Zakonska određenja osnova, prava i obveza te financiranja gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 226

Aktualno-Novine na tržištu financijskih usluga 247

Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Republici Hrvatskoj 250

Izvršenje poreznog akta i obračunske prijave 258

Na vaša pitanja odgovara Uredništvo 262

Obrt-Na vaša pitanja odgovara Alan Vajda, dipl. iur. 266

Razna mišljenja nadležnih tijela 268

Mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 271

RiPUP info

Jeste li znali da … 276

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2007. godini 277

Radni odnosi 278

Pregled neoporezivih iznosa dnevnica za službena putovanja u inozemstvo 281 Ugovor o djelu 282

Autorske naknade 284

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 286

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2007. godini 286

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 287

Pregled stopa prireza 288

Pregled osobnih odbitaka 289

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 289

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 290

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 291

Pregled uplatnih računa 292

Uplatni računi za plaće 299

objava financijskih izvještaja

Drvna industrija Klana d.d., Rijeka 301

Gradska plinara Zagreb d.o.o. 302

Luka d.d. Split 303

pitanja u broju 2/2007

Koje se poslovne promjene u proračunskom računovodstvu iskazuju na računima skupine 29? 99

U mjesecu prosincu 2006. godine, primili smo račun dobavljača na iznos od 2.500,00 kuna i evidentirali ga na računu razreda 3 i na skupini računa 23. U siječnju ove godine utvrdili smo da usluga nije obavljana u ugovorenom opsegu. Dobavljač je korigirao ispostavljeni račun i umanjio ga za 500,00 kuna. Plaćanje je obavljeno nakon ispravka obaveze. Kako treba provesti ispravak knjiženja u 2007. godini? 99


sadržaj broja 1/2007

računovodstvo

Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2006. 19

Zajedničko obavljanje samostalne djelatnosti 34

Plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2007. 54

Godišnji financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2006. 61

Osnovica za obračun plaća korisnika državnog proračuna 81

Državni proračun za 2007. i Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. 84

Na vaša pitanja odgovara 92

porezi

Predaja obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2006. 93

Predaja Obrasca IP za 2006. 97

Prijava poreza na dohodak građana za 2006. 101

Primjeri popunjavanja godišnje prijave poreza na dohodak građana za 2006. 157

Utvrđivanje dohotka i godišnji obračun obrtnika i slobodnih zanimanja za 2006. 177

Gradski i općinski porezi 231

Na vaša pitanja odgovara 239

Na vaša pitanja odgovara 240

Na vaša pitanja odgovara 241

Mišljenja Ministarstva financija 242

Sudska praksa 247

plaće i naknade

Obračun plaća za 2007. 250

Poduzetnička plaća za 2007. 265

Obračun i plaćanje obveznih doprinosa u 2007. 275

devizno poslovanje

Novosti u deviznom poslovanju 327

pravo u gospodarstvu

Aktualno - Hitrorez 332

Stečaj nad imovinom obrtnika 335

Što svaki d.o.o. mora predati u Trgovački sud do 31.1.2007 339

Prikaz poticajnih mjera Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 341

Obrt - Na vaša pitanja odgovara 346

Na vaša pitanja odgovara uredništvo 347

Razna mišljenja nadležnih tijela 351

Mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 354

Sudska praksa 355

RiPUP info

Jeste li znali da… 360

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2007. godini 361

Radni odnosi 362

Ugovor o djelu 365

Autorske naknade 367

Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika 369

Osnovice i stope doprinosa, poreza i prireza, pregled sati rada u 2007. godini 369

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbitci 370

Srednji tečajevi kuna, fiksirani konverzijski tečajevi i eskontne stope 372

Porezni kalendari podnošenja obrazaca 373

Stope amortizacije za poduzetnike i obrtnike 374

Pregled uplatnih računa 375

Uplatni računi za plaće 382

objava financijskih izvještaja

Riviera holding d.d. 384

Velekem d.d. 385

Imunološki zavod d.d. 386

Jadran d.d. 387

Sladis d.d. 388

Marina Dalmacija d.d. 389

Megatrend d.o.o. 390

Končar-električni uređaji d.d. 391

pitanja u broju 1/2007

Koje poslovne promjene se u proračunskom računovodstvu iskazuju na računima skupine 19? 92

Grad je u mjesecu listopadu 2006. godine oročio kod poslovne banke slobodna novčana sredstva na rok od 6

mjeseci. Ovaj poslovni događaj evidentiran je knjigovodstvenom stavkom 12/11. S obzirom da će povrat oročenih sredstava biti u 2007. godini trebamo li na kraju 2006. godine provesti još koje knjiženje? 92

Student (dijete) bio je uzdržavano dijete na poreznoj kartici roditelja do kraja rujna 2006. U listopadu student je diplomirao i zaposlio se te je izvadio svoju poreznu karticu, a roditelj je promijenio svoju poreznu karticu i maknuo osobni odbitak za dijete. Dijete je primilo u 2006. godini dvije plaće koje su iznosile više od 9.600,00 kuna. Mora li roditelj podnijeti prijavu poreza na dohodak za 2006. godinu te da li mu se u poreznoj prijavi priznaje osobni odbitak za dijete koje je bilo uzdržavano u dijelu godine? 239

Osoba je primila autorsku naknadu, ali isplatitelj prilikom obračuna nije uzeo u obzir paušalno priznati izdatak od 30% te je osoba dobila nešto manji neto. Može li prilikom podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak navedena osoba uzeti u obzir 30% paušalno priznatih izdataka za primljenu naknadu? 239

Godišnjim popisom (inventurom) ustanovili smo da određeni sitni inventar i određena osnovna sredstva više nisu za upotrebu (potrgani, pokvareni i sl.) te ćemo ih rashodovati. S obzirom da se radi o starom sitnom inventaru i osnovnim sredstvima (knjigovodstvena vrijednost im je 0 kuna), a kako ne bi imali obvezu obračuna PDV-a, moramo li zvati ovlaštenog djelatnika Porezne uprave radi utvrđivanje činjeničnog stanja ili je dovoljno da ih rashodujemo na temelju inventurnog zapisnika? 240

Obrt obavlja servisnu djelatnost – popravak kućanskih aparata, te ima određene rezervne dijelove na zalihi. S obzirom da Hrvatska obrtnička komora nije donijela odluku o dopuštenom kalu, kvaru, rastepu i lomu za navedenu djelatnost, zanima nas do kojeg iznosa su priznati manjkovi (bez obračuna PDV-a) rezervnih dijelova koji su utvrđeni godišnjim popisom (inventurom)? 240

Je li porezno dopušteno primjenjivati godišnje stope amortizacije niže od redovnih stopa koje su propisane Zakonom o porezu na dobit? Primjerice, željeli bismo amortizirati nekretnine po stopi 3%, opremu po stopi 20%, itd.? 241

Prilikom poslovnog spajanja u 2003. godini nastao je goodwill kojeg još uvijek amortiziramo sukladno MRS-u 22 - Poslovna spajanja (Nar. nov., br. 2/00). Je li porezno priznat za 2006. godinu trošak amortizacije goodwilla, s obzirom da je navedeni goodwill nastao prije početka primjene sada važećeg Zakona o porezu na dobit? 241

Što je potrebno za registraciju obrta - škola plivanja? 346

Što je potrebno za registraciju obrta pružanje poštanskih i kurirskih usluga? 346 Što je potrebno za registraciju obrta za pružanje cvjećarsko aranžerskih usluga? 346 Tko i pod kojim uvjetima može obavljati i poslove brokera i investicijskog savjetnika? 347 Pod kojim uvjetima strane sobe mogu biti osnivači društva s ograničenom odgovornošću? Kojim aktom se osniva društvo s ograničenom odgovornošću? 348 Što su poslovi državne uprave i tko ih obavlja? 348 Ima li dužnik, a osobito vjerovnik pravo zahtijevati ispunjenje obveze prije roka? 349 Koja imovinska prava pripadaju dioničaru? 350

ripup_2007.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)