User Tools

Site Tools


reforma_poreznog_sustava_sto_nas_ocekuje

Reforma poreznog sustava – što nas očekuje?

Na sjednici Vlade održanoj 27.10.2016. godine predstavljen je plan cjelovite porezne reforme temeljem koje se planira postići nekoliko ciljeva, i to:
smanjenje ukupnog poreznog opterećenja;
poticanje konkurentnosti gospodarstva;
stabilan, jednostavan i održiv porezni sustav;
jednostavnija i jeftinija porezna administracija te veća pravna sigurnost poreznim obveznicima.

Prijedlog porezne reforme zaista obuhvaća brojne promjene vezane uz oporezivanje dobiti i dohotka, promjene u PDV-u, ukidanje komunalne naknade i poreza na tvrtku, promjene poreza na nekretnine i dr. S obzirom da se većina promjena odnosi na razdoblje koje počinje 1.1.2017. godinu, ostavljen je kratki rok za prilagodbu.

Stoga, uzimajući u obzir do sada predložene promjene koje će se uvelike odraziti na postojeći sustav, kako bi na vrijeme bili spremni na nove zakonske odredbe, u nastavku dajemo pregled najznačajnijih odrednica vezanih uz reformu poreznog sustava te koje nas to promjene zapravo očekuju u nadolazećem periodu.U ovisnosti o području na koje se odnose, predložene promjene su sljedeće:

POREZ NA DOBIT

Očekivani učinci promjena vezanih uz porez na dobit odnose se na administrativno i financijsko rasterećenje poduzetnika, jačanje konkurentnosti, jačanje pravne sigurnosti te stvaranje temelja za povećanje ulaganja, a nastoje se ostvariti putem sljedećih predloženih promjena:
smanjenje jedinstvene stope poreza na dobit sa 20% na 12% za poljoprivrednike, obrtnike i male poduzetnike čiji je godišnji prihod manji od 3 milijuna kuna te na 18% za ostale porezne obveznike; ukidanje olakšice za reinvestiranu dobit i slobodne zone, međutim zadržavaju se olakšice za potpomognuta područja (PP1 i Vukovar), obrazovanje i izobrazbu, istraživačko-razvojne projekte i olakšice prema Zakonu o poticanju ulaganja povećanje stope za priznavanje porezno priznatih rashoda reprezentacije sa 30% na 50%; priznavanje vrijednosnog usklađenja za nenaplaćena potraživanja kao porezno priznatog rashoda (dakle, bez obzira da li su poduzete radnje pokušaja naplate takvih potraživanja – tužba, ovrha i sl., rashod bi bio porezno priznat); potpuna fleksibilnost u izboru načinu poslovanja à izbor: a) poslovanje u sustavu obrta ili oporezivanje obrta porezom na dobit; b) plaćanje poreza na dobit prema novčanom tijeku (plaćeni i naplaćeni računi) ili na utvrđenu poreznu dobit po osnovi izdanih i primljenih računa; potpuna fleksibilnost u izboru načinu oporezivanja gospodarske djelatnosti kod neprofitnih organizacija do praga za ulazak u sustav PDV-a: vođenje knjigovodstva ili plaćanje paušalnog poreza sporazumi sa Poreznom upravom vezani uz transferne cijene (cijene koje se obračunavaju između društava u grupaciji) 2. POREZ NA DOHODAK U skladu sa predloženim mjerama, promjene kod poreza na dohodak odnose se na sljedeće: promjene poreznih stopa: umjesto stopa od 12%, 25% i 40% uvode se stope od 24% i 36% koje će se koristiti na izmijenjene porezne razrede; promjene poreznih razreda umjesto 3 porezna razreda uvodi se jedinstveni porezni razred od 0 - 17.500 kn koji se oporezuje sa stopom od 24%, a sve iznad toga se oporezuje po stopi od 36%; povećanje osnovnog osobnog odbitka sa 2.600 kn na 3.800 kn; povećanje osobnog odbitka za djecu i druge uzdržavane članove (izmjena faktora i osnovice za izračun odbitka; primjerice za 1. dijete faktor 0,5 – iznos odbitka 1.750 kn; 2.dijete faktor 1 – iznos odbitka 2.500 kn, 3. dijete faktor 1,4 – iznos odbitka 3.500 kn); dodatno se umanjuje porezna obveza 50% za umirovljenike i za osobe sa PP1 i Grad Vukovar (samo za mirovine i dohodak od nesamostalnog rada); ujednačavanje prava i neoporezivih izdataka u odnosu prema neto minimalnoj plaći; konačno oporezivanje dohotka od kapitala, osiguranja i imovine – i dalje po stopi od 12%; sintetičko oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka; 3. DOPRINOSI s obzirom na neusklađenost između visine osnovice za plaćanje doprinosa i minimalne plaće kod osoba koje plaćaju doprinose ovisno o svom statusu (poljoprivrednici, nerezidenti) –> povećanje koeficijenta sa 0,35 na 0,38 ukidanje iznimaka vezanih za obvezu plaćanja doprinosa za autorska prava, isporuku umjetničkih djela, primitke s osnove drugog dohotka kod umirovljenika (dakle, osim poreza i prireza, kod obračuna s osnove autorskog honorara predlaže se i plaćanje doprinosa); smanjenje obveze doprinosa za sve povremene i druge djelatnosti s obzirom na visoko opterećenje: a) za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti sa 20% na 10% te b) za zdravstveno osiguranje sa 15% na 7,5% 4. PDV Promjene vezane uz PDV namjeravaju se realizirati postupno kroz nekoliko razdoblja, te su kako slijedi: a) od 1.1.2017. godine: sniženje stope PDV-a sa 25% na 13% za određene proizvode (sjeme, sadnice, gnojivo i pesticidi, isporuka električne energije, dječje sjedalice za automobile, odvoz smeća, isporuka lijesova i urni); povećanje stope sa 13% na 25% za usluge u ugostiteljstvu i šećer; povećanje stope sa 5% na 13% za kino ulaznice; b) od 1.1.2018. godine: ukidanje stope PDV-a od 5%; pojednostavljenje sustava – dvije stope: opća stopa snizila bi se sa 25% na 24%, a snižena stopa bi umjesto 13% bila 12%, što znači da će doći do porasta stope PDV-a na kruh i mlijeko, ortopedska pomagala, lijekove, novine i knjige; primjena obračunske kategorije PDV-a kod uvoza strojeva i opreme; c) uvjetne promjene nakon dobivanja suglasnosti svih zemalja članica EU: povećati prag za ulazak u sustav PDV – sa 230.000 kn na 300.000 kn; jednostavnija administracija za male porezne obveznike; odbitak pretporeza za poduzetnike za troškove nabave automobila za osobni prijevoz i povezanih ostalih zavisnih troškova u iznosu od 50%;

5. POREZ NA PROMET NEKRETNINA S ciljem oživljavanja tržišta nekretnina, jednostavnijeg postupka oporezivanja i smanjivanja poreznog tereta, predlažu se sljedeće promjene: smanjenje stope poreza na promet nekretnina s 5% na 4%; ukidanje oslobođenja od plaćanja poreza na promet, bez obzira da li se tom nekretninom rješava stambeno pitanje; porezna obveza vezana uz porez na promet nekretnina će se utvrđivati bez potrebe prijave od strane građana; 6. TROŠARINE administrativna pojednostavljenja: a) ukidanje obveze podnošenja godišnjeg obrasca za obračun trošarine za male proizvođače jakog alkoholnog pića; popisa zaliha cigareta ako je iznos razlike trošarine manji od 75 kn; označavanja alkohola i alkoholnih pića posebnom markicom; b) olakšavanje otpreme vina malih vinara u druge države članice EU; uvođenje male destilerije (2.500 litara rakije godišnje) – sniženje stope trošarine od 50% standardne stope; oporezivanje grijanih duhanskih proizvoda i tekućine koja se konzumira u elektroničkoj cigareti; usklađuje se visina trošarine na cigarete – do 31.12.2017. očekuju se dva povećanja radi usklade sa EU minimumom; izmjena Zakona o posebnom porezu na motorna vozila; 7. LOKALNI POREZI

Dolazi do određenih promjena vezanih uz gradske ili općinske poreze i to: porez na tvrtku – ukida se od 1.1.2017. godine; porez na kuće za odmor – ukida se u 2018. godini; od 1.1.2018.g. umjesto komunalne naknade uvodi se plaćanje jednostavnog poreza na nekretnine (kriteriji za utvrđivanje poreza su vrsta, kvadratura i položaj nekretnine, ali i prosječna starost te prosječno stanje nekretnine).

Nadalje, osim promjena vezanih uz obračun poreza, doprinosa, trošarina, očekuje se i reforma poreznih postupaka, i to: općeg poreznog zakona (npr. zastara, jačanje instituta upozorenja umjesto prekršaja, sklapanje Sporazuma o transfernim cijenama za povezana društva i dr.); proširivanje obuhvata fiskalizacije putem uređaja i na one obveznike koji plaćaju porez paušalno; određene izmjene u Zakonu o Carinskoj službi, Zakon o Poreznoj upravi i dr. Dakle, prethodno su prezentirane najvažnije odrednice porezne reforme koje se odnose na 7 područja, a utjecale bi na izmjenu postojećih zakona ili uvođenje novih zakona. Međutim, kako se radi o prijedlogu koji je potrebno potvrditi i u Saboru, moguće je da će doći do određenih izmjena predloženih mjera. Stoga, potrebno je još malo pričekati na donošenje konačnih rješenja vezano uz provođenje cjelovite porezne reforme, te nakon toga promjene uspješno implementirati!


Izvor: http://www.racunovodja.hr/33/reforma-poreznog-sustava-sto-nas-ocekuje-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4nPIM4AxpxuR/?wa=WWW16KR&uri_view_type=4

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

reforma_poreznog_sustava_sto_nas_ocekuje.txt · Last modified: 2016/11/21 04:15 by gasparovic