User Tools

Site Tools


razlika_racuna_za_predujam_i_redovnog_racuna

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21,

10000 Zagreb, Tel 01/382-0010,

Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Razlika Računa za predujam i redovnog računa?

racun-virman.jpg

Dobavljač kupcu može ispostaviti Račun za predujam ili redovni račun.

1. Račun za predujam, dobavljač ispostavlja kupcu kada je kupac unaprijed platio robu (dao predujam, avans), a roba mu još nije isporučena. U opisu tog računa ili na samom računu mora pisati račun za primljeni predujam. Na temelju tog računa, možete si odbiti pretporez po ulaznom računu.

Račun za predujam knjiži se na sljedeći način:

cto 125 (Potraživanja za primljene predujmove) duguje + 14.634,15 kn

cto 1400 (Potraživanje za pretporez) duguje + 3.365,85 kn

cto 220 (Obveze prema dobavljačima) duguje - 18.000,00 kn

Nakon što se roba isporuči kupcu, dobavljač mora izdati Storno računa za predujam i pravi redovni R1 račun koji u opisu mora sadržavati stavke koje ste kupili. (npr. računalo, tipkovnica i sl.)

2. Storno računa za predujam knjiži se na sljedeći način:

cto 125 (Potraživanja za primljene predujmove) duguje - 14.634,15 kn

cto 1400 (Potraživanje za pretporez) duguje - 3.365,85 kn

cto 220 (Obveze prema dobavljačima) duguje + 18.000,00 kn

3. Na kraju morate dobiti pravi redovni R1 račun. On se knjiži na sljedeći način. (pretpostvimo da se radi o trošku i biramo klasu 4; ili može biti klasa 0, klasa 3 ili klasa 6).

cto 411 duguje 14.634,15 kn

cto 1400 duguje 3.365,85 kn

cto 220 potražuje 18.000,00 kn

Pravi redovni R1 račun dobavljač izdaje kada je kupcu ispručio robu bez obzira da li je kupac platio ili nije.

Navedeno knjiženje (Račun za predujam i storno računa za predujam) ima utjecaj samo na PDV. Pravi redovni R1 račun ima utjecaj i na porez na dobit.

razlika_racuna_za_predujam_i_redovnog_racuna.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)