User Tools

Site Tools


rashodi_za_sluzbena_putovanja_osoba_izvan_radnog_odnosa_-_rac._neprofitnih_organizacija

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Rashodi za službena putovanja osoba izvan radnog odnosa - neprofitne organizacije

rashodi_za_sluz.putovanja.jpg

U skladu s odredbama čl. 10. t. 11. Zakona o porezu na dohodak i čl. 7. st. 5. i 6. Pravilnika o porezu na dohodak, ako osoba upućena na službeni put ne ostvaruje naknadu u neprofitnoj organizaciji, mogu joj se neoporezivo isplatiti;

1. naknade prijevoznih troškova na službenom putu u visini stvarnih izdataka,

2. naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka,

3. naknade za korištenje privatnog autobomila u službene svrhe do 2,00 kn/km.

4. dnevnice u zemlji do 170,00 kn za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno. Za službena

putovanja koja traju više od 8, a manje od 12 sati, neoporezivi dio dnevnice iznosi do 85,00 kn.

5. dnevnice u inozemstvu do svote i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdatcima za službena putovanja za

korisnike državnog proračuna.

Ako neprofitna organizacija osobama izvan radnog odnosa koje primaju naknadu nadoknađuje i troškove službenog putovanja koji su povezani s tim radom, kao što su dnevnice ili naknada za uporabu privatnog automobila u službene svrhe, takva isplata ima obilježje drugog dohotka odnosno neprofitna organizacija ima obvezu plaćanja doprinosa, poreza na dohodak i prireza.

Znači, ako osoba koja nije u radnom odnosu u neprofitnoj organizaciji prima naknadu odnosno ostvaruje drugi dohodak, može joj se u skladu se čl. 7. st. 6. Pravilnika o Porezu na dohodak neoporezivo isplatiti trošak na službenom putovanju za noćenje i prijevoz pod uvjetom da računi glase na isplatitelja - neprofitnu organizaciju. Dnevnice u zemlji i inozemstvu, te naknada za korištenje privatnog automobila su OPOREZIVE.

U suprotnome, računi koji ne glase na neprofitnu organizaciju prema poreznim propisima, nastala bi obveza plaćanja doprinosa, poreza na dohodak i prireza, odnosno isplata bi dobila obilježje drugog dohotka.

Izvor: Časopis RRIF 8/10.

rashodi_za_sluzbena_putovanja_osoba_izvan_radnog_odnosa_-_rac._neprofitnih_organizacija.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)