User Tools

Site Tools


radne_knjizice

Radne knjižice

IZDAVANJE RADNIH KNJIŽICA, UPIS NOVIH PODATAKA I PROMJENE U PODACIMA U VEĆ POSTOJEĆIM RADNIM KNJIŽICAMA, POSTUPAK PRIMANJA RADNIH KNJIŽICA U POHRANU I POSTUPAK IZDAVANJA ISTIH IZ POHRANE

(Pravilnik o radnoj knjižici, NN br. 14/96)

1. NADLEŽNOST I UREDOVNO VRIJEME

a) Izdavanje radnih knjižica, upis novih podataka i upis promjene podataka u postojećim, važećim radnim knjižicama, vrši Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba, Odjel za rad, Vodnikova 14 građanima s prijavljenim prebivalištem ili boravištem u Gradu Zagrebu kao i građanima koji su zaključili ugovor o radu ili su u radnom odnosu kod poslodavca čije je poslovno sjedište u Gradu Zagrebu, na njihov osobni zahtjev. Navedeni poslovi obavljaju se odmah po podnesenom pismenom odnosno usmenom osobnom zahtjevu stranke.

Navedeni poslovi obavljaju se na tri lokacije: Vodnikova 14, Područnom uredu Novi Zagreb – Avenija Dubrovnik 12 i Područnom uredu Dubrava – Dubrava 49.

Uredovno vrijeme: svaki radni dan (ponedeljak – petak) u vremenu od 8.30-15.30 sati.

b.) Postupak zaprimanja u pohranu radnih knjižica i izdavanja iz pohrane zaprimljenih radnih knjižica detaljno je obrađen pod toč. 8. i 9.

Navedeni poslovi obavljaju se isključivo na lokaciji Vodnikova 14.

Uredovno vrijeme na sve tri lokacije: svaki radni dan (ponedeljak – petak) u vremenu od 8.30-15.30 sati.

Informacije: u Vodnikovoj 14 na broj telefona: 6100-373, 6100-374, 6100-385, 6100- 386, u Područnom uredu Novi Zagreb – broj telefona 6585-630, u Područnom uredu Dubrava – broj telefona 6585- 420 i 6585-397.

2. ZA IZDAVANJE PRVE RADNE KNJIŽICE POTREBNO JE PRILOŽITI:

- popunjeni i potpisani obrazac br. 2. (zahtjev za izdavanje radne knjižice)

- nepopunjenu radnu knjižicu koja se zajedno s obrascem br. 2 kupuje u Narodnim novinama,

- urednu i važeću osobnu iskaznicu (izuzetno putovnicu, a ako u putovnici nije upisano prebivalište na području Grada Zagreba tada treba priložiti i uvjerenje o prijavljenom prebivalištu na području Grada Zagreba s potvrdom o podnijetom zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice ili uvjerenje o prijavljenom boravku na području Grada Zagreba,

- ispravu o obrazovanju u izvorniku – ako ona glasi na djevojačko prezime ili bivše prezime onda treba priložiti u izvorniku na uvid Vjenčani list odnosno Rodni list sa iskazanim posljednjim važećim promjenama ili Izvadak iz matice rođenih u kojem su kronološkim redom njihova nastanka iskazane promjene u osobnom stanju građana (sve promjene osobnog imena, postojanje i prestanak braka bez obzira na broj, promjene državljanstva i drugi podaci propisani zakonom).

Napomena: radna knjižica može se izdati osobi koja je navršila 15 godina života na njezin zahtjev).

Ovaj Ured izdaje radne knjižice i stranim državljanima kojima je odobren stalni boravak ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, a za njezino izdavanje trebaju priložiti slijedeće:

- popunjeni i potpisani obrazac br. 2 (zahtjev za izdavanje radne knjižice)

- nepopunjenu radnu knjižicu koja se zajedno s obrascem br. 2. kupuje u Narodnim novinama,

- stranac s odobrenim stalnim boravkom treba priložiti: osobnu iskaznicu za stranca na stalnom boravku u Gradu Zagrebu ili ako nema osobnu iskaznicu onda putnu ispravu s upisanim odobrenim stalnim boravkom u RH te uz nju i uvjerenje o prijavljenom stalnom boravku na području Grada Zagreba,

- stranac s odobrenim privremenim boravkom treba priložiti: putnu ispravu s upisanim odobrenim privremenim boravkom u svrhu rada ili upisanim odobrenim privremenim boravkom u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, strancem na stalnom boravku ili azilantom odnosno upisanim odobrenim privremenim boravkom u svrhu temeljem koje sukladno odredbama Zakona o strancima (NN, br. 79/07, 36/09)) može raditi u Republici Hrvatskoj bez radne ili poslovne dozvole, te uvjerenje o prijavljenom privremenom boravku na području Grada Zagreba.

Uz izvorne isprave stranac je dužan priložiti i njihove preslike čiju istovjetnost izvorniku ovjerava službena osoba koja vodi postupak.

3. ZA IZDAVANJE NOVE RADNE KNJIŽICE AKO JE POSTOJEĆA DJELOMIČNO OŠTEĆENA ILI POPUNJENA (članak 23. Pravilnika o radnoj knjižici) POTREBNO JE PRILOŽITI:

- isto kao i pod 2.

- na uvid djelomično oštećenu ili popunjenu radnu knjižicu

Napomena: Prema članku 26. Pravilnika o radnoj knjižici radne knjižice izdane po prijašnjim propisima kao i radne knjižice izdane na području republika bivše SFRJ prije 08. listopada 1991., ako nisu oštećene ili popunjene, ne zamjenjuju se već imaju dokaznu snagu javne isprave.

4. ZA IZDAVANJE NOVE RADNE KNJIŽICE AKO JE POSTOJEĆA IZGUBLJENA POTREBNO JE PRILOŽITI:

- isto kao i pod 2.

- potvrdu o izvršenoj uplati za objavu oglasa o gubitku radne knjižice u Narodnim novinama.

5. ZA UPIS PROMJENE PREZIMENA U RADNU KNJIŽICU USLIJED UDAJE POTREBNO JE PRILOŽITI:

- radnu knjižicu,

- osobnu iskaznicu izdanu na novo prezime ili neisteklu i urednu postojeću osobnu iskaznicu i potvrdu Policijske uprave o podnijetom zahtjevu za izdavanje nove osobne iskaznice. Taj zahtjev osoba je dužna podnijeti Policijskoj upravi u roku 15 dana od dana nastanka promjene tj. zaključenja braka.

- vjenčani list u izvorniku.

6. ZA UPIS PROMJENE PREZIMENA U RADNU KNJIŽICU USLIJED PROMJENE PREZIMENA U POSTUPKU PRED NADLEŽNIM UPRAVNIM TIJELOM POTREBNO JE PRILOŽITI:

- radnu knjižicu,

- osobnu iskaznicu na novo prezime,

- Rodni list sa iskazanim posljednim važećim promjenama ili Izvadak iz matice rođenih u kojem su kronološkim redom njihova nastanka iskazane promjene u osobnom stanju građana (sve promjene osobnog imena, postojanje i prestanak braka bez obzira na broj, promjene državljanstva i drugi podaci propisani zakonom) – u izvorniku.

Napomena: Sukladno odredbi članka 50. st 2. u svezi s člankom 9. Zakona o općem upravnom postupku (NN, br. 47/09) službena osoba u neposrednom rješavanju upravne stvari, u postupku pokrenutom na zahtjev stranke, samostalno na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, utvrđuje koje će činjenice i okolnosti uzeti za dokazane i podesne za utvrđivanje pravog stanja stvari.

7. ZA UPIS PODATAKA IZ NOVOSTEČENE ISPRAVE O OBRAZOVANJU POTREBNO JE PRILOŽITI:

- radnu knjižicu,

- osobnu iskaznicu,

- ispravu o obrazovanju u izvorniku - ako ista glasi na djevojačko prezime ili bivše prezime onda treba priložiti na uvid Vjenčani list, Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih (vidi napomenu pod toč. 6.). Ako je novostečena isprava o obrazovanju inozemna, osim nje u izvorniku treba priložiti njezin izvorni ovjereni prijevod od strane stalnog sudskog tumača te odgovarajuće izvorno rješenje nadležnog upravnog tijela RH o njezinom priznavanju.

Prema Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 158/03 i 198/03-Uredba, 138/06, 124/09 – čl. 74. st. 2. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija) priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom osnovnom i srednjem obrazovanju, dijelovima tog obrazovanja i oblicima stručne osposobljenosti i usavršavanja za određene poslove i zanimanja obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, a stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH.

Prema Zakonu o obrtu ( NN, 49/03 - pročišćeni tekst, 68/07, 79/07), priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju obavlja Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Navedenom priznavanju ne podliježu školske svjedodžbe, diplome i druge javne isprave o stečenoj naobrazbi izdane do 08. listopada 1991. godine u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ. Ako iste nisu izdane na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu potrebno je uz njihov izvornik priložiti na uvid i ovjereni prijevod od strane stalnog sudskog tumača).

Napomena: Isprave o obrazovanju (diplome, svjedodžbe o završenom preddiplomskom studiju, svjedodžbe o završnom ispitu, svjedodžbe o maturi, uvjerenja o stručnom usavršavanju i osposobljavanju i dr.) moraju biti izdane u propisanom obliku odnosno imati od strane nadležnog javnopravnog tijela propisani sadržaj i oblik, dok potvrde izdane sukladno članku 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN, br. 47/09) trebaju biti izdane u skladu s propisima o uredskom poslovanju, odredbama Zakona o pečatu i žigu s grbom RH (NN, br. 33/95), Zakonom o upravnim pristojbama (NN, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08 i 60/08)) i Uredbom o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN, br. 34/02). Dokaznu snagu predočenih javnih isprava sukladno odredbama članka 9. i članka 60. Zakona o općem upravnom postupku samostalno ocjenjuje ovlaštena službena osoba. Ona nije dužna podatke iz isprave o obrazovanju za koju ocijeni da nije izdana u propisanom obliku upisati u radnu knjižicu, ali treba stranku usmeno obavijestiti o razlozima neupisivanja i mogućnosti da nedokazani podatak neposredno dokazuje poslodavcu s obzirom na činjenicu da radna knjižica nije izvorno dokazno sredstvo za u nju upisane podatke.

8. PRIMANJE RADNIH KNJIŽICA U POHRANU

Sukladno odredbi članka 291. Zakona o radu ( NN, br. 149/09) nakon prestanka ugovora o radu poslodavac je dužan radniku vratiti radnu knjižicu. Ako poslodavac nakon prestanka ugovora o radu nije u mogućnosti radniku vratiti radnu knjižicu, dužan ju je dostaviti uredu državne uprave u županiji nadležnom za poslove rada, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada, prema mjestu prebivališta radnika, odnosno nadležnom za poslove rada prema mjestu izdavanja radne knjižice, ako je prebivalište radnika nepoznato.

Shodno prije navedenom ovaj Ured nadležan je temeljem pismenog zahtjeva poslodavca preuzeti u pohranu radnu knjižicu radnika čije je prebivalište na području Grada Zagreba ili mu je radna knjižica izdana u Gradu Zagrebu.

Sukladno članku 24. Pravilnika o radnoj knjižici ovaj Ured nadležan je preuzeti u pohranu zaključenu radnu knjižicu umrlog radnika ako poslodavac s poslovnim sjedištem u Gradu Zagrebu istu nije bio u mogućnosti predati nekom od članova njegove uže obitelji.

Napomena: Poslodavac koji radniku nakon prestanka ugovora o radu ne vrati radnu knjižicu čini prekršaj po članku 294. stavku 1. podstavku 59. Zakona.

9. IZDAVANJE RADNIH KNJIŽICA IZ POHRANE

Ovaj Ured izdaje iz pohrane radnu knjižicu koja je od strane poslodavca dostavljena u pohranu. Pismeni zahtjev za izdavanje radne knjižice iz pohrane podnosi radnik osobno ili druga osoba temeljem njegove valjane punomoći uredno ovjerene od strane javnog bilježnika. Pismeni zahtjev za izdavanje iz pohrane radne knjižice pokojnog radnika može podnijeti član obitelji (bračni drug, djeca, roditelji) uz predočenje odgovarajućih javnih isprava: smrtni list za pokojnog radnika, vjenčani list odnosno rodni list kao dokaz srodstva.

Pismeni zahtjev za izdavanje iz pohrane radne knjižice može po službenoj dužnosti zatražiti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Osobama u inozemstvu radna knjižica iz pohrane dostavlja se preko Ministarstva vanjskih poslova RH, Uprave za konzularne poslove, a sukladno odredbama članka 89. Zakona o općem upravnom postupku.

POSEBNA NAPOMENA

Sukladno odredbi članka 298. stavka 6. Zakona o radu (NN, br. 149/09) Pravilnik o radnoj knjižici (NN, br. 14/96) primjenjivati će se do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, sukladno odredbi članka 299. Zakona o radu prestaje važiti odredba članka 291. istoga Zakona, odnosno radna knjižica prestaje biti javna isprava i neće se više izdavati.

Poslodavac je, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, dužan radniku vratiti radnu knjižicu. U suprotnom čini prekršaj iz članka 294. stavka 1. podstavka 60. Zakona.

Prije izvršenja povrata radne knjižice, ovlaštena osoba poslodavca je dužna u radnoj knjižici radnika precrtati sve nepopunjene rubrike uz potpis i pečat, te isto evidentirati u rubriku „Bilješke“.

Ako poslodavac nije u mogućnosti radniku vratiti radnu knjižicu, dužan je radnu knjižicu dostaviti uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada, prema mjestu prebivališta radnika, a ako je mjesto prebivališta radnika nepoznato, uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada prema mjestu izdavanja radne knjižice.

Radnom knjižicom vraćenom radniku na prije naveden način, radnik će se moći koristiti u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog, zdravstvenog osiguranja i osiguranja u slučaju nezaposlenosti.


Izvor: http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=872


dr.sc. Goran Gašparović 2010/03/08 02:47

radne_knjizice.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)