User Tools

Site Tools


racuni_za_primljene_predujmove_i_storno_predujma_na_racunu

Računi za primljene predujmove i storno predujma na računu

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Firma – primatelj predujma koji je u sustavu PDV-a je obvezan na temelju čl. 78. st. 1., t. 4.Zakona o PDV-u za primljeni predujam izdati račun s elementima koje propisuje čl. 79. st. 1. Zakona o PDV-u i čl.9. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (osim količine). Ako nije moguće navesti „uobičajeni trgovački naziv robe“, tada se na računu navodi ukupna svota predujma s opisom vrste robe ili se primatelj predujma poziva na prethodno sklopljeni ugovor.

Svota primljenog predujma predstavlja bruto naknadu iz koje se preračunanom stopom izračunava svota PDV-a:

  • za stopu PDV-a od 25 % podjelite ukupan iznos primljenog predujma sa 1.25
  • za stopu PDV-a od 13 % podjelite ukupan iznos primljenog predujma sa 1.13
  • za stopu PDV-a od 5 % podjelite ukupan iznos primljenog predujma sa 1.05

Za primljeni predujam porezna obveza nastaje u trenutku primitka predujma. Za nastanak oporezivog događaja bitan trenutak naplate predujma, a ne trenutak isporuke robe (čl. 37., st.1. Pravilnika o PDV-u). Navedeno se odnosi samo na predujmove primljene od rezidenata (tuzemnih kupaca).

Kod isporuke robe/usluge izdaje se račun u kojemu se fakturira ukupna vrijednost isporučene robe, pri čemu se na ovom računu navodi svota uplaćenog predujma i broj računa za predujam, osnovica za PDV po računu za predujam i svota PDV-a iz predujma (stavka storna predujma na računu), te se iskazuje razlika preostala za plaćanje.

Prema tome, ne izdaje se više „storno račun za predujam“. No, u slučaju da je ipak izdan storno račun za predujam, umjesto stavke storna u minus na konačnom računu, navedeno je i dalje važeće i može se koristiti.

Račun za predujam ne treba izdavati ako je izdan račun za obavljenu isporuku robe do roka za podnošenje prijave PDV-a za razdoblje oporezivanja u kojem je primio predujam.

Izvor: https://www.virtualni-ured.net/racunovodstvo/item/411-racuni-za-primljene-predujmove.html

racuni_za_primljene_predujmove_i_storno_predujma_na_racunu.txt · Last modified: 2020/05/28 02:00 by gasparovic