User Tools

Site Tools


racun_za_predujam_22.05.2013

Račun za predujam

Pitanje:

Kako postupiti u slučaju kada kupac fizička osoba virmanski uplati za robu iz maloprodaje u jednom mjesecu (npr. 30.04.) a isporuka robe ide u drugom mjesecu (npr. 10.05.)? Izdaje li se fizičkoj osobi račun za avans? Kako postupiti za isti slučaj kada se radi o pravnoj osobi?

Odgovor:

S obzirom da ste obveznik PDV-a, vama porezna obveza nastaje prema odredbi članka 7. stavka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 47/95. do 136/12.) i za primljene predujmove sa istekom razdoblja kada su primljeni. Nadalje, navedeni članak propisuje da se za primljeni predujam mora izdati račun prema odredbi članka 15.stavka 3. Zakona. Ako ste mjesečni obveznik predaje PDV obrasca i uplate poreza onda je to razdoblje od 01.04.2013. do 30.04.2013. godine. Da bi se pretporez mogao odbiti treba postupiti prema odredbi članka 20.stavka 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, u kojem je navedeno da se pretporez može odbiti ako je izdan račun o primljenom predračunu sa oznakom R-1 ili R-2. Račune za primljene predračune evidentirate u knjizi izlaznih računa za primljene predujmove. Vaši kupci će vaše izlazne račune evidentirati u knjizi ulaznih računa za primljene predujmove jer ste im vi dobavljač. Zakon nigdje ne propisuje da se fizičkim osobama koje virmanski plaćaju robe ili usluge, ne izdaju računi o primljenim predujmovima sa svim elementima iz članka 15. stavka 3, a da se pravnoj osobi moraju izdavati računi o primljenim predujmovima. Pretpostavlja se da će ga pravne osobe iskoristiti za odbitak pretporeza za travanj 2013. godine ako imaju mjesečnu obvezu podnošenja PDV obrasca. Ali i fizička osoba može biti obveznik PDV-a, npr. ako je novinar.

Znači, postupate isto te za mjesec travanj i fizičkoj i pravnoj osobi izdati će te račun o primljenom predujmu sa oznakom R- ili R-2. Kada izdate robu odnosno izdate račun, morate stornirati račune o primljenim predujmovima i to provesti u knjigama IRA. Podatke o fizičkoj osobi imate na virmanskoj uplati, osim OIB-a, kojeg ćete tražiti od kupca.

Actarius grupa d.o.o.

info@actarius.hr

izvor: http://www.racunovodja.hr/virmanski-ra-un-fizi-ke-osobe-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpJJdw_m9VBZ3/

racun_za_predujam_22.05.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)