User Tools

Site Tools


primici_izuzeti_od_ovrhe_nakon_izmjena_ovrsnog_zakona

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Primici izuzeti od ovrhe nakon,izmjena Ovršnog zakona

Treba li poslodavac i nakon izmjena Ovršnog zakona provoditi ovrhu na putnim troškovima radnika?

Odgovor: Od 1. rujna 2014. na snazi je dio odredbi novog Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 93/14), a dio njegovih odredbi stupa na snagu 1. siječnja 2015. Među nove zakonske odredbe koje su stupile na snagu 1. rujna ove godine spadaju i nove odredbe o izuzimanju od ovrhe iz čl. 172. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12, 25/13 i 93/14; u nastavku teksta: Zakon). Veliku novinu predstavlja odredba prema kojoj je od ovrhe napokon izuzeta i naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla, do iznosa propisanih u čl. 13. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05 do 160/13), do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada.

To konkretno znači kako su od ovrhe izuzeti troškovi prijevoza i noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka te dnevnice u zemlji za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno za udaljenost najmanje 30 km do 170,00 kn dnevno. Ako se radi o dnevnicama u zemlji za službeno putovanje koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno za udaljenost najmanje 30 km dnevno neoporezivi iznos je do 85,00 kn dnevno. Kada se radi o dnevnicama u inozemstvu primjenjuju se neoporezivi iznosi navedeni u Odluci o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06).

Što se tiče naknade troškova prijevoza na posao i s posla, od ovrhe je izuzet iznos u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte.

Osim navedenog, novinu predstavljaju i pravila prema kojima su od ovrhe izuzeti utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke. Također, od ovrhe je izuzet dar za djecu do 15. godine života do neoporezivog iznosa od 600,00 kn godišnje. Od ovrhe su izuzete i potpore za novorođenče do neoporezivog iznosa koji sada iznosi 3.326,00 kn.

Novinu predstavljaju i odredbe prema kojoj su od ovrhe izuzeti iznosi naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda, potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana do neoporezivog iznosa od 2.500,00 kn.

Neizmijenjene su ostale odredbe Zakona prema kojima su od ovrhe izuzeta:

„„—– primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja;

„„—–primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju;

„„ —-primanja po osnovi socijalne skrbi;

„„ —primanja po osnovi privremene nezaposlenosti;

„„ —-primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno;

„„ —-primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima;

„„ —-naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika;

„„ —-primanja po osnovi odličja i priznanja;

„„ —-rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno;

„„ —-ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.

Izvor: ripup 09/14

primici_izuzeti_od_ovrhe_nakon_izmjena_ovrsnog_zakona.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)