User Tools

Site Tools


prilog_kao_sastavni_dio_zahtjeva_za_reprogramom_poreznog_duga

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Prilog kao sastavni dio zahtjeva za reprogramom poreznog duga

porezni_dug.jpg

Sastavni dio obrasca Zahtjeva je i prilog, u kojem pod točkom III PODACI O POSLOVANJU, poduzetnici upisuju podatke o djelatnosti koju obavljaju u najvećem obimu, pri čemu nije važno koja je djelatnost navedena kao osnovna u registrima nadležnih tijela. Ako se djelatnost obavlja u više poslovnih objekata – izdvojenih jedinica, potrebno je navesti broj izdvojenih poslovnih jedinica te za najznačajnije navesti i njihove adrese.

a) poduzetnik - pravna osoba je u prilogu Zahtjeva za reprogramom poreznog duga Obrazac 1, obvezna navesti podatke iz vlastite knjigovodstvene dokumentacije:

- opis djelatnosti te najvažnije proizvode i usluge kao i nazive ostalih djelatnosti koje se obavljaju u manjem obimu, obilježja djelatnosti – proizvodnja, trgovina, izvoz, sezonski karakter poslovanja, da li se radi o poduzetniku od regionalnog značaja,

najznačajnije kupce te ostvaren promet prema izdanim računima za 2011. te od 1.1. do 31.1. 2012. a prema podacima iz knjige IRA te analitičkim karticama kupaca s uključenim PDV-om,

najznačajnije dobavljače i svote primljenih računa u 2011. te od 1.1. do 31.1. 2012. a prema podacima iz knjige URA te analitičkim karticama dobavljača s uključenim PDV-om,

Financijske izvještaje iz bilance stanja za 2009. i 2010. godinu sa posebno iskazanim podacima o ukupnoj aktivi i ukupnoj pasivi, te računa dobiti i gubitka,

Iz bilance stanja vidljiva je vrijednost dugotrajne i kratkotrajne imovine, potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital, plaćeni troškovi budućeg razdoblja te gubitak iznad upisanog kapitala, kapital i rezerve, svota dugoročnih i kratkoročnih obveza, rezerviranja te odgođeno plaćanje troškova, dok je iz računa dobiti i gubitaka vidljiva visina ukupnih prihoda i rashoda, razlika prihoda i rashoda, utvrđena dobit ili gubitak od poslovanja te porez na dobit.

Tromjesečni statističku izvještaj za I, II i III kvartal u 2011. a koji se dostavljao FINI,

Krediti u bankama za razdoblje u kojem su odobreni, broj rata i iznos rate,

- financijski planovi za naredne 3 godine – novi projekti, način njihova financiranja (iz vlastitih izvora ili kreditom), procjena kretanja zaposlenih radnika, izvozne mogućnosti, tehnološka opremljenost i potencijalne mjere restrukturiranja, te

- podatke o vjerovnicima koji su spremni podržati zahtjev poduzetnika za reprogramom sa pisanom izjavom ili pismom namjere.

Zadnju stranicu priloga uz Zahtjev za reprogramom poreznog duga, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potpisuje podnositelj Zahtjeva – pravna osoba, koja je odgovorna i za istinitost i vjerodostojnost iskazanih podataka.

b) poduzetnik - fizička osoba je u prilogu Zahtjeva za reprogramom poreznog duga Obrazac 2, obvezna navesti podatke iz vlastite knjigovodstvene dokumentacije:

- osnovnu djelatnost koju obavlja u najvećem obimu i datum od kada se ista obavlja, (pri čemu nije bitno koja je djelatnost navedena kao osnovna u registru nadležnog Županijskog ureda),

– najznačajnije kupce te ostvaren promet prema naplaćenim računima za 2011. te od 1.1. do 31.1. 2012. a prema podacima iz knjige IRA te analitičkim karticama kupaca s uključenim PDV-om,

– najznačajnije dobavljače i svote plaćenih računa u 2011. te od 1.1. do 31.1. 2012. a prema podacima iz knjige URA te analitičkim karticama dobavljača s uključenim PDV-om,

- Pregled primitka i izdataka – izvadak iz poslovnih knjiga kojeg su fizičke osobe priložile uz godišnju poreznu prijavu za 2009. i 2010.,

- Popis dugotrajne imovine – Obrazac DI sa stanjem dugotrajne imovine na dan 31.12.2009. i 31.12.2010.,

- Podatke o odobrenim kreditima banaka za razdoblje u kojem su odobreni, broj rata i iznos rate,

- Poslovne financijske planove za naredne 3 godine u kojima se osobito može istaći znanje, tržište, izvozna mogućnost, novi projekti, način njihova financiranja (iz vlastitih izvora ili kreditom), te potencijalne mjere restrukturiranja,

- Podatke o vjerovnicima koji su spremni podržati zahtjev fizičke osobe za reprogramom sa pisanom izjavom ili pismom namjere.

Zadnju stranicu priloga uz zahtjev za reprogramom poreznog duga, pod materijalnom i rivičnom odgovornošću potpisuje fizička osoba kao podnositelj Zahtjeva.

Izvor:http://www.racunovodja.hr/prilog-kao-sastavni-dio-zahtjeva-za-reprogramom-poreznog-duga-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4gsHIz4-9d8d/

prilog_kao_sastavni_dio_zahtjeva_za_reprogramom_poreznog_duga.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)