User Tools

Site Tools


prigodni_i_ostali_darovi

Prigodni i ostali darovi


U ovo doba godine učestala su pitanja klijenata o iznosima koje mogu darivati zaposlenicima ili poslovnim partnerima.
Zaposlenicima možete daro­vati koliko vam srce želi, i koliko su vam bili dobri. Ipak, sve treba isplatiti jednako kao i plaću, uz ista opterećenja doprinosima i porezima, osim:

  • po djelatniku ukupno godišnje za sve regrese i prigodne darove 2.500 kn;
  • za darove u naravi kupovinom artikala ili posebnih bonova 400 kn;
  • za darove djeci za­poslenika do 15 godina sta­rosti 600 kn po djetetu.

Prigodne nagrade (božićnice) i dar djeci možete isplatiti u nov­cu, čak štoviše i u gotovini, a dar u naravi isključivo na taj način i nikako ne davanjem novca.
Međutim, s druge strane, bo­ži­ćnicu i dar djeci možete um­jesto u novcu darivati u svojim proizvodima ili robi, pri čemu mora točno biti utvrđena vrijednost takvog darivanja.

Pripazite da ne iskoristite pretporez iz nabave takvih do­bara, te da o svim darivanjima (osim dara u naravi) izvijestite poreznike na JOPPD obrascu u propisanom roku.

Nije moguće donijeti odluku o darivanju pa istu knjižiti u rashode poduzetništva, a samo da­rivanje obaviti u narednoj godini, pa tako utjecati na pos­lovni rezultat. Točnije, moguće je ali nije dopušteno.

Postoje još nekolicina mogu­ćih besporeznih isplata zaposle­nicima, ali te su vezane uz nastup posebnih okolnosti, kao što su prestanak radnog odnosa, odlazak u mirovinu, dugotrajno bolovanje, smrt bliskog srodnika i sl., i nemaju poveznicu sa darivanjem.

Poslovne partnere možete darivati proizvodima i robom iz svog asortimana sa posebnom oznakom “nije za prodaju”, te manjim darovima vrijednosti do 160 kn sa logotipom svoje tvrtke ili obrta. Takvo će dariva­nje biti opravdani trošak podu­ze­tništva.
Ono što nema logotipa ili je veće vrijednosti, možete daro­vati u obliku reprezentacije koja ima drugačiji porezni tretman:
pretporez iz nabave ne smijete uopće koristiti, a opravdani tro­šak će biti samo 30% vrijednosti.

Isti tretman ima i ugošća­vanje partnera u hotelima ili res­toranima. Ne postoji iznos do kojeg smi­jete ugošćavati, nego porezni nadzor sve stavlja u kontekst ukupnog poslovanja, procjenjuje razumne vrijednosti i pronalazi troškove koji su krivo pripisani poslovanju.
Trebate imati evidentirano kojega ste partnera go­stili, na samom računu ili na odvojenom mjestu.

Posljednji oblik darivanja je tuzemnim pravnim i fizičkim osobama, koje obavljaju kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, huma­nitarne, sportske, vjerske, eko­loške i druge općekorisne svrhe.
Ovdje postoji vrijednosno ograničenje, koje ovisi o ukupnom prihodu poduzeća, odnosno o primicima obrta (na­plaćenoj realizaciji) u prethodnoj poslovnoj godini.
Ako darivate sada, odnosna godina je 2014-ta. Darujete li više od toga, pre­koračeni iznos neće biti porezno priznat.

Raznovrsna sponzoriranja nisu darivanja, već poslovni odnos u kojem postoji pro­tučinidba sponzoriranoga, pa će tako to vama biti opravdani tro­šak, ukoliko ima poslovnu sv­rhu, a sponzoriranome je to is­poruka koju za koju vam treba izdati račun.


Izvor: https://burza.com.hr/portal/prigodni-i-ostali-darovi/


Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

prigodni_i_ostali_darovi.txt · Last modified: 2015/12/14 00:12 by gasparovic