User Tools

Site Tools


premije_za_iii._stup_najjeftinija_stimulacija_radnika

Premije za III. stup – najjeftinija stimulacija radnika


Treći stup je dobrovoljno mirovinsko osiguranje i temelji se na dobrovoljnom sklapanju ugovora fizičke osobe s odabranim dobrovoljnim mirovinskim fondom. No, premije za takvo osiguranje mogu za radnika uplaćivati i poslodavci, a s obzirom na porezni tretman tih premija, proizlazi da je to i najjeftiniji način nagrađivanja radnika. Naime, Zakonom o porezu na dohodak propisani su iznosi do kojih se uplate takvih premija ne smatraju oporezivim primitkom radnika, a ujedno su i porezno priznati rashodi.

Premije do 500,00 kn mjesečno – neoporezivi primitak

Sukladno Zakonu o porezu na dohodak, premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac na svoj teret uplaćuje u korist radnika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu do visine 500,00 kn za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno 6.000,00 kn godišnje, je primitak na koji se ne plaća porez na dohodak.

Premije se mogu platiti i odjednom za više mjeseci, te se i u tom slučaju za svaki mjesec priznaje neoporezivi iznos od 500,00 kn. Odnosno, mogu se uplatiti i jednom godišnje u kom slučaju je neoporezivi iznos 6.000,00 kn.

Naravno, poslodavac može odlučiti uplaćivati i više svote, no u tom slučaju će se iznosi iznad neoporezivih smatrati plaćom u naravi te podlijegati plaćanju svih propisanih obveza kao i plaća za redovan rad.

Obveza dostavljanja podataka

Za uplaćene premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje radnika do neoporezivih iznosa propisana je obveza izvješćivanja Porezne uprave na propisanom obrascu – „Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja za godinu“.

Obrazac je potrebno dostaviti do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Premije – porezno priznati rashod

Kao što smo već i uvodno spomenuli, uplata premija u visini neoporezivih iznosa također je i porezno priznati rashod. Naime, odredbama Zakona o porezu na dobit propisano je da se rashodima smatraju i rashodi po osnovi uplaćenih premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist zaposlenika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, a na koje se ne plaća porez na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

No, porezno će biti priznati i rashodi za premije uplaćene iznad neoporezivih iznosa, budući se premije iznad neoporezivih iznosa smatraju plaćom radnika.

Dohodak od osiguranja

Premije za III. stup mirovinskog osiguranja koje plaća poslodavac za svoje radnike do propisanih iznosa, dakle, nisu oporezive u trenutku plaćanja, međutim, nisu i konačno neoporezive. Naime, iznosi koji će kasnije biti isplaćivani osobi po osnovi uplaćenih neoporezivih iznosa premija, smatrat će se dohotkom od osiguranja i podlijegati oporezivanju po stopi od 12%.

Porez na dohodak, i prirez ako je propisan, obračunavati će i uplaćivati mirovinski fond ili mirovinsko osiguravajuće društvo istodobno s isplatama kao porez po odbitku, bez priznavanja osobnog odbitka.


Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/premije-za-iii-stup-%E2%80%93-najjeftinija-stimulacija-radnika/
Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

premije_za_iii._stup_najjeftinija_stimulacija_radnika.txt · Last modified: 2016/08/18 06:55 by gasparovic