User Tools

Site Tools


pregled_poreznih_stopa_u_2017

Pregled poreznih stopa u 2017.

www.actarius.hr

info@actarius.hr

U okviru posljednje porezne reforme, kojom je obuhvaćena većina poreznih propisa, propisane su nove porezne stope, koje se primjenjuju od 1.1.2017. U nastavku donosimo pregled najvažnijih stopa.

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

U sustavu oporezivanja PDV-om u RH primjenjuju se tri porezne stope:

 • opća stopa od 25% (čl. 38. st. 1. Zakona o PDV-u),
 • snižena stopa od 5% (čl. 38. st. 2. Zakona o PDV-u),
 • snižena stopa od 13% (čl. 38. st. 3. Zakona o PDV-u).

Porez na dobit

Sukladno odredbama čl. 28. Zakona o porezu na dobit, porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi od:

 • 12% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 3.000.000,00 kn, ili
 • 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 3.000.000,01 kn;
 • na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu obveznici poreza na dobit plaćaju 50% od propisane stope.

Porez na dobit po odbitku plaća se po slijedećim stopama:

 • kamate isplaćene inozemnim pravnim osobama - stopa 15%,
 • naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva - stopa 15%,
 • naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge - stopa 15%,
 • dividende i udjeli u dobiti (isplate od 1.3.2012.) - stopa 12%,
 • sve vrste usluga isplaćene osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave ili nadzora poslovanja u državama, osim država članica EU-a, koje su objavljene na Popisu država koji donosi ministar financija - stopa 20%.

Porez na dohodak

U sustavu oporezivanja dohotka od 1.1.2017. primjenjuju se sljedeći porezni razredi:

Porezne stope Mjesečna porezna osnovicaGodišnja porezna osnovica
24%do 17.500,00 kndo 210.000,00 kn
36%iznad 17.500,00 kniznad 210.000,00 kn

Utvrđeni porez na dohodak potrebno je povećati i za prirez porezu na dohodak kojeg prema posebnom zakonu uvode jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine.

Dohodak od nesamostalnog rada (čl. 24. Zakona o porezu na dohodak)

Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se:

 • po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kn,
 • po stopi od 36% na mjesečnu poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kn,
 • predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje se za 50% umirovljenicima po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine te poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju RH i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara.

Drugi dohodak (čl. 40. Zakona o porezu na dohodak)

od 24% bez priznavanja osobnog odbitka, kao porez po odbitku.

Porez na dohodak od kapitala obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji istodobno s isplatom primitka, kao porez po odbitku po sljedećim stopama (čl. 70. Zakona o porezu na dohodak i čl. 71. Pravilnika o porezu na dohodak):

 • izuzimanja imovine i korištenja usluga – 36%,
 • kamate – 12%,
 • dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica – 24%,
 • dividende i udjeli u dobiti – 12%,
 • kapitalni dobici - 12%.

Dohodak od samostalne djelatnosti - godišnje porezne stope

Godišnji porez na dohodak plaća se:

 • na poreznu osnovicu do visine 210.000,00 kn po stopi od 24%,
 • na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 210.000,00 kn po stopi od 36%.

Porez na promet nekretnina

 • po stopi od 4% (čl. 12. Zakona o porezu na promet nekretnina).

Porez na nasljedstva i darove

 • na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine, ako je pojedinačna tržišna vrijednost pokretnina veća od 50.000,00 kn na dan utvrđivanja porezne obveze,
 • po stopi od 4%.

Posebni porez na stjecanje motornih vozila u RH

Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u RH na koja je plaćen posebni porez na motorna vozila plaćaju:

 • pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u RH, ako stjecanje/isporuka motornih vozila ne podliježe oporezivanju PDV-om ili porezom na nasljedstva i darove,
 • po stopi od 5%.

Porez na dobitke od lutrijskih igara na sreću

 • plaćaju fizičke osobe koje stječu dobitke od igara na sreću,
 • po stopi od 10% na dobitke iznad 750,00 kn do 10.000,00 kn, po stopi od 15% na dobitke iznad 10.000,00 kn do 30.000,00 kn, po stopi od 20% na dobitke iznad 30.000,00 kn do 500.000,00 kn, a po stopi od 30% na dobitke iznad 500.000,00 kn.

Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/pregled-poreznih-stopa-u-2017/

pregled_poreznih_stopa_u_2017.txt · Last modified: 2017/11/27 04:56 by gasparovic